รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปิลันธน์  โปธาคำ
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สายหล้า
 
1. นางนันท์นภัส  ชลยศปกรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกันต์ธร  ดู่สอน
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปรีชาโปร่ง
 
1. นางยุภาพร  สุริยะเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวณัฐธิดา  แสนเรือน
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์วิวัฒน์
 
1. นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวณัฐธิดา  ติ๊บคำ
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวธิดารัตน์  ยะคำแจ้
 
1. นางเสาวะณี  ดวงคำสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปันทะช้าง
 
1. นางสาวบังอร  มาละใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีไม้
 
1. นางสราทิพย์  สีมาขจร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวณิชาภัทร  เสรีศักดิ์
 
1. นายอำนาจ  สีแจ๋ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวอริษา  มูลกาวิน
 
1. นางสาวบุญเรือน  อุดสม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ตาอินทร์
 
1. นางสาวนิฤมล   ญาวิลาศ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงรวินันท์  ม่านมุ่งศิลป์
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวเนตรนภา  มานะเพียร
 
1. นายไพรัตน์  บัวงาม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภานุวัฒน์  ธรรมโคร่ง
 
1. นางนภารัตน์  พัชราพิชญ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกนกวรรณ  ญาณะสร้อย
2. นางสาวพรลภัส  ถุงเงิน
3. นางสาวภัทราพร  อินต๊ะกอก
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงดนัยา  ปาตีคำ
2. เด็กชายพีรกานต์  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงวราลี  ไชยประสพ
 
1. นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวนันทฉัตร  อภิสาร
2. นางสาวปนัดดา  ประทุมมา
3. นางสาวอิ่มอนงค์  ทะสุใจ
 
1. นางสาวชลิดา  โอดบาง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภูวสิษฎ์  แสงผาบ
2. นายวีรภัทร์  โนจิมะ
3. นางสาวโปรดปราน  วงศ์สาม
 
1. นายปรีชา  มีแจ้
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงกัญพร  ลุงวิชะ
2. เด็กหญิงชลดา  อินทจักร์
 
1. นายนิรันดร์  ศิริทองคำ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สุติยะ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  หมู่พยัคฆ์
 
1. นายไพรัตน์  บัวงาม
2. นายวรเชษฐ์  พรมศรี
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวนิรชา  มณีวรรณ
2. นางสาวศิริวรรณ  สุยา
 
1. นายวีรวัฒน์  คำมะยอม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวจิรัสยา   ทองมาก
2. นางสาวพัชชาภรณ์  ใจคาย
 
1. นางเสาวลักษณ์   เสนยอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายนทีกานต์  วงค์ชัย
 
1. นางสำลี  กันคำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณัชนน  วงศ์ใหญ่
 
1. นางรุ่งเรือง  อุดแจ่ม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปณิดา  เสนธรรม
 
1. นางสาววิวาห์พร  นามธง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายฐิติพงศ์  เยินยุบ
 
1. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงวรัตชญา  แสนคำ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ชุ่มศรี
3. เด็กหญิงอารียา  กาวิน
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางพัชรินทร์  เมืองอินทร์
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฐนรี  เลิศประเสริฐสุข
2. นางสาวนางสาวทิฐินันท์  พรมโอ๊ต
3. นายพงศกร  ประยูรวงศ์
 
1. นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
2. นางพิรานันท์   พรหมขัติแก้ว
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนันทิกานต์  ปัฐวี
2. นางสาวสุพิชา  ไชยพูน
3. นางสาวอรอนงค์  ศรีคำวงค์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เสาร์สิงห์
2. นางสาวอัญชลี  ทุจิ
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายฉัตย์ธนานนท์  ยิ่งรักชัย
2. เด็กชายบูรณ์พิภพ  เนตรแสนศรี
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ทองเปลว
 
1. นางยุพินธุ์  บุญเทพ
2. นางสาวจริญญารักษ์  ชัยมงคล
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฎวรา  เมืองขวา
2. เด็กหญิงณิชาภา  ภัทรวนนท์
3. เด็กหญิงนสิทธา  ดอกไม้
 
1. นางสาวอัจฉรา  ตุ่นสิงห์คำ
2. นางสาวพรรณิดา  ไชยวงค์ษา
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาววชิกา  ใจอิ่นแก้ว
2. นางสาววัลภา  ธนงค์
3. นางสาวอภิญญา  แซ่ห่าน
 
1. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์
2. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวจรรยา  วงค์ไฟสว่าง
2. นายจักรกฤษณ์  เรือนแก้ว
3. นายณัฐพงษ์  กันสุยะ
 
1. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
2. นายพัฒน์  จำรูญหิน
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายนภสินธุ์  แสนบุญศิริ
2. เด็กชายพงษ์สิริ  วงศ์ศรีใส
 
1. นางสาวกาญจณา  ปันวารี
2. นางเอมอร  ผลสนอง
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายทยากร  ประทุมพิทักษ์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  คำสุวัตร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประภัสสรกุล
2. นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวธีราภรณ์  เชี่ยวชาญ
2. นางสาววัชรินทร์  ไชยสมปาน
 
1. นางสาวกาญจณา  ปันวารี
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกมลวรรณ  แดงสุวรรณ์
2. นางสาวอารยา  มาปินตา
 
1. นายบันดาล  จันทราชา
2. นางดนยา  ใจปัญญา
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายภาสกร  ปัญญา
 
1. นายสุรศักดิ์  ใจสงบ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายธนิต  ลุงหมั้น
 
1. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายธนวัฒน์  ใจผล
 
1. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวศศิธร  แสนเรียบร้อย
 
1. นางอุมาพร  แก้วปวน
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายคชานนท์  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงนีรชา  ขันคำ
3. เด็กชายภากร  พันวัน
 
1. นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์
2. นางปัณณิกา  ไชยนวล
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่เจีย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จิระเมทา
3. เด็กหญิงรุสนิภา  คำหล้า
 
1. นางกัลยา  สุวรรณา
2. นางศิลาพร  บุญทาจันทร์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฐพร  เปรมปรีดิ์
2. นางสาวนภัสสร  ประสิงห์
3. นางสาวนีนนารา  พรมรักษา
 
1. นายบุญชัย  กลิ่นอวล
2. นางธาริณี  แสงหงษฺ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวพชร  ทะนะปาน
2. นางสาวพิชามญชุ์   ธิหนู
3. นางสาวสุวิตา   เสนา
 
1. นางศรีสมบูรณ์   สิงหนาท
2. นางสาวจิรัฐติกาล  ขวัญธนนภา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวทักษิณา  พิงคะสัน
2. นางสาวผกาวดี  ชัยวงค์ษา
3. เด็กหญิงสกาวรินทร์  พรหมณะ
 
1. นางอมรรัตน์  ตันไชย
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แม้นอินทร์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ลายมาลี
3. เด็กหญิงอาภัสรา  วงศ์คำปวน
 
1. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง
2. นางสาววรัญญา  เป็งปิง
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวพิมพินันท์  พีระเชื้อ
2. นางสาวเกวลิน  ติ๊บวงค์
3. นางสาวเกวลี  จี้ส้ม
 
1. นายพินิจ  ทังสุนันท์
2. นางทิพย์สุคนธ์  ทังสุนันท์
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวณัตทิกา   แก้วยองผาง
2. นายวราพงค์   ณ ลำพูน
3. นายอนุกูล   ชัยศรี
 
1. นางรัตนา   อู่อรุณ
2. นางสาวสุดารัตน์  สุจา
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี   เวทย์ป้ญญา
2. เด็กหญิงนิจฉรา  หล้าหนัก
3. เด็กหญิงวิลาสินี    เรืองทารินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเดช   ขัดคำแดง
2. นายปริญญา   ปัญญาฟู
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงนิศาชล  ปาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภิรมภรณ์  จ่อจันทร์
3. เด็กหญิงเพลงผกา  ไชยวงศ์
 
1. นางสุพัตรา  วรรณะมะกอก
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายคันธารัตน์  หอยแก้ว
2. นายณัฐวัฒน์  แก้วสุวรรณ
3. นายรัชวุธ  ศรีวรรณ
 
1. นางณภัค  ฐิติมนัส
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ปัญญาอุด
2. นายณัชพนธ์   อะโนต๊ะ
3. นางสาวปิ่นมนัส   คำภีระแปง
 
1. นางสาวปณิดา   ขัดสงคราม
2. นายปริญญา   ปัญญาฟู
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ขัดปัญญา
2. นางสาวธันยพร  ภัทรไพรวัลย์
3. นางสาวรักษ์พิมาน  รุ่งสุรีย์โชค
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
2. นางสาวอรนุช  เรือนคำ
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงศศิประภา  ธรรมานุวงศ์
2. เด็กหญิงอาริษา  ศรีจาน
3. เด็กหญิงเยมิลล์  วงศ์นาม
 
1. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกษมา  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวอารยา  คำพินิจ
3. นางสาวเมธารัตน์  ทาสัก
 
1. นางสาวนิตยา  มะโนคำ
2. นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกวินธิดา  มูลรัตน์
2. นางสาวเกวลิน  มูลรังษี
3. นางสาวเกษฎาภรณ์  ญาณแขก
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
2. นางสาวอรนุช  เรือนคำ
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  มุงน้ำ
2. เด็กชายวงศธร  ทิพย์เนตร
 
1. นายวสุ  รัตนพงศ์
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  ตุมะแก้ว
2. นายสมศักดิ์  รวมศรี
 
1. นางนงลักษณ์  อุปการะ
2. นางนงพงา   เตจ๊ะแก้ว
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัชชา  เทพมาลัย
2. นางสาวสุนิสา  คำไทย
 
1. นางณภัค  ฐิติมนัส
2. นายอนุสรณ์  ระลึก
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวชญาภรณ์    ชุมภูเทพ
2. นางสาวธนพร   ธนะแก้ว
 
1. นายปริญญา   ปัญญาฟู
2. นางสาวปณิดา   ขัดสงคราม
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายกรคณิณธัญย์  ตุ้ยวงค์
2. เด็กชายอรินทร์  ปิงชัย
 
1. นายอภินันท์  สุขโสม
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพงษ์  อย่างสวย
2. เด็กชายอนนท์  ชะนารา
 
1. นางลลนา  ใหลเจริญ
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายธนพล  สมสี
2. เด็กชายอัครชัย  หมูแก้ว
 
1. นายอภินันท์  สุขโสม
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายนิธิ  เจลึกู่
2. เด็กชายหัสดินทร์  อินอุดออน
 
1. นางสาววิมล  แซ่จาง
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายชนพล  บุญมาก
2. นายชาญณรงค์  โอดแก้ว
3. นายชาญนนท์  ตาปาง
 
1. นายอนุสรณ์  ระลึก
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกรินทร์   แก้วกัน
2. นายกิตติพงศ์   ก๋องแก่น
3. นายภาณุพงศ์   ขุอินต๊ะ
 
1. นายบัณฑิต   จันทน
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  บัวเพ็ชร์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  นวลสอน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซาวยา
4. เด็กหญิงกุลภัสสร์  จ๊ะถา
5. เด็กหญิงสิรินาท  สอนใต้
 
1. นางดวงเดือน  ใจภักดี
2. นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวกนกพร  ขจีวิไลลักษณ์
2. เด็กหญิงชนกทิพย์  พูเจริญ
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ  เมธากุลวดี
4. เด็กหญิงเพ็ญศรี  พงศ์ไพรสณฑ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นุเงิน
 
1. นางสาวเปมิกา  สิงห์สถิตย์
2. นายชวลิต  กันธิยะ
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  เลิศอนันต์
2. นางสาวขวัญทิพย์  อ้อมหมื่น
3. เด็กหญิงปวีณา  วงค์ศรีใส
4. นางสาวรวิชา  คำแปง
5. นางสาวอรณี  จันศิลา
 
1. นางดวงเดือน  ใจภักดี
2. นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวจุฬารัตน์  ธิอูป
2. นางสาวสิริลักษณ์  แก้วประภา
3. นางสาวสุวิลา  มีแฮ
4. เด็กหญิงอภิญญา  กันจะนะ
5. นางสาวเกวลิน  สามา
 
1. นายพีรวุฒิ  วงศ์ตันกาศ
2. นายชวลิต  กันธิยะ
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายคุณากร  แก้วบุญปัน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วคำปัน
3. เด็กหญิงทยิดา  เตติตัง
4. เด็กหญิงศิริพร  กันทา
5. เด็กชายอานนท์  กันทะมาดา
 
1. นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน
2. นางสาวจุลีย์  จันทะ
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สาเจียร
2. เด็กหญิงบุญสิตา  แซ่เหอะ
3. เด็กหญิงพรรณฤทัย  มะโนปัน
4. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  เอามา
5. เด็กชายอนันต์  ลุงหมั่น
 
1. นายพิเชษฐ์  ใจปวน
2. นางอำพร  นันทะชัย
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจตุพร  วงศ์ฝั้น
2. นางสาวธิดาทิพย์  นำแม่อู
3. นางสาวธิดาวรรณ  ชัยนันท์
4. นางสาวบารมี  วรรณห้วย
5. นางสาวสุณิสา  เกิ้งบุรี
 
1. นางสาวอำภา  เขียวดี
2. นายสุรัตน์  จี้ฟู
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวนิชาวลี  สวมสูง
2. นางสาวปราณี  สุจริยะสิริโรจน์
3. นางสาวพุทธิชา  ดอนมูล
4. นายอภิสิทธิ์  จำเริญพืช
5. นางสาวอรนุช  คำลือ
 
1. นางเรวดี  ไชยวุฒิ
2. นางปราณี  ไกลกลิ่น
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   อินทะนนท์
2. เด็กชายธงวุฒิ   นันท์ยอง
3. เด็กหญิงภารดร   ปันทนา
4. เด็กหญิงรัชฎาพร   ปุดไชโย
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ศิริใหม่
 
1. นายณัฐพงษ์   ตันมิ่ง
2. นายภูมิพัฒณ์   เล็กกันทา
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชฎาภรณ์  ทาสิงห์คำ
2. นางสาวชาลิสา  สุขเกษม
3. นางสาวนางสาววริษา  คำมูล
4. นายยอดเยี่ยม  สุวรรณล้อม
5. นางสาวอัญชนิกา  โปธาวิชัย
 
1. นายอนุชิต  จอมคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ตั้งตรง
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายนครินทร์  ดีจิตกาศ
2. นางสาวพิณทิรา  นันสาย
3. นายภาคภูมิ  เรือนมูล
4. นางสาววรรณกานต์  ปู่น้ำ
5. นายวรเมธ   ปู่น้ำ
 
1. นางสาวนพมาศ  ศิลาพงษ์
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  ปัญญา
2. นางสาวกุลธิดา  จาเต๋จ๊ะ
3. นางสาวจิดาภา  เตชะนา
4. นายชนะโชติ  รัตนสุขคุ้ม
5. นายชัยยา  มหานิล
6. นางสาวณัฏฐพร  ละหล้า
7. นายนรางกูล  บุญปั๋น
8. นางสาวนายภูริณัฐ  บุญทา
9. นางสาวพรนภา  ณ ลำพูน
10. นางสาวรมิดา  โกรินทร์
11. นางสาววนิดา  เศษลาว
12. นางสาววรินยา  ป้ออินทร์
13. นางสาวศิรภัสสร  อุ่นปวง
14. นางสาวสุปราณี  โกมลธง
15. นางสาวสุภัชชา  ปัญญา
16. นางสาวสโรชา  ซาหอม
17. นางสาวอนันตญา  ไทยใหม่
18. นายอัครเดช  รุ่นหนุ่ม
19. นางสาวอารดา  ธินิยา
20. นายอิทธิเชษฐ์  กิตติกวินวรโชติ
 
1. นางนฤมล  คณารีย์
2. นายคุณากร  แก้วเทพ
3. นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน
4. นางดวงเดือน  ใจภักดี
5. นางสุดาพร  ยอดดำเนิน
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายจักรพงศ์  เมืองขวา
2. เด็กชายจีรภัทร  เชียงแก้ว
3. นางสาวจุฑามาศ  แก้วยองผาง
4. นายชัยยันต์  เป็งปานันท์
5. เด็กหญิงณัฐกฤต  ป้อมฝั้น
6. เด็กหญิงณัฐดา  ศรีย้อย
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตุธรรมมา
8. นายธนกฤต  ณ วัน
9. นายธนาวัฒน์  วงศ์ศรีใส
10. นางสาวรัชดาภรณ์  สิงหนาท
11. นายวินิจ  แดงพยนต์
12. นางสาววิศัลย์ศยา  มุดชิดา
13. เด็กชายสิริมงคล  ใหม่ปั๋น
14. นางสาวสุกัญญา  ทองประศรี
15. นางสาวสุวพัชร  ทัศนาราม
16. เด็กหญิงสโรชา  อุตมะ
17. เด็กหญิงอรอนงค์  อิ่นคำ
18. นายอัศษฎา  แซ่ซิ้ม
19. นางสาวอุทัยวรรณ  สอดโคกสูง
20. นางสาวเวธนี  จันทร์ลี
 
1. นายสนิท  ภูมาศ
2. นางปุณยนุช  ทาตะนี
3. นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
4. นายคุณากร  แก้วเทพ
5. นายไพรัตน์  บัวงาม
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงวัสพร  ใจเดช
 
1. นางประภัสสร  พรมคำตัน
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายธนวิทย์  นิลไชย
 
1. นางสาวภูริตา  ขัติสาร
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวรัชนีกร  สุใจ
 
1. นางสาวโปรยทอง  แซ่แต้
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายกฤษดง  ขาวเถิน
 
1. นางสาวอุมาพร  ปาระธรรม
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ฐิติวราวิวัฒน์
2. เด็กชายอานันท์  จันทวงศ์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
2. นางอรพินธ์  กันทะรัน
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ควรชม
2. เด็กชายเทวฤิทธิ์  อินกองงาม
 
1. นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟู
2. นางสาววรีรัตน์  สันตติภัค
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายภัคพงษ์  ป้อมฝั้น
2. นางสาวอารียา  สุนทรเมฆ
 
1. นางสุดาพร  ยอดดำเนิน
2. นางนฤมล  คณารีย์
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายธีรเทพ  ปินตา
2. นางสาววิมลสิริ  จี้ตะนัน
 
1. นางอำไพ  น้อยสะปุ๋ง
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกฤษฎา  สิงห์คำปัน
2. นายกิตติชัย  อุดสาพะแล
3. นายกิตติพศ  เตจ๊ะสา
4. นางสาวจิราพัชร  เทพสิงห์แก้ว
5. นางสาวชลธิชา  เขมาวุฒิ
6. เด็กหญิงธัญจิรา  ตาแสน
7. นายปฐมพล  แสนสิทธิ์
8. นายวศิน  เทพสิงห์แก้ว
9. นางสาววิลาสินี  คำมูล
10. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไหมเกิด
 
1. นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ
2. นายสนิท  ภูมาศ
3. นางสาวศันศนีย์  สิทธิกัน
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกรกมล   สุนันต๊ะ
2. นางสาวชลิตา  ยาวิลา
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   มาพิทักษ์
4. เด็กหญิงนลัทญ์พร  คำเวียง
5. นางสาวพิมพร  วิสาปา
6. เด็กหญิงวรรธกานต์   แก้วคำฟู
7. นางสาวสุพรรษา   ต๊ะตา
8. เด็กหญิงอาภัสรา   ใหม่มามูล
9. เด็กหญิงอารยา  เกตุชิต
10. เด็กหญิงเปมิกา   ปาไชย
 
1. นายจารุงพงศ์  ไพสิฐสิริรักษา
2. นางสาวนภัสวรรณ  อิกำเหนิด
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกมลพรรณ  ขัดผาบ
2. เด็กชายกษิดิศ  ขัดสาย
3. นายณัฐพล  เทพปัน
4. นางสาวณัฐวรรณ  ด้วงสืบ
5. นางสาวดรัลรัตน์  ชัยเมืองชื่น
6. นางสาวดรัลรัตน์  ชัยเมืองชื่น
7. เด็กหญิงนันทวัน  ฟุ่มฟองฟู
8. นางสาวนิภาพร  วงษ์วาน
9. นางสาวนิรินทนา  พรมปวง
10. เด็กชายปรัชญานนท์  แก้วก๋าขัด
11. นางสาวปรียา  ราดพลแสน
12. นางสาวปิยะธิดา  ตาซิว
13. นางสาววริศรา  มาเครื่อง
14. เด็กชายสุพิชญ์ปกรณ์  สมหลวง
15. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวทอง
 
1. นายอนุรักข์  สุขใจ
2. นายอำนาจ  จันสุ
3. นายภูริทัต  บุญทอง
4. นายธวัชชัย  ใจแวน
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปันโนจา
2. นายจักรพงษ์  ทาฝั้น
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เซ่งจ๋าว
4. เด็กหญิงนารี  ธาราวโรดม
5. เด็กหญิงบุษบา  ลีลาศีลธรรม
6. นายปรวิทย์  แซ่จาง
7. เด็กหญิงพรธิดา  แซ่วะ
8. เด็กหญิงมยุรา  แซ่จ๋าว
9. เด็กหญิงวันดี  แซ่ย้าง
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่ว้าง
11. นายสงกรานต์  ทองสุข
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลาว้าง
13. เด็กหญิงสุภา  แซ่เจ๊า
14. เด็กหญิงอภิสรา  ร่มพนาธรรม
15. เด็กหญิงอมลวรรณ  แซ่เห่อ
 
1. นางรัชนี  ตันมิ่ง
2. นายเกียรติพงษ์  ปันวัง
3. นางสาวจิตรลดา   สุขสวัสดิ์รัตนา
4. นายบุญธรรม  ปู่ยึ
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ   มโนธรรม
 
1. นายสมคิด   ไพรบูรณ์
2. นายสุรชา  ตามูล
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวงค์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  มาถา
 
1. นายวิวัฒฑ์  สุคัมภีร์
2. นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวปริยาภัทร  พิจุมปู
2. นางสาวเจนจิรา  ใจแวน
 
1. นายวิวัฒฑ์  สุคัมภีร์
2. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวณัฐสุดา  จะบู
2. นายนันทวัฒน์  กาปัญญา
 
1. นายสมชาย  เกิดฤทธิ์
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนิสากร  การะวัง
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงแพรวา  แง่โว้
 
1. นางสาวมัลลิกา  กิริยาภรณ์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   คำภีร์
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวอัจฉรา  โนคำ
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แสงตุ้ย
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  คงเฟื่อง
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายพงษ์ธณากร  คำมิธรรม
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวรุจิรา  ดวงดี
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงปิยากร  ใยดี
 
1. นายวรวุฒิ  ใจคำ
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ป้อจุมปู
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. นางสาวรัชนีกร  ใจ๋กาศ
 
1. นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายวัชรินทร์  แซ่ย่าง
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธัญรดี  สินจ้าง
 
1. นายวรวุฒิ  ใจคำ
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสสา  นิลศาสตร์
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวนิฤดี  มูลทะสิน
 
1. นายลัทธพล  ด้วงอ้าย
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรชูเกียรติ   รินลี้สวัสดิ์
 
1. พระอาณา  ปญฺญาวรสุธี
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรยา   ยองจา
2. เด็กชายวีรพงศ์  กอหลวง
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงปานทิตา  ธรรมขันโท
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  หม่องคำ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
2. นางสาวรัชชดา  มะโนวงศ์
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  แซ่มั่ว
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายรัฐภูมิ  สุยาลักษณ์
 
1. นายผดุงเกียรติ  อ๊อดมัง
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  เพิ่มลาภ
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายกฤษฏา  เกษตรกุลทรัพย์
2. เด็กชายวีระ  เลาว้าง
3. เด็กชายสุพรรณ  แซ่ว่าง
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นางกวีพันธ์ุ  ฟองคำ
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรปัญญา   วนาวีระกิจ
2. สามเณรวีรชัย   ขจรไกลการ
3. สามเณรเกรียงศักดิ์   คำนึงวศิน
 
1. นายอนุสรณ์  บุญดวง
2. นายธีรพันธ์  บุญมี
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายชัชวาล  แสงศรทวีศักดิ์
2. นางสาวนุติ  รุ่งวุฒิโรจน์
3. นางสาวรัชนี  ฟ้ากุศล
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายวรวุธ  อุทธะวัง
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรธนิสร  ธารสุขวงศา
2. สามเณรสมเพชร   สีขาวผ่องนวล
3. สามเณรสุวัฒน์   วรปัญญาพงศ์
 
1. นายอนุสรณ์  บุญดวง
2. นายธีรพันธ์  บุญมี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงจารุพักตร์  บังคมเนตร
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวแซ้บ  ลุงจาย
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงนวล  ลุงมล
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวยุพเรศ  หล้ามี
 
1. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายธิติสรณ์  เพชรชื่น
 
1. นางจตุพร  วงศ์ฝั้น
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงศศินิภา  ต๊ะแสง
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวศิริลักษณ์  เต๊ะแสง
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายชินวัตร  ปัญญะ
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายนววิช  วงค์วาร
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาภา  อินกองงาม
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายเจษฎา  คำยอง
 
1. นางจตุพร  วงศ์ฝั้น
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวจารุวรรณ  นันต๊ะเหล็ก
2. นายธงชัย  ประทุมทา
3. เด็กชายธิติสรณ์  เพชรชื่น
4. นายธีรภัทร์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
5. นายวรากร  ธรรมขันธ์
6. นางสาวศิวาพร  ปันดอนตอง
7. เด็กชายอนุพงค์  หมื่นยอง
8. นายเจษฎา  คำยอง
 
1. นางจตุพร  วงศ์ฝั้น
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวกฤษณา  หนูวัน
2. นางสาวงามตา  สุจาดึก
3. นางสาวจตุพร  วงค์อุ๊ด
4. นายชันวัฒน์   ลุงอ่อน
5. นางสาวญานีลักษณ์  แสนยากุล
6. นางสาวทิพวรรณ  ผัดดอก
7. นายธนพัต  งามจิตพิสุทธิ์
8. นายธนวัฒน์  แซ่จ๋าว
9. นางสาวประภานันท์  ซื่อสันติกุล
10. เด็กหญิงมานิสา  ก่อเกื้อตระกูล
11. นายยศพล  แซ่ว้าง
12. นางสาวรัชนีย์กร  แซ่วะ
13. นางสาววยุรา  แซ่เห้อ
14. นางสาววิไลพร  เลาย้าง
15. นางสาวศรีสุดา  หล้าเป็ง
16. นางสาวสุภาพร  แซ่วะ
17. นางสาวสุวรรณารีย์  แซ่เห่อ
18. นางสาวอิสริยา  ก้างคำมา
19. นายเอกชัย  อาหยิ
20. นายไตรภพ  ศุภมิตรอนันต์
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
2. นายณัฏฐานิพล  ก่ำศรี
3. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
4. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกล้าณรงค์  ไชยวงศ์วรรณ
2. นายณัฎฐภัทร  กุณาศรี
3. นายพีระวิชญ์  กัญจะลา
4. นายศุกกิตติ์  ณ กาศ
5. นายอนุชา  ปัญญาคำ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  กัลยา
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
2. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
3. นางสาวพิมพ์ชนก  มีญาณะ
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อยู่ปรางค์
2. เด็กหญิงชุติมา  จะนี
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  กาปัญญา
4. เด็กหญิงนารี  จะวอ
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  มณีวรรณ
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มณีวรรณ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
2. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
3. นางสาววรรณภา  ป๋าป่าสัก
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายธนาวุฒิ  จันทร์จาน
2. นายนพวิชญ์  อินใจ
3. นายพีรพัฒน์  บำรุง
4. นางสาวมัลลิกา  กิตติวรรณ
5. นายวัชรพล  วงศยา
6. นายสุธี  มังสังข์
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
2. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
3. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายก่อสกนธ์  สืบต่อ
2. นายพรเทพ  ต๊ะเรือน
3. นายวิสิฐศักดิ์  บุญกอน
4. นายสงกรานต์  เป็งโก
5. นายอนุรักษ์  วันหลี
6. นางสาวอินทิรา  ใชยา
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ใจคำธรรม
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  วรสุนทรวงศ์
3. เด็กหญิงขวัญชนก  เผือกไร่
4. เด็กหญิงจิณณรงค์  กิติศักดิ์
5. นายณัชพล  ปัญโญศักดิ์
6. นางสาวณัฐริกา  จันทร์ต๊ะเหล็ก
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีบุญมา
8. เด็กหญิงณัฐวัลย์  เวียงลอ
9. เด็กหญิงดลยา  สุรินอาสะวะ
10. เด็กหญิงดารารัตน์  สุปินชมภู
11. เด็กชายธาดาพงษ์  ปัญญายิ่ง
12. เด็กชายนภัส  ทะนันปา
13. นายปฏิภาณ  พิลิแก้ว
14. เด็กหญิงปิยะภรณ์  แสงตาล
15. เด็กหญิงปุณณิศา  สุวรรณพรหม
16. เด็กชายพงศกร  แก้วดวงใจ
17. เด็กหญิงพรชนก  สมตัน
18. เด็กชายพรเทพ  ธรรมจี๋
19. เด็กชายพลภัทร  มาจันทร์
20. เด็กหญิงพัชรียา  มณีพรหม
21. เด็กหญิงพิมณัฐชา  บุญสิงห์
22. เด็กหญิงพิมพ์ญดา  แปงใจ
23. เด็กหญิงภูริชญา  ปัญญายอง
24. นางสาวรักษณี  ตันผัด
25. นายรัชตะ  ปัญญาธิคุณ
26. เด็กชายรัฐภูมิ  งามพักต์
27. เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลับวงษ์
28. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีธิโมงค์
29. นางสาววรรณิศา  สร้อยคำ
30. นางสาววรวรรณ  สุริยะคำ
31. เด็กชายวรโชติ  อัคเดช
32. เด็กหญิงวิภาวี  แสนขันแก้ว
33. นางสาวศรันยา  สุขสวัสดิ์
34. เด็กชายศิริภพ  เล่ห์มงคล
35. นางสาวอังคณา  จันเสนา
36. เด็กหญิงอิศริยา  จันทรา
37. เด็กชายเชิดศักดิ์  ยศศิลป์ศักดิ์
38. นายเมธาสิทธิ์  แดงสัก
39. เด็กหญิงในนามความรัก  เรือนแก้วเทวา
40. นางสาวไอรดา  เค้ามูล
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
2. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวกรทิพย์  แซ่มั่ว
2. นายจักรภัทร  คำมี
3. นางสาวจารวี  แสงยะ
4. นางสาวจารุพิชญา  แซ่วะ
5. นางสาวจิรวรรณ  สิริวินิจกุล
6. นางสาวฐิติวรดา  แซ่วะ
7. เด็กชายณรงค์พล  ไอดุ๋ง
8. เด็กหญิงณหทัย  กาญจนไพลิน
9. นายณัฐพงษ์  แก้ววงค์
10. นางสาวณัฐรินยา  เลาว้าง
11. นายธีรพงษ์  ชื่นอ้าย
12. นายนนทวัฒน์  พงษ์สนิท
13. เด็กหญิงนวมล  เนื่องนิยม
14. นางสาวนิตยา  เทิดไพรพนาวัลย์
15. นางสาวน้ำใส  แซ่วะ
16. นางสาวบุญฑิรา  จุนุ
17. เด็กหญิงบุษบา  เลาย้าง
18. เด็กหญิงพรรณทิวา  มัครา
19. เด็กหญิงพัณนิตา  ผิวเกลี้ยง
20. นางสาวพุทธิพร  ผาสุข
21. นางสาวมนัสวี  เมอแล
22. นางสาวรัชนี  ฟ้ากุศล
23. นางสาวรัตมณี  อัมพุชปฐวี
24. เด็กชายสัญญา  ธงไธสง
25. นางสาวสายชล  เลาว่าง
26. นางสาวสุพรรณี  ปู่ชั่ง
27. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แซ่เฒ่า
28. นางสาวหฤทัย  เซ่งจ๋าว
29. นายอภิชาติ  หยกวิภัยกุล
30. นางสาวอัญญารินทร์  แซ่ลี
31. นางสาวอาทิตยา  คำเปล
32. นายอำนวย  ต้อคำมูล
33. นางสาวเข็มจีฬา  แสงท้าว
34. นางสาวเดือน  เลาว้าง
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
2. นายณัฏฐานิพล  ก่ำศรี
3. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
4. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
5. นายดนุพงศ์  ตาเจริญเมือง
6. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
7. นางสาวพิสชา  ประมวลสุข
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วนินตา
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายธีรเทพ  ธิทา
 
1. นายศักดิ์ดา  แก้วกำเนิด
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ธิหนู
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายพิพัฒน์  สมบูรณ์โสด
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ยศชัย
 
1. นายกนก  บุญอุดม
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  กุนา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พันธ์สิทธิ์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาววรวรรณ  สุริยะคำ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลังกา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พันธ์สิทธิ์
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ  บุญดีเวียง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พันธ์สิทธิ์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  นาเตจ๊ะ
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายศุภกิตติ์  ต๊ะนะสาม
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  คำจา
 
1. นายประเสรฺิฐ  ไทยสังคม
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  มะโนชัย
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  จิตธรรม
 
1. นายทศปธน  พุทธิมา
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวกวินนา  การเวก
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวสิรินดา  แก๊ะแง๊ะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสองเมือง  ลุงจ่า
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายนที  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายนวพล  อินทร์ใจ
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายสุรกิจ  แก้วแว้ว
 
1. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ติ๊บแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางสาวมุกดา  ผาติประภาวงศ์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนภัส  พรมคำ
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปณิตา  หวังวรภิญโญ
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสองเมือง  ลุงจ่า
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงทา
 
1. นางมินตรา  ปอกเครือ
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายวรเมธ   ปู่น้ำ
 
1. นางมินตรา  ปอกเครือ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นายศิริวัฒน์  จันทร์ดี
 
1. นายวิเศก  บุญอุปละ
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงภิญญดา  แก้วยองผาง
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ญาณะทาน
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวกวินนา  การเวก
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวอรญา  แสงตระกูลชัย
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกชกร  พอพรวน
2. นางสาวฉวีวรรณ  บัวสำลี
3. นางสาวชยพร  ทะนันชัย
4. เด็กชายณัฐพล  นิ่มงามศรี
5. เด็กชายนิติรัฐ  บุญทา
6. นายพัฒนพงศ์  คำมะยอม
7. เด็กชายภูวกร  อุโมงค์โน
8. นายวิทยา  เรือนอินทร์
9. เด็กหญิงสิริยากร  ไชยลังกา
10. นายอมรเทพ  ฟักนาค
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงกีรติ  ศิขรินธนาทรัพย์
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  จ้าวเจษฎา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ฝั้นต๊ะ
4. เด็กหญิงณิรชา  เมฆโปธิ
5. เด็กชายดนุภพ  อินมะกอก
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญธรรม
7. เด็กชายธนกฤต  พิงตีะ
8. เด็กชายธนา  ธัญสม
9. เด็กชายธนากร  แสงผึ้ง
10. เด็กชายธิติวุธ  บุญรอด
11. เด็กหญิงนภัสรพี  ไชยแก้ว
12. เด็กหญิงปภาวี  เป็งคำวัน
13. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แสงนภาทอง
14. เด็กชายปัญญากรณ์  พุ่มเดชังกุล
15. เด็กชายปิยะพงศ์  อิสกุล
16. เด็กหญิงพรรษชล  ตะนุ
17. เด็กชายพัทธพล  หอมโกศล
18. เด็กชายพาโชค  แก้วจันทร์
19. เด็กหญิงพิยดา  หลวงโปธา
20. เด็กชายภานุพงศ์  บุตรนุชิต
21. เด็กชายภานุพัฒน์  พุ่มผลงาม
22. เด็กหญิงศรินยา  กันหมุด
23. เด็กหญิงศศิกานต์  ก้อนคำ
24. เด็กชายศิรวิทย์  เลิศลาวี
25. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ภู่
26. เด็กชายสาริศ  รัตนเอี่ยมพงศา
27. เด็กหญิงสิริธร  ยองจา
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิพันธ์
29. เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองอ่อน
30. เด็กชายอนุพันธ์  ปันอนุ
31. เด็กชายอรรถกิจ  ดาวเรือง
32. เด็กชายอักษร  เนคะมานุรักษ์
33. เด็กหญิงอัญชลีพร  วงศ์ชำนาญ
34. เด็กชายเกียรติกำจร  ไชยองการ
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วยองผาง
 
1. นายวิเศก  บุญอุปละ
2. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
3. นายศักดิ์ดา  แก้วกำเนิด
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  หนุนภิรมย์ขวัญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบุญโสด
3. เด็กชายชินวัตร  ปัญญะ
4. เด็กชายนครินทร์  วิญญาเงือก
5. นายวัชรพงษ์  เรือนแก้ว
6. เด็กชายวิชญะ  ซาวบุญตัน
7. เด็กหญิงสริญญา  ปินต๊ะปาง
8. เด็กหญิงสุลักขณา  ตั๋นแก้ว
9. เด็กหญิงอนันตญา  ใจสมปาน
10. เด็กชายเจนณรงค์  กาละกอน
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
2. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
3. นางสาววรรณภา  ป๋าป่าสัก
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พะลึก
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  กิจเจริญ
3. เด็กชายกฤตเมธ  เชียงแก้ว
4. เด็กหญิงชญาดา  วินาภา
5. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ปันสีทอง
6. เด็กชายพงศ์ปณต  เนตรทองคงคา
7. เด็กหญิงพัชนา  นันตาดี
8. เด็กชายวัชรพล  เตจาโท่น
9. เด็กชายวโรดม  สมพงษ์อุทัย
10. เด็กชายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นายจักรพันธ์  กันธวัง
3. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกัลยากร  ชัยกันทา
2. นายชายเชษฐ์  ทิพยอด
3. นายณัฐวุฒิ  ต๊ะมัง
4. นายธนวัฒน์  ศิริป้อม
5. นายธีระเกียรติ  เสาร์แก้ว
6. นางสาวธีราดา  จิตหาญ
7. นางสาววฐิตา  ภูใจ
8. นายสงกานตร์  ศรีเพ็ญ
9. นางสาวอภิญญา  ดอกดวง
10. นางสาวอัญญมณี  พันธุ์เพ็ชร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  มีญาณะ
2. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
181 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวกุญศิริ  ญาณะโรจน์
2. นายณรงค์ฤทธ์ิ  ปารัตน์
3. นางสาวดมิสา  ทองอ่อน
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุวรรณล้อม
5. นางสาวธันยาภรณ์  สุดารินทร์
6. เด็กชายพิษณุพันธ์  อะกะเรือน
7. นายศุภณัฐ  ศรีเรือน
8. นายสหรัฐ  สัสดีสอง
 
1. นางสาวทิพธัญญา  คำสุข
2. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
3. นายวิเศก  บุญอุปละ
 
182 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงจารุพักตร์  บังคมเนตร
2. เด็กหญิงพรพิมล  หนุนภิรมย์ขวัญ
3. เด็กหญิงภัฏพร  ชูจิต
4. เด็กหญิงภิมิรัตน์  ไชยเสน
5. เด็กหญิงมอญสี  ตอนะ
6. เด็กหญิงสมศรี  ลุงวิ
7. เด็กหญิงหมวยนวล  มู่ลิ่ง
8. เด็กหญิงหลิว  ลุงมล
9. เด็กหญิงอชิรญา  มาปินตา
10. เด็กหญิงใส  จิ่ง
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
2. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
3. นางสาววรรณภา  ป๋าป่าสัก
4. นางสาวน้ำฝน  สิงห์แก้ว
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวจินตนา  สารใจคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  เนตรผาบ
3. นางสาวนวลผ่อง  ลุงคำ
4. นางสาววิมลวรรณ  แสงไก
5. นางสาวศิริวรรณ  แซ่เหอะ
6. นางสาวสุกัญญา  ยศน้อย
7. นางสาวอนุธิดา  ใจพล
8. นางสาวเบญจมาศ  สมบุญโสด
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
2. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
3. นางสาววรรณภา  ป๋าป่าสัก
4. นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เป็งพยอม
2. เด็กหญิงชาลินี  อนันท์ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณัชชา  เล่ห์มงคล
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำเงิน
5. เด็กหญิงละอองทิพย์  อุปนันท์
6. เด็กหญิงวาทินี  อุตรศักดิ์
 
1. นางสาวพรศิลป์   มโนเพ็ญ
2. นางสาวเขมภร  วิเศษศิริ
3. นางสาวอังขณา  วิลัยเลิศ
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงปภาวดี  เตจาโท่น
2. เด็กหญิงวรินทร  ดอกบัว
3. เด็กหญิงสุธิดา  สีใส
4. เด็กหญิงอริสา  อนันต์ภาคภูมิ
5. เด็กหญิงอาธิการ์  ปัญญาวงศ์
6. เด็กหญิงเชนิสา  ไม้ทอง
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
2. นางสาวพัณณิตา  ตรังค์
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวจินตนา  สารใจคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  เนตรผาบ
3. นางสาวนวลผ่อง  ลุงคำ
4. นางสาววิมลวรรณ  แสงไก
5. นางสาวศิริวรรณ  แซ่เหอะ
6. นางสาวสุกัญญา  ยศน้อย
7. นางสาวอนุธิดา  ใจพล
8. นางสาวเบญจมาศ  สมบุญโสด
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
2. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
3. นางสาววรรณภา  ป๋าป่าสัก
4. นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวชนิภรณ์  สุทธดุก
2. นางสาวนนทกานต์  ไชยยอง
3. นางสาวรัตติกาล  พิงคำ
4. นางสาววรรณิดา  ปันโปธา
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  แสนเทพ
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
2. นางสาวพัณณิตา  ตรังค์
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  เขื่อนคำ
2. เด็กชายดี  ส่างเงิน
3. เด็กหญิงธวัล  สุนะธรรม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยอ้าย
5. เด็กชายธีรภัทร์  ประโยงค์
6. เด็กหญิงนริศรา  ไชยสกุล
7. เด็กหญิงนิตยา  ฐานะชมพู
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีไม้
9. เด็กหญิงมัจฉา  เอกกันทา
10. เด็กหญิงยุพเรศ  มาผาบ
11. เด็กชายวิฑูรย์  ทองใจ
12. เด็กชายสถาพร  อุตมะดวงแจ่ม
13. เด็กหญิงสุปริญญา  นวลคำมา
14. เด็กหญิงอรวรา  ปัญโญใหญ่
15. เด็กหญิงอิงค์ฟ้า  อันนพพร
16. เด็กหญิง้เอื้องฟ้า  ไหมคำ
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
2. นางภริตพร  อุปนันต์
3. นางสาวเกษร  แซ่เหลี่ยว
4. นายวิรุฬห์  ทินะ
5. นายชาเด  ฮันท์
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายกนกวรรณ  อุ่นสะกืน
2. นายกันต์กวี  วัชรเนตร
3. นางสาวจิง  ลุงดี
4. นางสาวชนกานต์  กันทากาศ
5. นางสาวณัฐนันท์  ต๊ะนันกลาง
6. นายณัฐพล  พรหมเทศ
7. นายธนพล  กรุณา
8. นางสาวธมลวรรณ  ธนเลิศจินดา
9. นายธีรภัทร  วิวัฒน์รัตนศักดิ์
10. นางสาวนรารัตน์  ปัญญาเสาร์
11. นางสาวปัทมพร  พรหมเวียง
12. นางสาวพรศิริ  อัครบวรโชติ
13. นางสาวพิมลวรรณ  กันแจ่ม
14. นางสาววรินพร  ยืนยง
15. นางสาวสินินาฏ  ปาลี
16. นางสาวเขมิสรา  พลูกลั่น
 
1. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
2. นางสาวเขมภร  วิเศษศิริ
3. นางสาวอังขณา  วิลัยเลิศ
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ชัย
2. นางสาวจินดารัตน์  เพชรดี
3. นางสาวจิรนันท์  ยอดเขียว
4. นายจิรพงศ์  ต๊ะพรหม
5. นางสาวทิศารัตน์  ชัยวงค์
6. นางสาวนวันธร  ต๊ะบุตร
7. นายนัทธพงศ์  วงศ์นันตา
8. นางสาวพัชรพร  เชียงจันทร์
9. นางสาวรัตติการณ์  เยตา
10. นายวัชระ  ขันคำกาศ
11. นางสาวษุษบง  สะเทียนรัม
12. นายสิริโชค  ธนันชัย
13. นางสาวสุทธินีย์  ศรีสุข
14. นางสาวอรยา  อินตีะขิล
15. นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง
16. นางสาวเวสิกา  ยศธิวงศ์
 
1. นายสิราวุธ  มะลิ
2. นายคัมภีร์  โมงปันแก้ว
3. นายนันทนัช  แสงแก้ว
4. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
5. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสนเขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีพุ่ม
3. เด็กชายนราธิป  นุชแก้วฟ้า
4. เด็กหญิงพรรวินท์  ปิงวัฒนกุล
5. เด็กชายอิทธิกร  ธิทา
 
1. นายคัมภีร์  โมงปันแก้ว
2. นายสิราวุธ  มะลิ
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายกฤษกร  กานทับ
2. นายกัมพล  โพธิ์ศรี
3. นายภูริช  ภูริชีวิน
4. นายศุภกร  เทพชมพู
5. นายสิทธิชัย  ไชยวงค์คำ
 
1. นายเสน่ห์  ชัยวงศ์
2. นายศักดิ์นรินทร์  รักอ่อน
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายดอย   คำทอน
2. เด็กชายวีรพัฒน์   กันทะวงค์
 
1. นายชัยรุจ   กาวิชัย
2. นางสาวอัมพิกา   ติ๊บกวาง
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อินต๊ะขัติย์
 
1. นางสาวณิชกมล  โกลาวัลย์
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณฐากาญจน์  บุดดาจี๋
 
1. MissChen  Caijiao
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายภานุพันธุ์  แก้วแสง
 
1. นางสาวปิยะนารถ  ทิพย์รักษ์
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวจงกลนี  บุตรจุมปา
 
1. นางสาวสุภาวจนีย์  มูลเมือง
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวเมธฌา  สมพฤกษ์
 
1. นางสาวอักษร  วรรณกันธา
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธนัชพร  มันจา
 
1. นางสาววราภรณ์  หน่อคำ
 
200 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงธิติกานต์  รัตนโรจน์
 
1. นางสาวณิชกมล  โกลาวัลย์
 
201 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงปริฉัตร  ศรีธิใหญ่
 
1. นางสาววริศรา  ปัญญารักษา
 
202 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจิราพร  ชูชัยภูมิ
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
203 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายวิทยา  เสนธรรม
 
1. Mr.Wang  Yang
 
204 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายภูมินทร์  ปาระมี
 
1. นางปติวราตา  นาคจันทร์
 
205 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกุลณัฐ  ผู้รักสงบ
 
1. นางสาววราภรณ์  หน่อคำ
 
206 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายพัชรพล  ยาวุฒิ
2. นางสาววรัญญา  เล็กยอง
3. นางสาวสุธาวัลย์  จันต๊ะวงค์
4. นางสาวสุภาวดี  กิติหล้า
5. นางสาวแพรพิไล   อนันท์ทศรัตน์
 
1. นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา
2. MissLi  Yuan
 
207 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกรวีร์  ศรีโชค
2. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญมาวงศ์
3. นายมิตรการย์  สุธรรมแจ่ม
4. นางสาวรวิสรา  บริสุทธิ์
5. นายเกริกเกียรติ  มินนุนินท์
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
2. นายกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
 
208 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายนิรวิทธ์  บัวศรี
2. นางสาวพฤกษชาติ  จินาอิ
3. นายยุทธพิชัย  เกี๋ยงเสนาะ
4. นายรัฐธรรมนูญ  สุทปา
5. นางสาวอภิชญา  แสนทา
 
1. นายรุ่งสยาม  เสนางาม
2. นางสาวอักษร  วรรณกันธา
 
209 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกรวรรณ  จำวรรณ์
2. นางสาวพรชิตา  พรหมมายอม
3. นางสาวรัชฎ์ตวรรณ  สุทธดุก
4. นางสาวสุดปรารถนา  ชาตรี
5. นางสาวอารีญา  ปัญญาวีร์
 
1. นางจารุวรรณ  แสงด้วง
 
210 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  ปัญญาตากรณ์
2. นางสาวธันยพร  กันใจ
 
1. นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา
 
211 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกรพินธ์ุ  ไชยเรือน
2. นางสาวมนัสนันท์  แซ่วะ
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
212 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายชานนท์  ฝั้นพรม
2. นางสาวณัฐธยาน์  แซ่โค้ว
 
1. นายรุ่งสยาม  เสนางาม
 
213 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐพงศ์  ขุนเจริญ
2. นายหฤษฎ์  ปินทา
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  พวงมาลา
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกฤษณะ  ต๊ะขวา
2. นายจักรินทร์  สตรอง
3. นายชิดผกร  ปันกอ
4. นายณัฐนนท์  นิลปวน
5. นายธนาวุฒิ  คำมูล
6. นายภัทรนันท์  บุญช่วย
7. นายภูริภัทร  กาใจ
8. นายรัฐธรรมนูญ  แก้วปัน
 
1. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
2. นายอนุรักข์  สุขใจ
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายกรกช  แสนเศษ
2. เด็กชายชียวิทย์ชิต  คนฟู
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ติ๊บกาศ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ปันน้อย
5. เด็กชายภากร  พรหมเจริญ
6. เด็กชายรัตตัญญู  โพธิพฤกษ์
7. เด็กชายศุภวิชญ์  เทพวงค์
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
2. นายสุชาติ  ฝายเทศ
3. นายนพดล  บุญภา
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายทรรศนกร  ปาอินทร์
2. นายธนพล  อินธิยะ
3. นายนนทวัฒน์  ชัยวงค์
4. นายพีรวิชญ์  อุดแก้ว
5. นายภาคิน  ทองบาง
6. นายวริศ  เมืองขวา
 
1. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
2. นายอนุรักข์  สุขใจ
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกิตติวรา  บัวอินทร์
2. นายชญานนท์  น้อยสะปุ๋ง
3. นายทศทิศ  โท๊ะทองซิว
4. นางสาวธัญมาศ  ทาหน่อทอง
5. นางสาวนภสร  ริยะกาศ
6. นายปฏิภาณ  สุธรรมมา
7. นายฤทธิชัย  เจริญด้วยฤทธิ์
8. นางสาววัชรพร  กันทรัญ
9. นายสหรัฐ  ทิมพิทักษ์
10. นางสาวไอย์ลดา  พรหมพนัส
 
1. นายระนอง  ส่องศรี
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
3. นายบุญชัย  กลิ่นอวล
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวคนึงนุช  ต๊ะอุ่น
2. นางสาวจักรีพร  ปะระมะศิลป์
3. นางสาวพรรณกาญจน์  วิญญายอง
4. นางสาวลภัสรดา  ใจยะยอง
5. นางสาววัฒนา  ลุงซอ
6. นางสาวศิริกัลยา  อินทะนัด
7. นางสาวศิริธร  อินปงค์
8. นางสาวศิริพร  อินปงค์
9. นางสาวอติพร  อุประหนอง
10. นางสาวอัจฉรา  วรรณทัย
 
1. นางทิวาพร  ทาเศษ
2. นายพรหม  ทัฬหนิรันดร์
3. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ยาตา
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยิ้มเจริญ
3. เด็กหญิงภูษณิศา  มิ่งเชื้อ
 
1. นายยุทธจักร  วงค์สยา
2. นางสาวมลิวัลย์  สินธุบุญ
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงจีรภา  เลาหาง
2. เด็กหญิงศกุุนตรา  ธาราวโรดม
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  แซ่เจ๊า
 
1. นางสาวจันทร์นิภา  ยอดคำ
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชลธิชา  ญาณะเครื่อง
2. นายปฐมพงษ์  จินดาหลวง
3. นางสาวอารยา  อุตาเรือน
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางสาวชลิดา  โอดบาง
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวดรณี  ยอดคำ
2. นางสาวนันทิดา  แซ่มั่ว
3. นางสาวศรัญญา  เกียรติไพสัณฑ์
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
2. นางรัชนี  ตันมิ่ง
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฐภัทร  โถนาค
2. นางสาววชิราภรณ์  ผานดอยแดน
3. นางสาวอิศราพร  ศรีรัตนกุลชัย
 
1. นายมติ  ศิริพันธุ์
2. นางนฤชล  พิมพ์สว่าง
 
224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายทัตพงศ์   อินต๊ะขัติย์
2. เด็กชายพงค์กิติ  ใจยวน
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายวัชรินทร์  จันทิมา
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณภัทร  บุญเฉลิมสุข
2. เด็กหญิงเสฎฐนันท์  หาญขำพงษ์
 
1. นางสาวพรรษา  ชายน้อย
2. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายมานิตย์  ตาละนะ
2. เด็กชายอนุสรณ์  ตุ่นจาอ้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
2. นายวันชัย  ศีรษะ
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัชยา  เมืองตาแก้ว
2. เด็กหญิงอรวรา  ปากันตี
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายปรีชา  อนุชิตพงศกร
2. นายสืบตระกูล  อินชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
2. นายวรวุธ  อุทธะวัง
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  แสนต๊ะ
2. นางสาวรำพู  ดอนแก้ว
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายนรฤทธิ์   เกื้อมา
2. เด็กชายภัทระ   เจียกรัมย์
 
1. นายกฤษณะ   สมุททารินทร์
2. นายนิรันดร  ปาละมา
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกฤษฎา  วันนะวันนา
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  แสนพรหม
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายนครินทร์  โปธาคำ
2. นายสงกรานต์  น้อยสะปุ๋ง
 
1. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
2. นายพรอนันต์  มั่งใหม่
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธวัลรัตน์  ตันบุศย์
2. นางสาวพนิตชนก  อินต๊ะ
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายปุณณวิช  เชียงจันทร์
2. เด็กชายพีชญะ  มาลารัตน์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม
2. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ลุ่มหล้า
2. เด็กหญิงอณามิกา  แพรแก้ว
 
1. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คารินทา
2. เด็กชายทาอิจิ  โอยาม่า
 
1. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายธนบดินทร์  อินทรา
2. เด็กชายเถกิงศักดิ์  วิชัยคำ
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายนพดล  วิชัยคำ
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกานต์  เกตุภาค
2. เด็กชายภัทรพล  คุณพรม
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายวัชรินทร์   จันทิมา
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชนันท์  เกษมเติมโรจนชัย
2. เด็กชายภูรินทร์  ทองแดง
 
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นางเบญจวรรณ  บุญสุวรรณ
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกฤตนัย  ปงกา
2. นายนัทธ์ชนัน  ราชศักดิ์
 
1. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
2. นางณัชชา  เตจะโสด
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวทิพวัลย์  คำกันท์
2. นางสาวสุพิกา  วังเขียว
 
1. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายชนาธิป  อกอุ่น
2. นางสาวปพิชญา  แสนเสนาะ
 
1. นายวิทยา   วรรณมะกอก
2. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชมพูนุช  นาชายบุญ
2. นางสาวดาวิกา  วงศ์อาษา
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวคัทริยา  บุญศิริ
2. นายธนเกียรติ  จุ่มจันทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  พิงค์แก้ว
2. นางสาวพรรษา  ชายน้อย
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายอดิเรก  กาวิเป็ง
2. นายเจตพล  หม่องผัน
 
1. นายอลงกรณ์   จอมขันเงิน
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
246 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกฤติพงศ์   จี๋วิคำ
2. เด็กชายภาสกร  คณารีย์
3. เด็กหญิงไอรดา  จันทร์เขียว
 
1. นายกฤษณะ   สมุททารินทร์
2. นางอำไพ  หน่อเรือง
 
247 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายกฤช  ทิพย์นวล
2. เด็กชายทัตธน  จินะวงศ์
3. เด็กชายศุทธิพัฒน์  สงวนสุข
 
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นางสิรัชชา  มีดวง
 
248 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวจินต์จุฑา  เต๊บสิงห์แก้ว
2. นางสาวจิรวดี  สามภูศรี
3. นายอติเทพ  ทัพภมาน
 
1. นางสาวประภารัตน์   หล้ากาศ
2. นายวัชรินทร์  จันทิมา
 
249 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวธีรดา  บุญศรีตัน
2. นายนุติ  ท้ายนาวา
3. นางสาวพิมพ์ชนก  เตรียมวงษ์
 
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นางสิรัชชา  มีดวง
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปณิดา  อุตสาสาร
2. นางสาวสุพิชญา  ปุ๊ดภาษี
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายวีรวัศ  ขำคม
2. นางสาวเมธาพร  คงเฟื่อง
 
1. นางอัจฉรารัตน์   ชัยมณี
2. นางวาสนา   ศรีกิตตินนท์
 
252 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธนกฤต  เมืองสุวรรณ
2. เด็กชายรามฤทธิ์  สุดใจ
3. เด็กชายศิวนาถ  กองอรินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
253 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายปิยบุตร  พะบุญรักษ์
2. นายอนุชา  โปธาพันธ์
3. นายแม็ค  เนาว์ยุ่นส์
 
1. นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
2. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
 
254 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธีรพงศ์  มังคละวงค์
2. เด็กชายพิชาภพ  คำรังษี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญเดช
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นายนฤเทพ  พรหมเทศน์
 
255 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายเจนณรงค์  ปาสุนันท์
2. นายเทิดศักดิ์  สิทธิกาน
3. นายเมธี  สุขระแหง
 
1. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
2. นายนิพล  ปลุกเสก
 
256 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
2. นายวัฒนา  ปิงชัย
3. นายอนพัทย์  ดอกพุฒ
 
1. นายณัฐวุฒิ   พรนวม
2. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
257 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายณรงค์เดช  มโนปัน
2. นายธนกฤษ  มงคลฟัก
3. นายธรรมรักษ์  วงค์จันทร์ติ๊บ
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
 
258 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายคมกริช  ชูทรายคำ
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำทะนงค์
3. เด็กชายศรัณย์  ติดทะ
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
 
259 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายฤทธิชัย  เพรงสุกาญจน์
2. เด็กชายวุฒิชัย  สุทธดุก
3. เด็กชายอาณุพัฒธ์  ธนัชญาชญานิน
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
260 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายณัฐพล  กุณโน
2. นายปกรณ์  วงค์ขันแก้ว
3. นายสหัสวรรษ  อัศวมงคล
 
1. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
2. นายนิพล  ปลุกเสก
 
261 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกฤติพงศ์  กาวารี
2. นายณัชพันธ์  ใจยะสัน
3. นายสิทธิพล  ตันกาศ
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
262 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกฤษณะ  วรรณภิละ
2. นายรวิพล  ลิ้นฤาษี
3. เด็กหญิงอุดมพร  มั่นยืน
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
 
263 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายทศวรรษ  ถาวร
2. เด็กชายยุคลเดช  แก้วอ้าย
3. เด็กหญิงอัญชิสา  กระบวนแสง
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
264 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายจตุพล  ยะวา
2. นายธนวิชญ์  สิริธนาวรรณ
3. นายศิลปานันท์  บุญอุ้ม
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
 
265 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภาสกร  ไชยวงค์
2. นางสาวศรัญญา  สมจันทร์
3. นางสาวศิรดา  สินิทธ์สกุล
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เรือนชาบ
2. เด็กหญิงดรุณี  สมสนิท
3. เด็กหญิงสร้อย  อินรัศมี
 
1. นางดวงพร   แก้วสุข
2. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  คำสมุทร
2. เด็กชายธันยบูรณ์  ยะมัง
3. เด็กชายวัชระ  พงษ์ตัน
 
1. นายกุศล    ยอดดำเนิน
2. นายธีรวัฒน์  อินต๊ะขัติย์
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายนัฐพงษ์  ยอดแก้ว
2. นายอัฎทการณ์  พินสุวรรณ์
3. นายไกรสร  สาคำ
 
1. นายโชยชัย  วงศ์ชัยยา
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายกสิณ  สุภากาศ
2. นายกิติพันธ์  หนุนภิรมย์ขวัญ
3. นายพงษ์สวรรค์  พิมลอารี
 
1. นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ยาวิละ
2. เด็กหญิงสุนิตา  สุติยะ
3. เด็กหญิงเมวรินทร์  ไชยชนะ
 
1. นางศรีมา  ชมเพื่อน
2. นางสาวมลิวัลย์  สินธุบุญ
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงภัคพร  เอวจักร
2. เด็กหญิงสายฝน  หมื่นกันทา
3. เด็กหญิงเจริญพร  เมืองสุวรรณ
 
1. นายกิตติบุญ  ลังการ์พินธ์ุ
2. นางบังอร  ลังการ์พินธ์ุ
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวดวงกมล  ยากันทา
2. นางสาวพิมรัติ  สืบต่อ
3. นางสาวเบญญาภา  เกตุแก้ว
 
1. นางศรีมา  ชมเพื่อน
2. นางสาวมลิวัลย์  สินธุบุญ
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวพรไพลิน  ดวงจันทร์สุรีย์
2. นายสมพร  วนาดำรงกร
3. นายหงส์ชัย  พงษ์ขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
2. นายวันชัย  ศีรษะ
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กองปัน
2. เด็กหญิงณัชชา  ไชยพวน
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ห่านตระกูล
4. เด็กชายณัฐวัตร  โยริยะ
5. เด็กหญิงสุนารี  นันทะเสน
6. เด็กชายโยธิน  สร้อยฟ้า
 
1. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
2. นางลัดดา  ปัญจบุรี
3. นางบังอร  ลังการ์พินธ์ู
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงชฎาพร  ต่างใจรัก
2. นางสาวชนิภรณ์  จินดาหลวง
3. นายนันทพงศ์  นิลทิตย์
4. นางสาวภาสินี  นุ่มสะคราญ
5. เด็กหญิงอภิญญา  ติ๊บปิน
6. เด็กหญิงอมลณัฐ  ชมพูแก้ว
 
1. นางศรีเริญ   มีพิมพ์
2. นางลำดวน  ติดทะ
3. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายก้องเกียรติ  เจ็นคำ
2. นายฐิติพงศ์  พรมยืน
3. นางสาวนิตยาภรณ์  คำยอง
4. นางสาวสุนันทินี  ถาแก้ว
5. นางสาวสุพรรษา  ุจุมปูปัน
6. นางสาวอนุรัตน์  สนิทา
 
1. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
2. นางสาวพัชรี  ยาวุฒิ
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นายกมลชัย  พรมปัญญา
2. นางสาวณิชาภัทร  อินต๊ะกอก
3. นางสาวนลินี  ตาปาง
4. นางสาวภานุมาศ  กันทะ
5. นางสาวรัตติกาล  วงศ์ชำนาญ
6. นางสาวศิริวรรณ  ทองน้อย
 
1. นางลัดดา  ปัญจบุรี
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
3. นางบังอร  ลังการ์พินธ์ุ
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐ์วรรณ   แสนแก้ว
2. เด็กชายธนพัฒน์   ปันดอน
3. เด็กชายพงสิทธิ์   ทนุโวหาร
 
1. นางจันทร์แก้ว   วิลยะกูล
2. นางดวงพร   แก้วสุข
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวประภัสสร  คำภีระ
2. นางสาวสุนิสา  ตุงคำ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  เขียวจันทร์สืบ
 
1. นางสาวนิตยา  นะพินธุ์
2. นางพัชฉรา  ทะพิงค์แก
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 1. สามเณรบอวรภัค  ปันกันทะ
2. สามเณรพิสิษฐ์์  สะมาสุข
3. สามเณรสุรศักดิ์  เสาร์เย็น
 
1. นางสมพร  บุญมี
2. นางสาวสิริพรรณ  บุญมี
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ด้วงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทะยศ
3. เด็กหญิงยลดา  อิมินา
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายบรรจบ  ชูมก
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาลย์  ไชยดวงเดือน
2. เด็กชายวรพล  -
3. เด็กชายอนุพงษ์  กันทะวงค์
 
1. นายทศปธน  พุทธิมา
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวนภัสรพี  หมื่นอุสาห์
2. นางสาวนิลาพร  กำแพงทิพย์
3. นางสาวพิมพ์ธนากร  ปัญญาเดิม
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางลำดวน  ติดทะ
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฐธิดา  ฉัตร์ดี
2. นางสาวสุภิญญา  จันต๊ะนารี
3. นายอภิเชษฐ์  กันทายวง
 
1. นางรัตนา  ซุกซอน
2. นายเสมือน  สายศร
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงหล้า
2. เด็กหญิงแสงรุ่ง  ลุงยะ
3. เด็กหญิงโบว์  ลุงหล้า
 
1. นางณัฐชนินท์  วิชาเจริญ
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  กันธิมา
2. นางสาวณัฐชา  โพธิหม่อง
3. นางสาวสุจิรา  อารักษ์
 
1. นางจิรายุ  เสนา
2. นางสาวพรพรรณ  ปัญญา
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวพรสุดา  นกเงิน
2. นางสาวมาลัย  นกเงิน
3. นางสาวรุจิรา  ใจแก้ว
 
1. นางวรรณพร  บำรุงยศ
2. นางสาววณัฐธิดา  คำอ้าย
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ตั๋นตานะ
2. เด็กหญิงจอมเดช  หล้ารู
3. เด็กหญิงวรดา  นะโม๊ะ
 
1. นางกชกร  กันตีฟอง
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชัยมงคล  พรมแสง
2. เด็กหญิงธนพร  อินถามาละ
3. เด็กหญิงอัมราพร  หวันฮ้อ
 
1. นางสาวปวีณา  ใจจิตร
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ต๋าคำนวล
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวจินตนา  ชนันธนะ
2. นางสาววรัชยา  คำภีร์
3. นางสาวสุภาสินี  วรรณทัย
 
1. นางสาวกิ่งกาน  สุภาเปี้ย
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวชญานี  ไชยวงศ์
2. นางสาวญาณิศา   สมวะเวียง
3. นางสาวอารีรัตน์  ปาระมีส้าว
 
1. นางปริศนา   ปัญญารัตน์
2. นางสาวดุษฎี  เมาคำลี
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงพัฒน์จิรา  แปงชัย
3. เด็กหญิงสุมารินทร์  แกมนิรัตน์
 
1. นางกชกร  กันตีฟอง
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐยา  เป็งเมืองมูล
2. เด็กหญิงปุณฑริการ์   กันทะสิทธิ์
3. เด็กหญิงศวรรยา  เหล่ายานะ
 
1. นางรัตนาภรณ์  เมฆานิมิตดี
2. นางนางพัชรินทร์   อาริยะกูล
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. นางสาวขวัญชีวา  ปัญโญตา
2. นางสาวภัทรสุดา  แสงใส
3. นางสาวสุภัตตรา  วิจิตร
 
1. นางสาวรัตติกาล  สุวรรณปัญญา
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวศิริยากร  ตื้อเภา
2. นางสาวอรวรรณ  กันทะวี
3. นางสาวเกศรินทร์  อินทร์เมา
 
1. นางกชกร  กันตีฟอง
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รูปทรง
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  วงค์คำ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  หอยแก้ว
 
1. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
2. นางลัดดา  ปัญจบุรี
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายนริน  เมืองเต็ม
2. เด็กชายนเรศ  เมืองเต็ม
3. เด็กชายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายณรงค์เดช  ตาฝั้น
2. นายภควัต  ศรีภา
3. นายวิทยา  จุ่มมา
 
1. นางศรีมา  ชมเพื่อน
2. นางสาวจุลีย์  จันทะ
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายก้องภพ  มูลศรี
2. นางสาวปะการัง  จันทร์ดาพรหม
3. นางสาวพรพิมล  ชมภู
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
 
300 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เลาย้าง
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
301 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงพรนภัส  คำลือเกณท์
 
1. นางสาวศรภัครัศศ์  ยะอะนันต์
 
302 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงกุสุมา  ธาราวโรดม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  หาญโกศล
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  แสงเพชรไพบูรณ์
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
2. นางสาวปิฐินนท์  จันทร์รัตน์
 
303 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวณัฐทิย่า  ดวงขันเพ็ชร
2. นางสาวพัชรา  คำป้อ
3. นางสาวเนติมา  รักตะสุวรรณ
 
1. นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา
2. นางสาวดาราภรณ์  กรองบริสุทธิ์
 
304 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย   มานะวะ
 
1. นางอมลวรรณ   อิ่มใจ
 
305 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กชายเอกลักษณ์  เสนจี๋
 
1. นางชนาภานิษฐ์  จิตรจง
 
306 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายวราภพ   แซ่วะ
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
 
307 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจมา
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
308 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงทิพย์ยุพา  หล้าใหม่
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
309 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงวรรณภา  อะกินแก้ว
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
310 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงดรรชนี  ผัดดอก
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
 
311 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ต๊ะอ๊อด
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
312 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายธนาธิป  ถนอมจิตดี
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
313 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวศศิธร  แสงท้าว
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
314 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายศุภชัย  เดชอูป
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
315 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายบัญญพนต์  บุตรวัตร
2. นางสาววรรณภา  อะกะเรือน
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศรีธิวงศ์
2. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
 
316 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายสุชาติ  ยือเสาะ
2. นายอนุวัฒน์  หว่างเก้า
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นางสาวปวีณา  ใจจิตร
 
317 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงค์
 
1. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม