หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ ลินพลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางพัฒนวดี เอสสุจินต์โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์ โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายสุเมธ เทพทอง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ ลินพลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางพัฒนวดี เอสสุจินต์โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายสุเมธ เทพทองโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางแสงพลอย อุตส่าห์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสมพร หงส์ยิ้มโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
3. นางอรุณี อภิรักษ์โยธินโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ บุญช่วย โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางสาววีณา แก้วด้วง โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางแสงพลอย อุตส่าห์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสมพร หงส์ยิ้มโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
3. นางอรุณี อภิรักษ์โยธินโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ บุญช่วยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางสาววีณา แก้วด้วงโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ รินพลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสายทิพย์ วรรณาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุชาดา ยอดฉัตรโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี งามดีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิพย์ รินพลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสายทิพย์ วรรณาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุชาดา ยอดฉัตรโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี งามดีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี เทพทองโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ รัศมีเวียงชัยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์ทอง มหาแก้วโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางจารุณี เทพทองโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุธีรพร แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์ทอง มหาแก้วโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกัญกมล ศรีจันทร์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวกมลภัทร ประดาอินทร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ คำพรหมโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
4. นางสาวอังคณา วงค์เขียวโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายชัยภูมิ สมกูลโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวกมลภัทร ประดาอินทร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ คำพรหมโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
4. นางสาวอังคณา วงค์เขียวโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. พระประพจน์สวัช ญาณธีโรโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
2. นางสาวสมกร เขื่อนแก้วโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรนภา สุภาชาติโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางเบญจมาศ สุริวงค์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. พระประพจน์สวัช ญาณธีโรโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
2. นางสาวสมกร เขื่อนแก้วโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรนภา สุภาชาติโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางเบญจมาศ สุริวงค์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดเฉลียว ไทยกรรณ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพร วอนมณีโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันธิตา พิชญาวิรุฬห์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางพิรญาณ์ ทีโมโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช ชัยนันตาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายมานัส ลัทธิสิทธิ์โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยมงคลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี วงศ์ใหม่โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นายวัยวุฒิ คมประดิษฐ์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร สิทธิกันโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ สุริลาวงค์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสิลิลลัคน์ เย็นใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ บุตรพิชัยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ใจกล้าโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางณัฏฐ์ชญาภา สุรินทร์วงศ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาดโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรศรี เชยชอบโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางทิพากร ชัยวิเศษโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร สิทธิกันโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางสิลิลลัคน์ เย็นใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ สุริลาวงค์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ใจกล้าโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางกรรณิการ์ บุตรพิชัยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางณัฏฐ์ชญาภา สุรินทร์วงศ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางทิพากร ชัยวิเศษโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรศรี เชยชอบโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาดโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายกานต์ กนกวังวานโรจน์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสง่า จุราเพชรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกร ปัญญามูลโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
4. นายวุฒิชัย ไชยปัญญาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นายรังสิกร ใจกล้าโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
6. นางสมใจ สาใจโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
7. นายปภณ ตั้งประเสริฐโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
8. นายทนงศักดิ์ กันใสโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา ศรีสิงห์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
10. นายกษาปณ์ ยอดบริสุทธิ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายกานต์ กนกวังวานโรจน์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสง่า จุราเพชรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกร ปัญญามูลโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
4. นายวุฒิชัย ไชยปัญญาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นายรังสิกร ใจกล้าโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
6. นางสมใจ สาใจโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
7. นายปภณ ตั้งประเสริฐโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
8. นายอาทิตย์ เพิ่มเขตรกรรมโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
9. นายนฤมิตร หมื่นอภัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
10. นายอรรถพล วาสิกานนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ วงศ์สถาปนาโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
2. นายธนกฤษ มากบุญโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิทยาภรณ์ บุญภาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสวลี กอกวังในโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
5. นายนิยาม วงษพันธ์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
6. นางพนมพร อุบลศรีโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัยโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
8. นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจาโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
9. นางสาวอริษา แก้วในโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
10. นางพยอม ศิริบุญโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
11. นายมานัส ลัทธิสิทธิ์โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
12. นางสาววราภรณ์ ปันผะสงค์โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
13. นางสาววรางคณา สุริลาวงค์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
14. นางสาวอรพิม เพิ่มสมัครโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
15. นายธนากร สุปินโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายบดินทร์ วงศ์สถาปนาโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
2. นายธนกฤษ มากบุญโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิทยาภรณ์ บุญภาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสวลี กอกวังในโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
5. นายนิยาม วงษพันธ์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
6. นางพนมพร อุบลศรีโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัยโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
8. นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจาโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
9. นางสาวอริษา แก้วในโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
10. นางพยอม ศิริบุญโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
11. นายมานัส ลัทธิสิทธิ์โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
12. นางสาววราภรณ์ ปันผะสงค์โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
13. นางสาววรางคณา สุริลาวงค์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
14. นางสาวอรพิม เพิ่มสมัครโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
15. นายธนากร สุปินโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแววดาว เมืองใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลณีย์ คุ้มภัยเพื่อนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางนัยน์ภัค หวังใจโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก ผัดสุรินทร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางปาริชาติ ดวงดีโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิกา บุญประเสริฐโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวคชาภรณ์ อุตหัตโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิศ แก้วบุญเรืองโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิสมัย ศรีสุขาโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางดณพร อินจับโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิแทน ปวกพรมมาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุลโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางนิชพันธ์ อินทรีย์สังวรโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
4. นางภิรมย์พร การะบุญโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางดวงดาว ชัยวรรณ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสมโภชน์ ฟูใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิสดา เมืองคำบุตรโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายปรภูมิ อินจับโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
4. นางสาววันวิสา สมบูรณ์โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
5. นางสาววรัญญา แว่นแก้วโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎาวรรณ รัตนวิสุทธิ์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันวิสา เป็กกันใจโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นายธีระพันธ์ ปงกาวงศ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ วงค์ชุ่มโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราพร จามรีโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย จันทร์ตาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชนกขวัญ ศรีคำโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ ตั๋นตุ้ยโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางอนัญญา ริดเดิลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี วงค์สืบโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ต๊ะนางอยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววัลยา แก้วน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ทองมูลโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสลักจิตร มหายศโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นางนุสริน อุบลศรีโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ปวงลังกาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางสาววิมลวรรณ จำชาติโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นายภัตรกฤต นิลแช่มโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรวลัย กาวีโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ อินทรวงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายธนาพัทธ์ อินทรวงโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสายโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลลดา สุภากาวีโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางนฤมล ออนตะไคร้โรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพันธ์ อินทรวงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายธนาพัทธ์ อินทรวงโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสายโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลลดา สุภากาวีโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางนฤมล ออนตะไคร้โรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ภูเขียวโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ใจนันตาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางอังค์สุมาริน ปาละจะเรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอังสุนีย์ สุวรรณชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพา ทิงิ้วงามโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
7. นางอารีย์ ใจคำโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ภูเขียวโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ใจนันตาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางอังค์สุมาริน ปาละจะเรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอังสุนีย์ สุวรรณชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพา ทิงิ้วงามโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
7. นางอารีย์ ใจคำโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ภูเขียวโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ใจนันตาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางอังค์สุมาริน ปาละจะเรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอังสุนีย์ สุวรรณชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพา ทิงิ้วงามโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
7. นางอารีย์ ใจคำโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี งิ้วงามโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฐภรณ์ แสนโสโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายพร ศิรกมลโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสชญา หล้าอินเชื้อโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพา ผันผายโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี งิ้วงามโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฐภรณ์ แสนโสโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายพร ศิรกมลโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสชญา หล้าอินเชื้อโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพา ผันผายโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระอาจารณ์กฤษฏา อิทธิญาณเมธีโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
2. นายปรีชา หล้ามะโนโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย วรรณโวหารโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ขันธวงศ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางทรงลักษณ์ ซาวผ้าขาวโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. พระอาจารณ์กฤษฏา อิทธิญาณเมธีโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
2. นายสนิท จินตกสิกรรมโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย วรรณโวหารโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ คันธวงศ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางทรงลักษณ์ ซาวผ้าขาวโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวกัณห์ญาวีฬ์ คงศรีน่านโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภาพร เจริญผลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายพิน ต๊ะมาสีโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงสุรีย์ ปันใจดีโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ ปุกคะโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายนภาพล บุญมั่นโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายรัฐพงษ์ คำใสโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
3. นายนรเศษฐ์ กันธิยะโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางวราภรณ์ อุบลคำโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ ไชยมูลเงินโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย อายุวรรณาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริญญา วงศ์สุภาโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางอำไพพรรณ ไวทยเวทย์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางพัชริฎา สังเขปโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นางผ่องพรรณ ศรีตาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวีรชัย อายุวรรณาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริญญา วงศ์สุภาโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางอำไพพรรณ ไวทยเวทย์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางพัชริฎา สังเขปโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นางผ่องพรรณ ศรีตาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไล ซื่อวัฒนะโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร อินชัยเทพโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางชนัตชญานันทน์ เครือชัยแก้วโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิตยา ไชยทองเครื่องโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
5. นายสมบัติ จันทร์สุริยะโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวฐานิตา อรุณศักดิ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพานทอง เตชะพลีโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายสหพัฒน์ สาระพงษ์โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
4. นางจำเนียร พุฒมาเลโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นางพราวพร ปันตาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวฐานิตา อรุณศักดิ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพานทอง เตชะพลีโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายสหพัฒน์ สาระพงษ์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางจำเนียร พุฒมาเลโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นางพราวพร ปันตาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายถวัลย์ อำนวยพรเลิศโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ โพธาชัยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวประนอม ดอนแก้วโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นายอุดม ฟูคำโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นายมานะ หาญสุวรรณโรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศักย์ศรณ์ ฤกษ์สุระแสนโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
2. นายชัยยันต์ ปินนวลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ วรรณรัตน์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายอัญชลี นันทอาภาโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ เรือนปานันท์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต แสงศิริรัตน์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายทิวา ดวงไชยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางอัมวรรณ กนกกังวานโรจน์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวรรณ ยี่ยวนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายศาสตรา โกษาวังโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายชัชวาลย์ นันทอาภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรกมล ละคำมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวประกายดาว รักษาพรมราชโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
5. นายชัชวาลย์ นันทอาภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาววีระยา บุญสูงโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
5. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาววีระยา บุญสูงโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
5. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญญัติ อริยะวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาลย์ นันทอาภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญญัติ อริยะวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาลย์ นันทอาภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรกมล ละคำมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
2. นายเทอดพงศ์ ไวทย์เวทโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญญัติ อริยะวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรกมล ละคำมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
2. นายเทอดพงศ์ ไวทยเวทย์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญญัติ อริยะวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกรกมล ละคำมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ นันทอาภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายชัชวาลย์ นันทอาภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นายบัญญัติ อริยะวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายชัชวาลย์ นันทอาภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นายบัญญัติ อริยะวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายชัชวาลย์ นันทอาภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายชัชวาลย์ นันทอาภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางสาวดรุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางสาวดรุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ คงนุ่นโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันทนีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันทนีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันทนีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันทนีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันทนีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภรดา ลาดปาละโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันทนีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภรดา ลาดปาละโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันทนีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภรดา ลาดปาละโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันทนีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภรดา ลาดปาละโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันทนีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันทนีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธาวี เป็นใยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.wulei -โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดา แอ้มอุตม์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. Missleiliunan Zhangโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางสาวสินจัย อินทจักรโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพิเชฏฐ์ ชัยยังโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Wulei -โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุจิธร ศรีวิชัยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
4. นายภรัณยู อินจันทร์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. Missleiliunan Zhangโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
6. นางสาวสินจัย อินทจักรโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธาวี เป็นใยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดา แอ้มอุตม์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุจิธร ศรีวิชัยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
4. Missleiliunan Zhangโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัชรวรินทร์ ศิริพรวัฒนะกุลโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพิเชฏฐ์ ชัยยังโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรุจิธร ศรีวิชัยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นายภรัณยู อินจันทร์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. Missleiliunan Zhangโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัชรวรินทร์ ศิริพรวัฒนะกุลโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพิเชฏฐ์ ชัยยังโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายอิสระ ศิริวงค์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุจิธร ศรีวิชัยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
4. นายภรัณยู อินจันทร์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. Missleiliunan Zhangโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพิเชฏฐ์ ชัยยังโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดา แอ้มอุตม์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายภรัณยู อินจันทร์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. Missleiliunan Zhangโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายปฏิพล สุกหอมโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายจำรัส ปันศรีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ สว่างการโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายรังสิกร ใจกล้าโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
6. นายวิจารณ์ คำฟูโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
7. นายวสันต์ แสนตาโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ สายเหมยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายวิจารณ์ คำฟูโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายสุวรรณ ยี่ยวนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวสันต์ แสนตาโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นายไพรัตน์ อินทรโยธาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำรัส ปันศรีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวอริสรา ปินใจโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สว่างการโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางเพ็ชรา เกตุหิรัญโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาย อินต๊ะยศโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร สุริยุทธโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวพัชรวลัย กาวีโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางมนฑิรา เจดีย์ปันโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิญญู รุจิระปรีชากุลโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสายทิพย์ วรรณาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางพิมพ์ทอง มหาแก้วโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายวิญญู รุจิระปรีชากุลโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ ปันใจโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนริศรา พรมศิริโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางศุภราพร ชัยวิลยศโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ปันใจโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงเพชร สุริยุทธโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางนริศรา พรมศิริโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางศุภราพร ชัยวิลยศโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ปันใจโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงเพชร สุริยุทธโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางประไพศรี เสริมสุขโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นางเกสร ศรีสวยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทร์สว่างโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางเกสร ศรีสวยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายวีรพงษ์ วงศ์งามโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ อินมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางเกสร ศรีสวยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายวีรพงษ์ วงศ์งามโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ อินมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประทีป พามณีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายปิยะดนัย วิเคียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประทีป พามณีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายปิยะดนัย วิเคียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี จักรบุตรโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ อินมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
3. นายประทีป พามณีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุขยืนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางอรชร ฤกษ์วัลย์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
6. นางอำไพ รังน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
7. นางสุวิมล พวงสุยะโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางธัญสุตา ณ ลำปางโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางอำไพ รังน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประทีป พามณีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายปิยะดนัย วิเคียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุขยืนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางอำไพ รังน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
6. นางสาวนวพร อะกะเรือนโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายประทีป พามณีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ อิินต๊ะยศโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายปิยะดนัย วิเคียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุขยืนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางอำไพ รังน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
6. นางสาวนวพร อะกะเรือนโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางธัญสุตา ณ ลำปางโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรีวิกา กังวาฬโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางธัญสุตา ณ ลำปางโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางอำไพ รังน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา กังวาฬโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นายพนัชกร ไชยานนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางธัญสุตา ณ ลำปางโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางอำไพ รังน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา กังวาฬโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นายพนัชกร ไชยานนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายประธีป พามณีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อินมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุขยืนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางธมลวรรณ ใจคำวังโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
6. นางเกสร ศรีสวยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางอำไพ รังน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
8. นางสุวิมล พวงสุยะโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นายพนัชกร ไชยานนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นายพนัชกร ไชยานนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายพนัชกร ไชยานนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นายพนัชกร ไชยานนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายพนัชกร ไชยานนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายพนัชกร ไชยานนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายพนัชกร ไชยนนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ อัศวะสัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายสัจจา สัจจะเดชโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายมานิตย์ ขอทะเสนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชิต สาใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ อัศวะสัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายสัจจา สัจจะเดชโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายมานิตย์ ขอทะเสนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชิต สาใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสัจจา สัจจะเดชโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายปรีชา หล้ามะโนโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นายสงวนสิทธิ์ ยอดปนันท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยมงคล หินใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีมา วงษ์ปันโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสัจจา สัจจะเดชโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายปรีชา หล้ามะโนโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นายสงวนสิทธิ์ ยอดปนันท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยมงคล หินใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีมา วงษ์ปันโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธมลพรรณ์ ยอดคำโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางพิมพา มณีวรรณโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นางพิมพา มณีวรรณโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางไพบูลย์ พัลวันโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นางสาวนัยนา สังขกรรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ วรรณาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรรณพัชร ตุงใยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายมานิตย์ ขอทะเสนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายรุ่งโรจน์ วรรณาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรรณพัชร ตุงใยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวนัยนา สังขกรรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิคม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายนิพนธ์ ฉัตรคำโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
3. นางรัตนา จันโทโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรกมล ละคำมาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพวงผกา คันธรัตน์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนิยม อุบลคำโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายกฤษณ์ มาโยงโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นายจำลอง ปาโกวงศ์โรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ วรรณาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางธมลพรรณ์ ยอดคำโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณพัชร ตุงใยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางธมลพรรณ์ ยอดคำโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพบูลย์ พัลวันโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณพัชร ตุงใยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางศิรประภา ตันติวานิชโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิรประภา ตันติวานิชโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพิมพา มณีวรรณโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางศิรประภา ตันติวานิชโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นางศิรประภา ตันติวานิชโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวนัยนา สังขกรรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นางไพบูลย์ พัลวันโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัยนา สังขกรรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ สัจจะเดชโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางไพบูลย์ พัลวันโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนัยนา สังขกรรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพา มณีวรรณโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ คำพรมโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางอังคณา วงศ์เขียวโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา ใจเรือนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ คำพรมโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางอังคณา วงศ์เขียวโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา ใจเรือนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ คำพรมโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางอังคณา วงศ์เขียวโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา ใจเรือนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ คำพรมโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางอังคณา วงศ์เขียวโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา ใจเรือนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ คำพรมโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางอังคณา วงศ์เขียวโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา ใจเรือนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร สุริยุทธโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่พัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวพัชรวลัย กาวีโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางมนฑิรา เจดีย์ปันโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิญญู รุจิระปรีชากุลโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสายทิพย์ วรรณาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางพิมพ์ทอง มหาแก้วโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ ปันใจโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิญญู รุจิระปรีชากุลโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกรกมล ละคำมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
3. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกรกมล ละคำมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
3. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรกมล ละคำมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรกมล ละคำมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรกมล ละคำมาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักริน ช่างสกลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายเจตน์ แสนชัยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี แตงคงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนุสรณ์ สุขยืนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายชยุต วิจิตรสุนทรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางประไพศรี เสริมสุขโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนุสรณ์ สุขยืนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายชยุต วิจิตรสุนทรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางประไพศรี เสริมสุขโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนุสรณ์ สุขยืนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายชยุต วิจิตรสุนทรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางประไพศรี เสริมสุขโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ Tel.082-6425962 E-mail : kru.tikzy@gmail.com
นางสาวปาณิสรา ใจเรือน Tel.084-9508673
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]