ประกาศ ทุกโรงเรียนโปรดทราบ
*** ขณะนี้ ถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคแล้ว 
ไม่สามารถจัดการข้อมูลในระดับเขตได้อีก

ต่อไปนี้ให้ใช้เว็บระดับภาค 
http://north66.sillapa.net/sm-center
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 15:41 น.