หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กลุ่มดอยกองมู

ระหว่าง วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวนัทธ์ชวัล เขตทองมาก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
2 นางสาวปานหทัย ประสานสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
3 นางสาวพีรพรรณ เทียมจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
4 นางสาวจันทนา สุปิณะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
5 นายสมชาย ซอแอ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
6 นางสาวนัทธ์ชวัล เขตทองมาก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางธัญญรัตน์ เทศมี e-mail : pangmapa.pit@gmail.com เบอร์โทร 061-7957337
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]