รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู

ระหว่าง วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ธานะ
 
1. นางสาวนันทิยา  นิมงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายประกายกาล  ประสานสุข
 
1. นางรจิตแก้ว  ประวีณชัยกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  นิลละออง
 
1. นางสาวอรพิณ  สนธิกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวพอพันธ์  ชุ่มวิจิตร
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพิมพ์วรี  ธรรมบรรเจิด
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวแพรวไพลิน  เพชรจำรัส
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ้มเจริญ
 
1. นางสาวมัณฑลี  จิตเจนสุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวจิรัสยา  วันขามป้อม
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงสายสมร  แสงสรทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ท้องที่
3. เด็กหญิงเจนจิราพร  แสงเฮ่อ
 
1. นายปริวัฒน์  คำฟูบุตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อริยฉัตรถาวร
2. นางสาวฐิติกาญจน์  เปลี่ยนทองแดง
3. นางสาวเพ็ญนภา  ถนัดเจรจา
 
1. นายอิทธิพล  แม้นวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หว่าละ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  แสนอ้าย
 
1. นายนิพนธ์  หมูทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ดวงเนตรงาม
2. นายภาณุกฤษณ์  ทองออน
 
1. นายณัฐพงษ์  โพธิวงค์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ชูเกียรติวนา
 
1. นางสาวสุนารี  เจริญเต็มเปี่ยม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวณัฐกานต์  นวลคำ
 
1. นางอำภา  ธนะปาน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงฉัตรรัตน์ติกรณ์   หลักฐาน
2. เด็กหญิงญาณิศา   หิรัณย์สิริมาศ
3. เด็กหญิงวชิราพร   ไชยโรจน์
 
1. นางณรฎา  มธุรส
2. นายณรงค์ศักดิ์  ขันธปราบ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายคณิน  นวลคำ
2. นางสาวธัญจิรา  คงแก้ว
3. นางสาววาณิศสาร์  ฉางข้าวชัย
 
1. นางศรุตา  เฉลิมผลวงศ์กุล
2. นางอำภา  ธนะปาน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ยอดดี
2. เด็กหญิงณิชาวรรณ   ชาติ
3. เด็กหญิงพรรัชดา   อินแก้ว
 
1. นางสาวกวินทรา  เจนปัญญา
2. นายสมชาย  ซอแอ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวจิรารัตน์  เนื้อนวลจันทร์
2. นางสาวณัฎฐา  เกษราภรณ์
3. นางสาววรรณกิจ  แลงามตา
 
1. นายผดุงศักดิ์  เงินใส
2. นางเสาวลักษณ์  พลศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกลดา  อินทมา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์ดี
 
1. นายสัมพันธ์  อินทะวงค์
2. นางเกศรินทร์  เจริญสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวงามฟ้า  แสงเฮ่อ
2. นายณัฐวัตร  นนทรีย์
 
1. นายวีระพันธ์  วงศ์สุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายเดชศราวุฒิ  สุขกรณ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เตชะนา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายวิทวัส  เวียงคำ
 
1. นางกรุณา  สมบูรณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ปิงตา
2. เด็กหญิงปัญญาพร   หว่างไม
3. เด็กหญิงรักชนก  ตุ่นคำ
 
1. นางนางบุษบง   ชัยเทพ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ไพรเสถียรสุข
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชัยวัฒน์   พิพัฒพงค์ชัย
2. นายปัญจพล   มณีจันทร์
3. นายวินัย   แสนคำ
 
1. นายเอกรินทร์   พงษ์เพชราภรณ์
2. นายสุรพงษ์   ประวีณชัยกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงปุริมพรรษ์    อุดรชมภู
2. เด็กหญิงภันทิลา   วิทยาสมานสกุล
3. เด็กหญิงมาลี   พิสิฐชัยเวท
 
1. นางชุรีพร   แสนอาษา
2. นางสาวนัยนา   ดวงบาล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวณิชกานต์  วันมาลา
2. นางสาวธัญทิพย์  วงศ์คำ
3. นายเอน  แก้วดวงแสง
 
1. นางสาวภาธินี  รัตนนิลอมร
2. นางสาวนันทินุช  เงินเย็น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญญานาม
2. เด็กหญิงพรปวีร์  ชยุตพงศ์
3. เด็กชายเนติชัย  วงษ์คำภู
 
1. นางบุษบง    ชัยเทพ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ไพรเสถียรสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวณัชชา   ณ มาตคำ
2. นางสาวปิยธิดา   วงศ์ยะ
3. นายอธิวัฒน์   โสภาพันธ์
 
1. นายธนกฤต   เลิศล้ำ
2. นางอัญชลี   เลิศล้ำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  รักกฎหมาย
2. เด็กชายธีรภัทร  อรุณประเสริฐ
3. เด็กหญิงสโรชา  ความเลิศ
 
1. นางสาวสายพิณ  ไข่คำ
2. นางสุภาลักษณ์  เทพวงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวปนิตา   แสงคุณ
2. นางสาวมนัสนันท์    โตเทศ
3. นางสาวสเปน   มาลัยทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ไพรเสถียรสุข
2. นางสาวตรีตราภรณ์   ตั๋นจี๋
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายนวพรรษ  ชนมุนี
2. เด็กชายศิวกร  วงศ์ประเสริฐ
 
1. นาง บุษบง   ชัยเทพ
2. นายพิชญะ   กันธิยะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาววรรณพร   จำชา
2. นางสาวศศิกานต์   เมืองเมา
 
1. นายเอกรินทร์   พงษ์เพชราภรณ์
2. นางพรรษชล   ดารารัตติกาล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทิพย์เนตร
2. เด็กชายวีรวุฒิ   วงศ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวตวงทอง  ไชยลาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายทัศน์พล  ขวานทอง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เบญจมาศสีเงิน
 
1. นางทัศนีพรรณ  มะลิดวง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์ทอง  บร๊ะย่อ
2. เด็กหญิงชนนี  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงปภาวดี  เลาหลื่อ
4. เด็กหญิงสายสมร  พนมไพร
5. เด็กหญิงอังคณา  เลาหลือ
 
1. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท
2. นายอนุชา  การอ้วน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวฐานิตา  เพชรประดับ
2. นางสาวณิศรา  ชื่นขวัญจิตร
3. นางสาวนันทิพร  ไพรวุฒิธรรม
4. นางสาวนามะ  รัตนนัยสุริยะ
5. นางสาวอรรถพร  สุขเรือนทอง
 
1. นางสาวกนกพร  เทือกถา
2. นายบดินทร์  ศีลา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  หล้าเหลื้อม
2. เด็กหญิงดาว  สร้อยเงิน
3. เด็กหญิงธัญชนก  รุ่งโรจน์ศรีรัตน์
4. เด็กหญิงวิภาดี  มิ้นเขา
5. เด็กหญิงศุภกานต์  เครืออ่อน
 
1. นางอภิระดี  เพ่งพิศ
2. นางรจนา  พุทธิ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวธมนวรรณ  ฝั้นเต่ย
3. นางสาวธินานาฏ  อนุรักษ์ภูฟ้า
4. นางสาวมัทนา  ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาววันเพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยอง
2. นางสาวนันทิยา  อินต๊ะปา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรายุส  ธรรมมงคล
2. เด็กชายพีรพล  เทสินทโชติ
3. เด็กชายพุทธิชัย  พุทธิ
4. เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์  หงษ์ยัน
5. เด็กชายเดชาธร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
2. นางรจนา  พุทธิ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายกำจร   มนตรีคีรีทอง
2. นายจักรินทร์   ปราการความดี
3. นายจเรวัตร์  ปู่แขก
4. นายธนัช  เจริญรัตน์ทวีกุล
5. นายหล่อ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
2. นางธัญญรัตน์  เทศมี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เบญจพงศา
2. นางสาวคำหมาย  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงชนาภา   ปัญโญ
4. นายชยานันท์   แสงยุทธิ์เจริญ
5. นายชูโชค   จุลลานนท์
6. นายทักษ์   ไม่มีชื่อสกุล
7. นายทัพพล  อุปพันพงกุล
8. เด็กชายธนทัต   จันทร์เพ็ญ
9. นายธนาวรรธน์   ลิ้มวรากุล
10. นางสาวบัณฑิตา   จันทมณีสมบูรณ์
11. นางสาวบุษกร   เกิดก่อสกุล
12. นายวงศกร  เนตรนภากร
13. นายวาริน  ไม่มีชื่อสกุล
14. นางสาววารี  ไม่มีชื่อสกุล
15. นายวิศวะ  สุนทรพินิจ
16. นายศิรวิชญ์  วุทธานนท์
17. นายสมจิตร   ไม่มีชื่อสกุล
18. นางสาวสุนารี  กันทะใจ
19. นางสาวอนงค์   ไม่มีนามสกุล
20. นางสาวแสงจันทร์   เพชรนรินทร์
 
1. นายอนุชา  การอ้วน
2. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท
3. นางรัฐนันท์  กันทะทรง
4. นางสาวนันทิยา  อินต๊ะปา
5. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงณิชาวรรณ  ชาติ
 
1. นายทักษกร  เพ็ญมณี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวบุญธิดา  ภูผาไพรวัลย์
 
1. นางสาวกัลยา  แซ่เฮ้อ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยรัตน์
2. เด็กชายไกรสร  สื่ออมนวัฒนา
 
1. นายนพดล  สุวรรณ์
2. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวคำอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนพดล  สุวรรณ์
2. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงนภัส  นันทานนท์
2. เด็กหญิงศิวพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายปพนสรรค์  โสภา
2. ว่าที่ร้อยตรีรุ่ง  จันเดียว
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  กรองบริสุทธิ์
2. นางสาวเกตุสิรินทร์  ทาทองพระ
 
1. นายนิเวสน์  ไพรพนาชัยมั่น
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายญาณพัฒน์  จันทรา
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายไชยวัฒน์  กระบวนสง่า
 
1. นายปรีชา  พลศรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายโกวิท  บุญกิจจานนท์
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  สร้างเสริมความดี
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรณิชา  จองคำอาง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปียะ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณัฐพล  โลราช
 
1. นายปรีชา  พลศรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  อาลัยไพรสณฑ์
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวปรียาภรณ์  สกาวเดือน
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายดวงหทัย  ปรารถนากานต์รวี
2. เด็กหญิงไลล่า  กำลาภยศ
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  พุทธานุเสกสรร
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวธีราพร  ปวิณากร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปียะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายภูมรินทร์  ประนมพร
2. เด็กชายวรรธนะ  กระบวนสง่า
3. เด็กชายวิชยุตม์  นุ่นสวรรค์
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
2. นายปรีชา  พลศรี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงคำจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  พงษ์สุภา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงทีแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  พงษ์สุภา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพงษ์ภารัตน์  เชาว์เลขา
 
1. นายสุวัฒน์  ไม่โรยรส
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายฐนศพร  วัฒนลักษณ์
 
1. นายสุวัฒน์  ไม่โรยรส
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพนิดา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  พงษ์สุภา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เต็งอินทร์
2. เด็กหญิงจารุกร  อินทรัตน์
3. เด็กหญิงจิตกันยา  ทองจิตร์
4. เด็กหญิงนวัสดา  มารศรี
5. เด็กหญิงสิรภัทร  อินดับ
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ดวงลาภทวีกิจ
 
1. นายยงยุทธ  ประวีณชัยกุล
2. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกรวิชญ์   อินแถลง
2. นายการุณย์  ควายคณะ
3. นายชญานิน    แซ่หลู่
4. เด็กชายปฎิพล  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายสุทธนุช   แสนประเสริฐ
6. เด็กชายอานันท์   วรรณศิริ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นายธรรมธัช   ป๋าวงค์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   วรรณธร
2. นายกรวิชญ์   อินแถลง
3. นายการุณย์  ควายคณะ
4. เด็กชายกิจกรณ์   บุญมา
5. นางสาวจรรยาณี   มณีรัตน์
6. เด็กหญิงจันทร์ทอง   ปร๊ะย่อ
7. เด็กชายจิรภัทร   ไชยสร
8. เด็กชายชญานิน   แซ่หลู่
9. เด็กชายชานน   โสตถิพันธุ์กุล
10. เด็กชายณัฐพล   แก้วอร่ามยิ่ง
11. เด็กชายณัฐพล   ชำนาญตา
12. เด็กชายนาวิน   ติวัน
13. นางสาวนุชนาฏ   เจนปัญญา
14. เด็กชายปฎิพล  ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กหญิงปภาวดี   เลาหลื่อ
16. เด็กชายพิมพ์พกานต์   หนุนชาติ
17. เด็กชายภาณุวัฒน์   รัตนกุล
18. เด็กหญิงมนทิพย์   เลาหลื่อ
19. เด็กหญิงมนิดา   แก่เลาหลื่อ
20. เด็กชายวัฐจักร    จันจร
21. เด็กหญิงศรัญยา   พนมไพร
22. เด็กชายสมิทธิชัย    ปีระกัน
23. เด็กชายสาธิตย์    แจ่มใส
24. เด็กหญิงสายสมร    พนมไพร
25. นางสาวสุทธนุช    แสนประเสิรฐ
26. เด็กชายอลงกรณ์   กลหิรัญ
27. เด็กหญิงอังคณา   เลาหลื่อ
28. เด็กชายเจษฏา   อะริยะ
29. เด็กชายเทิดพิทักษ์   เลาหลือ
30. เด็กหญิงเบญญาภา    พนมไพร
31. เด็กชายเอกรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
32. เด็กชายแพเบียร์   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
3. นายณัฐพงษ์  ชำนาญตา
4. นายธรรมธัช   ป๋าวงค์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายสรธร  ปัญญาเจริญยิ่ง
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายพีรพัฒน์  พิทักษ์ธรรมแท้
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรมธีรา  มหาวรรณ
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวสุทธนุช   แสนประเสิรฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายพีรพัฒน์  พิทักษ์ธรรมแท้
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงอร  คำใส
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนุชนาฏ  เจนปัญญา
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายสุกิจ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณรงค์  เชียงแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายพิทวัส  ปัญโญ
 
1. นายณรงค์  เชียงแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  พรมคุด
 
1. นายพจนพล  ญาณบุตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนุชนาฏ   เจนปัญญา
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัต  อินทนนท์
 
1. นายณรงค์  เชียงแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายพีรพัฒน์  พิทักษ์ธรรมแท้
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรมธีรา  มหาวรรณ
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ไกรเกริกเกียรติ
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายการุณย์  ควายคณะ
2. เด็กชายจรรยาณี   มณีรัตน์
3. นายชญานิน   แซ่หลู่
4. เด็กชายชานน   โสตถิพันธุ์กุล
5. เด็กชายนราวิช  ปาลี
6. เด็กชายนาวิน   ติวัน
7. เด็กชายสาธิตย์   แจ่มใส
8. เด็กชายอลงกรณ์   กลหิรัญ
9. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   พานทอง
10. เด็กชายเอกรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกานต์ธิดา  พนมไพร
2. เด็กชายชลชาติ  เลายี่ป๋า
3. เด็กชายดนุสรณ์  เมืองเมา
4. นางสาวธวัลยา  ตั้งเงิน
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ใจสม
6. เด็กหญิงนาด  ไม่มีชื่อสกุล
7. นายนิพนธ์  หมูทอง
8. นายปราการ  สินทรัพย์
9. เด็กหญิงพิมลวรรณ์  ไพรขจรเกียรติ
10. เด็กชายพิสิษฐ์  บร๊ะย่อ
11. นางสาวภัสสร  ไม่มีชื่อหกุล
12. นางสาวมณีกร  โปรดปราณนาม
13. นางสาวมัณฑลี  จิตเจนสุวรรณ
14. เด็กหญิงมาลี  ดาวทอง
15. นางสาวราตรี  สีแก้วบันดาลสุข
16. เด็กหญิงวันวิสา  จงสถาพรพิพัฒน์
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลาหลื่อ
18. เด็กชายสรวีย์  วากยะศิลป์
19. เด็กหญิงอรพิณ  ปร๊ะย่อ
20. นางสาวอรอนงค์  ไม่มีชื่อสกุล
21. นางสาวอินสะยาน  พนาสกลกุล
22. นางสาวอุษณีย์  เด็ดเดี่ยวยิ่ง
23. เด็กหญิงเกวลิน  เล่าหลื่อ
24. เด็กชายเนติธร  ดำเนินการดี
25. นางสาวแสงนวล  ไม่มีชื่อสกุล
26. เด็กหญิงโสภา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นายณัฐพงษ์  ชำนาญตา
3. นายธรรมธัช  ป๋าวงค์
4. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกานต์ธิดา  พนมไพร
2. เด็กชายชลชาติ  เลายี่ป๋า
3. เด็กชายดนุสรณ์  เมืองเมา
4. นางสาวธวัลยา  ตั้งเงิน
5. นางธัญลักษณ์  ทรัพย์สมบูรณ์ดี
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ใจสม
7. เด็กชายนาด  ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กหญิงพิมลวรรณ์  ไพรขจรเกียรติ
9. เด็กชายพิสิษฐ์  บร๊ะย่อ
10. นางสาวภัสสร  ไม่มีชื่อสกุล
11. นางสาวมณีกร  โปรดปราณนาม
12. เด็กหญิงมณีรัตน์  โปรดปราณนาม
13. เด็กหญิงมาลี  ดาวทอง
14. นางราตรี  สีแก้วบันดาลสุข
15. เด็กหญิงวันวิสา  จงสถาพรพิพัฒน์
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลาหลื่อ
17. เด็กหญิงสรวีย์  วากยะศิลป์
18. นางอรพิณ  ปร๊ะย่อ
19. นางอรอนงค์  ไม่มีชื่อสกุล
20. นางสาวอินสะยาน  พนาสกลกุล
21. นางสาวอุษณีย์  เด็ดเดี่ยวยิ่ง
22. เด็กหญิงเกวลิน  เลาหลื่อ
23. เด็กชายเนติธร  ดำเนินการดี
24. นางแสงนวล  ไม่มีชื่อสกุล
25. เด็กหญิงโสภา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวมัณฑลี  จิตเจนสุวรรณ
2. นายปราการ  สินทรัพย์
3. นายณัฐพงษ์  ชำนาญตา
4. นายนิพนธ์  หมูทอง
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกัญชพร  สุริยะ
2. นางสาวกุลธิดา  กรองทอง
3. นายฐิติกรณ์  สืบตระกูล
4. นายธนพร  เปล่งปลั่งทรัพย์
5. นางสาวธัญวรัตม์  มั่นสุข
6. นายนันทิพัฒน์  ใจมหา
7. นายภูมิ  นุจจิโน
8. นายวิศรุฒ  สะอาดจิตต์
9. นางสาวสุจารี  รัตนาภรณ์วิจิตร
10. นางสาวหทัยภัทร  สะเลโพ
 
1. นางจารุณี  สมใจกูล
2. นางฐานิดา  แก้วพรหมมา
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวฐิติมา  ร่มมยุรี
2. นางสาวณัชชา   วินัยเยี่ยม
3. นางสาวดารุณี  กอบธัญญาหาร
4. นางสาวดาวรุ่ง  ไพรผ่องแผ้ว
5. นางสาวพรพิมล  ก้อนเพชรตาแมว
6. นางสาวภารดี  ดำเกิงภารกิจ
7. นางสาวรัชนี  ไพรพิชิต
8. นางสาวละออ  กวีกานดา
9. นางสาววิภา  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวสถาพร  คีรีพันธ์วนา
11. นางสาวสมพร  ไม่มีชื่อสกุล
12. นางสาวหมี่ก่า  มาเยอะ
 
1. นายฆ้องชัย  กันยวิมล
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายจักกฤษณ์  เอี่ยมบู่
2. นายชาติ  รักกฎหมาย
3. นายภานุวัตร  คิดโสดา
 
1. นางสาวมาริสา  เสือเอี่ยม
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจิรนันท์   อนุชัย
 
1. นางสาวสุวิมล  พัฒนาเกษตร
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวศุภรางศ์  แซ่โกว
 
1. Mr.Xiao  Suhua
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวศิรินทิพย์  เรือนศักดิ์
 
1. นางสาวเพ็ชรดา  ประวีณชัยกุล
 
92 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวสุธิดา  พนมไพร
 
1. นางสาวสุชาดา  กรชูโชค
 
93 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกิตตินันท์  คำคุณ
2. นางสาวจิราพร   ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวปริยาภัทร   ปัญญาเลิศ
4. นางสาวสุมาลี  เมืองเมา
5. นางสาวอรทัย   เลาหลือ
 
1. นางสาวปานหทัย  ประสานสุข
2. นางสาวสุวิมล  พัฒนาเกษตร
 
94 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวญาณิศา  ดวงดี
2. นางสาวนัฐชนัน  พนิชธนเกียรติ
 
1. นางสาวปานหทัย  ประสานสุข
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายจันทร์วงศ์  กำลาภยศ
2. เด็กชายพรชัย  ยี่ปา
3. เด็กชายภริต  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายวราวุธ  ปามือ
5. เด็กชายศิวกร  ไพรพฤติอมร
6. เด็กชายศุวิล  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายสามารถ  เยาว์ทรัพย์
8. เด็กชายอัครเดช  ชอบพนาไพรสน
 
1. นายจำลอง  สมบุญชัย
2. นายสงวนศักดิ์  ศรีวิชัย
3. นายณพศร  เมธาพิสุทธิ
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายชนะพล  ถิ่นเจริญธรรม
2. นายทวีศักดิ์  กัมปนาทพิสิฐกุล
3. นายพิทักษ์  จารุพิทยากุล
4. นายวรพล  สมมิตร
5. นายสิทธิชัย  แลงามตา
6. นายเอกพจน์  ยงยศกุล
 
1. นายกันต์ยศ  เจริญพร
2. นายภักดิ์ภณ  ชัยบุรณ์
3. นางสาวรัตณี  คำสังวาลย์
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงกรวีร์  มีเดช
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เอื้อมศักดิ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  โสภณกุลทรัพย์
 
1. นางสาวอรพิณ  สนธิกุล
2. นายณัฐพงศ์  โพธิวงค์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัช  ก้อนแก้วคำใส
2. นางสาวชลณิชา  เสนาอินทร์
3. นางสาวณัฐชยา  โสภณกุลทรัพย์
 
1. นางสาวอรพิณ  สนธิกุล
2. นายณัฐพงศ์  โพธิวงค์
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  เมฆชูโชค
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์  โกฏิคำ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อมรศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ชมภูเทพา
2. นายสรวิศ  สุวรรณบุษย์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวมยุรา  แซ่เห่อ
2. นางสาวศิริประภา  กาวิชัย
3. นางสาวสิรภัทร  ภีระ
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ชมภูเทพา
2. นางสาวอรพิณ  สนธิกุล
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีประมูล
2. เด็กหญิงณิชนันท์  สุวรรณโรจน์
 
1. นายนพดล  อริยา
2. นางจรรยา  วงศ์ไชย
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงนันท์ฐิชา  มูลชมภู
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  วรรณประเสริฐ
 
1. นายปิยพล  คันทะ
2. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายธานี  ไชยพิพัฒศร
2. นายนที  บุญชูเดช
 
1. นายสมนึก  แสนปวน
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายจันทร์  บุญธรรม
2. เด็กชายแพเบียร์  -
 
1. นายปิยพล  คันทะ
2. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายปรินทร  ทองประไพ
2. นายเอกภาพ  มาพันธุ์
 
1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
2. นายปิยพล  คันทะ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กชายพิยุทธ  กุลธิรา
2. เด็กชายวรกันต์  จางจา
 
1. นางวรรณทร  แสงโรจน์
2. นายวรวัฒน์  ไชยเสน
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทยิดา  มูลดำ
2. เด็กชายศุภัทรสิทธิ์  สิงห์แก้ว
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
2. นางสาวลลิตา  สมเย็น
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  ต๊ะน้อย
2. นายทวีศักดิ์  ว่างปอ
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
2. นางสาวลลิตา  สมเย็น
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชนกานต์  ประสานสุข
2. นายชัชชัย  เป็งนาค
 
1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
2. นายเจษฎา  อุชัยวงษ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายวัชรวิชญ์  รอดดี
2. นายเจตตพัทธ์  พวงสมบัติ
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายนราวิทญ์  ปาลี
2. เด็กชายศตนนต์  ปานทอง
3. เด็กชายอลงกรณ์  สิทธิเวช
 
1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
2. นายปิยพล  คันทะ
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  กรชูโชค
2. นายปุญญพัฒน์  ไหวดี
3. นายพลธิรักษ์  จ่ามู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร  สุขใจ
2. นายณัฐนนท์  สมจิตต์
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดชไพรพนา
2. เด็กชายดนุพร  อริยกษาปณ์
3. นายเจาชี่จง  -
 
1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
2. นายปิยพล  คันทะ
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กะหมือแฮ
2. เด็กชายภูมิ  จงจิตต์โยธิน
3. เด็กชายศักรินทร์  ธรรมแดนไพร
 
1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
2. นายปิยพล  คันทะ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ฌาณอนันต์
2. เด็กชายวรพจน์  บวรไพศาลเลิศ
3. เด็กชายวราวุฒิ  ปิยศักดิ์เมธากุล
 
1. นายทวีศักดิ์  แดนมะลิดอย
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายชญานนท์  เมฆสีสวย
2. นายศุภชัย  กระจายความรู้
3. นายสิทธิชัย  กวางทู
 
1. นายสมบัติ  ขนิษฐา
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  ขันแก้ว
2. เด็กชายอานนท์  กิจชญานนท์
3. เด็กชายเนติพงษ์  สุริยตรีทอง
 
1. นายสมบัติ  ขนิษฐา
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวปองทิพย์  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวสริดา   สว่างธรรมศรี
3. นายอนุพงษ์   เดชไพรพนา
 
1. นายสุรพล  ยศกำจาย
2. ว่าที่ร้อยตรีทิวากร  ใจแก้ว
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิรกร  สำเภาโอฬาร
2. เด็กหญิงนิชากร  สำเภาโอฬาร
3. เด็กหญิงนิสากร  ไพรทรายทอง
4. เด็กหญิงพนิพร  สำเภาโอฬาร
5. เด็กหญิงวรนุช  คีรีเลิศธรรม
6. เด็กหญิงอัมพร  ไพรวุฒิธรรม
 
1. นางสาวณิชนันทน์  พินิจผล
2. นางสาวอำพา  ปิ่นโตนด
3. นางสาวชนม์วรินทร์  ทวีเลิศวุฒิกุล
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวชิดชนก   พิทักษ์
2. นางสาวฐานิกา   สกุลตราวดี
3. นางสาวณัฐพร  -
4. นางสาวพรปรียา   รักชาติ
5. นางสาวสุดาพร  -
6. นางสาวสุนิสา   นรากิจอนันต์
 
1. นายพงศกร  บุญมา
2. นางสาวมยุรีย์  คำจันทร์
3. นายปราการ  สินทรัพย์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อุดมอัมพร
2. เด็กหญิงปานชีวา  รัตนาสิริเลิศ
3. เด็กหญิงยุพดี  ไพรพัฒนาจิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  เตชาติ
2. นางสาวนันท์ธนัษฐ์  ราชธิวงค์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายหลาวคำ  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายอำนาจ  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายเนติพงษ์  จ่าก่าซื้อ
 
1. นายภูวดล  สุระจินดา
2. นางสาวพิมพ์ประภา  เสาสวัสดิ์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ชนบทคุณธรรม
2. เด็กชายวิกรม  ทองธนบดี
3. เด็กชายสุธินันท์  ขันแก้ว
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
2. นายสืบชาติ  อาณาจักร์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายลมหนาว  ใจต๊ะ
2. นายสุกฤษฎิ์  แก้วกองบุญ
3. นายเวสารัช  ไข่แก้ว
 
1. นายสืบชาติ  อาณาจักร์
2. นายสรวิศ  สุวรรณบุษย์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุริยะ
2. เด็กหญิงพรจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  จุมปู
 
1. นางปิยะดา  สมคำ
2. นางสาวอนัญญา  รณกรวรัญชิต
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวจาฤมล   ติ๊บหล้า
2. นางสาวพัชรี  -
3. นางสาวเกศริน   หยี่
 
1. นายพงศกร  บุญมา
2. นางณัฐธิญาน์  เลิศชัยกาญจน์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงนงคราญ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงพรกนก  ต้าวปิง
3. เด็กหญิงพรสินี  ทวีรุ่งเรืองชัย
 
1. นายอัมพล  บุญวิจิตร
2. นางสาวนันท์ธนัษฐ์  ราชธิวงค์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวพรรณี  พลอยประสบสุข
2. นางสาววิไลวรรณ  เกศทิพย์สุคนธ์
3. นางสาวสายฝน  เชิดชูวัลลภ
 
1. นายอำพล  บุญวิจิตร
2. นางสาวนันท์ธนัษฐ์  ราชธิวงค์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงพรสินี  ลีลาหงส์กุล
2. เด็กชายวชิรพล  สิริโชติธรา
3. เด็กหญิงวิภาดา  ธรรมทวีสิน
 
1. นายอำพล  บุญวิจิตร
2. นางสาวนันท์ธนัษฐ์  ราชธิวงค์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  กวางทู
2. นางสาวส่วย  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวแสงจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอำพล  บุญวิจิตร
2. นางสาวนันท์ธนัษฐ์  ราชธิวงค์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ปองกิจสุนทร
2. เด็กหญิงอภิรดี  จินดาจรัสวิไล
3. เด็กหญิงเสาวณี  คีรีปรีชาวิทย์
 
1. นายสรวิศ  สุวรรณบุษย์
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายคณิศร  มั่นคง
2. นายทู  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายปวิตร  พันวันชมพนา
 
1. นายนพดล  อริยา
2. นายณัฏฐพร  มินานนท์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวพิชามญชุ์  ศรีวงษ์แผน
 
1. นางสาวสายพิณ  ไข่คำ