รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 35 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงอรุณนาทต์  เชิงคล่อง
 
1. นางสาวเมทิญา  นนท์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ยศอุบล
 
1. นางสาวอรวรรณ  ตะเวที
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญานันต์  ภาวนา
 
1. นางอธิฐาน  โพธิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวพรวิลัย  มีคม
 
1. นางสาวนฤมล  จำอินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รูปงาม
 
1. นางสาวพัชรี  เตปิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนิชานาถ  เถาจันต๊ะ
 
1. นางสิริภางค์  ขาวปอน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  วงค์ปรีชาชาญ
 
1. นางถวิล  มิ่งสมร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวดาริณี  ติ๊บหล้า
 
1. นางถวิล  มิ่งสมร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองขัด
2. เด็กหญิงณัฏฐากร  กูรุง
3. เด็กหญิงสุนิดา  พิทักษ์ภควิวัฒน์
 
1. นางสนธิยา  ชัยวุฒิ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  หน้าผ่อง
2. นางสาวปาริฉัตร  ไชยลังกา
3. นายพิพัฒพงษ์  หนุนครบุรี
 
1. นายพิษณุ  ปิจดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิภา  กาวันนา
2. เด็กหญิงรสริน  บุญธรรม
 
1. นายประพันธ์  แสงบุญเรือง
2. นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวพัชราภา  เสียงดี
2. นายสรวิชย์  คำราพิช
 
1. นายพิษณุ  ปิจดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  อวดห้าว
 
1. นายครรชิต  บัวจีน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นางสาวปิยะพร  สอนดี
 
1. นางรดาการ  ภูริพงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิตมุง
2. เด็กหญิงธนพร  เพ็งแสวง
3. เด็กหญิงรัตนา  ดีงาม
 
1. นายธีรวัฒน์  พานแก้ว
2. นายอภินันท์  ลิ้มกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  จิตใหญ่
2. นางสาวปพิชญา  อดเหนียว
3. นายวัชระ  ทองวิเศษ
 
1. นางเสาวณีย์  รักมิตร
2. นายอุเทน  ระวังวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายจิราเจต  เทพคำปลิว
2. เด็กชายประทานพร  แก้วงาม
3. เด็กชายเด่นชัย  วงศ์ครองศักดิ์
 
1. นายรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ
2. นายสรายุทธ  พวงพ่วง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นายปรีดา   สิงห์คำ
2. นางสาวอทิตยา   ตาสาย
3. นางสาวอัญชลี   อยู่สบาย
 
1. นางสาวธนพรรณ  ซื่อตรง
2. นางสาวจุฬารัตน์  เปี้ยเหมย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายกรศุทธิ์  กลิ่นอบ
2. เด็กชายปิยะพัช  มีเหลี่ยม
 
1. นางสาวสุพรรณี  กาทอง
2. นายประวิทย์  คำพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวพศิกา  ปลุกเสก
2. นายสรวิศ  ใจหมั้น
 
1. นางสาวสุมาลี  มูลคำ
2. นายณัฐวิทย์  หน่อวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายอัมฤทธิ์  หิรัญพิพัฒน์พงศ์
 
1. นางสาวอัญชนา  เตวิชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาววีรนุช  อวดกล้า
 
1. นางสาวพัชรีญา  ต้องรักชาติ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายชัชนันท์  เกษมสุข
2. เด็กหญิงณัชชา  งามสม
3. เด็กชายภูริช  สีนวลแล
 
1. นางสาวสิยาพัฐ  กันทะเครือ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกษิดิศ  บุญประเสริฐ
2. นางสาวธัญชนก  ล่ำต่ำ
3. นายยุรนันท์  บุญทวี
 
1. นางสาวรัชนี  กามาด
2. นางจิราพร  ใจแปง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  เยียดยัด
2. เด็กชายธนาทร  โกวฤทธิ์
3. เด็กหญิงวณิชชยา   สิริภานุวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นายทวี  เขื่อนแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  การเก่ง
2. นางสาวมณีตะวัน  แอบอุ่น
3. นางสาวศรีแพร  สีอิ่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นางสาวสุภาพร  อิ่นคำเชื้อ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัตร  คมใน
2. เด็กชายชยานนท์  เหล็กเทศ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิชญคุปต์
 
1. นายทวี  เขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  อุ่นแอบ
2. นายวรากร  การเก่ง
3. นายวรเมธ  เหล็กเทศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นางสาวธิติมา  นามปวน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพล   แก้วทุ่น
2. เด็กหญิงรุ่งวิลัย  ใจอ่อน
3. เด็กหญิงสุชาดา  อัดจันทึก
 
1. นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงค์
2. นางกัญญา  ศรีสะอาดรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวปารณีย์  ธิยาว
2. นางสาวศิราณี  เลือลา
3. นางสาวสหัสวดี  สิริบัญญัติ
 
1. นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ
2. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  วางขุนทด
2. เด็กชายศักรินทร์  ณ วงษา
 
1. นางอำไพ  พิชิตสันต์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  พานทอง
2. นายนฤเดช  เบาใจ
 
1. นางอำไพ  พิชิตสันต์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายภูวฤทธิ์   เตปิน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   เจริญชัย
 
1. นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  พานแก้ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปินใจกุล
 
1. นายนัทที  เที่ยงจันตา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายกฤษกร  หวานแหลม
2. นายวัชพล  ปัดดาห์
3. นายสุบิน  ประจักษ์
 
1. นายกฤติน  พันธุระ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วรรณ  บุญละคร
2. เด็กหญิงสรารัตน์   ติ๊บดี
3. เด็กหญิงสายชล  ประพฤติ
4. เด็กหญิงอนันตา  เศรษฐเจริญ
5. เด็กหญิงอรัญญา  เศรษฐเจริญ
 
1. นายณัฐพงษ์  กันไว
2. นางดวงจันทร์  จันทะมาลา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวธาริณี  ปินใจกุล
2. นางสาวนภัส  อดเหนียว
3. นางสาวปพิชญา  อดเหนียว
4. นางสาวรสสุคนธ์  แมะบ้าน
5. นางสาวรัตนภรณ์  อดเหนียว
 
1. นางสาววันวิสา  นาละออง
2. นางศิริเพ็ญ  สุปัญญา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  กันทวงค์
2. เด็กหญิงนันพิพัฒน์  บุญมี
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ยอดดี
4. เด็กหญิงรินรดา  โคทอง
5. เด็กหญิงเกวลี  พีเมีย
 
1. นางกัญญา  แก้วกาญจนา
2. นางมูรติ  จัดของ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เชิงคร่อง
2. นางสาวจิราพร  อรุณพันธ์
3. นางสาวชลนิชา  ศรีเกตุสาคร
4. นางสาวนพจิรา  มัชชะ
5. นางสาววัฒนา  ทองเนื้อแปด
 
1. นายรณชัย  แก้วในชุมภูทอง
2. นายสุเทพ  อวดเขตต์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายกิตติวินท์  อัดแอ
2. เด็กหญิงฐิติพร  ออนตะไคร้
3. เด็กชายณัฐกาญจน์  ชำนาญป่า
4. เด็กชายธนกฤต  ต้นโชค
5. เด็กหญิงนาราภัทร  โลมากุล
 
1. นายปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายทศวรรษ์  ทุเสนะ
2. นายธนดล  ทวีท้าว
3. นายปิยะพงษ์  แหลมจริง
4. นายสุธิราช  ก๋าเร็ว
5. นายเกียรติศักดิ์  มีมาก
 
1. นายรัฐนันท์  โรจน์ฐิติกุล
2. นางสาวปทิตตา  ไตรเชษฐภาดา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณนิดา  เกี๋ยงแหลม
 
1. นางดวงจันทร์  จันทะมาลา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายชิษณุชา  มากุลต๊ะ
 
1. นางกฤติกา  สืบสุติน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  มณีวรรณ์
2. นางสาวพลอยระวี  บุญจิราวัฒน์
 
1. นางสาวศิรินภา  รูปดี
2. นางสาววันวิสา  นาละออง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา   ธิคม
2. นายพงศกร  หวานแหลม
 
1. นางสาวศิรินภา  รูปดี
2. นางสายพิณ  กันไว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  อ้อนแอ้น
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  เอิกเกริก
3. เด็กชายธีระภัทร  นนทรา
4. เด็กชายบัญญวัติ  อินทนนท์
5. เด็กหญิงบุณยนุช  สมควร
6. นางสาวปิยวรรณ  วาวแวว
7. นางสาวภัคจิรา  จุไร
8. นางสาววิชาดาภรณ์  พรมบุตร
9. เด็กชายวุฒิเดช  หมุดดี
10. นางสาวสรวงสุดา  บำรุงภักดี
 
1. นางมงคลยา  พานดง
2. นางสาวณัฐรินทร์  บุญเจริญจิตสิริ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญโนนแต้
2. นางสาวกมลชนก  น้อยเมือง
3. นางสาวชนนิกานต์  การไว
4. นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์ดีศรี
5. นายณฤทธิ์  ธิไว
6. นายธีรพล  ฤทธิ์ดี
7. นางสาวพรวลัย  หมอยา
8. นางสาวพิณณิตา  ไทยใหม่
9. นางสาวภัณฑิรา  กลิ่นหอม
10. นางสาวรักษิณา  เผื่อแผ่
11. นางสาวศรุตา  โปตาสา
12. นางสาวสุรัสติกาล  หมอยา
13. นางสาวสุวนันท์  ดีมาก
14. นางสาวอรัญญา  แปลกปลาด
15. นางสาวอักษราภัค  สัตย์มาก
 
1. นางสาวสิยาพัฐ  กันทะเครือ
2. นายประยง  ตรินันต์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงธีรณัชชา    คำปันสัก
2. เด็กหญิงนฤมล   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล
2. นายธรณินทร์   พานธงรักษ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายปางกร  แก้วประภา
2. นางสาวมาริษา  ขิงเครือ
 
1. นายนิรันดร์  ปินทรายมูล
2. นางสาวภัทิรา  กาวินันท์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กามาด
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นายคามิน  ยาง
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ผลประโยชน์
 
1. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายจิราวุธ  ทุเสนะ
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรศุภฤกษ์  กันทะปา
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรปฐมพร  คำสอน
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายวัชรพันธ์  กันทะ
 
1. นายอุโฆษ  จันทะมาลา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  สูงขาว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาพร  สายฟ้าแลบ
2. เด็กชายเอกภพ  ตัดรัก
 
1. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
2. นายนราวุฒิ  ประไพ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  มะโนศรี
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา  รักวงค์
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรคำทัย  ตาวงค์
2. สามเณรปฐมพงษ์  เชื้อคำซาว
3. สามเณรสุทธิศักดิ์  พรมสะอาด
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรชาญณรงค์  ขันติโก
2. สามเณรธนวัชร์  ผันผาย
3. สามเณรธีระพล  กองสีใจ
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริษา   การดี
 
1. นายชนะชัย   ตันปะละ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายดาว  อิ่มอร่าม
 
1. นายชนะชัย  ตันปะละ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  จะงาม
 
1. นายชนะชัย   ตันปะละ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายจิรายุส   ทองสุข
2. เด็กหญิงธนัญญา  มะโนศรี
3. เด็กชายธนากร   ยาง
4. เด็กชายวรกิจ  อินตา
5. เด็กชายสรพงศ์  ขาวอ่อน
 
1. นายกฤษชาพศ  สองพิพรภา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายกีรติ  เกินหน้า
2. นายกู้เกียรติ  มาเยอะ
3. นายณัฐพล  รัตนโอภาสกุล
4. นายนครินทร์  ดวงจอมดี
5. นายพีระพัฒน์  จันทร์ต๊ะ
6. นายรัฐภูมิ  กลิ่นชิด
 
1. นายชนะชัย  ตันปะละ
2. นายสุุรเดช  ตื้อยศ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายนฤดล   สุรงครัตน์
 
1. นายรตนพงษ์   ปันติสวัสดิ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายจตุรวิตต์  ตั้งตรง
 
1. นายรตนพงษ์  ปันติสวัสดิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงนิพพิชฌน์  พิญโย
 
1. นายพิชิต  พลหาญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวปนัชญา  จำปา
 
1. นายรตนพงษ์  ปันติสวัสดิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายนฤดล  สุรงครัตน์
 
1. นายรตนพงษ์  ปันติสวัสดิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายจตุรวิตต์  ตั้งตรง
 
1. นายรตนพงษ์  ปันติสวัสดิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  เสือสิงห์
 
1. นางสาวสมจิต  ตุ่นแยง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวปนัชญา  จำปา
 
1. นายรตนพงษ์  ปันติสวัสดิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายศรัณย์  โตนะโพ
 
1. นายพิชิต  พลหาญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงปานวดี  มีคุณประเสริฐ
 
1. นายพิชิต  พลหาญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ลีลาศีลธรรม
 
1. นายกฤษชาพศ  สองพิพรภา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายนฤดล  สุรงครัตน์
 
1. นายรตนพงษ์  ปันติสวัสดิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายพัชรพงษ์  กอบแก้ว
 
1. นายพิชิต  พลหาญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ทนยัง
 
1. นายชนะชัย  ตันปะละ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวปนัชญา  จำปา
 
1. นายรตนพงษ์  ปันติสวัสดิ์
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผัดด้วง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ญาณทวี
3. เด็กชายชยากร  หวานหอม
4. เด็กชายธนพล  ชาวสวนแตง
5. เด็กชายพงษ์นภัส  ตานาคา
6. เด็กหญิงภัทราวดี  มูลจังกาย
7. เด็กชายวรพงค์  วงศ์เมทา
8. เด็กชายศุภวิชญ์  คิดอ่าน
9. เด็กหญิงสิรามล  การเพียร
10. เด็กหญิงเมธาพร  สุดใจ
 
1. นางกรรณิการ์  สมมี
2. นางนวลฉวี  ยารังกา
3. นางสาวลักษณา  แสงเมืองเปียง
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กระทาง
2. นายชญาพัฒน์  ใจบุญ
3. นายชลสิทธิ์  สมร่าง
4. นายธนากร  ทิมัน
5. นางสาวปนัทดา  จิตร์มุง
6. นายราชัน  วิทยานที
7. นางสาววราภรณ์  ใจไหว
8. นางสาวศิริรัตน์  ประสม
9. นายสหัสวรรษ์  ใจหวัน
10. นางสาวหทัยพันธน์  วงศ์บุญตัน
 
1. นางนวลฉวี  ยารังกา
2. นางกรรณิการ์  สมมี
3. นางสาวลักษณา  แสงเมืองเปียง
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวนริศรา  แหลมคม
2. นางสาวนลัทพร  อัศวภูมิ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  พานทอง
4. นางสาวสุดารัตน์  มุขธิดา
5. นางสาวเกล็ดตะวัน  มีกำไร
6. นางสาวเบญจรัตน์  เตรียมแรง
 
1. นางระวิวรรณ  ภักดี
2. นางณัฐวดี  ธรรมเดชะ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาสินี  คงสุด
 
1. นางสาวแสงเดือน  บุญยืน
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกุลิสรา  ล่ำดี
 
1. นายธนา  คงธนไพบูลย์กุล
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงนริตา  สีหะวงค์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จักร์แก้ว
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายณัฐพล  พิกุลแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์   วัฒนเจริญกูร
 
90 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  แสงทรงเจริญ
 
1. นางสาวธนาพร  คำวินิตย์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ปงลังกา
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จักร์แก้ว
 
92 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวยลรดี  รสหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์   วัฒนเจริญกูร
 
93 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวจีราพร   แจ้มา
2. นางสาวณุธิดา  หลักหมั้น
3. นางสาวอริสรา  แสนเมืองมูล
4. นางสาวอาทิตยา  อวดผล
5. นางสาวเนตรธิดา  เปืองใจ
 
1. นางสาวแสงเดือน  บุญยืน
2. นางมัลลิกา  ดวงสุภา
 
94 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  กุลพรม
2. นางสาวจิณห์วรา  มีทรัพย์
3. นางสาวซาร่าห์  เอ็คเบิร์ก
4. นายนพรัตน์  ปองดอง
5. นางสาวศิริประภา  เรือลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์  วัฒนเจริญกูร
2. นางสาวอุบลรัตน์  จักร์แก้ว
 
95 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายณัฐนันท์  ทิยะ
2. นางสาวสุพินลักษณ์  มาลาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์  วัฒนเจริญกูร
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ยาง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  หวานแหลม
3. เด็กชายชินดนัย  สมมุติ
4. เด็กชายปฏิภาณ  ครองจริง
5. เด็กชายวิชชากร  ปัญญามูล
6. เด็กชายสิทธิพล   ขันติกรณ์
7. เด็กชายสุรชาติ  จะพอ
8. เด็กชายสุรพล  เจวิตา
 
1. นายทรงยศ  เอี่ยมสุกใส
2. ว่าที่ร้อยตรีคม   ทองประสม
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวกชกร  หลักแน่น
2. นางสาวจิราพัชร  จันหอม
3. นายชาตญาณ  จิตมุง
4. นางสาวณัฐธิดา  เพ็ชรหล้า
5. นางสาวณัฐธิดา  ต้องใจ
6. นางสาวธวัลรัตน์  นาคำ
7. นางสาวนีรชา  ซองดี
8. นางสาวพัชราภรณ์  มณีวร
9. นางสาวรัตติกา  ลาภโต
10. นายอนุศิษฎ์  กระทุ่ม
 
1. นางวิรากานต์  สีอุตร
2. นางสาวเหมือนฝัน  จันทรักษา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  เรือนรู
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมนึก
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  ปุ่นสกุล
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคภัทระ
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุกใส
5. เด็กหญิงอินทิรา  ศิริ
 
1. นางสาวนฤมล  จำอินทร์
2. นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นางสาวชุติมา  กำลังเก่ง
2. นายปรมินทร์  อรุณฉัตย์
3. นางสาวยุติพร  สมคะเน
4. นางสาวรุ่งอรุณ  อ้วนสูง
5. นางสาวสุรีย์นิภา  ตาลคำ
 
1. นางชมพูนุช  ชื่นชอบ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยศไธสง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  อยู่สบาย
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บริหาร
 
1. นางสาวจินดา  เครืออินตา
2. นายนาวิน  พูลสวัสดิ์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อ่อนหวาน
2. นางสาวธนาภา  ญานะ
3. นางสาวนิชานาภ  นครจันทร์
 
1. นางสาวจินดา  เครืออินตา
2. นายนาวิน  พูลสวัสดิ์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายธนดล  คนสุข
2. เด็กหญิงรัตนากร  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  รูปสูง
 
1. นางสาวศิรินภา  คนโต
2. นางกฤติกา  สืบสุติน
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวจันทิมันต์  เป็นต้น
2. นางสาวนฤมล  วงเวียน
3. นางสาวสุกฤตา  ปินใจกุล
 
1. นางสาวศิรินภา  คนโต
2. นางกฤติกา  สืบสุติน
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายพันธนา  สวยฉลาด
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  พันธุ์ธนวงศ์
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นางสมร  ดีพัฒนกุล
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อิ่มเอิบ
2. เด็กชายปฎิภาณ  สุกันทา
 
1. นางพัชรินทร์  สุภายอง
2. นางฐิตารีย์  จีรเธียรกุล
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรภูวดล  มังคะลัง
2. สามเณรภูวนาท  มังคะลัง
 
1. นายภาณุพงศ์  เชื้อสุวรรณ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายวีรเทพ  แก้วก้อน
2. เด็กชายโยธิน  ดวงเนตร
 
1. นายณัฐชวัฒน์  วงศ์วัฒนัย
2. นายจักรินทร์  จอมแก้ว
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกิตติพงค์  ปลายนา
2. นายภูวนนท์  สมบูรณ์ญา
 
1. นางพนิดา  สถาพร
2. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรานเนื้อ
2. เด็กหญิงตันหยง  สารสมจริง
 
1. นายสงัด  ปลุกเศก
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กชายศุภกานต์  หมายมั่น
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นายนิธิชาญ  ประมาณ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  กามะ
2. เด็กชายพรสวรรค์  ประมาณ
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พรมเมตรัย
2. นางสาววณิชยา  ทารักษ์
 
1. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
2. นางสมร  ดีพัฒนกุล
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายกิตติกวิน  ศรีสว่าง
2. นายเจษฎา  ทองศรีเมือง
 
1. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
2. นางสาววันเพ็ญ  คิดอ่าน
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายนรเศรษฐ์  สมหมั่น
2. นายวัชระพงษ์  สุขพรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
2. นายนิธิชาญ  ประมาณ
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ท่าคล่อง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทัศนา
 
1. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
2. นางสาววันเพ็ญ  คิดอ่าน
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายนพดล  ประทันยะ
2. นางสาวภัทรวรรณ  มีเดช
3. นายสาธิต  การเพียร
 
1. นายสกลศักดิ์  มีธรรม
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายนพชัย  สุมา
2. นายอนพัทธิ์  หน้านวล
 
1. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
2. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กชายชูชัย  สวยงาม
2. นายถิรวิทย์  อ่างเต็ม
3. นายธีรวัฒ  อินทนนท์
 
1. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เปนุจา
2. นายทนงศักดิ์  ติดรัก
3. นายพงศกร  สุดวอน
 
1. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายธรรมธัช  ยาง
2. เด็กชายพีรดนย์  ยาง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เพราะมือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคม  ทองประสม
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายธนกร  รักเพื่อน
2. นายวีรชิต  เชิงดี
3. นายเดโชชัย  วงศ์ศรีวิชัย
 
1. นายธเนศร์  กามาด
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  นพคุณ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ลุขมาตย์
 
1. นางวรัญญา  เครือวรรณ
2. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวกริชกร  โฉมงาม
2. นางสาวฐิติรัตน์  ผู้มีสัตย์
3. นางสาวสุุธิตา  ตับไหว
 
1. นางวรัญญา  เครือวรรณ
2. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  การด่วน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สอดสี
3. เด็กหญิงนันทิชา  การด่วน
4. เด็กหญิงนิรินธนา  การดี
5. เด็กชายศิรสิทธิ์  เพชรเก่า
6. เด็กชายอนัน  การร้อน
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  จับจด
2. นายมนัส  ชัยวงค์คำ
3. นางสาวมลธิชา  สอดสี
4. นางสาวรสลิน  กลิ่นส่ง
5. นายศุภวัฒน์  ติ๊บใจ
6. นางสาวโสรญา  การร้อน
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐิกาญจน์  กันอุไร
2. เด็กชายธนนันท์  สองเป็ง
3. เด็กหญิงสกุณา  เถาจันทร์ต๊ะ
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรธีรพล  มั่งมูล
2. สามเณรนนท์ธวัส  จำธรรม
3. สามเณรวันเฉลิม  สีโวย
 
1. นางสาวนัยนา  สุนะเสน
2. ว่าที่ร้อยตรีอังคณา  กลิ่นหอม
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ยืนยง
2. เด็กชายธีรพล  จันทร์ต๊ะบุตร
3. เด็กชายอดุุลวิทย์  เยียดยัด
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  การดื่ม
2. นางสาววิชญาพร  ของดี
3. นายอนุสร  ธรรมวงศ์
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  กุมภาพันธ์
2. เด็กชายมิลทดา  มุงคอน
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เจภูติ
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. นางจรรยา  พุทธา
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนัฐนิชา  เจ้าภักดี
2. นางสาวปรียานุช  แอบอุ่น
3. นางสาวรัตติการณ์  พวงมาลัย
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุดหนุน
2. เด็กหญิงปณิดา  พูดงาม
3. เด็กหญิงปอรดา  สุยะไชย
 
1. นายณัฐพงษ์  กันไว
2. นางจิลาวัล  มหามิตร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวจิตติมา  ประสาร
2. นางสาวมัทยา  กามาด
3. นางสาวสาวิตรี  ศรีภูมิ
 
1. นายณัฐพงษ์  กันไว
2. นางจิลาวัล  มหามิตร
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายพีรดนย์  พานธงรักษ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จำหลัก
3. เด็กชายสุริยา  ลาภมี
 
1. นายณัฐพงษ์  กันไว
2. นางจิลาวัล  มหามิตร
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวร่งุทิวา  โคทอง
2. นางสาวสุวรรณา  ตาเร็ว
3. นายเตชกฤต  กำลังแข็ง
 
1. นายณัฐพงษ์  กันไว
2. นางจิลาวัล  มหามิตร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ของดี
2. เด็กหญิงประดังงา  ราชคิด
3. เด็กหญิงวิญาดา  เครือจันต๊ะ
 
1. นายชวภณ  เปี้ยอุ๊ด
2. นางสาวภาวดี  หมดดี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นางสาวชลลดา  หมดดี
2. นางสาวพิมพิดา  โชครวย
3. นางสาวเกษมณี  กลอนจันทร์
 
1. นายชวภณ  เปี้ยอุ๊ด
2. นางสาวภาวดี  หมดดี
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เหิมขุนทด
 
1. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศน์  พูดฉลาด
 
1. นางสาวขวัญหทัย  จาระณะ
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวนกัน
2. เด็กหญิงปัทมาพร  พรมสนธิ
3. เด็กหญิงลัคนา  เชิงคร่อง
 
1. นางสาวณภัทร  ตนภู
2. นางสุพรรษา  ติ๊บปาละวงศ์
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นางสาวยุพารัตน์  ยืดยาด
2. นางสาววนารี  อินต๊ะ
3. นางสาววันวิสา  รักสถาน
 
1. นางสาวนัครินทร์  รักเพื่อน
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  การดื่ม
 
1. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตรเพียร
 
1. นางนันทกานต์  แข็งแรง
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณ์พิณีย์  บุญมี
 
1. นางนันทกานต์  แข็งแรง
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงวราลี  นิกาแก้ว
 
1. นางสาวปวีณา  ตามคุณ
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงสายทิพย์  หงษ์คอย
 
1. นางสาวศิรินญา  แก้วสิทธิวงศ์
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายจิตรกร  ใจหาญ
 
1. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นางสาววีรดา  ยาง
 
1. นายบุรินทร์  ทิพย์ชะ
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายชัชวาลย์  เบาใจ
 
1. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายชัยภัทร  พานทอง
2. เด็กชายภูมิ  กิจไธสง
 
1. นางสาวณภัทร  ตนภู
2. นางสาวปวีณา  ก๋าสม