หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpg3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ ตะเวทีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปราณี ศรีขัตย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ ตะเวทีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ศรีขัตย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายนาวิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิญาภัค แซ่ลิ้มโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอันธิกา มีเพียรโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายนาวิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิญาภัค แซ่ลิ้มโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอันธิกา มีเพียรโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี เตปินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมทิญา นนท์ศรีโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี เตปินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางถวิล มิ่งสมรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางศิริญญา เขื่อนเเก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางถวิล มิ่งสมรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางศิริญญา เขื่อนเเก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสนธิยา ชัยวุฒิโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัทร ตนภูโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางปราณี ศรีขัตย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสนธิยา ชัยวุฒิโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัทร ตนภูโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางปราณี ศรีขัตย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ปิจดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นายพร้อมพงษ์ สะสมโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายพิษณุ ปิจดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพร้อมพงษ์ สะสมโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรดาการ ภูริพงษ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายครรชิต บัวจีนโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็งโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวธนพรรณ ซื่อตรงโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปารณีย์ บุญสมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรดาการ ภูริพงษ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวทโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรางคณา เป็นมูลโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายกรกต ภูมมะภูติโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธนพรรณ ซื่อตรงโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ รักมิตรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรกรต ภูมมะภูติโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นายอุเทน ระวังวงศ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ พานทองโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ลิ้้มกุลโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอุเทน ระวังวงศ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ทิพย์ชะโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ดั้นหมอกโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายตระกูลพันธุ์ กันไวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรดาการ ภูริพงษ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ พานแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสาวธนพรรณ ซื่อตรงโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี มูลคำโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ทิพย์ชะโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี กาทองโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี มูลคำโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี กาทองโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอุเทน ระวังวงศ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็งโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวชนิดา ดั้นหมอกโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. นางสาวครองทรัพย์ เป็งขวัญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสากล คิดอ่านโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายกรกรต ภูมมะภูติโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนิดา ดั้นหมอกโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. นางสาวพัชรีญา ต้องรักชาติโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ วันละโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนี กามาดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสิริประทุม โตนะโพโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ สนั่นเอื้อโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ วันละโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนี กามาดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสิริประทุม โตนะโพโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นางวรรณเพ็ญ สนั่นเอื้อโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรญา ใจเอื้อโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ศิรินันท์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางลดาวัลย์ คำวินิจโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ คำวินิจโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ศิรินันท์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสาวพีรญา ใจเอื้อโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทวี เขื่อนเเก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์โรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย พันธุ์สันติกุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ไทยะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางจิราพร ใจแปงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์โรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พันธุ์สันติกุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ไทยะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายทวี เขื่อนเเก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางจิราพร ใจแปงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา จันทร์แก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวอรพินทุ์ อวฤทธิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา จันทร์แก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ดัดงอนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ พิชิตสันต์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ วงศ์ธิมาโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสวลี มีมานะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอำไพ พิชิตสันต์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ วงศ์ธิมาโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสวลี มีมานะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์โรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนัทที เที่ยงจันตาโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ คำวินิจโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายปรัชญา จันทร์แก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรทัย สมจันทร์ตาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. นางสาวอังคณา กลิ่นหอมโรงเรียนกรรมการ
7. นายเอกณัฎฐ์ ใจลาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา คนธสิงห์โรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายปรัชญา จันทร์แก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก ชาญสกุลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนกรรมการ
7. นายเอกณัฎฐ์ ใจลาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายเอกณัฎฐ์ ใจลาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤติน พันธุระโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางใกล้รุ่ง ยอดเงินโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปวินรัตน์ วงศ์วัฒนัยโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาววันวิสา นาละอองโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศิริเพ็ญ สุปัญญาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุลโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางใกล้รุ่ง ยอดเงินโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมูรติ จัดของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทับทิม ใจอินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นายเจษฎา อวดแรงโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมูรติ จัดของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรณชัย แก้วในชมภูทองโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายเจษฎา อวดแรงโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐนันท์ โรจน์ฐิติกุลโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางใกล้รุ่ง ยอดเงินโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐนันท์ โรจน์ฐิติกุลโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางใกล้รุ่ง ยอดเงินโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดวงจันทร์ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ เรือนรูโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ บานงามโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวฉัตรวิภา โยมงามโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกฤติกา สืบสุตินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ เรือนรูโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ บานงามโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกานต์รวี คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ กันไวโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐภัทร มุกลีมาศโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา ขอน้อยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิรินภา รูปดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ กันไวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฆัสรากร วงค์ไชยโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กันไวโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฏฐภัทร มุกลีมาศโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นางกาญจนา ขอน้อยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสายพิณ กันไวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เถาปัญญาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางมงคลยา พานดงโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปินทรายมูลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ปินทรายมูลโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายสนั่น กาญจนเชษฐ์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นายประยง ตรินันต์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ อุดถาน้อยโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรณินทร์ พานธงรักษ์โรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางชมพูนุช ชื่นชอบโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
7. นายประยง ตรินันต์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายกิติชัย สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายกิติชัย สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายกิติชัย สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายกิติชัย สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายกิติชัย สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายกิติชัย สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิติชัย สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิติชัย สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกฤษชาพศ สองพิพรภาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกฤษชาพศ สองพิพรภาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษชาพศ สองพิพรภาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษชาพศ สองพิพรภาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกฤษชาพศ สองพิพรภาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกฤษชาพศ สองพิพรภาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ติ๊บปะละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐวดี ธรรมเดชะโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ สมมีโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐวดี ธรรมเดชะโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐวดี ธรรมเดชะโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา ดวงสุภาโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. MissPu Mao Linโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวธนาพร คำวินิตย์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอโณทัย จัดสมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissPu Mao Linโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณกานต์ ไวทีโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิต ตุ่นแยงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Tsubasa ONOโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทรงยศ เอี่ยมสุกใสโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางณัฐรดา ระวังวงศ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชมพูนุช ชื่นชอบโรงเรียนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ เรือนรูโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวปนัดดา ยะตินโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชมพูนุช ชื่นชอบโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐรดา ระวังวงศ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางณัฐรดา ระวังวงศ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช ชื่นชอบโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ยะตินโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนาวิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวทับทิม ใจอินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวศรัณธร อยุ่เป็นสุขโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวจินดา เครืออินตาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. พระอำพล สิริวฺฑฒโนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก ชาญสกุลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิญาภัค แซ่ลิ้มโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา คนโตโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมลคลยา พานดงโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกฤติกา สืบสุตินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิญาภัค แซ่ลิ้มโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก ชาญสกุลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณกานต์ ไวทีโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภายองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพพร แก้วเทพโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายฐิตารีย์ จีรเธียรกุลโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสกลศักดิ์ มีธรรมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพพร แก้วเทพโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
6. นางพัชรินทร์ สุภายองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรินทร์ จอมแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรุติ สิทธุวานนท์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสงัด ปลุกเศกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิตารีย์ จีรเธียรกุลโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายัจักรินทร์ จอมแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชชนก วงศ์เขียวโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพพร แก้วเทพโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายนิรุติ สิทธุวานนท์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่นโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสกลศักดิ์ มีธรรมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัยโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสายพิน วิจิตรจรัสแสงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัยโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสายพิน วิจิตรจรัสแสงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุติ สิทธุวานนท์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุภายองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชชนก วงศ์เขียวโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพนิดา สถาพรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัยโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัยโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย แสนนิทาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายธเนศร์ กามาดโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคม ทองประสมโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นายภูวดล หลักฐานโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
7. นายยุรนันท์ เชื้อปงปันโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูวดล หลักฐานโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ กามาดโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคม ทองประสมโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นายยุรนันท์ เชื้อปงปันโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ธารินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤติน พันธุระโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรัญญา เครือวรรณโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ธารินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เครือวรรณโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธิษณ์ ปวงแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจิลาวัล มหามิตรโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายคงเดช เทพคำปิ๋วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ดโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิลาวัล มหามิตรโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายดวงเด่น พิจอมบุตรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายธเนศ กามาดโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ณดา คุตพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางดุจดาว ต๊ะเขื่อนเเก้วโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวนัยนา สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายธเนศ กามาดโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แสนนิทาโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายสกลศักดิ์ มีธรรมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ณดา คุตพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายดุจดาว ต๊ะเขื่อนเเก้วโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ พรมส้มซ่าโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ดโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา อวดเเรงโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ต๊ะเขื่อนเเก้วโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางรวิวรรณ พรมส้มซ่าโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ดโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา อวดแรงโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
6. นางบำรุง จันทราภิรมย์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ดัดงอนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางจิลาวัล มหามิตรโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริญญา แก้วสิทธิวงค์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา ก๋าสมโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญหทัย จาระณะโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริญญา แก้วสิทธิวงค์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญญา แก้วสิทธิวงค์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา ก๋าสมโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริญญา แก้วสิทธิวงค์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ยะตินโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวปนัดดา ยะตินโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ทิพย์ชะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา ก๋าสมโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริญญา แก้วสิทธิวงค์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวปนัดดา ยะตินโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ทิพย์ชะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายบุรินทร์ ทิพย์ชะโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ยะตินโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณภัทร ตนภูโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญหทัย จาระณะโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย โทร.0884025891 e-mail : thanasitsr@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]