หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpn35

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอำไพ เหล่าวีระไขยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางจินดา สุภิมาสโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ คุณานวนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิราพร วงค์ษายะโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายศุภกร ไชยมงคลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร มาละใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายจิรานนท์ วิชัยคำโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ริบแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสยาม พรหมใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางพรรณวิภา วาลุกาสุวรรณโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
4. นางลาวัลย์ ขยันขายโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางพิณพร จันตารีโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี เดชเจริญโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางวาสนา ไวคกุลโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา อาจศัตรูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร สุริยะเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษากรรมการ
3. นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
4. นางอาจารี เกษมสุขโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางพิชญา หล้าเป็งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสุพรพงศ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางฉฎาภา ศรีพฤกษ์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายอำนาจ สีแจ๋มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวบุญเรือน อุตสมโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวชลิดา โอดบางโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยาภรณ์ สุรินทร์โรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฤมล ญาวิลาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ครองแดงโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางมนทิรา ณะใจโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางจารวี บัวขมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสราทิพย์ สีมาขจรโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายสงัด จินะฟองโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายไพรัตน์ บัวงามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นางภริตพร อุปนันต์โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอโนชา ปัญจบุรีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวรโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นางศิริพร ปัญญาอุ้ยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายเอกพล ทาธวัชโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ พัชราพิชญ์โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา ชะเวียตะคุโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ เตชะระโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเกศริน มาละแซมโรงเรียนมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ เสนยองโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
3. นางลำจวน พันธ์วิริยากุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางกรวิไล วงศ์จันทร์ทิพย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ คำมะยอมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา มีแจ้โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกตุสรินทร์ บุญหนักโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา คำป๊อกโรงเรียนแม่ตืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ประภา เตจาคำโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัมพวัน ภัทรลิขิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นางประภาพรรณ เมืองเมฆโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
7. นางอังคณา วงค์ฝั้นโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
8. นางภัทรียา กันทาดงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
9. นายสุริยา จงสาโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
10. นางศรีสุรางค์ เลาหกุลโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
11. นางสำลี กันคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
12. นางรุ่งเรือง อุดแจ่มโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนิภาพิมพ์ ปิมปาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎีชาญ รุ่นบางโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย บุญเรืองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติพรรณ ถามูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
6. นายพัฒน์ จำรญหินโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ บุญสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษากรรมการ
8. นางสาวรัชชดา มะโนวงศ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
9. นางสาววิวาห์พร นามธงโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล ณะลุนลีโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สุวัณศีลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวลีลาวดี ปละอุดโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกัญญานิษฐ์ ปวนกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราพร พุฒิเศรษฐ์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณิดา ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวณิชาภา จันทร์เพ็ญโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสุทธิพร เกียรติวิภาคโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางยุพินธ์ บุญเทพโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ศรีบุญเพ็งโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูนกรรมการ
4. นางพันนภา อุสาห์ใจโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ยอดยาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้วโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี ขัดสงครามโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ เสาร์สิงห์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐพงษ์ พงษ์โพธิพิทักษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจณา ปันวารีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบันดาล จันทะราชาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางพิชาพัชร์ กาฬภักดีโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา นันทชัยโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางดนยา ใจปัญญาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุธ ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ประภัสสรกุลโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเอนก พรมศรีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายปิยศักดิ์ นาคช่วยโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพิรานันทฺ์ พรหมขัติแก้วโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูนกรรมการ
4. นางพักตร์ประภา บุญหนักโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นางสาวณัฐธิดา คำอ้ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
7. นางชไมพร ชัยลังกาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
8. นางสาวตรียามาส อนุชัยโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายจตุพล อภิวงค์งามโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใจสงบโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวาริณี พรมศรีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี มูลย่องโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววัลภา พิงคะสันโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
7. นางนลพรรณ ตะยะพงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
8. นางอุมาพร แก้วปวนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
9. นายเฉลิมชนม์ ดู่สอนโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
10. นางสาวเชิญขวัญ ปิงใจโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ อภิวงศ์วารโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิชยา ชูมก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายพิสูตร สุวรรณโรจน์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี ปิงเมืองโรงเรียนเลาหจิตรกรรมการ
5. นางศิลาพร บุญทาจันทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการ
6. นางละไม สุขสาร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นายสมยศ วงศ์คำมูลโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
8. นางจิราวรรณ ธรรมยศโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
9. นางอำภา เชียงคำโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ไชยยาติ๊บโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบัวลอย อุ่นนันกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยพิชิต อุดคำมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นางสาวปาริฉัตร สุใจยา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ชมเดชโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
8. นายบุญชัย กลิ่นอวลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมพร เตโชโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง หล้าหนักโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการ
3. นางสาวอธิษฐาน บุญเพ็งโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เป็งปิงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ตันไชยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ทังสุนันท์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายเลิศฤทธิ์ เลิศรัตนวิจิตรโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางรัตนา อู่อรุณโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ซื่อวาจา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 48 พรรษา กรรมการ
5. นางสุพัตรา วรรณมะกอก โรงเรียนป่าซางกรรมการ
6. นางสาวสุทธิพร ก้อนสิน โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
7. นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการ
8. นายพิชิต คำบุรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์นาฏ แกระวงค์ โรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร จันทร์กระจ่าง โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระเดช ขัดคำแดงโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการ
4. นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้วโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางปิยะกาล พงษ์สุวรรณโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวปณิดา ขัดสงครามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการ
4. นางณภัค ฐิติมนัสโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมาโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางธัญญารักษ์ พันนามโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา ติ๊บกว้างโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการ
5. นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางศศิธร สมบัติใหม่โรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาพร จันทาเวียงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายกฤษดา ปวนกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 48 พรรษา กรรมการ
4. นางสาวนิตยา มะโนคำโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรการท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายเสฐียรพงษ์ จีนมะนีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ อุปการะโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุทน คุ้มเสมโรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ นันตากาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาววีนา ศรีสมพันธ์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการ
5. นางธัญญา ไม่มีทุกข์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา ปัญญาฟู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ พลแก้วโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายสุทน คุ้มเสมโรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ อุปการะโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต จันทนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปวรรัตน์ คุ้มเสมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายอภินันท์ สุขโสมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา บุญทาโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
6. นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
7. นายภิโญ สุวรรณ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนันต์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
9. นายเสกสรร อุ่นติ๊บโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
10. นายอนุสรณ์ ระลึกโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
11. นางนงพงา เตจ๊ะแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
12. นางสาวชนิสรา พันวันโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
13. นางสาวญาดา มาอ้วนโรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
14. นายนพดล บุญภาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
15. นางสาวสุธินันท์ แก้วคือโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวจันจิรา กิติเวียงโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวอัมพร ฟั่นอุดโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
18. นางกัลยา จันทราโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต จันทน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวรรัตน์ คุ้มเสมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ข่าทิพย์พาที โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายอภินันท์ สุขโสม โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา บุญทา โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
6. นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
7. นายภิโญ สุวรรณ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนันต์ จันทร์เพ็ญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
9. นายเสกสรร อุ่นติ๊บโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา กรรมการ
10. นายอนุสรณ์ ระลึก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
11. นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา กรรมการ
12. นางสาวชนิสรา พันวัน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา กรรมการ
13. นางสาวญาดา มาอ้วน โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
14. นายนพดล บุญภา โรงเรียนป่าซางกรรมการ
15. นางสาวสุธินันท์ แก้วคือ โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวจันจิรา กิติเวียง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวอัมพร ฟั่นอุด โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
18. นางกัลยา จันทราโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต จันทน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวรรัตน์ คุ้มเสมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ข่าทิพย์พาที โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายอภินันท์ สุขโสม โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา บุญทา โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
6. นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
7. นายภิโญ สุวรรณ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนันต์ จันทร์เพ็ญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
9. นายเสกสรร อุ่นติ๊บโรงเรียนพระปริยัติพระธาตุห้าดวง กรรมการ
10. นายอนุสรณ์ ระลึก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
11. นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา กรรมการ
12. นางสาวชนิสรา พันวัน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา กรรมการ
13. นางสาวญาดา มาอ้วน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
14. นายนพดล บุญภา โรงเรียนป่าซางกรรมการ
15. นางสาวสุธินันท์ แก้วคือ โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวจันจิรา กิติเวียง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวอัมพร ฟั่นอุด โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
18. นางกัลยา จันทราโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมารศรี รวมสุขโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูนกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ ภัทรสิทธากุลโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางรัตนา จารุจุณาวงศ์โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
5. นางสาวเปมมิกา สิงห์สถิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชวลิต กันธิยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
2. นางสาวพัชรา ทากุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลําพูนกรรมการ
3. นายสหัสนัยน์ จิตรกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูนกรรมการ
4. นางดวงเดือน ใจภักดีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรางค์ รมหิรัญโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสนุก แปงชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
2. นายลิขิต แสงบุญป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุวัลลี ไชยเรนโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ แก้วบุญปันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางปุณยนุช ทาตะนีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต จอมคำโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
2. นายชัยมิตร ลำพูนสักโรงเรียนเมธีวุฒิกร กรรมการ
3. นางสาวณ อร โภคะสมบูรณ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูนกรรมการ
4. นายอุทัย คำเวียงโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
5. นายชวัลวิทย์ วริโชติภูมินนท์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
6. นายคุณากร แก้วเทพโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง วุฒิการณ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
8. นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต จอมคำโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
2. นายชัยมิตร ลำพูนสักโรงเรียนเมธีวุฒิกร กรรมการ
3. นางสาวณ อร โภคะสมบูรณ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูนกรรมการ
4. นายอุทัย คำเวียงโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
5. นายชวัลวิทย์ วริโชติภูมินนท์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
6. นายคุณากร แก้วเทพโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง วุฒิการณ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
8. นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนฤมล คณารีย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสายหยุด พุทธวงค์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูนกรรมการ
3. นางวรรษมน หน่อแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสนิท ภูมาศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายบุญส่ง พัฒนเวศน์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร เทือกเถาสารโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพร ด่านไพบูลย์โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ ใจแก้วโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางสายพิณ ไพรบูรณ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นายคัด จอมมณีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายกัมพล คำเวียงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอำไพ สิทธิกานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายวิเชียร พิสูจน์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูนกรรมการ
3. นางประภัสสร พรมคำตันโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
4. นางสาวอังคณารักษ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมณฑกาล พุธซ้อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลําพูนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบุญเครือ นามบุปผาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
2. นางสุนีย์ ศิริทองคำโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นางจันทร์ตรี เฟื่องฟูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูนกรรมการ
4. นางสาวพฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุลโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
5. นายครรชิต สุขสารโรงเรียนเมธีวุฒิกร กรรมการ
6. นายภูมิพัฒณ์ เล็กกันทาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุณัญช์ อินต๊ะเสนโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
8. นางอมลวรรณ ศรีชนะโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุดาพร ยอดดำเนินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางอรพินธ์ กันทะรันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางมันทนา ทาหน่อทองโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
4. นางอำพร นันทะชัยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ เตจ๊ะวงศ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายสุรัตน์ จี้ฟูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายจารุพงศ์ ไพสิฐสิริรักษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูนกรรมการ
3. นางสาวพิสชา ประมวลสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นายสายัณห์ จันทร์ตาลบโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางดาริกา สุขโชติโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางฉวรัตน์ คำธัญโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายปิยฉัตร ไชยแก้วโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีรชฏ หมอศาสตร์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นายปกรณ์ กันไชยสักโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลศิลฐ์ ชลมนัสสรณ์โรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายเมธา ศรีประทีปโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ทวิโลโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัชนี ต้นมิ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นายอัษฎาวุธ กองยาโรงเรียนบ้านแป้นวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรุฒ มาหวันโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
7. นายสมคิด ไพรบูรณ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพีรพล พรหมมินทร์โรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถปรียา เหรียญทองโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นายมานพ เชื่อมรัมภ์โรงเรียนบ้านแป้นวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก ประเสริฐโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
6. นางสาวมณีรักษ์ เอ็นเมืองเหล็กโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
7. นายสมชาย เกิดฤทธิ์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. พระนิรันดร์ วงค์ตันโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
5. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
4. พระนิรันดร์ วงค์ตันโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ รัตนอารยะธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 26กรรมการ
3. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิต อุปาละโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
3. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
3. พระนิรันดร์ วงค์ตันโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายธนิต อุปาละโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ รัตนอารยะธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 26กรรมการ
3. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดร สมเสมอโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
3. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายชรินทร์ จีนดรโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายชรินทร์ จีนดรโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. พระนิรันดร์ วงค์ตันโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
5. นายธนิต อุปาละโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
2. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงค์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นายบุญทวี ตะยะพงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 26กรรมการ
6. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายอุเทน ศรีตระกูลวงค์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางอัญชลี หม่องพะสั่นโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.ชินชัย แก้วเรือนศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา ฟองมาลาศิลปิน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ บุญโรจน์ศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.ชินชัย แก้วเรือนศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา ฟองมาลาศิลปิน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ บุญโรจน์ศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.ชินชัย แก้วเรือนศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา ฟองมาลาศิลปิน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ บุญโรจน์ศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.ชินชัย แก้วเรือนศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา ฟองมาลาศิลปิน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ บุญโรจน์ศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ฝ่ายนิพนธ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ฝ่ายนิพนธ์โรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ฝ่ายนิพนธ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ฝ่ายนิพนธ์โรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ฝ่ายนิพนธ์โรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
3. นายราเชนทร์ ฝ่ายนิพนธ์โรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ฝ่ายนิพนธ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นายราเชนทร์ ฝ่ายนิพนธ์โรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอยุทธไชยาพร ต้นสวรรค์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอยุทธไชยาพร ต้นสวรรค์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอยุทธไชยาพร ต้นสวรรค์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอยุทธไชยาพร ต้นสวรรค์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศักดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายศักดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายศักดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวฐานมาศ คนหมื่นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 48กรรมการ
5. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวฐานมาศ คนหมื่นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 48กรรมการ
5. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเขมรภร วิเศษศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเขมรภร วิเศษศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายคัมภีร์ โมงปันแก้วโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมชนก ีมีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายคัมภีร์ โมงปันแก้วโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมชนก มีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พรหมมาโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางสาวพิมชนก มีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฏฐานิพล กำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พรหมมาโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางสาวพิมชนก มีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฏฐานิพล กำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พรหมมาโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางสาวพิมชนก มีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฏฐานิพล กำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมรภร วิเศษศิริโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐานมาศ คนหมื่นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 48กรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร นามณีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. Mr.Wang Yangโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. MissFu Lipingโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. MissChon Caijiaoโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ลือศักดิ์โรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญชญาภรณ์ ธิมายอมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. MissChen Wenwenโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
3. MissChon Caijiaoโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
4. MissZhong Yuanโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพรรณ แปงคำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายรุ่งสยาม เสนางามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อู่ทองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอักษร วรรณกันธาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. Mr.Kenchi Shodaโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
6. นางปติวราตา นาคจันทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายทวิช วิริยาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภูษณิศา บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสงด้วงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวณวรา วงค์โสมะโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. Mr.Wang Yangโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. Mr.ํYang Zhijiaโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. MissDu Xueweiโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวสุภาวจนีย์ มูลเมืองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชกมล โกลาวัลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. MissChon Caijiaoโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
3. Mr.Yang Zhijiaโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. MissZhong Yuanโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ เขื่อนปัญญาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางปติวราตา นาคจันทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสยาม เสนางามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อู่ทองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. Mr.Kenchi Shodaโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
6. นางสาวอักษร วรรณกันธาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายทวิช วิริยาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภูษณิศา บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสงด้วงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววริศรา ปัญญารักษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. MissZhong Yuanโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. MissChen Wenwenโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
4. Mr.Shi Longโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา กัลยาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายรุ่งสยาม เสนางามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อู่ทองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอักษร วรรณกันธาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. Mr.Kenchi Shodaโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
6. นางปติวราตา นาคจันทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายทวิช วิริยาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภูษณิศา บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสงด้วงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพรรณ ต๊ะสุภาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร นามณีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวสุภาวจนีย์ มูลเมืองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Wang Yangโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวปิยะนารถ ทิพย์รักษ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอักษร วรรณกันธาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสยาม เสนางามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อู่ทองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. Mr.Kenchi Shodaโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
6. นางปติวราตา นาคจันทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายทวิช วิริยาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภูษณิศา บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสงด้วงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางวรณัน พรหมช่วยโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายธีรวิทย์ เชียรกิจสุนทรโรงเรียนแม่ตืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศราวุธ เขือนคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายนิมิตร ปัญญายองโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ เขือนคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวิทย์ เชียรกิจสุนทรโรงเรียนแม่ตืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายนิมิตร ปัญญายองโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางวรณัน พรหมช่วยโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางทิวาพร ทาเศษโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางอรุณจันทร์ มะโนเพียวโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นายระนอง ส่องศรีโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
4. นางปิยะฉัตร ไชยแก้วโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ เตชะระโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย มีอ่วมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายยุทธจักร วงศ์สยาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางคณิสร แหลมไธสงโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์นิภา ยอดคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ ลำพูนกรรมการ
5. นางนฤชล พิมพ์สว่างโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพัชราภรณ์ มูลละโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรเจิด ครกิจโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ คำยองโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางสาวนภาพร พิมพิรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์สิทธิ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางมยุรี พรนิมิตรโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มีอ่วมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นางกมลวรรณ กาวิชัยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางยาใจ ทาแป้นโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอังคณา หิมพลอยโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพร สุขยิ่งโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ชิณะญาณโรงเรียนป่าซางกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พิงค์แก้วโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
6. นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนภดล วิชัยคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวาสดิ์ จิโนโรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นายวรวุฒิ อรชุนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ วรกัลป์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คำหล้าโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ส่องศรีโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ สมุททารินทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีเริญ มีพิมพ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายปรีดา ยะธิมาโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
4. นางนุจรินทร์ พรมรักษาโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ สมุททารินทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีเริญ มีพิมพ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายปรีดา ยะธิมาโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
4. นางนุจรินทร์ พรมรักษาโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุรืยา นื่มตระกูลโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางอำไพ หน่อเรืองโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นายนที ตันกุลโรงเรียนป่าซางกรรมการ
5. นางสาววรรณิภา กองลูนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
6. นายจำเนียน ปันดีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
7. นางสาวปวีณา ใจจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร์โรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทิมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางดาริน วงค์รินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นางโสภิต ปินตาดงโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวุธ อุทธวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์โรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางโสภิต ปินตาดงโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวุธ อุทธวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวิทยา วรรณมะกอกโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ กองอรินทร์โรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
3. นายทินกร ุสุตินกาศโรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอลงกรณ์ จอมขันเงินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชลภิรัตน์ แก้วมูลโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นางสิรัชชา มีดวงโรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางปัณณรัศมิ์ ศรีตระกุลวงค์โรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ภรณ์ โปษาพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษากรรมการ
3. นางสาวจิระนันท์ ทำกล้าโรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
4. นางวาสนา ศรีกิตตินนท์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวรโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางปัณณรัศมิ์ ศรีตระกุลวงค์โรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ภรณ์ โปษาพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษากรรมการ
3. นางสาวจิระนันท์ ทำกล้าโรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
4. นางวาสนา ศรีกิตตินนท์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวรโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
2. นายปฐมพร กันไชยสักโรงเรียนธรรมสาธิตกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ วิลยะกูลโรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
4. นางณัชชา เตจะโสดโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สิงห์คำโรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สิงห์คำโรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สิงห์คำโรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางนิตยา สิงห์คำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สิงห์คำโรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สิงห์คำโรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายทวีป นวคุณานนท์โรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พรนวมโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นายรณรงค์ ชัยห้วยห้าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางดาราวรรณ นนทวาสีโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายทวีป นวคุณานนท์โรงเรียนส่่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พรนวมโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นายรณรงค์ ชัยห้วยห้าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางดาราวรรณ นนทวาสีโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จีปราบนันท์ จีปราบนันท์โรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นายนายพงษ์เทพ วรรณเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายนายโชคชัย วงศ์ชัยยาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายนายอธิคม ณ.ใจ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ วงค์หลิ่งห้าโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
6. นางสาวนางพลับพลึง จุ้มคำมูลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนายบันดาล ดวงบุรงค์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายนายสมาน อุ่นแก้วโรงเรียนจักรคำคณาทร กรรมการ
3. นายนายมงคล บุณฑริกบุตร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
4. นายนายประมูล ภูครองแถวโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสักโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพรหม ทัฬหนิรันทร์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รองประธานกรรมการ
3. นางบังอร ลังการ์พินธ์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายวันชัย ศรีษะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นางดวงพร แก้วสุข โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพรหม ทัฬหนิรันทร์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร แก้วสุข โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบังอร ลังการ์พินธ์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายโชคชัย วงค์ชัยยา โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสักโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ปัญญารัตน์ โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ กันไชยสักโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์แก้ว วิลยะกูลครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย สายหยุด โรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
5. นางณัฏฐ์ชนินท์ วิชาเจริญ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนพผกามาศ สายนุวงค์รูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธิดา สุวรรณวงค์โรงเรียนนาทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา ทะพิงค์แก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
4. นายกรัณรัตน์ จันแลง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นางบุณยนุช ใจบรรทัด โรงเรียนจักรคำคณาทร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐ์ชนินท์ วิชาเจริญ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร บำรุงยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 รองประธานกรรมการ
3. นายบรรจบ ชูมก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางนวพร ผุสดีโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
5. นางบุญจันทร์ อินทรีย์ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางณัฏฐ์ชนินท์ วิชาเจริญ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร บำรุงยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 รองประธานกรรมการ
3. นางนวพร ผุสดีโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
4. นายบรรจบ ชูมก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
5. นางบุญจันทร์ อินทรีย์ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสมือน สายศร โรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางกานดา เชื่อนเพชร ครูโรงเรียนวชิรป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์ สุขเป็งทวี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 กรรมการ
5. นายคงวิทย์ เขื่อนควบโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวจุลีย์ จันทะ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ธรรมานุวงค์โรงเรียนเมธีวุฒิกร รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ขอสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์ โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ชัยวงค์ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา ชัยชนะ ครูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
2. นางสุคนธ์ จินดาหลวง ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจันทร์แก้ว วิลยะกูลครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจันทร์แก้ว วิลยะกูล โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา ชัยชนะ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุคนธ์ จินดาหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลดาวรรณ จิตนารินทร์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ไชยรังษีโรงเรียนจักรคำคณาทร กรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาน สุภาเปี้ยโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ ชาราษฎร์ โรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ บุญยะ โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทนา ชัยชนะ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ปัญจบุรี โรงเรียนป่าซาง ประธานกรรมการ
2. นายอัครรินทร์ กุออ โรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
3. นางลำดวน ติดทะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ อาริยะกูลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา อินกองงาม โรงเรียนมงคลวิทยา กรรมการ
3. นางฉัตราพร ศุกลพันธ์โรงเรียนจักรคำคณาทร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร บำรุงยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร แก้วสุข โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
3. นางกชกร กันตีฟอง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร บำรุงยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26รองประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางดวงพร แก้วสุขโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวประคองศรี นิลโขงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ปัญญาหลวงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประคองศรี นิลโขงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ปัญญาหลวงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางแสงหล้า เรืองพยัคฆ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา กันทาดงโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพลิน ลือศักดิ์โรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
4. นายมติ ศิริพันธ์ุโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
5. นางสาวสุภาณี วงค์ปวนโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางแสงหล้า เรืองพยัคฆ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา กันทาดงโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพลิน ลือศักดิ์โรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
4. นายมติ ศิริพันธ์ุโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
5. นางสาวสุภาณี วงค์ปวนโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. พระนิรันดร์ วงค์ตันโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
5. นายธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ดร.ชินชัย แก้วเรือนศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา ฟองมาลาศิลปิน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ บุญโรจน์ศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ดร.ชินชัย แก้วเรือนศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา ฟองมาลาศิลปิน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ บุญโรจน์ศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ดร.ชินชัย แก้วเรือนศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา ฟองมาลาศิลปิน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ บุญโรจน์ศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. ดร.ชินชัย แก้วเรือนศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา ฟองมาลาศิลปิน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ บุญโรจน์ศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. ดร.ชินชัย แก้วเรือนศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา ฟองมาลาศิลปิน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ บุญโรจน์ศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. ดร.ชินชัย แก้วเรือนศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา ฟองมาลาศิลปิน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ บุญโรจน์ศิลปิน/นักแต่งเพลง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ก๋าจ๋างโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายวรวุฒิ อรชุนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ สารพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ อรชุนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ก๋าจ๋างโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ สารพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871756675 smuttharin@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]