รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สพม.35 ลำปาง 2 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายธเนศ  ตาคำมา
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นางสาวอรนภา   อินจม
 
1. นางสาวเนตรแก้ว  เปรโต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์เนตร
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญช่วย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวพรวจี  ดวงสาย
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญช่วย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชินณารักษ์  แก้วมา
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวบุญยานุช  เมืองแก้ว
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาพร   วิชาจารย์
 
1. นางสุธีรพร  แก้วบังเกิด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายพงศกร  อภัยศรี
 
1. นางเทียมจันทร์  รัศมีเวียงชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติภา  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงรัชนีพร    วงศ์เขื่อนแก้ว
3. นายอนุศิษฎ์  จันยงแก้ว
 
1. นางกัญกมล  ศรีจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวฐนิชา  ปิงวงศ์
2. นางสาวนิภารัตน์  อุ่นแก้ว
3. นางสาวพัชรินทร์  อินจันทร์
 
1. นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายธีระวุฒิ   วงศ์อ้าย
2. เด็กหญิงศลิชา   มะโนปิง
 
1. นายชัยภูมิ  สมกูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวธนัชชา   ดอกจือ
2. นางสาวนัฐกานต์   จินะวงศ์
 
1. นางพรนภา  สุภาชาติ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงอรณิชา  มีอุปถัมป์
 
1. นายวสันต์  สายเหมย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นางสาวพิศกมล  คำแสน
 
1. นางสาวนันธิตา  พิชญาวิรุฬห์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริศนา  อินจันทร์
2. เด็กหญิงปานตะวัน  หมู่เพชร
3. เด็กหญิงอรพิมล  บุญศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด
2. นางนงนุช  ชัยนันตา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวชลฐิกา  เทือกชัยคำ
2. นางสาวภัทราพร  ชัยภูมิ
3. นางสาวรัตนวรรณ  การะนุต
 
1. นายรังสิกร  ใจกล้า
2. นางจุฑารัตน์  ใจกล้า
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  อุดใจ
2. นางสาวศศิธร  เที่ยงทอง
3. นางสาวอรปรียา  ยะฟู
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด
2. นายอาทิตย์  เพิ่มเขตรกรรม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวชัชชฎา  สุขเจริญ
2. นางสาวณริสา  กันทะศร
3. นางสาวพรรณเลขา  อนันตโสภาจิตร์
 
1. นายรังสิกร  ใจกล้า
2. นางจุฑารัตน์  ใจกล้า
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงมลนิกา  เปียงวัน
2. เด็กชายเชี่ยวชาญ  ชัยนันต๊ะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด
2. นายปภณ  ตั้งประเสริฐ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายปิยะวัฒน์  ปงกาวงศ์
2. นายรักษ์พงษ์  ปงผาบ
 
1. นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ
2. นายนฤมิตร  หมื่นอภัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายภูธเรศ  ไชยเมืองชื่น
 
1. นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายรัฐติพงษ์  แก้วมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  วันมาลา
2. เด็กชายสหรัฐ  เรือนฟ้างาม
3. เด็กชายสุทธวีร์  สารอินทร์
 
1. นางแววดาว  เมืองใจ
2. นายภัทรกฤต  นิลแช่ม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ปาละวงศ์
2. นางสาวประไพพร  ศิริรัตน์
3. นางสาววีรยา  เทพาชมภู
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงดิรัตน์  โนทะวงค์
2. เด็กหญิงยุพาภรณ์  ยะลื้อ
3. เด็กหญิงศศิชา  พลเสนา
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  อุดสุข
2. นายรติพงษ์  ลือนันต๊ะ
3. นางสาวเพชรลัดดา  อุดทังกันทา
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  วงศ์จาตุร
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จอมใจ
3. เด็กชายเอกมล  กิติศรี
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายชนัสพงศ์  พรหมสินธุ์
2. นายอาดิสร  จอมใจ
3. นายเจตนิพันธ์  ปุกคำ
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  ร่วมมิตร
2. เด็กหญิงวริษา  ปาละมี
3. เด็กหญิงศลิษา  แก้ววังน้ำ
 
1. นายวิทยา  ต๊ะนางอย
2. นายภัทรกฤต  นิลแช่ม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นางสาวชลธี  สิงห์แก้ว
2. นางสาวพรปริญญา  ขัติยะ
3. นางสาวอังคณา  คำอินทร์
 
1. นางสาววิมลวรรณ  จำชาติ
2. นางพิสมัย  ศรีสุขา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงวัชราภา  ปงก๋าวงศ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจยา
 
1. นายธนาพัทธ์  ศรีเทพ
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายธนภัทร   สิงห์คำโล
2. นายนิธิกร  สีวิชัยลำพัน
 
1. นางสาวเด่นดาว  หลีแก้วสาย
2. นางสาวชนกขวัญ  ศรีคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ธิสาร
2. เด็กชายศุภกิจ  สุปิน
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  วิชัยกุล
2. เด็กชายเอกรินทร์  สุปิน
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. นายภควัตร  เกิดเผือก
2. นายยุทธนา  สุภาจันทร์
3. นายเขตต์  สิงห์ตา
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  คำปา
2. เด็กหญิงปริณาห์  หาญเมืองใจ
3. เด็กหญิงภิญญดา  วัฒนวาณิชย์
4. เด็กหญิงวราพร  มาตรเลี่ยม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาริบุตร
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส
2. นางสาววารุณี  ตันอุตม์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวชมพู่  พรมวัง
2. นางสาวชลธิชา  โนพิชัย
3. นางสาวชุติมา  กันทะมา
4. นางสาวณัฐชยา  กาวี
5. นางสาวหทัยชนก  อินต๊ะโม
 
1. นางพรทิพา  ผันผาย
2. นางพราวพร  ปันตา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทธมน  กาวิระ
2. เด็กหญิงพวงชมพู  จอมแก้ว
3. เด็กชายภูริพัฒน์  กันทาเขียว
4. เด็กหญิงมณพันธ์  จันทร์ทอง
5. เด็กหญิงมณีพลอย  ต๊ะนางอย
 
1. นางสาวกัณห์ญาวีพ์  คงศรีน่าน
2. นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวธนัชชา  เทคาหยวก
2. นางสาวศศินันท์  หลวงชื่น
3. นางสาวศุภิสรา  อับดุลย์
4. นางสาวสาธวี  นันตาดี
5. นางสาวสุภาพร  สุริยะมณี
 
1. นางสาวพานทอง  เตชะพลี
2. นางวงเดือน  ปัญญาบุตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. เด็กชายกฤษณะ  ริมคำ
2. สามเณรภราดล  เที่ยงผดุง
3. เด็กหญิงภาวดี  แก้วหนองยาง
4. เด็กชายสรวุฒิ  ตระกูลใต้
5. เด็กชายสุวิชา  อินทะนนท์
 
1. พระกฤษดา  อิทฺธิญาณเมธี
2. นายรัฐพงษ์  คำใส
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  เขื่อนข่าย
2. นางสาวปวีณา  แก้วป๋า
3. นางสาวพัชรินทร์  ไชวันดี
4. นางสาววรินทร  สารอิน
5. นางสาวอมรรัตน์  ปาเมืองมูล
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณศักดิ์
2. นายวีรชัย  อายุวรรณา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสม
 
1. นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ลาดปาละ
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณศักดิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยพรรณราย  ทิตาวงศ์
2. เด็กชายอดิศร  วังใน
 
1. นางสาวรัชนีกร  อินชัยเทพ
2. นางสุมาลี  งิ้วงาม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นางสาวกันสุภา  เมืองอินทร์
2. นายเมธีรา  ไชยตา
 
1. นางสาวดวงสุรีย์  ปันใจดี
2. นางชนัตชญานันทน์  เครือชัยแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เตชนันท์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สีแก้ว
3. นางสาวชลธิชา  ศรีวิชัยแก้ว
4. นางสาวชลิตภาภรณ์  กันทะกลม
5. เด็กหญิงธนิชา  ไชยวาด
6. นางสาวธิดาธิป  ร่ำรวย
7. นางสาวนภสินธุ์  อริยะดิบ
8. เด็กหญิงปิญชาน์พัชร์  เจริญธีรากูล
9. เด็กหญิงวิจิตรานันท์  กันคำ
10. เด็กหญิงอาณาประกาย  ไชยวงค์
 
1. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
2. นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส
3. นางสาวอริสรา  ปินใจ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ไชยโคตร
2. นางสาวจารุวรรณ  วันแก้ว
3. นางสาวชลิตา  ด่านแก้ว
4. นางสาวณัฐนันท์  ใจนันต๊ะ
5. นางสาวดุษฎี  พรมวัง
6. นางสาวธิดารัตน์  ยีพะบาง
7. นางสาวปางฉัตร  พรมวัง
8. นางสาวพิมพ์ผกา  ยศใจ
9. นางสาวรุจิรา  ปัญญากุล
10. นางสาววราภรณ์  โม้ป้อ
11. นางสาวสุชาดา  เขียวโสด
12. นางสาวสุดคนาง  วังจินา
13. นางสาวสุวิญชา  วังวงศ์
14. นางสาวอรทัย  ชัยเกิด
15. นางสาวอรุโณทัย  ตาโน
 
1. นายสราวุฒิ  คำวัน
2. นายจตุพร  สิบต๊ะ
3. นายธนวัตร  วงค์คำชุ่ม
4. นายวิทย์สรัช  ขวั่งจ๊ะ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิศา  ไชยเมืองชื่น
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ยะหัวฝาย
 
1. นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
2. นายชัยยันต์  ปินนวล
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  คำวงษา
2. นางสาวนราวดี  จารึก
 
1. นายอนุชิต  แสงศิริรัตน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  คงกลั่นดี
 
1. นายนิติกร  เครือวัง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายศตวรรษ  ตันเตจ๊ะ
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงศริญญา  หล้ามณี
 
1. นายเทอดพงษ์  ไวทย์เวทย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  คำวัน
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายอัษฎาวุธ  คุมพล
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวเกวลิน   ไชยยวง
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงศรันย์พร  วงศ์ตันยะ
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวศศิธร  กันจันวงศ์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสินี  สอนดี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วัฒโล
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
2. นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายเอกรัตน์  กาจูมปู
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  บุตรดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. นายณฐลักษณ์พล  ช่อจอหอ
 
1. นางสาววีระยา  บุญส่ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายธีรนัยต์  จอมดวง
2. เด็กชายปรเมศร์  ศิริป้อ
3. นายพัสกร  สารินทร์
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
2. นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายจิระศักดิ์  ทาริยะชัย
2. นางสาวมัลลิกา  ใจกาวิล
3. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  วงศ์บุพผา
 
1. นายนิติกร  เครือวัง
2. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายวศิน  วงศ์สาร
 
1. นางวันทนีย์  กาวิลเครือ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กชายวรากร  บัวผัด
 
1. นายสุรชัย  จอมแปง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กชายวิทยา  แสนหาญ
 
1. นายสุรชัย  จอมแปง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  พันธโคตร์
 
1. นางสาวประนอม  ดอนแก้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อาวาส
 
1. นางสาวประนอม  ดอนแก้ว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  เกษณา
 
1. นายสุรเดช  นาคพงษ์พันธ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายธิติธรณ์  เที่ยงทอง
2. เด็กหญิงนภัสกร  นันตาเครือ
3. เด็กชายบรรพต  กุตัน
4. เด็กชายภาณุพงศ์  ปิยะราช
5. เด็กชายวัชรพงษ์  สารธิ
6. เด็กชายศิริทรัพย์  ต๊ะมาสี
 
1. นางสาวดารุณี  คำนวล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวชญานิศ  ใหม่ตัน
2. นายวรวิชญ์  จินดาธรรม
3. นางสาวอุบลวรรณ  ทองโสภา
4. นายอโนชา  สุภา
5. นายเดชชาติ  มะโนปิง
 
1. นายพีร  ศิริกุลพันธ์
2. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มิ่งขวัญ
2. นางสาวกรรณิกา    มาหล้า
3. นางสาวกัณฐิกา  คำภิระแปง
4. นางสาวกัลยารัตน์  แก้วปาเฟือย
5. นายกิตติธัช    ขาดทาน
6. เด็กหญิงกีรติกา  คะเซนมาตย์
7. นายจิรายุทธ  วงศ์คำ
8. เด็กชายชยานันท์   ตันแดง
9. เด็กหญิงชลธิดา  พิมพ์แก้ว
10. นายฌัฏนนท์   โพธิอ้น
11. เด็กหญิงณัฐธิชา  ธิมา
12. นายณัฐภัทร  หมื่นผัวะ
13. นางสาวดารารัตน์  วงษ์ฟอง
14. เด็กชายทิวัตถ์  พันธ์สำโรง
15. เด็กหญิงธมนวรรณ   ขัดหย่อม
16. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โชติอ่อน
17. นางสาวธิติสุดา   จิตต์ชุ่มชื่น
18. นายธ๊รพงศ์  สืบศรีวิชัย
19. นางสาวนรมน  รักปฐพี
20. เด็กชายนัทพงษ์   ปานเสงี่ยม
21. เด็กหญิงปฐมาวดี   ใจตา
22. นายปิยะพงษ์    ชัยหมอน
23. เด็กหญิงมาลีวัลย์    ปินตามูล
24. นายวชรชัย  กุณศรี
25. นางสาววรรณิศา  ปัญญานาค
26. เด็กหญิงวรารัตน์   คำแสน
27. นายวราเทพ   คล้ายนาค
28. นายวันเฉลิม  สายด้วง
29. เด็กหญิงศิรินทิพย์   เข้มขัน
30. นายศุภกิตติ์  สืบพรมมา
31. นายสหรัฐ  แก้วน้อย
32. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษาทรัพย์
33. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันทะปิง
34. นางสาวเมทิตา  พรมปาวงศ์
35. เด็กชายเมษา  ผาแสนเถิน
36. นางสาวแพรวพรรณ   ภาคแก้ว
37. นางสาวโสรยา    หมอปาร้า
38. นายไชยันต์  พานิต
39. นางสาวไตรทิพย์  วงศ์ยศ
40. นางสาวไพลิน   กงชาติ
 
1. นายศราวุฒิ  พูลเจริญ
2. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
3. นายเมธี  กาดีวงศ์
4. นายสุชิน  ทองประเสริฐ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  แช่มชื่น
 
1. นายศักย์ศรณ์  ฤกษ์สุระแสน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายอักษรศิลป์  คำสม
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงรดาธร  หลีแก้วสาย
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  สว่างปัญญา
 
1. นายเจตน์  แสนชัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  เรืองจักร
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นายโชคมงคล   แก้วศรี
 
1. นายธวัชชัย  ศิริพรวัฒนะกุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธมน  พรมกันทา
 
1. นางวันทนีย์  กาวิลเครือ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวณัฐริณี  คำสุวรรณ
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายธนา  ปัญญาดิบวงศ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาวาระ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายอักษรศิลป์  คำสม
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญา   หล้าเมือง
 
1. นายธวัชชัย  ศิริพรวัฒนะกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  โนมะวงศ์
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  เรืองจักร
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายอักษรศิลป์  คำสม
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธมน  พรมกันทา
 
1. นางวันทนีย์  กาวิลเครือ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวณัฐริณี  คำสุวรรณ
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายจิติวัตร  อินทะนัน
2. เด็กชายชินวัตร  จันทราช
3. เด็กชายณัฎฐพล  ปกรสกุล
4. เด็กชายทัศน์พล  พลชีพ
5. เด็กชายธนดล  วงค์ตำ
6. เด็กหญิงภานุมาศ  พรมมินทร์
7. เด็กชายวิทวัฒน์  นาดปูน
8. เด็กชายสิทธิชัย  ติ๊บปะละ
9. เด็กชายโกศัลย์  สมหารวงศ์
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติกา  ต๊ะใส
2. เด็กหญิงกัลยา  เปี้ยแปง
3. เด็กหญิงจิรวดี  ใจคำ
4. เด็กหญิงชนัญญา  ตันมล
5. เด็กหญิงชนิดา  ขจรคำ
6. เด็กหญิงชมพูขุช  จันทสิรินันท์
7. เด็กหญิงชมพูนุช  โตทุ่งตอน
8. เด็กหญิงชลธิชา  ทาแก้ว
9. เด็กหญิงฐิติกาญน์  วงศ์ษา
10. เด็กหญิงดาริน  จินาคำ
11. เด็กหญิงทิพสุดา  แปงป้อ
12. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แปงป้อ
13. เด็กหญิงนพรัตน์  การเร่ง
14. เด็กหญิงนัสติพร  ปวนมล
15. เด็กหญิงปนัดดา  ใจใส
16. เด็กหญิงปรมินต์  ไทยใหม่
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงค์กาปิน
18. เด็กหญิงภูริชญา  อินชัยยงค์
19. เด็กหญิงรัตนมล  ศิริชุ่ม
20. เด็กหญิงวิภามล  แก้วธิวงศ์
21. เด็กหญิงศิริญากรณ์  วงค์ปัน
22. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ประดิษฐ์
23. เด็กหญิงสุธาสินี  ปละลวงค์
24. เด็กหญิงสุภาวดี  รินท้าว
25. เด็กหญิงอภิชญา  ปะละหล้า
26. เด็กหญิงอัญธิมากร  หมื่นน้อย
27. เด็กหญิงอารยา  ศิริวงศ์
28. เด็กหญิงอินทิรา  วิลัย
29. เด็กหญิงเก็จมณี  เถาวัลย์
30. เด็กหญิงโสธญา  วงศ์ษา
 
1. นางชุติมน  เป็งแก้ว
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีติ๊บ
2. เด็กหญิงชนิสรา  แปงเมือง
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ถามณีวรรณ
4. เด็กชายณัฐนันท์  บุตราช
5. เด็กชายนราธร  ก้อนแหวน
6. เด็กหญิงมณัญญา  รวมสุข
7. เด็กชายวรัญญู  คำลือ
8. เด็กชายวิธวัช  อินใจ
9. เด็กหญิงอรทัย  ชัยเมืองชื่น
10. เด็กชายเรแมน  ใจอินถา
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทาฟ้าเหลื่อม
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ปงผาบ
2. นายชลณัฐชา  ปัญญา
3. นางสาวณัฐติกา  ปินตาแก้ว
4. นายดนุสรณ์  กินีศรี
5. นายธีรวุทร  เทพทอง
6. นางสาวรุ่งฤดี  ใจวุฒิ
7. นางสาววชิรญาณ์  ถาแก้ว
8. นางสาวสุกัญญา  ธิสาร
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทาฟ้าเหลื่อม
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  โลชา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุตใจกา
3. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วมูล
4. เด็กหญิงวันวิสา  ทองชัยชนะ
5. เด็กหญิงสุพรรณี  เถามา
6. เด็กหญิงสุภาลักญ์  เจริญวัง
 
1. นายศุภรดา  ลาดปาละ
2. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์
3. นางสมใจ  สาใจ
4. นางไพบูลย์  พัลวัน
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  ประกอบทอง
2. นางสาวนริศรา  ปงผาบ
3. นางสาวปรางค์วลัย  ก๋าแก่น
4. นางสาวปาริชาติ  คำอ้าย
5. นางสาวอัญชลี  เทพเสาร์
6. นางสาวอัมพกา  เขียวติ๊บ
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทาฟ้าเหลื่อม
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นายกิตติ  โลชา
2. นางสาวกิตติกา  สุธรรม
3. นางสาวจันทร์ฉาย  คำฟู
4. นายชัชพล  สุววรณนำปน
5. นายณัฐภูมิ  ศิริโนน
6. นางสาวดรุณี  ศรีวรรณ
7. นายธนากร  ประกอบศิลป์
8. นางสาวธารีย์  ธรรมชาติอำนวย
9. นางสาวผัลศุภา  แก้วประการ
10. นายพงศกร  แก้วมูล
11. นายพิสิษฐ์  แก้วมูล
12. นางสาวภูษินี  ภูชัยสินธุ์
13. นายวิศรุต  ปัญญาเหมือง
14. นางสาวสุกัญญา  เขียนเป้า
15. นางสาวสุภาพร  เทพวงค์
 
1. นายศุภรดา  ลาดปาละ
2. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์
3. นายสุรชัย  จอมแปง
4. นางสมใจ  สาใจ
5. นางไพบูลย์  พัลวัน
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. นายคุณากร  สำเนียงดัง
2. นายรุ่งนิรันดร์  สิงห์ตัน
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
2. นายมานัส  ลัทธิสิทธิ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภัส  ดวงฟู
 
1. นายอิสระ  ศิริวงศ์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นางสาวมานิศรา  ยังขวัญ
 
1. นางสาวรุจิธร  ศรีวิชัย
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรนิภ  มลอาร์
 
1. นายอิสระ  ศิริวงศ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวตรัณ  ศิริพรพันธ์
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาคำ
 
100 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  แก้วมา
2. นางสาวธิญาดา  ตั๋นตุ้ย
3. นางสาวพรพิมล  วงค์เรือง
4. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยวงค์
5. นางสาวโยทะกา  ยอดสาแล
 
1. นายอิสระ  ศิริวงศ์
2. นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาคำ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวอณิชา  จันทิมา
2. นางสาวอโนชา  คำอินทร์
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาคำ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   วรรณเครือ
2. เด็กชายณฐกร  จันทราช
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   อิ่นแก้ว
4. เด็กชายธรา  จันทราธิคุณ
5. เด็กชายภัทรกร   ยศเป็ง
6. เด็กชายภาสกร   คำแผ่น
7. เด็กชายภูวดล  วงศ์พันธ์
8. เด็กชายศักดิ์สุนันท์  เครือพรมมา
 
1. นายวสันต์  สายเหมย
2. นายรังสิกร  ใจกล้า
3. นางจุฑารัตน์  ใจกล้า
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายณัฐดนัย  วงศ์ยา
2. นายธนากร  ขันคำ
3. นายธนาคม  พรมย่อง
4. นายนัทธพงศ์  ลมูล
5. นายศักดิ์พันธ์  กันทะกลม
6. นายอัครพล  ฉิมมุจฉา
 
1. นายวสันต์  แสนตา
2. นายไชยวสันต์  ใหม่ทรายเปียง
3. นางสาววัลยา  แก้วน้อย
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายจีระศักดิ์  เกษรพรม
2. นางสาวญาณินท์  วิจิตรนาวิน
3. นางสาวดนยพร  สืบสุยะ
4. นายตะวัน  สายต่างใจ
5. นางสาวทัศนียา  คูวรรณศิลป์
6. นายธนเกียรติ  กันจินะ
7. นางสาวธีรนาฏ  วงชัยวะ
8. นางสาวปาลิตา  จีนาวุธ
9. นางสาวพิศยฎา  พันธริยเสถียร
10. นายภานุวัฒน์  สายสุรินทร์
 
1. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
2. นางสาวอริสรา  ปินใจ
3. นางสาวณัฏฐิกานต์  ชมศิริ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นางสาวชนิภา  วงศ์แก้วตา
2. นางสาวฐิตราภรณ์  สำราญ
3. นางสาวพิชยา  แก้วคำฝุ่น
4. นางสาววาสนา  คำภิระแปง
5. นางสาวอังคณา  สุรินทะ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อบหอม
2. นางเพชรา  เกตุหิรัญ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นางสาวณัฐิดา  ปงลังกา
2. นางสาวดวงชีวัน  วงศ์อินต๊ะ
3. นางสาวนัฐนรี  ยะสิทธิ์
4. นางสาวศิริภัทร  ตุ้ยหนิ้ว
5. นางสาวเกวลิน  มนทาน้อย
 
1. นางวราภรณ์  สว่างการ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิศร  ลำปน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนะ
3. เด็กหญิงสุธิตา  ทาทะวงค์
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ทาไชยวรรณ
2. นางสาววนิดา  ไชยวงศ์ษา
3. นางสาวสลินทิพย์  สอนพรม
 
1. นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายธนดล  อุดเถิน
2. เด็กหญิงอริสรา  กันติยะ
3. เด็กหญิงอัญมณี  ขัดสีสกุล
 
1. นางนริศรา  พรมศิริ
2. นางศิริกุล  คำพิมูล
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  กันทะวงศ์
2. นายบรรจง  สายด้วง
3. นางสาวอรนุช  วงศ์หมื่น
 
1. นางศุภราพร  ชัยวิลยศ
2. นางเกษณี  จ๊ะถา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีเพียร
2. เด็กหญิงพรนภัส  มูลคำ
 
1. นายอรรถพล   ปินคำ
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายชโยดม  วงศ์หลวง
2. เด็กหญิงภัสสรา  ตันตินวงศ์
 
1. นายสุริยา  ยศธิวงค์
2. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายถิรวัฒน์  ทองชัย
2. นายพัชรพล  สบาย
 
1. นายไชยวสันต์  ใหม่ทรายเปียง
2. นางสาวอำไพ  รังน้อย
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายณัฐนภนต์  บำรุงศรี
2. เด็กชายธกนต์การ  สมณะ
 
1. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
2. นางสาวพรทิพย์  อินต๊ะยศ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายภานุพงค์  มั่นถาวร
2. นายวรากร  อุตม์ทิพย์
 
1. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
2. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ลินใจ
2. เด็กชายจิรายุ  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นางอรชร  ฤกษ์วัลย์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางศิริ  ไชยเมืองชื่น
2. เด็กหญิงรัฐพันธ์ศิริ  เขื่อนเเก้ว
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชากรณ์  คนอยู่
2. เด็กชายวันชนก  ดีติ๊บ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวชฎาธาร  แสงใส
2. นางสาวรินรณี  จินะ
 
1. นายประทีป  พามณี
2. นายปรัชญา  จินาวงค์
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  เวียงชัย
2. นายชีวทัศน์  ศรีสม
3. เด็กหญิงสุณัฐชา  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
2. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายภูมิปณิธาน  ขัติยะ
2. นางสาวศิรินทิพย์  เมืองแดง
3. นางสาวสุณิษา  เครือกุณา
 
1. นายสุริยา  ยศธิวงค์
2. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายธนากร  สุนันต๊ะ
2. นางสาวพิมพ์ลดา  ยาวเป็ง
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุริยะคำ
2. เด็กชายศรายุธ  ทิพสอน
3. เด็กชายศราวิน  ทิพสอน
 
1. นายอนุสรณ์  สุขยืน
2. นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายจักรพงษ์  เครือจันต๊ะ
2. นายทวีศักดิ์  ค้างศรี
3. นายไกรสิงห์  สายด้วง
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์  สุขยืน
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์  สายปิ๋ว
2. เด็กชายรักษิต  เผือกสิงห์
3. เด็กชายศุภกร  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์  สุขยืน
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายกิตติโชติ  อึกโท๊ะ
2. นายธนศักดิ์  หลงแหลง
3. นายนันทวัฒน์  สายด้วง
 
1. นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ
2. นางสาวภัทรศรี  เชยชอบ
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  นาอุทัย
2. เด็กชายปฏิญญา  หมื่นขันสี
3. เด็กชายอนุภัทร  บุญมา
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางสาววิมลวรรณ  จำชาติ
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายธัญพิสิทธิ์  ศิริจันทร์
2. นายพงศกร  วงศ์สาร
3. นายวราวุฒิ  แก้วสุรินทร์
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางพิสมัย  ศรีสุขา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายธีระกานต์  คำวงศ์ษา
2. เด็กชายปฐวี  มาเมือง
3. เด็กหญิงสินิทรา  ขันโคกกรวด
 
1. นายสมาน  พุกจอน
2. นางดวงเดือน  พุกจอน
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายรัชกิจ  เหล็กกล้า
2. นายศุภกิจ  เทือกศิริ
3. นายสัณหวัช  แก้วขาว
 
1. นายปรีชา  หล้ามะโน
2. นางวิภาพร  สิทธิกัน
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  อินจันทร์
2. เด็กชายภารดร  กันธะ
3. เด็กชายราชันทร์  สุรินทะ
 
1. นายสมาน  พุกจอน
2. นางดวงเดือน  พุกจอน
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวภัทริกา  วงศ์เศรษฐี
2. นายยศวรรณ  สายมัน
3. นายอภิชาติ  ทุ่มสอน
 
1. นายสมาน  พุกจอน
2. นางดวงเดือน  พุกจอน
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงนลิตรา  โลชา
2. เด็กหญิงนารากร  โลชา
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  กลิ่นฟุ้ง
4. เด็กชายยุทธนา  วังแปง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  วรรณมณี
6. เด็กหญิงเบญจภรณ์  กล่อมยัง
 
1. นายศุภรดา  ลาดปาละ
2. นางไพบูลย์  พัลวัน
3. นางรัตนา  จันโท
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ลาดปาละ
2. นางสาวจิรภิญญา  ยอดปนันท์
3. นายณัฐพงษ์  เขียวคำ
4. นางสาวนภัสร  ช่างใต้
5. นายศุภวัฒน์  ตุ่นแจ้
6. นางสาวเบญจรัตน์  ชอบจิต
 
1. นายพิชิต  สาใจ
2. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรท่าค้อ
2. เด็กหญิงภรณ์วิภา  รักการ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  มโนสม
 
1. นางมยุรี  แสงลุน
2. นางสาวเพชรี  วารีสกุล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 1. สามเณรวันชัย  อินทิมา
2. สามเณรอนิรุฒิ  ปุ๊ดที
3. สามเณรอรุณศักดิ์  อ้ายดี
 
1. นายศาสตรา  โกษาวัง
2. พระเอกชัย  กฤษฎา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงกลรัตน์  อินตา
2. เด็กหญิงศรินทร์ณา  คำภิโลชัย
3. เด็กหญิงสิริธร  สุวรรณา
 
1. นายนิคม  กาญจนคงคา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวชนิภา  เครือชัย
2. นางสาวปานตะวัน  วงศ์จิ๋วบุตร
3. นางสาวพรภิมล  กล้าผจญ
 
1. นายนิคม  กาญจนคงคา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาเสน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่อนพรม
3. เด็กหญิงสุพิญญา  บุตรลักษมณี
 
1. นางสาวนันทินี  สายอุปราช
2. นางสาวอำไพ  รังน้อย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนขันธ์
2. เด็กหญิงกวินธิตา  อ่อนขันธ์
3. เด็กหญิงโชติกา  การ์โพธิ์
 
1. นางสาวอำไพ  รังน้อย
2. นางสาวพรทิพย์  โพธาชัย
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวนนธิยา  อุดกันทา
2. นางสาวพักร์สิณี  ทองแท่ง
3. นางสาวสนธยา  มังป๋อง
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีสมวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  หอมหวล
 
1. นางสาวพรรณพัชร  ตุงใย
2. นางพิมพา  มณีวรรณ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นางสาวขจีรัตน์  โทนเทียน
2. นางสาวนิชนิภา  ตาคำชัย
3. นางสาวอรสา  สิทธิกัน
 
1. นางสาวอำไพ  รังน้อย
2. นางสาวนงลักษณ์  คำพรหม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิทย์  ดวงคำ
2. เด็กชายธนกิจ  อุตมูล
3. เด็กหญิงสุมน  อุตมูล
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
2. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นางสาวกิตติกา  สุธรรม
2. นางสาวทิพวรรณ  ชูเกตุ
3. นางสาวผัลย์ศุภา  แก้วประการ
 
1. นางไพบูลย์  พัลวัน
2. นางจำเนียร  พุฒมาเล
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  เซ็นนันท์
 
1. นายศิริวัฒน์  ละคำปา
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมล  อินจันทร์
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายคณพัฒน์  ชาโสรส
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายบัณฑิต  อินจันทร์
2. เด็กชายสกลวัฒน์  ปิติปฏิมารัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
2. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร