สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 44 22 13 79 72 6 7 0 85
2 สบเมยวิทยาคม 32 16 16 64 50 11 3 3 64
3 ราชประชานุเคราะห์ 21 14 7 16 37 34 10 7 2 51
4 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 10 23 12 45 31 11 6 4 48
5 สังวาลย์วิทยา 7 6 0 13 14 3 4 1 21
6 เฉลิมรัชวิทยาคม 5 4 5 14 13 6 5 0 24
รวม 112 78 62 252 214 47 32 10 293