หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางฉายกุศล แสนสิงห์ ครู โรงเรียนป่าซาง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
2 นายวรพงศ์ แสนสิงห์ ครู โรงเรียนป่าซาง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
3 นางอารีย์ นิไทรโยค ครู โรงเรียนป่าซาง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
4 นางจันทร์ฉาย สุวลัย ครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
5 นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
6 นางสาวชลิดา โอดบาง ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
7 นายอนันต์ เตชะระ ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
8 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
9 นายประสิทธิ์ ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
10 นางอรัญญา วังกี หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนป่าซาง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
11 นายนิพนธ์ แสงเนตร ผูู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
12 นายถวิล ชัยยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
13 นางเครือวัลย์ อินทะแจ้ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
14 นางสาวกันยาวีร์ โสลา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
15 นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวชริญาณ์ สุวรรณเทา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
17 นายเชื้อชาติ ผิวทน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
18 นางสาวจิดาภา พุทธปวน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
19 นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
20 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
21 นายจีรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
22 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
23 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายศุภชัย ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการดำเนินงาน
28 ว่าที่ ร.ต. ทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายประทีบ สุวรรณาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายณรงศักดิ์ จำรูญหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายอภิชาติ สมปรารถนา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายกัมพล ธิติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายโกศล กัญญสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
39 พระครูบวรเจติยานุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีวุฒิกร คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายเกษม ตรีอินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางสาวดวงพร เลาหกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
42 ดร.พันธ์ธีรา รชตะไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายบุญเรือง บัวระวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนรัตน์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๕ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นายทวี สีวิจี๋ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นายสุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นายปรีดา ยะธิมา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
53 นายศยานันท์ ยารังฝั้น ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
54 นางอำภา เชียงคำ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
55 นายอลงกรณ์ ข่าทิพย์พาที ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
56 นายบุญชัย กลิ่นอวล ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
57 นางวิสารดา ฉิมน้อย ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
58 นางวิสารดา ฉิมน้อย ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
59 นายระนอง ส่องศรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
60 นางธัญญา ไม่มีทุกข์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
61 นางจารุวรรณ ชมเดช ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
62 นางกัลยา จันทรา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
63 นางอมรรัตน์ ตันไชย ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
64 นายพิชิต คำบุรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
65 นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
66 นางสาวนิตยา มะโนคำ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
67 นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
68 นางสาวปาริฉัตร สุใจยา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
69 นางสาวจิราวรรณ ธรรมยศ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
70 นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
72 นางธาริณี แสงหงษ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
73 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
74 นายประสิทธิ์ ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
75 นางอรัญญา วังกี ครู โรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
76 นางอารีย์ นิไทรโยค ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
77 นางสาวรัตนา นันทชัย ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
78 นายวรพงศ์ แสนสิงห์ ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
79 นางสุทธิพร เกียรติวิภาค ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
80 นางสาวตรียามาส อนุชัย ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
81 นางฉายกุศล แสนสิงห์ ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
82 นายกัมพล ธิติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
83 นางสุจิลา คติศิริกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
84 นางสาวกันยาวีร์ โสลา ครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
85 นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง ครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
86 นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง ครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
87 นางสาวชริญา สุวรรณเทา ครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
88 นายเชื้อชาติ ผิวทน ครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
89 นางเครือวัลย์ อินทะแจ้ ครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
90 นายประทีป สุวรรณาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
91 นายสุพจน์ แสนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 นายทันฤทธิ์ อินทรีย์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
93 นายกฤชาณัฎฐ์ เป้าแก้ว ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
94 นางแสงหล้า เรืองพยัคฆ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
95 นายศราวุธ เขื่อนคำ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
96 นายธีรวิทย์ เชียรกิจสุนทร ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
97 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
98 นางสาวอุมาพร ปาระธรรม ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
99 นายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
100 นางประกาทิพย์ ผาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
101 นางประภาพรรณ ทุนอินทร์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
102 นางเพชราภา นาวาวิจิตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
103 นางอรอนงค์ ยอดประทุม ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
104 นางสุรีย์ อุตสม ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
105 นางสาวนิรบล หล้าโสด ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
106 นางกชวรรณ นาคะจินดา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
107 นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
108 นางฐิตาพร คำวังพฤกษ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
109 นายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
110 นายถวิล ชัยยา ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
111 นางกนกพรรธน์ วัฒนนันทิพงศ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
112 นางอโนชา ปัญจบุรี ครูโรงเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
113 นางดวงพร ริบแจ่ม ครูโรงเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
114 นางกรวิไล วงศ์จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
115 นางสาวชลิดา โอดบาง ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
116 นายอนันต์ เตชะระ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
117 นางลาวัลย์ ขยันขาย ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
118 นายศุภชัย ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
119 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
120 นายพิเชษฐ์ ฟองศรี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
121 นางดวงเดือน ใจภักดี ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
122 นางวิไลภรณ์ แก้วบุญปัน ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
123 นางนฤมล คณารีย์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
124 นายคุณากร แก้วเทพ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
125 นายสนิท ภูมาศ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
126 นางสาวอังคณารักษ์ ภูบาลชื่น ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
127 นายณรงศักดิ์ จำรูญหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
128 นายพีรศักดิ์ พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
129 นายบุญยก สมพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
130 นางสาวนิตยา นะพินธุ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
131 นางพัชรา ทะพิงค์แก ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
132 นางภัทริน จันทร์ม ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
133 นางบุญจันทร์ อินทรีย์ ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
134 นางยุวดี พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
135 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
136 นางกวีพันธ์ ฟองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
137 นายฐานิต พงค์ทอนจอมใจ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
138 นายทวีป นวคุณานนท์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
139 นางจันทร์จิรา ลิ้มนิวัตกุล ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
140 นางสิรัชชา มีดวง ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
141 นางสาวนิตยา สิงห์คำ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
142 นายวัชรินทร์ วิลยะกูล ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
143 นางจิรนันท์ ทำกล้า ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
144 นายสวาสดิ์ จิโน ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
145 นางจิราพร กันทะธง ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
146 นายทินกร สุตินกาศ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
147 นายจิราวุฒิ ลิ้มนิวัติกุล ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
148 นายกิติภพ คำธิตา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
149 นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
150 นางดาริน วงค์รินทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
151 นางสาวปวีณา ใจจิตต์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
152 นายวรวุธ อุทธวัง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
153 ว่าที่ร.ต.ไพรัตน์ สารพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
154 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
155 นางกวีพันธ์ุ ฟองคำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
156 นายฐานิต พงค์ทอนจอมใจ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
157 นายทวีป นวคุณานนท์ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
158 นางจันทร์จิรา ลิ้มนิวัติกุล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
159 นางสิรัชชา มีดวง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
160 นางสาวนิตยา สิงห์คำ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
161 นายวัชรินทร์ วิลยะกูล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
162 นางจิรนันท์ ทำกล้า ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
163 นายสวาสด์ิ จิโน ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
164 นางจิราพร กันทะธง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
165 นายทินกร สุตินกาศ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
166 นายจิราวัฒิ ลิ้มนิวัติกุล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
167 นายกิตติภพ คำธิตา ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
168 นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
169 นางดาริน วงศ์รินทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
170 นางสาวปวีณา ใจจิตต์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
171 นายวรวุธ อุทธวัง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
172 ว่าที่ร.ต.ไพรัตน์ สารพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
173 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
174 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
175 นายทวี สีวิจี๋ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
176 นายสุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
177 นายปรีดา ยะธิมา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
178 นายศยานันท์ ยารังฝั้น ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
179 นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
180 นายวสันต์ วีระโพธิ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
181 นางอัญชลี หม่องพะสั่น ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
182 นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
183 นางธัญสินี อริยา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
184 นายเชาว์ อุปปินใจ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
185 นายอุเทน ศรีตระกูลวงค์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
186 ว่าที่ ร.ต. ทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
187 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
188 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
189 นางประกาทิพย์ ผาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
190 นางพิกุล จีราพันธุ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
191 นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
192 นางณัฐชยาภรณ์ ศรีอรรถิกานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
193 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
194 นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
195 นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
196 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
197 นางประกาทิพย์ ผาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัม ลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
198 นายประสิทธิ์ ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
199 นายสุพจน์ แสนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
200 นางสุจิลา คติศิริกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
201 นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
202 นายสนิท ภูมาศ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
203 นางลาวัลย์ ขยันขาย ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
204 นางฉายกุศล แสนสิงห์ ครู โรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
205 นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
206 นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
207 นางยุวดี พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
208 นายไพรัตน์ สารพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๖ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
209 นางเครือวัลย์ อินทะแจ้ ครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
210 นางสาวอุมาพร ปาระธรรม ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
211 นายวิทยา วรรณมะกอก ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
212 นายกฤษณะ สมุททารินทร์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
213 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม
214 นางฉัตราพร ศุกลพันธุ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม
215 นางดาริกา สุขโชติ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม
216 นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม
217 นางนฤมล ศิรินันท์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม
218 นางเกษร ยะแก้ว แม่บ้านโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม
219 นางแสงหล้า สินธุติ๊บ แม่บ้านโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม
220 นางจันทรฉาย บุรีรัตน์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม
221 นายเกษม สินธุเขียว เจ้าหน้าที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม
222 นางสุภาวดี ศรีบุรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม
223 นายจตุพร สุทธวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม
224 นายณีรนุช อินตาพรหม ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม
225 นางจารุภัทร วงค์จักร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม
226 นางดวงดาว ชัยสาร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม
227 นางจารุวรรณ แสงด้วง ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม
228 นางรัตนาภรณ์ เมฆานิมิตดี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม
229 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
230 นางดาวรุ่ง อินทนนท์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
231 นางสาวศรัญญา ธรรมจี๋ ครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
232 นายศยานันท์ ยารังฝั้น ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
233 นางสาวเยาวนุท ศรีวิชัย ครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
234 นายณัฐดนัย อินทะยะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
235 นายจตุพร สุทธวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
236 นายมงคล บุณฑริกบุตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
237 นางรัตนาภรณ์ เมฆานิมิตดี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
238 นายอธิคม ณะใจ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
239 นายวินัย ณะพรหม ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
240 นายทักษิณ ล้านโรจน์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
241 นางวรณัน ยุปา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
242 แม่บ้าน/ภารโรงทุกคน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
243 นายสุทัศน์ หวังดี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
244 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคนาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
245 นายประดิษฐ์ วงศ์ฝั้น ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
246 นายเชาว์ อุปปินใจ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
247 นายสมาน อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
248 นายสันติ จีราพันธุ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
249 นายทันฤทธิ์ อินทรีย์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
250 นายอนุสรณ์ ระลึก ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
251 นางสาวมณีรักษ์ เอ็นเมืองเหล็ก ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
252 ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย ตั้งตรง ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
253 นักการภารโรง/แม่บ้าน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
254 นายกฤษดา วงศ์หล้า ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
255 นายทวี สีวิจี๋ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
256 นางสาวนภาพร วันจันทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
257 นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
258 นายจตุพร สุทธวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
259 นายอำนาจ สีแจ๋ม ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
260 นางสาววิภาวรรณ นันต๊ะนา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
261 นายเอกพล ทาธวัช ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
262 นายนิวัฒน์ ไววุฒิ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
263 นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวร ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
264 นางสาวเชิญขวัญ ปิงใจ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
265 นางสาวนิตยาภรณ์ สุรินทร์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
266 นายอุเทน ศรีตระกูลวงศ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
267 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
268 ว่าที่ รต.ปรีชา ญาณโรจน์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
269 นายทินกร สุตินกาศ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
270 นายศุภฤกษ์ มหาวัน ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
271 นางอรุณจันทร์ มะโนเพียว ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
272 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
273 นายจารุพงค์ ไพสิฐสิริรักษา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871756675 smuttharin@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]