หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ณ โรงเรียนในกลุ่มลำปาง 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
2 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
3 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
4 นางสาวจันทร์แก้ว ใจเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
5 นางสาวธมลวรรณ ปวงคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
6 นางสาวธิติพร มณีแดง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
7 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
8 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
9 นางสาวจันทร์แก้ว ใจเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
10 นางสาวธมลวรรณ ปวงคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
11 นางสาวธิติพร มณีแดง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
12 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
13 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
14 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
15 นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ลำปาง 1  
16 นายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
17 นายไพโรจน์ สมบัติใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
18 นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
19 นางจันทรัตน์ ดวงฟู ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
20 นางผ่องพรรณ สัญญา ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
21 นายสุชาติ ฉัตรเจต ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
22 นางสาวสุปราณี กาศเกษม ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
23 นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
24 นางกฤษณีย์ วิกุลจรูญเดช ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
25 นางสิริลักษณ์ แสนโภชน์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
26 นางนวลสมร วงษ์คำ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
27 นางศิริวรณ สมหมาย ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
28 นางธนภรณ์ โกศล ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
29 นางสายพร นาละออง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
30 นางวิไล มังจักร์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
31 นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
32 นายกิติศักดิ์ พรมคำ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
33 นางสาวมาริสา บัวละวงค์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
34 นายธนดล สายวงศ์ปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
35 นายเอกชัย แสงรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
36 นางสาวกมลรัตน์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
37 นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
38 นายพิษณุ ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
39 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
40 นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
41 นางสิริภรณ์ อันตรเสน ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
42 นางเสาวณีย์ เธียรพิบูลย์ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
43 นางจุฑามาศ ดิลกพัฒนมงคล ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
44 นายปุณณภพ มาปลูก ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
45 นายประยุทธ์ สีเที่ยง พนักงานราชการ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
46 นางสาวเบญมาศ จงสัมฤทธ์ิดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
47 นางนฤมล มณีโชติ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
48 นางทัดทรวง เตชะแก้ว ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
49 นายสมบูรณ์ พงษ์จะโปะ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  
50 นายแสวง บุญมากาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
51 นายเกษม กาเตจ๊ะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
52 นายอุดม สีตลานุชิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
53 นางอัญชญา ต๊ะนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
54 นางศรีนวย สำอางค์ศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
55 นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
56 นางสบันนา มหาวรรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
57 นางพรพรรณ ไชยเมือง โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
58 นางสาวสิริญา ศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
59 นางอรชร พรศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
60 นางวีณา ศิรประภาศิริ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
61 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
62 นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
63 นางพิมพ์เดือน อินวิจิตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
64 นายโอภาต โตสงวน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
65 นายจรูญ คำเผือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
66 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
67 นางสาวสุรัตนา แปงกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
68 นางสาววราทิพย์ โพธิ์ทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
69 นายโสภณ มีวาสนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
70 นายนภดล เตปินสาย โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
71 นางนฤมล คิดอ่าน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
72 นายเริง ขัดทะเสมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
73 นางชนิดา กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
74 นางวริศรา โชติเขียว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
75 นายสมจิตร หลักคำ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
76 นางรัตนา กันทาดง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
77 นายพิษณุการณ์ ทรายแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
78 นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
79 นายสมภพ คำบุญชู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
80 นายศรีรัตน์ คำตาบุตร โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
81 นายอำนวย มหามิตร โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
82 นางวัฒนะ ทองปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
83 นางสาววรรณกมล ฟูปิง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
84 นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
85 นางศิริวรรณ ชมภูแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
86 นางสาวณปภัช เนตรสว่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
87 นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
88 นางสรัญญา ไชยทนุ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
89 นางสาวมะลิวัลย์ พรมทา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
90 นางสาวนภัสรา นัดดากุล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
91 นางสุชาวดี ขันโท โรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
92 นางจันทนา วงษ์คำ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
93 นางสาวอภิสรา เทพานนท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
94 นางสาวณัฏฐา จิตตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
95 นางสาวพุทธชาด เทียนไชย โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
96 นางสาววรินทร ธิวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
97 นายนคร ยะเรือนงาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
98 นายวรการ ศิริประยงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
99 นายลีนวัฒน์ สมพันธ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
100 นายเผชิญ กันธิยะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
101 นายธวัชชัย สุวรรณเนตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
102 นายศักดา แก้วบุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
103 นายรัชณพงษ์ อุฬารโชค โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
104 นางพิมฉวี ปิงแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
105 นายอรรถนพ คุ้มมี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
106 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
107 นายบุญช่วย สอนปิงคำ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
108 นายไกรทอง ณ ลำปาง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
109 นายภูวนาถ สร้อยทอง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
110 นายวีระชัย ยะธะนะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
111 นางเขมจิรา สุริยะวรรณ โรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
112 นางสาววัลลี แซ่พาน โรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
113 นายวัฒนา มโนรมย์ โรงเรียนอรุโณทัย กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
114 นายถนอมศักดิ์ สุทา โรงเรียนพินิจวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
115 นายเทพภวิษณ์ุ เครือสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
116 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
117 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
118 นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
119 นางเพ็ญนภา เต็มกันทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
120 นายฐิติกร แก้วปันมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
121 นางวรนาฏ สิทธิฤทธิ์ ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
122 ดร.ปนิชา คันทะวงศ์ หัวหน้างานแนะแนวลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
123 นางสาว พรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ ครู ลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
124 นางสาวกนพร นิลแพทย์ ครู ลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
125 นายบรรยง ทิพยอด ครู ลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
126 นางสาววารุณี เมืองช้าง ครู ลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
127 นายประสิทธิ์ สาริวาท ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ผู้ดูแลระบบกลุ่มลำปาง 1 : ครูยมนา สุขหอม (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
โทร. 084-6166078 email : yomanaBW@gmail.com ID-LINE : 0846166078
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]