หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สพม.35 ลำปาง 2 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการที่ปรึกษา  
2 นายบุญส่ง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายพิสิษฐ์ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายปรีชา นันติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางปัณฑารีย์ บุญแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
9 นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 พระนิรันดร์ วชิรญาโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 ดร.อ้อมอารี สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมอารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 พระครูใบฎีกาเอกชัย ปฏิภาณจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 พระใบฎีกาอุเทน สุทธิสทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 พระอธิการฉัตรดนัย ปฏิญญาเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นายณัฏฐยศ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ Tel.082-6425962 E-mail : kru.tikzy@gmail.com
นางสาวปาณิสรา ใจเรือน Tel.084-9508673
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]