รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ณ โรงเรียนในกลุ่มลำปาง 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชญานิศ  พรหมมา
 
1. นางนารี  ใจดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวอทิตยา  จำปาหลวง
 
1. นางสาวชลัณรัศม์  ต้นกล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จันทร์วงศ์
 
1. นางญาณสิรีค์  วงค์เขียว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวอธิชา  พูลมา
 
1. นางกัลยา  สุขหอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงนารีลักษณ์  ฤกษ์สุภา
 
1. นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวปาจรีย์  ณ ลำปาง
 
1. นางเยาวลักษณ์  แสนโภชน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงดวงธิดา  ธีระบุตร
 
1. นางสายพร  นาละออง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสาร์แก้ว
 
1. นายปวิน  เจียไพบูลย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้ววงศ์ษา
2. เด็กหญิงภัทร์ธีรา  มกุลพานิช
3. เด็กหญิงอรวรา  แก้วคำน้อย
 
1. นางสาวสุปราณี  กาศเกษม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวชุลีกร  คเชนทร์ชัยถาวร
2. นางสาวธันยพัต  ล้อพิสิษฐ์
3. นางสาวศิริรัตน์  พยัคฆบุตร
 
1. นางนวลสมร  วงษ์คำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลป์ชัย
2. เด็กชายธัญเทพ  ทองป้อง
 
1. นางกัลยา  สุขหอม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฐธนาวดี  วงส์วารห้อย
2. นางสาวอมลรุจี  ช่างปะนีตัง
 
1. นางธนภรณ์  โกศล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ต๊ะวงศ์
 
1. นางสาวจิระประภา  สุวรรณจักร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายรัชพล  ยอดยิ่ง
 
1. นายปิยพงค์  จักรบุญมา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพร  สิทธิไพศาล
2. เด็กชายชญานิน  ทักษิณาพิมุข
3. เด็กชายพรภวิษย์  พวงเรือนแก้ว
 
1. นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุ่มนาค
2. นางสาวณัฐสิรี  สุวรรณวงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวจิรัฐยา  นิลขำ
2. นางสาวบุลากร  สุริยะบุญ
3. นายอมรพงศ์  อิ่มหนำ
 
1. นางนิทรา  จิตราพิทักษ์กูล
2. นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจคำต๋า
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ยะเชียงคำ
3. เด็กหญิงเอริณ  เครือดวงคำ
 
1. นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์
2. นางณัฐนพัชร์  วงษ์วรเนตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวปุณฑริก  บุญสูง
2. นางสาววิญชญาณี  ท้าวนอก
3. นางสาวอธิฎญา  จันทร์ศรีเมือง
 
1. นางวิไลวรรณ์  รัตนเพ็ญ
2. นายจิตต์ตฤณ  เกตุหิรัญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายรณกร  สุวรรณเมือง
2. เด็กชายศิริเฉลิม  ขันไชยวงค์
 
1. นางสุภาพร  หมั่นการ
2. นางนภาพร  สิทธา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธิดา  ประสม
2. นางสาวรัชนีกร  ปัญญาไว
 
1. นายธีรวัฒน์  กันทะ
2. นางศิริกานดา  กันธิดา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงมลธิชา  วงศ์จักร์
 
1. นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายสดุดี  สิริวงศ์เครือ
 
1. นายรังสรรค์  มาปลูก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชากร  แสงรัตนธงชัย
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  อุปทอง
3. เด็กหญิงนาทยา  โสวะละ
 
1. นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย
2. นายวิญญู  ครองตาเนิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชนินทร์  ตินศรี
2. นายธนวิชญ์  กิตินา
3. นางสาวนภสิริ  พุทธันบุตร
 
1. นายทวีวัฒน์  มณีจักร์
2. นายศิวดล  กุลฤทธิกร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ทุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ชาติสืบ
3. เด็กหญิงเฆสิตา  มุทอง
 
1. นางปารมี  สุปินะ
2. นางสาวนารีรัตน์  รุ่งเรือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวกัญญารัตน์  กันต๊ะมา
2. นางสาวจาฎุพัจน์  สังข์ศิริ
3. นางสาววรดา  ดวงใจ
 
1. นางสาวชุติปภา  เสียงเย็น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กหญิงนิโลบล  สายสืบ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีจันทร์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ๋อประเสริฐ
 
1. นางอรพิน  ควรสุุวรรณ
2. นายภัทรพล  ควรสุวรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวฑิฆัมพร  ใจยะสาร
2. นายนันทพงศ์  แสงสีจันทร์
3. นายศิโมกข์  อัชนะพรกุล
 
1. นายจิตตวัฒน์  เมืองมาหล้า
2. นางนภารัตน์  สูตรเลข
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงรุจจิรา  ตามัน
2. เด็กหญิงอนันตญา  เตชะวงศ์
3. เด็กหญิงเพ็ญโภคัย  กองหาญ
 
1. นางสุธีนี  ต๊ะแสง
2. นางสาวอัมพิกา  พิมสอน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวดารารัตน์  ชมชื่น
2. นางสาวธัญญเรศ  พรมศรี
3. นางสาวธิดา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวอรุณีย์  กองนาค
2. นายนัฐพล  ฝันนิมิตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงนรมน  คำภิระกันทา
2. เด็กหญิงศรัญยา  เครือยศ
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  เป็งสา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธัญชนก  ปัญญาไชย
2. นางสาวปณิตา  นิธิเจน
 
1. นายจิตตวัฒน์  เมืองมาหล้า
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายศิรนันท์  พลแก้ว
2. เด็กชายอาคิม  หลักแหลม
 
1. นายสันษร   วรรณแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพุทธรดนย์  ศิลป์ภิรมย์
2. เด็กชายภัทรพล  แก้วเปี้ย
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ศรีแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐศิลป์  ไชยเมือง
2. นางสาวนฏษมน  คมวงศ์วิวัฒน์
3. นายแทนชนก  พันธ์เครือบุตร
 
1. นายสุรินทร์  รินศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชฎาพร  เครือเทพ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ฟูใจ
3. เด็กหญิงนภัสสร  เครือวงค์
4. เด็กหญิงวาสนา  ดวนใหญ่
5. เด็กหญิงศตพร  เฒ่าคำ
 
1. นางสุพรทิพย์  เปี้ยปลูก
2. นางนิลเนตร  อำนาจศิริสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวชนกานต์  บัวภาศรี
2. นางสาวณัฐกรปภา  มะโนสม
3. นางสาวนัฐริณี  เมืองมินทร์
4. นางสาวมรกต  มีมานะ
5. นางสาววรรณวิสา  แข่งขัน
 
1. นางสาวเมธาพร  ตันชุ่ม
2. นายอาทิตย์  ตั๋นมาเชื้อ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวขวัญชนก  จงจิตร
2. นางสาวจีรญาณ์  จิรพิพัฒนพงษ์
3. นางสาวนภัสนันท์  ปัญญาบุตร
4. นางสาวปภาวี  พงษ์คุณากร
5. นางสาวปาณิศา  พุฒมา
 
1. นายเฉลิมคุณ  มัดฉิมา
2. นายพัฒนเชษฐ์  สายเครือมอย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายปาณัท  บุญน้อม
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  ธรรมใจกุล
3. เด็กหญิงพิชชาภา  รักษาพล
4. เด็กหญิงภัคจิรา  สมพมิตร
5. เด็กชายวรพล  สมุทธารักษ์
 
1. นางสุภาวรรณ  ตันจันทร์
2. นางสาวกุสุมาลย์  วรรณคำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกิตติพิชญ์  ศรีพงษ์ใหญ่
2. นายจิรัชกฤษณ์  ทามาศรี
3. นายถิรเจตน์  เจริญนาวี
4. นายพิชญ์  สุวรรณพิมพ์
5. นายภูผา  จินะการ
 
1. นายศราวุฒิ  สุภายอง
2. นางกัญญารัตน์  นาคอ่อน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวจิราภรณ์  มาลา
2. นางสาวชนิตา  คมขำ
3. นางสาวญาดาวดี  ทรายวงศ์
4. นางสาวญาสุมินทร์  ชุมศรี
5. นายณัฐพงษ์  สุขเกษม
6. นายธนากร  กันทะมา
7. นายธนาคม  หน่อแก้ว
8. นายนครินทร์  แซ่ลาว
9. นางสาวปณัฐชา  สีตาบุตร
10. นางสาวปิยธิดา  เครือเต็ม
11. นางสาวพัชริดา  ชินน้ำพอง
12. นางสาวรัชนีกร  บุณยวิศิษฐ์
13. นางสาววนาลี  สูงดี
14. นางสาววรรณฤดี  ใจแน่
15. นางสาวศุจินธร  ศรแก้ว
16. นางสาวสบันงา  ปิงยา
17. นายสิทธิพล  ศิวะศรีรุ่งโรจน์
18. นางสาวสุดารัตน์  ตั้งเพียร
19. นายเชี่ยวชาญ  ฟักคำ
20. นางสาวเปี่ยมศิริ  อินสา
 
1. นางผ่องศรี  ปัทมเทศ
2. นางสมถวิล  อรุณรัตนาเทวัญ
3. นางเดือนเพ็ญ  อภิวงค์
4. นายเกรียงไกร  หลวงเขียว
5. นางสมพรรณ  วรรณทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกรณิศรา  โยธาวุฒิ
 
1. นางอัญชลี  ไชยดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวขวัญชนก  ใจเสมอ
 
1. นางนิภา  ขันตรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายบรรพต  มามิ่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา  เชิงดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกานต์  เตียสกุล
2. นางสาวรักษ์ณาลี  ช้ำเกตุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญณภัทร์  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพิ์ใจ  แสนใจยา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกัลยกร  บุญลือ
2. นางสาวชฎาพร   ณ ลำปาง
3. นางสาวญาสุมินทร์  หน่อคำ
4. เด็กหญิงณัฐจิรา  วาเล็กบุตร
5. นางสาวธัญญากร  ตุ้ยเต็มวงค์
6. เด็กหญิงนฤสรณ์  อินต๊ะจักร
7. เด็กหญิงนัชชา  ธิปทา
8. เด็กหญิงพรชิตา  อุดสาย
9. เด็กหญิงพิชญกาญจน์  ประกอบศิลป
10. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเป็ง
 
1. นางโสภิณ  ศิริคำน้อย
2. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
3. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกนกพร  เรือนหล้า
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองมาเหลี่ยม
3. เด็กหญิงกาญจนา  พุทธิมา
4. เด็กหญิงชนกพร  ธิคม
5. นางสาวธนาภรณ์  สุมา
6. เด็กหญิงธนารีย์  ปิงยศ
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทร์ทูล
8. เด็กหญิงพิริยา  ปอนสืบ
9. เด็กหญิงมัณยาภา  เยินยุบ
10. เด็กหญิงวรัญญา  ใจเปี้ย
11. เด็กหญิงวรีย์พร  โยธา
12. เด็กหญิงสุพิชชา  เหล็กชื่น
13. เด็กหญิงสุภาวดี  อินทะปัญโญ
14. เด็กหญิงอุมาลา  จิตจง
15. เด็กหญิงเมธิรา  วังกาวี
 
1. นางสุภาณี  ธิสาระ
2. นางหทัยภัทร  ลิ้นทอง
3. นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก
4. นางเบญญาภา  วรรณมณี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายชยณัฐ  มาคุณ
2. เด็กชายภูวมินทร์  วงค์เมาะ
 
1. นางผ่องพรรณ   เดชมี
2. นางอดิศร  อำนวยพรเลิศ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวนราวดี  พุทธวงค์
2. นางสาวมัญชูพร  อ้วนสูง
 
1. นางสมสาย  คำตุ้ยเชื้อ
2. นายภิญโญ  แสงทอง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาภาพรรณ  อวดห้าว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อ่อนหวาน
 
1. นางสาววราทิพย์  โพธิ์ทอง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวรชภูร์  สุยะชัย
 
1. นางสบันนา  มหาวรรณ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  หมูแก้ว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวปัทมา  มีสำลี
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพิศวัสต์  วรรณฟู
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. นางสาวชญาดา  อุ่นแก้ว
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงก้ามปู  เทวินสืบ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ใจศีลธรรม
 
1. นางพรพรรณ์  ไชยเมือง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  เต็งจงดี
 
1. นางเบญจวรรณ์  เดชะบุญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวนงนภัส  วรมงคล
 
1. นางสาวสุรัตนา  แปงกุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายชนะโชค  แซ่ม้า
2. เด็กชายธราธร  สกุลบุญญาธิการ
3. เด็กชายเอกชัย  แซ่ลี
 
1. นางวริศรา  โชติเขียว
2. นางนิชดา  กลิ่นสุวรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายนู้  แซ่มัว
2. นายอภิสิทธิ์  แซ่กือ
3. นายเอกสิทธิ์  แซ่เจียง
 
1. นางวริศรา  โชติเขียว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กชายสุรศักดิ์  วังใน
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาววิรมน  คิดอ่าน
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทหน่อ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงปานรวี  ธิช่างทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  สีมา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. นายธนาดล  หลวงคำฝั้น
 
1. นายณัฐพงษ์  สีมา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงนวพร  อินผูก
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวเอื้อมใจ  ใจแสนวงค์
 
1. นางศรีนวย   สำอางค์ศรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงณัฐวีการณ์   คำปวง
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายฐิตากานต์  ธิวงค์
 
1. นางศรีนวย   สำอางค์ศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายตะวัน  สุดใจ
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  ไชยยากูล
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายภูตะวัน  จันทร์ใหม่
 
1. นางศรีนวย   สำอางค์ศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายตะวัน  สุดใจ
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกิตติพงศ์  วงค์วิชัย
2. นายณัฐ  ต้องรักชาติ
3. เด็กชายณัฐกานต์  เยินยุบ
4. เด็กชายธนภูมิ  สวยฉลาด
5. นายธนวัฒน์  สมบูรณ์
6. เด็กชายนาคนรินทร์  ทรายคำ
7. เด็กชายปฐมพงศ์  พงศธรเจริญศรี
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มณีจันทรา
9. เด็กชายพงศภัค  พันธวาวงษ์
10. เด็กชายภารดา  ทิพย์วรรณ
11. นายภูดิท  เตจ๊ะ
12. เด็กชายภูตะวัน  จันทร์ใหม่
13. นายสุขเกษม  ต๊ะมาฟู
14. เด็กชายอภิปัญญา  สายเปียง
15. นางสาวเอื้อมใจ  ใจแสนวงค์
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
2. นางศรีนวย   สำอางค์ศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายฉัตรศรัณย์  บำรุงพงษ์
2. เด็กหญิงดวงนฤมล  มุสิกะปาน
3. เด็กชายธนกฤต  สุทธิสุวรรณ
4. เด็กชายปิยวัฒน์  กล้าจริง
 
1. นายพีระเดช  กลยนีย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นายการุณย์  สมประสงค์
2. นายธีรดนย์  ศรีแปงวงค์
3. นายธีรภัทร์  พรมเปียง
4. นายพัฒนวัฒน์  อินตา
5. นายวีรวัฒน์  กาญจนถมยา
6. เด็กหญิงโชติกา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายธนโชติ  รัตนะพรไพศาล
2. นายเสกศักดิ์  อินปัญญา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายกสิน  ตุทานนท์
2. นายกัมปนาท  ไทยบรรหาญ
3. นางสาวกุลธิดา  เทพจันทร์
4. นางสาวคีตพัตร์  ฝันนิมิตร
5. นางสาวจิราพร  แก้วมีผล
6. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุญสถิตย์
7. นายชญานันท์  ชัยราษฎร์
8. นางสาวชญานิษฐ์  วัชระกุลโยธิน
9. เด็กชายณัฐพงศ์  มีรอด
10. นางสาวณัฐิลักษณ์  ตามไป
11. นายถิรวุฒิ  ศักดิ์ดี
12. นายทรงพล  สีม่วง
13. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทาสีธิ
14. นายธีรภัทร  ใจแก้ว
15. นายธีรศักดิ์  สมยศ
16. เด็กหญิงนภัสสร  คล้ายคลึง
17. เด็กหญิงนฤมล  ลิวันโต
18. นางสาวนฤมล  สุวรรณโน
19. นางสาวนลิญญา  เลิศจุ่ม
20. เด็กชายนาวิน  จอมอินทร์
21. นายบุญเยี่ยม  คำปัน
22. นายปัญญาวัฒน์  ใจแก้ว
23. นางสาวพัชรา  ไชยาวงค์
24. เด็กหญิงภัทรวดี  ปินตาแสน
25. นายยุทธภูมิ  วรรณดี
26. นางสาวลาวัลย์  ปัญญาธรรม
27. เด็กหญิงวรรณิศา  นวารหาธิคุณ
28. นางสาววริศรา  ศรีวิชัย
29. เด็กชายวิศรุทย์  คำทา
30. เด็กหญิงสร้อยชฎาภา  สร้อยทอง
31. นายสุชาครีย์  ปินตาแสน
32. นางสาวสุชาวดี  อินทะนุ
33. นางสาวสุทธิดา  บุญทาทอง
34. นางสาวสุทธิดา  แสนปิง
35. นายสุธิศักดิ์  พุทธวงค์
36. นายอภิรักษ์  เรือนเงิน
37. นางสาวอรวรรณ  จันทร์ชมภู
38. นายเกียรติศักดิ์  ยศวงศ์
39. เด็กหญิงเยาวเรศ  ศรีบุญยงค์
 
1. นายภูวนาถ  สร้อยทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกรพัชร  สุนทรพิธ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 1. นายยุทธพงค์  กิจโล
 
1. นายบัณฑิต  โกมินทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงภาวินี  มะโนคำ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวศุภเนตร  แก้วคำพัน
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กชายวัชรากรณ์  หงษ์อินทร์
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายณัฐพงศ์  คลังศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงอโณมา  สารโพคา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวรดาณัฐ  โชติกรมงคล
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  ฝั้นสืบ
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นายธาดา  คำลือ
 
1. นายวาทิต  นำทาน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แปงแก้ว
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวเมธาพร  มอญแก้ว
 
1. นายราเชนทร์  สุวรรณวงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กชายจักรภพ  มะโนรัตน์
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายณัฐพงศ์  คลังศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิราภร  แก้วคำฟู
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาววรรณวิษา  ตาวตา
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นายทศธรรม   เทพจันทร์
2. นายพงศธรณ์  ก๋าสุ
3. เด็กหญิงภทรพรรณ   พินธิสืบ
4. เด็กหญิงภาวิกา  นันตระกูล
5. เด็กหญิงมนัสชนก  คำวรรณ
6. นายรพีพล  ทรัพย์พาลี
7. นายรัตนกร   สิงห์สี
8. เด็กหญิงศิริพร  เสมอการ
9. นายอนุวัฒน์  จับจด
10. เด็กหญิงเพียงฟ้า  เผือกอ่อน
 
1. นายสมชาย  ใจตรง
2. นางสาววัลลี  แซ่พาน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวกตชพรรณ  บางดี
2. นายกฤตภาส  ภาษีเจริญ
3. นางสาวคุณามัย  มังคลากุล
4. นางสาวจุฑาลักษณ์  ศรีปินตา
5. นางสาวชลิดา  ชัยมณี
6. นายชุติพงศ์  หมอสมบูรณ์
7. นายณฐนน  เรืองวัฒนานนท์
8. นางสาวณัฐกมล  นาโควงค์
9. นางสาวธนวรรณ  ดวงเขียว
10. นางสาวธัญญาวดี  วุฒิ
11. นางสาวธิรดา  ใจแก้วแดง
12. นางสาวปาณิตา  รัตนชาติ
13. นางสาวพรสวรรค์  ไวสิทธิ์
14. นางสาวพัชรวดี  แฮตุ้ย
15. นางสาวพิมพ์ทิพย์  ธนบูรณีกุล
16. นายยศพล  อดิศรประเสริฐ
17. นายฤทธิชัย  หมื่นศรี
18. นายฤทธิเกียรติ  ชัยศิริ
19. นางสาววัทนวิภา  มหาวัน
20. นางสาววันวิสา  นวลอ้าย
21. นายศุภกรณ์  ทองคำกูล
22. นางสาวเกรตต้า  มีเกสโซ่
23. นายเดชา  เหล่ารัดเดชา
24. นางสาวเศรษฐพงศ์  เครือระยา
25. นายเสาวภาค  อุปการดี
 
1. MissChiu,Pie  Ming
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  วงษ์วิชัย
2. เด็กชายธนกร  ไชยชนะ
3. เด็กชายรัชชานนท์  เครือแก้ว
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ภู่ระหงษ์
5. เด็กชายสุรเดช  อุ่นน้อย
6. เด็กชายอธิชา  จำปาเครือ
7. เด็กหญิงอภิญญา  ขวัญกิจศักดา
8. เด็กหญิงเมธาพร  เต็มสืบ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พรมทา
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวชมพูนิกข์  คงแก้ว
2. นางสาวชมพูเนกข์  คงแก้ว
3. นายณัฐพล  คำวัง
4. นางสาวนิรชา  ก้อใจ
5. นางสาววัฒนีย์  ใจละออ
6. นายวิทวัส  วงศ์ขัดนนท์
7. นายสิรวัฒน์  สีมา
8. นายสุรทักษ์  นันตระกูล
9. นางสาวอทิตยา  เครือใจ
10. นายอริญชัย  ไทยเจริญ
 
1. นางสรัญญา  ไชยทนุ
2. นางสาวเกตสิรี  ศรีใจ
3. นางสาวจิราภรณ์  แก้วโมลา
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจัสมิน   กาวิจิตร แทน
2. เด็กหญิงชิดชนก  ศรีวิลัย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  มูลใจทราย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  มูลใจทราย
5. เด็กหญิงปริชญา  พงษ์สมุทร
6. เด็กหญิงลภัสรดา  พลงาม
7. เด็กหญิงศิวาลัย  จามาคำ
8. เด็กหญิงสิริกร  แก้วปัญญา
 
1. นางศิริวรรณ  ชมภูแก้ว
2. นางจุฬารัตน์  โพธิ์ทอง
3. นางณปภัช  ช่างสกล
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวกาญจนา  เทวินทร์
2. นางสาวณัฐกานต์  ขว้างสืบ
3. นางสาวนริศรา  ลิวันโต
4. นางสาวนิดา  แซ่ฟุ้ง
5. นางสาวปาริฉัตร  ปันทะโย
6. นางสาวเบญญทิพย์  เทพา
 
1. นางสาวนภัสรา  นัดดากุล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงญาณิศา  เมืองสองวงค์
2. เด็กชายธนกฤต  พฤกษ์เรืองกิจ
3. เด็กหญิงธมลพร  วงค์ไพศาลฤทธิ์
4. เด็กหญิงธีรดา  ใจมัน
5. เด็กชายนิติกร  แก้วเมือง
6. เด็กชายปฏิญญา  ปาปุ๊ดปลูก
7. เด็กหญิงพันพสา  ธิวงศ์เงิน
8. เด็กหญิงภพพร  บุญศรีวงค์
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เอียดเล็ก
10. เด็กหญิงศิริญาพร  ปราบหงษ์
11. เด็กชายสิรวุฒิ  อุดหมอ
12. เด็กหญิงสิริวิมล  สิงห์เชื้อ
13. เด็กหญิงสุกันยา  ใจสามารถ
14. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วสาร
 
1. นางสรัญญา  ไชยทนุ
2. นางสาวเกตสิรี  ศรีใจ
3. นางสาวจิราภรณ์  แก้วโมลา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นางสาวทิวารัตน์  หน่อวงศ์
2. นางสาวนิรมล  ธิอุด
3. นางสาวปิยนุช  คำวัง
4. นางสาวมณฑาทิพย์  ทานุสาร
5. นางสาวรสสุคนธ์  ศรีฉัตรใจ
6. นางสาวศิลาวรรณ  สุขคำ
7. นางสาวสุทธิดา  ยาสิทธิ์
8. นางสาวสุลีวัลย์  ท่องเที่ยว
 
1. นางจันทนา  วงษ์คำ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธิ์นิธิ  สิทธิ์ศรีสง่าวงศ์
 
1. นายสมชัย  กันทะมา
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวนภา  นิลประดับ
 
1. MissBa  Hui
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกรพินธ์   ด้วงคำฟู
 
1. นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวอักษรา  ต่อสกุลศักดิ์
 
1. นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจิรัชยา  ใจกันธา
 
1. นางนพพร  ปรียานนท์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวเกวลิน  ลำภา
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกัญจนา  วงศ์คำแน่น
 
1. MissํDan  Yajun
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวมัชฌิมา  สมนึก
 
1. นางปัทมาพร  อินดาวงศ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกช  อุ่นยานโกวิท
 
1. นางสาวปาริฉัตร  วงศ์วารห้อย
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกุลธิดา  ฮะอรุณ
 
1. นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวพัชรินทร์  ปิงยา
 
1. นางนพพร  ปรียานนท์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวทนิดา  จรจันทร์
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
 
114 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกุลวรางค์  คำคง
2. นางสาวทิฆัมพร  ยะประโคน
3. นางสาวพรหมภัสสร  ศรีอรุณ
4. นายวชิรวิทย์  พรายกระสินธุ์
5. นางสาวเกวลิน  บุญมา
 
1. นางสาวภัสรลักษณ์  ใจขัด
2. นางสาวเพลินพิศ  ลู
 
115 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกริช  สายเครือคำ
2. นายบวรพงษ์  กล้าแท้
3. นางสาวพิชญานิน  คำเครือ
4. นายภานุพงศ์  พุทธิมา
5. นางสาวภูวรินทร์  หน่อยศ
 
1. นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่
2. นางสาวพัชรสุกาล  อธิปัญญาพันธุ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกันตยา  จิรรัตนโสภา
2. นางสาวกัสสรา  มณฑาทอง
3. นางสาวณัฐวรา  อินทิยศ
4. นางสาวพรหมพร  พรหมธาดา
5. นายสุรบถ  ไชยวรรณ์
 
1. นางนพพร  ปรียานนท์
2. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวปาลิตา  สร้อยวัน
2. นายพงษ์กรณ์  เทือกเถาสาร
3. นายภูมินทร์  วงค์มอย
4. นายมนัสวี  จันทร์เทวี
5. นางสาวอัจจิมาภรณ์  ไชยการ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันทิมา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวคนัญญา  ชมภูชัย
2. นางสาวณัฐธิดา  มัตแช
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  ใจวงศ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาววณิชยา  ตรุวรรณพันธ์
2. นางสาวเกสรา  ม่วงวัฒนะกุล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  วงศ์วารห้อย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวนฤตยา  ฟูเต็มวงศ์
2. นายศุภากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกนกพล  จำอินถา
2. เด็กชายพงศกร  วาตาปงสัก
3. เด็กชายยศพัทธ์  ตรียศ
4. เด็กชายรัตนพงษ์  หาขาย
5. เด็กชายลายไทย  วงศ์มณีวรรณ
6. เด็กชายวีรภัทร  คำน้อย
7. เด็กชายวีรภัทร  เผ่าทองสุข
8. เด็กชายเกริกเกียรติ  สมบูรณ์ชัย
 
1. นางปรารถนา   จันทร์ปัญญา
2. นายวุฒิกรณ์  ปั๋นแก้ว
3. นายเฉลิมคุณ  มัดฉิมา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  แสงคำแก้ว
2. นายณัฐพงษ์  วงศ์ธิดา
3. นายปิยะพงษ์  ศรีไชย
4. นายมงคลชัย  มูลประเสริฐ
5. นายวรวิทย์  สุวรรณสอน
6. นายอัครเดช  ไทยใหม่
 
1. นายฐิติกร  แก้วปันกูล
2. นางปราณี  ไชยทาน
3. นางวรนาฎ  สิทธิฤทธิ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกัณฐิกา  สุวรรณอัตถ์
2. นายกานต์  เตียสกุล
3. นายคมกฤช  บุญมาคำ
4. นางสาวฌัชชา  สุวรรณไตร
5. นางสาวบุญญาดา  มูลผึ้ง
6. นางสาวรักษณาลี  ช้ำเกตุ
7. นายรัฐศาสตร์  รู้เกณฑ์
8. นางสาวหทัยรัตน์  ทรายสมุทร
9. นายอิสระพงษ์  บานทรงกิจ
10. นายเอนก  สายเครือสาร
 
1. นายปรัชญ์  มาวิเลิศ
2. นายอุดม  สีตลานุชิต
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินดาภู
2. เด็กหญิงจิรัชยา  สุปราณี
3. เด็กชายพรรณวิทย์  บุญเรือง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยบุญเรือง
5. เด็กหญิงโชติกา  คำเสน
 
1. นางสาวกนกพร  นิลแพทย์
2. นางสาวพรศรี   เหลี่ยมพงศาพุทธิ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฐชยา  สุภาสืบ
2. นางสาวนีรชา  ปินตาสืบ
3. นางสาวมัทณา  หนูขาว
4. นางสาวสุนันทรัฐ  เมฆแสน
5. นางสาวอัญชนา  จันทร์สว่าง
 
1. นายบรรยง  ทิพยอด
2. ดร.ปนิชา  คันทะวงศ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตตรง
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ผาบสายยาน
3. เด็กหญิงปนัดดา  กันต๊ะมา
 
1. นางสายพร  นาละออง
2. นางสาวรัตติพร  เสาจินดารัตน์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาววิภาดา  ลอมแก้ว
2. นางสาวศศิกาญจน์   กามล
3. นางสาวอังค์วรา  รักดิษฐ์สกุล
 
1. นางสายพร  นาละออง
2. นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงธารา  ปิงวัง
2. เด็กหญิงบุษบา   มาเยอะ
3. เด็กชายศวิษฐ์   การเร็ว
 
1. นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ
2. นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นางสาววรวิวรรณ  จี้ฟู
2. นางสาววริศรา  ปาสิงห์
3. นางสาวศรสวรรค์  สัญญา
 
1. นางสาวสายพิน  หล้าจอมใจ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายทัตพงษ์  ทรายคำ
2. เด็กชายรพีร์  ดอนมูล
 
1. นางสาวปุณณภา   ชมภูทิพย์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิดานุช  ตักเตือน
2. เด็กหญิงรติรัตน์  ภควิวัฒน์
 
1. นางชนิดาภา  สายทอง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายกวีศักดิ์  ปันทิยะ
2. นายธนกฤต  กุมารบุตร
 
1. นายอุทัย  ไชยมูล
2. นางรุ่งรัชนี  วิมาละ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายนิติกร   บุญยงค์
2. นายยสินทร    ฤกษ์กำยี
 
1. นายวิชัย  วงค์ไชย
2. นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวภูมิหทัยรัตน์  สืบธรรมกูร
2. นางสาวแพรวา  วินเจริญ
 
1. นางสุภัสสรา  กล่อมเกษม
2. นางดวงเดือน  เกษม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ญดา  โชติระวีวรฤทธิ์
2. เด็กหญิงธนพร  ทองอนุ
 
1. นางชนิดาภา  สายทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายเก็บฝัน   จิตตรง
2. นายเสฏฐวุฒิ   แก้วสุริยะ
 
1. นายวิชัย  วงค์ไชย
2. นายมนตรี  รุ่งฉัตร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายกลวัชร  ร่วมชาติ
2. เด็กชายพงษ์ธร  ธราวรรณ
 
1. นางอมรภัค  ธรรมสุภา
2. นางพนารุ้ง  ดุลยธรรม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวฐิติยากร  แก้วสีแดง
2. นายอดิศักดิ์  ปัญญาสอน
 
1. นายมนัส  จงจิตร
2. นางสาวภัทรวรรณ  มากโภคา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายปิติพล  นิลเป้า
2. นายเฉลิมพร  วงศ์วิเศษ
 
1. นายสานิตย์  เตชะสาย
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายวัฒนวิทย์  มิ่งเชื้อ
2. นายอิทธิกร  ปุญสิริ
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษณ์สุวรรณ
2. นายสานิตย์  เตชะสาย
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  อภิรัฐเมธีกุล
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชัยลังกา
3. เด็กชายยุทธพิชัย  แสงคำแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  ปูปินตา
2. นายอุทัย  ไชยมูล
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐธัญ  อยู่สบาย
2. นางสาวสุวทัยวรรณ  อินต๊ะสืบ
3. นางสาวเบญจกร  ต้นกันยา
 
1. นายสานิตย์  เตชะสาย
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. นางสาวทักษิณา  เหมืองทองมูล
2. นางสาวพรรณิภา  เทพฝั้น
 
1. นางสาวธัญญภัสร์  เชียงพันธ์
2. นางอมรพรรณ  สืบสม
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายชรินทร์ธร  ธรรมวงศา
2. เด็กชายพบธรรม  มณีทอง
3. เด็กชายสุริยา  มหาวรรณ์
 
1. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
2. นายฐิติพงศ์  มิ่งเชื้อ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายกฤษฏา  อัศวะวีระเดช
2. เด็กชายนิติวัฒน์  ต้อนรับ
3. เด็กชายปรเมษฐ์  เอี่ยมสาธิต
 
1. นายภัคพล  ทะแกล้วพันธุ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายธนดล  ก๋าโต่ง
2. เด็กชายธนากร  วงค์ปิง
3. เด็กชายเอกวัฒน์  เรืองปิงวัง
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
2. นางรุ่งรัชนี  วิมาละ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายณัฐพล  ต๊ะใจ
2. นายพีรัชชัย  ไซดาว
3. นายอธิบดี  มหาวัน
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
2. นายอุทัย  ไชยมูล
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายกุลพัทธ์  ทนุชิด
2. เด็กชายธณวัฒน์  แปงสุข
3. เด็กชายเอกรัตน์  โชคลาภ
 
1. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
2. นายฐิติพงศ์  มิ่งเชื้อ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายธีเมธ  พูลเกิด
2. นายพีรพล  จันต๊ะบุตร
3. นายวิศรุต  สีเขียว
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
2. นายชัยสิทธิ์  วงษ์คำ
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายกิตติ  อรุณศรีวิเชฐ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะอู
3. เด็กชายเอกราช  แปงชุมสืบ
 
1. นางสาวธัญญธร  อินสุ
2. นายสันษร   วรรณแก้ว
 
151 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นายจิรพัฒน์  ทวังคทิต
2. นางสาวจุฑารัตน์  หล้าวงศ์ษา
3. นางสาวอรุณรัตน์  จำภูวรรณ
 
1. นางทัดทรวง  เตชะแก้ว
2. นางสาวธัญญธร  อินสุ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายทินกร  ชินชนะสงคราม
2. นายสรายุทธ  นามัย
3. นายสหรัฐ  อุตมา
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นายภานุพงษ์  ทาชุ่ม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายณัฐพล  อุตมา
2. นางสาววรรณนภา  อินตานวล
3. นายสุทธินนท์  วงศ์ตั้ง
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นายภานุพงษ์  ทาชุ่ม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิติพันธ์  คำน้อย
2. เด็กหญิงกุลนิดา  อบรม
3. เด็กหญิงวิภาวนี  เทพวรรณ์
 
1. นางเกษิณี  กันน้อม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายกรวิทย์  ล่ำดี
2. นายตุ้มบุญ  กาวิชัย
3. นายพีรพล  แสงเมืองเปียง
 
1. นางสมบูรณ์  ไชยเชียงของ
2. นางพงษ์ลัดดา  ไชยวรรณ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงจิระนันท์  แซ่หมี่
2. เด็กหญิงณิชากร  ไชยมุติ
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เจริญมีชัยทรัพย์
4. เด็กหญิงปทุมมา  หมื่อแล
5. เด็กหญิงมณี  ชีวินโสภาเลิศ
6. เด็กหญิงหมี่เตอะ  เยอซอ
 
1. นายณัฐวุฒิ  จำเริญขจรสุข
2. นางอำพันธ์  ณ ลำพูน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. นางสาวขวัญทิวา  แสนคำฟู
2. นางสาวมาริสา  ท้าวคำลือ
3. นางสาวยุวดี  ทาคำ
4. นายวายุทธ  เมืองมาหล้า
5. นางสาวสุพัฒตรา  คำจำปา
6. นางสาวอรอุมา  แก้วสุรินทร์
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญชุม
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พิมพ์ตะครอง
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ศิริวัฒนไพบูลย์
 
1. นายอุดร  บุญชุม
2. นายจรูญ  คำเผื่อ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวธัญญลักษณ์  อุ่นหน่อ
2. นางสาวปวันรัตน์   แก้วลังกา
3. นางสาวอติกานต์  พรหมหนู
 
1. นางสาวนิภาพร  พรหมเสน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีวิชัย
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยเมืองมูล
 
1. นายสาคร  ตันจันทร์
2. นายปรัชญา  หลักฐาน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวนันฑิตา  จุลศรี
2. นางสาวรามนรี  เอนกคณา
3. นางสาววริษา  สุภายะ
 
1. นางจิดาภา  คงชนะ
2. นายวรุณ  บุญยู่ฮง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อ้ายชุ่ม
2. เด็กหญิงพิยดา  เหล่าจันตา
3. เด็กหญิงภัทรภร  หม้อใจวงศ์
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  วงศ์ปันง้าว
2. นางสาวนุชวรา  ธรรมใจ
3. นางสาวปิยะพร  อุสาธรรม
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรวรรณ  สุขเมือง
2. เด็กหญิงสุนันทา  ดงผะขะ
3. เด็กหญิงอริศรา  ลือแปง
 
1. นางเกศริน  คำเกตุ
2. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์ษา
2. นางสาวสิริวิภา  ชัยปัญญา
3. นายสุวัฒน์ชัย  สุภาษร
 
1. นางศรีวารินทร์  สารศรี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงมาติกา  ประมะวงศ์อิน
2. เด็กหญิงศริญภรณ์  เก่งการจับ
3. เด็กหญิงเมริกา  คันใจ
 
1. นางสาวพิมรดา  เชื้อทอง
2. นางพวงเพชร  มะโน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชญา  เกิดแก้ว
2. นางสาววลัยพร  ใจมาบุตร
3. นางสาวเกตน์สิรี  ศรีสุทธะ
 
1. นางประเทือง  เครือนวล
2. นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงญานิศา  คำทา
2. เด็กหญิงนิรันตรี  อุเทน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาวงศ์อ้าย
 
1. นางสาวบัวบาน  มีเสียง
2. นายณัฐฐา  ธรรมสิทธิ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวนิชา  แซท้าว
2. นางสาวภัทรพรรณ  อุตสาสง
3. นางสาวภัทรพรรณ  วงค์นันท์ไชย
 
1. นางสุวรรณทนา  มณีเชษฐา
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กชายพงษธร  อินลังกา
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรดา  ศรีวันชัย
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยวิชิต
 
1. นายภานุพงษ์  ทาชุ่ม