หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-msn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางพิมพกานต์ ขาวสะอาดโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นายจักร์รวี พิทักษ์พิจิตรเเสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวฑิฆัมพร เด่นโยธาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางพิมพกานต์ ขาวสะอาดโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นายจักร์รวี พิทักษ์พิจิตรเเสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวฑิฆัมพร เด่นโยธาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญวลัย สมบุญโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายสุรพรชัย คำใจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายไพพร จิระมิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ วงศ์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อินวงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญวลัย สมบุญโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายสุรพรชัย คำใจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายไพพร จิระมิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ วงศ์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อินวงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุโณทัย พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัฉราพร เลิศศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อินวงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรุโณทัย พิสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร เลิศศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อินวงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย วงศ์คีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสายรุ้ง บุญเป็งโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางนัทนันท์ ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวนิภาพรรณ พรหมเสริมสุขโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางสมฤทัย วงศ์คีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวนิภาพรรณ พรหมเสริมสุขโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางนัทนันท์ ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสายรุ้ง บุญเป็งโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายวรวัฒน์ คำเปียกโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวทิฆัมพร เด่นโยธาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร เลิศศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ มาโนญชญ์นิรันดร์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายวรวัฒน์ คำเปียกโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวสุพิชาติ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางอัฉราพร เลิศศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวฑิฆัมพร เด่นโยธาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย พิสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางพัชรา ไชยพันธ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางนัทนันท์ ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ วงศ์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย พิสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ นวชีพเจริญโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
5. นางนัทนันท์ ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทรัตน์ นวลมาโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ อุลลาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางจารุวรรณ หมายสุขโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางสุจาริณี ศรีสุวรรณโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายทิพย์ ชมพนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวลัยลักษณ์ อุลาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวจุไรพร เรืองศรีโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวสายทิพย์ ชมพนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสุจาริณี ศรีสุวรรณโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทรัตน์ นวลมาโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ อภิวงศ์งามโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจรินทิพย์ อุปดิษฐ์ศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางเนติมา เเพงไธสงค์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นายธงชัย ทองเเก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นายสัจจกรญ์ กันปนกโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ อภิวงศ์งามโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายธงชัย ทองเเก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ จินาฟูโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นายสัจจกรญ์ กันปนกโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาตรี หยกศรีพูนทวีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสุขเกษม เเก้วไทรหงวนโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางจุฑารักษ์ ประดับภูทองโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางเนติมา แพงไธสงค์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางศศิกานต์ แสนจันทร์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางศศิกานต์ เเสนจันทร์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นายอัศวิน วงศ์พุ่มโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวประภา พงศ์พันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายสัจจกรญ์ กันปนกโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัทนันท์ นวลมาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณิสิกข์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย เด่นนภาคุณากรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางเรณู ปริสาวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ขัดศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ บางอรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางจิราวรรณ ชาญวิริยะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย เด่นนภาคุณากรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง วงค์สุพรรณโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ อ่อนหวานโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ ขัดศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพรรณ บางอรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีรัตน์ บุญสุขโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ ขัดศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพรรณ บางอรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัคมล นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นายชาตรี หยกสินพูนทวีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายดำรงพล สิงห์เเก้วโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ บางอรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาตรี หยกสินพูนทวีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ ขัดสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวภคมน นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคำ วงค์เทพโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางยุพิน กองเเก้วโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางปวีณ์พร หยกสินพูนทวี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางตวิษา พรรณสุขโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นายประวัติศาสตร์ กันป้อโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจินดา ประทีปพจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางวงเดือน สุริยวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางรัชนีพร มีสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางปิ่นอารีย์ สมเป็งโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใสโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกานต์พนิต ปิยศักดิ์โชติกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสร้อยฟ้า ขยันงานโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใสโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกานต์พินิจ ปิยศักดิ์โชติกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิตินันท์ มุ่ยเเก้วโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ วรนาถยืนยงโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางรัชนีพร มีสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายประวัติศาสตร์ กันป้อโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นายทินกร วงศ์ทองโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรพงค์ คำปันโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพิน คำน้อยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา ทิพย์วงค์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางรัชนีพร มีสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายประวัติศาสตร์ กันป้อโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นายทินกร วงศ์ทองโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรพงค์ คำปันโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา ประดิษฐ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายพงษ์ตะวัน เเสงทองโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวนริศรา มากมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายชัยพร ท้าวพรหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสร้อยฟ้า ขยันงานโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นายธีรพงค์ คำปันโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา ประดิษฐ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายพงษ์ตะวัน เเสงทองโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวนริศรา มากมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายชัยพร ท้าวพรหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสร้อยฟ้า ขยันงานโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นายธีรพงค์ คำปันโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวพิกุล วงศ์เเสนโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายชัยพร ท้าวพรหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายประทีป กิจเมืองโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา ญาสมุทร์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวพิกุล วงศ์เเสนโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางอนุพงษ์ ประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายชัยพร ท้าวพรหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นายประทีป กิจเมืองโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา ญาสมุทร์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใสโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายอดิสรณ์ ทานาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายปรีชา ใจน่านโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นายทินกร วงศ์ทองโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นายประทีป กิจเมืองโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใสโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายอดิสรณ์ ทานาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายปรีชา ใจน่านโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นายทินกร วงศ์ทองโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นายประทีป กิจเมืองโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา สมสวัสดิ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายนัทนันท์ ซอนคำโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวธีรัตน์ ฐิติรัตน์ธารากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายอดิศร เนตรทิตย์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา สมสวัสดิ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายนัทนันท์ ซอนคำโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวธีรัตน์ ฐิติรัตน์ธารากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายอดิศร เนตรทิตย์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพัชรพล ศิริกันตพงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายนพดล รุ้งประนมกรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางประทับใจ เปาหย่าโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาติกุลวานิชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพัชรพล ศิริกันตพงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายนพดล รุ้งประนมกรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางประทับใจ เปาหย่าโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาติกุลวานิชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วรกิจพาณิชย์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทองจันดีโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายไพโรจน์ วิจันทรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายอดิศร เนตรทิตย์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ วรกิจพาณิชย์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทองจันดีโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายไพโรจน์ วิจันทรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายอดิศร เนตรทิตย์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพัชรพล ศิริกันตพงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเพชรดารินทร์ เยาวโสภาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ต่องสู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลสิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพัชรพล ศิริกันตพงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางเพชรดารินทร์ เยาวโสภาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ต่องสู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลสิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอาทิตพงศ์ ซุยคำโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายจรันรุตน์ เพียรกิจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวกัลยากร เชวงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวมณฑา พรกนกพงศ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์พงศ์ ซุยคำโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายจรันรุตน์ เพียรกิจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวกัลยากร เชวงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวมณฑา พรกนกพงศ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายสมรัก นามเฮียงโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายศุภกิจ พึ่งบุญโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลสิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศรัญูยู ปู่สิงห์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายธนา กันทวีชัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวรัตนา สกุลทองโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นายภูสิทธิ์ นิลประยูรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นายคัชรินทร์ พิกุลงามโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐกานต์ อินใจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวสุชาภัสร์ เต่อเน่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวลาวัณฉวี ลาดหนองขุ่นโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายสมชาย ชูจันทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นายศิริชัย จรินต๊ะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอัครัช ลิปนันท์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอัครัช ลิปนันท์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภร อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ ทองนวลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวอรกัญญา มันตะนาวิทยากรบ้านนาฏลักษณ์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภร อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ ทองนวลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวอรกัญญา มันตะนาวิทยากรบ้านนาฏลักษณ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวพรพิมล วงศ์ไหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดรุณี บูรณะคีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวพรพิมล วงศ์ไหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดรุณี บูรณะคีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราพรรณ ตันถนอมป่าไม้อำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
2. นางภรพิชญา นิธิศดำรงโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ สุวรรณลพโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววันทนีย์ สุวรรณลพโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
2. นางภรพิชญา นิธิศดำรงโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ ตันถนอมป่าไม้อำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวพรพิมล วงศ์ไหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดรุณี บูรณะคีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวพรพิมล วงศ์ไหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดรุณี บูรณะคีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนีย์ สุวรรณลพโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
2. นางภรพิชญา นิธิศดำรงโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ ตันถนอมป่าไม้อำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉราพรรณ ตันถนอมป่าไม้อำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ สุวรรณลพโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
3. นางภรพิชญา นิธิศดำรงโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวพรพิมล วงศ์ไหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดรุณี บูรณะคีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววันทนีย์ สุวรรณลพโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
2. นางภรพิชญา นิธิศดำรงโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ ตันถนอมป่าไม้อำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศุภกิจ พึ่งบุญโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นายธงชัย ทองเเก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายสมรัก คำเฮียงโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางกนกลักษณ์ เเปงมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทติธรรม ขันติยะโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา อินวงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นางดาวรรณ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางสาวธัญวลัย สมบุญโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาพรรณ พรหมเสริมสุขโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญวลัย สมบุญโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางดาวรรณ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวธรัญวลัย สมบุญโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางเพชรรุ่ง วงศ์ธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวธัญญา มีการพัฒนาโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวธรัญวลัย สมบุญโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางเพชรรุ่ง วงศ์ธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวธัญญา มีการพัฒนาโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ปันทะวังนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นายชนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ปันทะวังนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสรวิศ มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ปันทะวังนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชนาธิป อูปเเก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายสุรินทร์ มหาวรรณครูวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชนาธิป อูปเเก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายสุรินทร์ มหาวรรณครูวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ ปันทะวังนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียงกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
2. นายสุวรรณ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางศศิกานต์ สุธาครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางศศิกานต์ สุธาครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางณัฐณิชา สุภานันท์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยการจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางศศิกานต์ สุธาครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางณัฐณิชา สุภานันท์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
2. นายสุวรรณ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางศศิกานต์ สุชาครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายเจษฏาวุฒิ อักษรเจริญครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายสุรินทร์ มหาวรรณครูวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรินทร์ มหาวรรณครูวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อยกรรมการ
3. นายเจษฏาวุฒิ อักษรเจริญครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายเจษฏาวุฒิ อักษรเจริญครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายสุรินทร์ มหาวรรณครูวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่ลาน้อยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
2. นางศศิกานต์ สุุธาครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงกรรมการ
3. นางณัฐณิชา สุภานนท์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมชาย แผ่อำนาจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมชาย แผ่อำนาจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรินทร์ มหาวรรณ์จนท.วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียงกรรมการ
5. นายเจษฏาวุฒิ อักษรเจริญวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมงคล เจริญเมืองสัตวแพทย์ชำนาญการ ปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียงกรรมการ
2. นางสาวปารชญา พิสูตรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา ล่องแซงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมงคล เจริญเมืองสัตวแพทย์ชำนาญการ ปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียงกรรมการ
2. นางสาวปารชญา พิสูตรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา ล่องแซงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมงคล เจริญเมืองสัตวแพทย์ชำนาญการ ปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียงกรรมการ
2. นางสาวปารชญา พิสูตรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา ล่องแซงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมงคล เจริญเมืองสัตวแพทย์ชำนาญการ ปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียงกรรมการ
2. นางสาวปารชญา พิสูตรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา ล่องแซงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเพชรพันปี พงศ์รุ่งเรืองธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ มาละวิชัยนักวิชาการ รพ.สบเมยกรรมการ
3. นายอัยยุบ วงค์อิสลามธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายเพชรพันปี พงศ์รุ่งเรืองธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ มาละวิชัยนักวิชาการ รพ.สบเมยกรรมการ
3. นายอัยยุบ วงค์อิสลามธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ ก้างออนตาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางดารารัตน์ คำเเพงโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางปารณีย์ เดชาวัฒนากุลนักโภชนาการ รพ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมงคล เจริญเมืองสัตวแพทย์ชำนาญการ ปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียงกรรมการ
2. นางสาวปารชญา พิสูตรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา ล่องแซงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมงคล เจริญเมืองสัตวแพทย์ชำนาญการ ปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียงกรรมการ
2. นางสาวปารชญา พิสูตรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา ล่องแซงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกษตร อ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายอัยยุบ วงค์อิสลามธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ มาละวิชัยนักวิชาการ รพ.สบเมยกรรมการ
3. นางปารณีย์ เดชาวัฒนากุลนักวิชาการ รพ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอุมาภรณ์ มาละวิชัยนักวิชาการ รพ.สบเมยกรรมการ
2. นายอัยยุบ วงค์อิสลามธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
3. นางปารณีย์ เดชาวัฒนากุลนักโภชนาการ รพ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอุมาภรณ์ มาละวิชัยนักวิชาการ รพ.สบเมยกรรมการ
2. นายอัยยุบ วงค์อิสลามธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
3. นางปารณีย์ เดชาวัฒนากุลนักโภชนาการ รพ.แม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปารณีย์ เดชาวัฒนากุลนักโภชนาการ รพ.แม่สะเรียงกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ มาละวิชัยนักวิชาการ รพ.สบเมยกรรมการ
3. นายอัยยุบ วงค์อิสลามธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปารณีย์ เดชาวัฒนากุลนักโภชนาการ รพ.แม่สะเรียงกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ มาละวิชัยนักวิชาการ รพ.สบเมยกรรมการ
3. นายอัยยุบ วงค์อิสลามธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเพชรพันปี พงค์รุ่งเรืองธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ มาละวิชัยนักวิชาการ รพ.สบเมยกรรมการ
3. นายอัยยุบ วงค์อิสลามธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายเพชรพันปี พงศ์รุ่งเรืองธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ มาละวิชัยนักวิชาการ รพ.สบเมยกรรมการ
3. นายอัยยุบ วงค์อิสลามธุรกิจส่วนตัวกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนีย์ สารินจาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวอังคณา ดงคัดเค้าโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายนิคม สิงห์สูตรโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิรัญญา คำเขื่อนโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์เเดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางณัฐนิชา สุภานนท์วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียงกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสมชาย แผ่อำนาจ 09-8798-6893 id-line : darwit เฟสบุ๊ค www.fb.com/darwit
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]