หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไล มังจักร์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ จอมคำโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลัณรัศม์ ต้นกลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนิตยา รัตนศุกลโรงเรียนกิ่วลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ จินาปุกโรงเรียนอัสสัมชันลำปางกรรมการ
3. นางนวลสมร วงษ์คำโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางนวพร ลออพันธ์สกุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสกาวรัตน์ เชียงทองโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นายพีระพันธ์ ตันวงศ์โรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัติ วังซ้ายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
3. นางบุปผา ฮาวกองแก้วโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราวรรณ ไชยมิดชิดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ประธานกรรมการ
2. นายปิยวัตร วรรณจักร์โรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ พรมคำโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญโรงเรียนแม่เมาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี สายสิงห์ทองโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายโยธิน ศิริกาญจนางกูรโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
3. นางเยาวนารถ ตาบประสิทธิ์โรงเรียนอรุโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสายพร นาละอองโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ธิชูโตโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี คำบุญชูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางญาณศิรีค์ วงค์เขียวโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา เฟื่องฟูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สุภานนท์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภโรงเรียนประชาราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปวิน เจียไพบูลย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์โรงเรียนประชาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายมิตร แก้วมะคำโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ โกศลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวกัลยา สาวงค์โรงเรียนพินิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายสิงห์คำ สอนแปงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฤมล โนวิชัยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ มโนรสโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตรโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิระประภา สุวรรณจักร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางอภิวรรณ ลูนละวันโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นายสถิตย์ ดวงตั้งโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
5. นางกนกพร เรือนจันทร์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางผ่องพรรณ สัญญา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบรรเจิด สระปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ พรหมแก้วงาม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นางสาวจีรณัฐ เมืองมั่งคั่ง โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อนโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรทัย สุวรรณโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
6. นายปิยพงค์ จักรบุญมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
7. นางผ่องพรรณ สัญญา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชิต อินนันไชยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางปาณิสรา คลองตาเนิน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางผ่องพรรณ ตุลาพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกลโรงเรียนเตรียมอุดม ฯ เขลางค์นครกรรมการ
7. นางพรนภัส เอื้อแท้โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
8. นางจันทรัตน์ ดวงฟู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตต์ ช่อไชยกุลโรงเรียนเตรียมอุดม ฯ เขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางพัชริน ยอดปนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัญชลี ธีระวุฒิ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางวรัฐทยา ฝั้นสืบโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางลำดวน จางสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางอรฤทัย มิ่งเชิงโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
7. นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
8. นางจันทรัตน์ ดวงฟู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวิชิต อินนันไชยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางปาณิสรา คลองตาเนินโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางผ่องพรรณ ตุลาพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล โรงเรียนเตรียมอุดม ฯ เขลางค์นครกรรมการ
7. นางพรนภัส เอื้อแท้ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
8. นางจันทรัตน์ ดวงฟู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตต์ ช่อไชยกุลโรงเรียนเตรียมอุดม ฯ เขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางพัชริน ยอดปนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัญชลี ธีระวุฒิ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางลำดวน จางสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางอรฤทัย มิ่งเชิง โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
7. นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
8. นางจันทรัตน์ ดวงฟู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร หมั่นการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล มณีโชติ โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา บุญยืน โรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
4. นางบุศรา ขัดทองคำ โรงเรียนเตรียมอุดม ฯ เขลางค์นครกรรมการ
5. นางนงนภัส พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุชาติ ฉัตรเจต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายกิตติรัตน์ ศรีจำปา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิทรา จิตราพิทักษ์กูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ์ รัตนเพ็ญ โรงเรียนเตรียมอุดม ฯ เขลางค์นครกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ กันทะ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุชาติ ฉัตรเจต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางปรียาพร วงษ์ชาลี โรงเรียนเตรียมอุดม ฯ เขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ชัชวาลโรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)กรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ เต็มกันทาโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
4. นางสาวชญาดา โสภา โรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
5. นางสาวกฤตภรณ์ โกระวงค์ โรงเรียนดอนไชยวิทยากรรมการ
6. นางนุชธิชา ทินวงษ์ โรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
7. นายถนอม ไชยเตกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีเทียนชัย สุวรรณ์ โรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
9. นายนิรันทร์ ศรีไชยพงศ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
10. นางทิพย์วรรณ บุญเป็ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
11. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
12. นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสินชัย ชวลิตพิเชฐ โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ มาปลูก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ขันโทโรงเรียนเตรียมอุดม ฯ เขลางค์นครกรรมการ
4. นางจันทนา สัญญเดช โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายเสนีย์ จินตกสิกรรม โรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
6. นายมิตร มูลแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
7. นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน โรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
8. นายคึกฤทธิ์ นิวันติ โรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
9. นางภาวดี ไชยวรรณโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
10. นางสาววาทิณี กาสัน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
11. นางนงเยาว์ ขัดสี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
12. นางอัญชลี ชวลิตพิเชฐโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
13. นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชญา ยศข่ายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางเยาวนุช ใจจิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปิยะณัฐ นันทการณ์โรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
4. นางรัตติกาล เงินมูลโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวหทัย ฟูเต็มวงค์โรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
6. นางสาวปริศนา ปัญญาสอนโรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
7. นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
8. นางนันทวรรณ์ เตปินสายโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นครกรรมการ
9. นางสาวตรีนุช เพชรแสนงามโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
10. นางสาวเนตรชนก วิชัยโนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางดรุณี คำเงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางมนทิรา บุตรกระจ่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร พูลทวีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางเหมือนฤทัย ตามสมัยโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
7. นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูลโรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
8. นางนาริฐา อินถานะโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
9. นางเมตตา ดวงสนมโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นครกรรมการ
10. นางสาวสุกันยา สุยะสืบโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
11. นางนันทชา จันทรธรรมโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
12. นายภูวณัฐ โพธิ์งามโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวแววดาว รู้เพียรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางปารมี สุปินะ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางอำไพ จันมะยมโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นครกรรมการ
4. นางกัญญา สุขใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ฮวบน้อยโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
6. นางดอกรัก ทานิลโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางรัชนก สุวรรณจักร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ประดับศรีโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ ตาอินทรโรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
4. นางสาวชุติปภา เสียงเย็นโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส สุวรรณศรโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
6. นางรัตนา มั่นคงโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นครกรรมการ
7. นางสุธาทิพย์ ต๊ะคำวรรณโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
8. นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ กาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวมัญชรี สนิทวงศ์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้าโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวเกตุฤดี ราชไชยาโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นครกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา เนตรวีระโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
6. นางอรพิน ควรสุวรรณโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายบุญย้าย ดวงสนมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางนภารัตน์ สูตรเลขโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นครกรรมการ
4. นายเสน่ห์ ชุมแสนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางสมจิตร สายปินตาโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา เวทติกุลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางปิลันธา สายคำฟูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางณัฐวรา ดอนดีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร เขียวอ่อนโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางจิตรา เครือตัน โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวขวัญณภัทร เทพอาจ โรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
6. นางนิตยา ตันเรือน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
7. นางรอเบีย วุฒิโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายมารุต เจือตระกูลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางภาวี อุ่นจิตรโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวสินีนาถ สิธินนท์โรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา วังมูลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
6. นางบุญฑริกา วงค์คำลือโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
7. นางสาวธนวดี กระจ่างจิตโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายดุสิต กันทะมาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมงคล กาสาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตรโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายภัทรพล ควรสุวรรณโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. นางสาวนิภาพรรณ จันต๊ะมาโรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายเอกพจน์ พูลทวีโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ เกตุทหารโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
4. นางสมหมาย กันธิดา โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
6. นางอรุณศรี สงวนศักดิ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
7. นางสมพร เอกบุตร โรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
8. นายศักรินทร์ หมูเทพ โรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กาจูโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. นายกีรติกร จินดาธรรมโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
4. นางสาวนราวดี มีทรงโรงเรียนเคนเน็ตแม็คแคนซีกรรมการ
5. นางอรนุช ปานแม้นโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
6. นายนพพร ปุกคำโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
7. นายธีรยุทธ กสิรักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นครกรรมการ
8. นายสมมาตร เชิดฉิ่งโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
9. นางสาวจันทร์สุดา ดีถาวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ รินศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายสันติชัย ไชยดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายกฤชณิ์พจน์ สะอาดโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรนาฏ สิทธิฤทธิ์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎามาศ อูปทองโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางวัชราวัลย์ ไชยชื่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นายกีรติ เปี้ยอุตร โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตนฉนก ตื้อยศโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ อินทร์จักรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นางสาวเมธาพร ตันชุ่ม โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล ราชจริต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูปโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมาลัย สี่สมบูรณ์โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ไชยดีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสมพรรณ วรรณาทอง โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
4. นางพจนีย์ บรรจงพาณิชย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวนฤมล เล็กสีโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางละเอียด สุขจิตต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐวดี ดวงใจโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายสมพล ถามะพันธ์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร หลวงเขียว โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติโชติ จิตต์จริง โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเชาวน์วัศ ร่วมชาติ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางนุจรีย์ ชัยชนะ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร พิณภิรมย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
5. นายประยุทธิ์ สีเที่ยง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายกิตติโชติ จิตต์จริง โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเชาวน์วัศ ร่วมชาติ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางนุจรีย์ ชัยชนะ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร พิณภิรมย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
5. นายประยุทธิ์ สีเที่ยง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางทูลใจ กมลรัตนา โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
2. นายศราวุฒิ สุภายอง โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพรรณิภา หุ่นดี โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางเรณู ตั้งตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางประพิมพ์ จินตกสิกรรม โรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางโสภิณ ศิริคำน้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ วงษ์วีรพันธ์ โรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมคุณ มัชฌิมาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุภาพ วงค์ษา โรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ หมอยา โรงเรียนเมืองมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทนา วังสมบัติ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
3. นางอนงค์ แสงนิล โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายทัศนีย์ ทนุกิจ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายสุภาวรรณ ตันจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมถวิล อรุณรัตนาเทวัญ โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางประนอม แก้ววิเชียร โรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นางนิภา ขันตรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายสวรรค์ สมกุล โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายปราณี ไชยทาน โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิกุลทอง เปล่งศิริ โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา กองคำบุตร โรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายฝน มีสุข โรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
4. นางแจ่มศิริ พานทอง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
5. นายพิมพ์ใจ แสนใจยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ภัคจีรสกุล โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางอารี แก้วน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
4. นางสาวธัญสิริ กาสนุก โรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
5. นางกรรณิศา ธิปทาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายบุญดาว ผัดสุรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร แปงคำ โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
3. นางลลิตา ประชุมฉลาด โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางพิมพาพร จินะกาศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ ทองสอาด โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน ม.1-ม.3
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
3. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
3. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ โพธิ์ทองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ โพธิ์ทองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางชนิดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กันทาดงโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายจรุญ คำเผือโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางชนิดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กันทาดงโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายจรุญ คำเผือโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสิริญา ศรีชัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางพรพรรณ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสิริญา ศรีชัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนฤมล คิดอ่านโรงเรียนกิ่วลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์เดือน อินวิจิตรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุรัตนา แปงกุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล คิดอ่านโรงเรียนกิ่วลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโสภณ มีวาสนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุชดาพร จันทร์เกษรโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์เดือน อินวิจิตรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสภณ มีวาสนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุชดาพร จันทร์เกษรโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุรภัสดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
3. นายเสรี วงศ์สรรเสริญโรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
4. นายสง่า อินลวงโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุรภัสดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
3. นายเสรี วงศ์สรรเสริญโรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
4. นายสง่า อินลวงโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะประธานกรรมการ
2. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะประธานกรรมการ
2. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะประธานกรรมการ
2. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นันทหน่อโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะประธานกรรมการ
2. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นันทหน่อโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบันดาล กล้าผจญผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายบันดาล กล้าพจญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เรือนสุขโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบันดาล กล้าผจญผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
3. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายบันดาล กล้าผจญผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
3. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายบันดาล กล้าผจญผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบันดาล กล้าผจญผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นันทหน่อโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นางอัญชญา ต๊ะนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะประธานกรรมการ
2. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะประธานกรรมการ
2. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายบันดาล กล้าผจญกรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นันทหน่อโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นายนิพนธ์ เรือนสุขโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
5. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
2. จ.ส.อ.พงษ์วัฒน์ สุวรรณกนิษฐ์มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
3. ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการมหาวิทยาลัยพายัพกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
2. จ.ส.อ.พงษ์วัฒน์ สุวรรณกนิษฐ์มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
3. ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการมหาวิทยาลัยพายัพกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
3. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ แสนทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
2. ผศ.ประชุม บุญน้อมผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มะโนคำโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ แสนทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
2. ผศ.ประชุม บุญน้อมผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มะโนคำโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนมทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียมสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราการ ใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
2. นายกำธร สงวนพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ สิทธิโสภณผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนมทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียมสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราการ ใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
2. นายกำธร สงวนพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ สิทธิโสภณผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
3. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
3. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
3. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
3. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. สิบเอกอุดม กอนแก้วมทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. นายวีระชัย ยะธะนะโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
2. นางสาวพิเชฐกาญจน ปันสาละนันท์โรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
3. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. สิบเอกอุดม กอนแก้วมทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. นายวีระชัย ยะธะนะโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
2. นางสาวพิเชฐกาญจน ปันสาละนันท์โรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
3. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายพสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการมหาวิทยาลัยพายัพกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการมหาวิทยาลัยพายัพกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการมหาวิทยาลัยพายัพกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัสรา นัดดากุลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. นางณปภัช ช่างสกลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภัสรา นัดดากุลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางณปภัช ช่างสกลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณกมล ฟูปิงโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
5. นางวรรณกมล ฟูปิงโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณกมล ฟูปิงโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณกมล ฟูปิงโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ชมภูแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวนภัสรา นัดดากุลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา ไชยทนุโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ชมภูแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางศิริวรรณ ชมภูแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจันทนา วงษ์คำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภัสรา นัดดากุลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางสาวณปภัช เนตรสว่างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสรัญญา ไชยทนุโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางจันทนา วงษ์คำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวณปภัช เนตรสว่างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวนภัสรา นัดดากุลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLiang Shengqin วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
2. MissTang Ningโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา ตุ้ยคำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissPu Maolinโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. Miss่Jing Yuhanโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)กรรมการ
3. นางสาวญาบุณา ต๊ะผัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.Kenichi Shodaโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. MissMinori Kawanishiโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Kenichi Shodaโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. MissMinori Kawanishiโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Dr.Jean-Pierre PILLEอิสระกรรมการ
2. นางศิวกานต์ ศิริผ่องอิสระกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ เฉลิมสุขโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Mrs.Hong Myung Heuiโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ กันธิมาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวรัชนก สิทธิบาลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLiang Shengqin วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
2. MissTang Ningโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา ตุ้ยคำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissPu Maolinโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นางสาวญาบุณา ต๊ะผัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
3. MissJing Yuhanโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.Tsubasa Onoโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. MissHiroko Ajikiโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางปติวราตา นาคจันทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Tsubasa Onoโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. MissHiroko Ajikiโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางปติวราตา นาคจันทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Dr.Jean-Pierre PILLEอิสระกรรมการ
2. นางศิวกานต์ ศิริผ่องอิสระกรรมการ
3. นางสาวเรณู จารุจิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Mrs.Hong Myung Heuiโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์ฤทธิ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวมานิตา ดวงสุดาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissZhang Lei Liunanโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. Mr.Wu Leiโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีวรา จันทรสุรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Kenichi Shodaโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. MissMinori Kawanishiโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Dr.Jean-Pierre PILLEอิสระกรรมการ
2. นางศิวกานต์ ศิริผ่องอิสระกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ เฉลิมสุขโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Mrs.Hong Myung Heuiโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ กันธิมาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวนริศรา ขุมทิพย์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissZhang Lei Liunanโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. Mr.Wu Leiโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีวรา จันทรสุรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Tsubasa Onoโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. MissHiroko Ajikiโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางปติวราตา นาคจันทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Dr.Jean-Pierre PILLEอิสระกรรมการ
2. นางศิวกานต์ ศิริผ่องอิสระกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ เฉลิมสุขโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Mrs.Hong Myung Heuiโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวรัชนก สิทธิบาลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวมานิตา ดวงสุดาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฐิติกร แก้วปันมูลโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง ทิพกนก-กรรมการ
3. นางจิดาภา สนนิคม-กรรมการ
4. นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์-กรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ อภิวงค์คำ-กรรมการ
6. นางวรนาฏ สิทธิฤทธิ์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายฐิติกร แก้วปันมูลโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง ทิพกนก-กรรมการ
3. นางจิดาภา สนนิคม-กรรมการ
4. นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์-กรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ อภิวงค์คำ-กรรมการ
6. นางวรนาฏ สิทธิฤทธิ์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางยวนใจ ใจวงศ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางฐิติพรรณ ตุ้ยดง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณ วรงค์วรรธนะโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
4. นางสาววินัฎฐา นันต๊ะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางรัชนี โพธิศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ ผัดวังโรงเรียนเสด็จวนชยางกูลวิทยากรรมการ
3. นางเพชรา เกตุหิรัญ โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ณดา คุตพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางชุติมน เป็งแก้ว โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ สืบสอน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธลิตา ศรีธิโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางพวงเพชร สุริยุทธ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว โรงเรียนแม่ทะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวนฤรงค์ แสนผาบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ฯกรรมการ
4. นางมงคลยา พานดง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวดารารัศ บัวขาวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล เติงจันต๊ะโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ อุดใสโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
4. นางสาวทับทิม ใจอินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายจตุภัทร สุขโสดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวดารารัศ บัวขาวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล เติงจันต๊ะโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ อุดใสโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
4. นางสาวทับทิม ใจอินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายจตุภัทร สุขโสดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอมรภัค ธรรมสุภาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นางสาวสายทอง อินถาสารโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัยโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรพรรณ สืบสมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
5. นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันษร วรรณแก้วโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
2. นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิชโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายวิชาญ ยาวิชัยโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐณิชา ถาน้อยโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
5. นางชนิดาภา สายทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนิศาชล เลิศบุณยสิทธิ์โรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
2. นายอิสเรศ พรหมศิลป์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางปภาดา รัตนประทีปโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางกิ่งเพชร อินทร์แฝงโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ มีรอดโรงเรียนเคนเน็ตแม๊คเคนซีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภัสสรา กล่อมเกษมโรงเรียนอัสสัมชัญกรรมการ
2. นายวิชัย วงค์ไชยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางอินทีวร วิชิตนันทน์โรงเรียนเคนเน็ตแม๊คเคนซีกรรมการ
5. นางสาวกนกกร คำแดงโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติชมกานต์ บุญทาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายศรายุทธ จักรเงินโรงเรียนจิตต์อารีย์กรรมการ
4. นายเหนือ แสนอินทร์โรงเรียนวิสิฐวิทยากรรมการ
5. นายชำนาญ ฟูเต็มวงศ์โรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญธร อินสุโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
2. นายศุภกิจ ยะแก้วโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายกฤชปณต ฝั้นจักสายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
5. นางชนิดาภา สายทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ แสนจิตต์โรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ภิญโญโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางพนารุ้ง ดุลยธรรมโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นายวีระยุทธ มณีวรรณ์โรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ คำทิพย์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
2. นายมนตรี รุ่งฉัตรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางรัตนา บุญคุ้มโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ชำนาญอาสาโรงเรียนดอนไชยวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงเดือน เกษมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยมูลโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวภัทรวรรณ มากโภคาโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางชรินรัตน์ สิขวัฒน์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นายวิรัตน์ คำขอดโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
3. นายสานิตย์ เตชะสายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายณัฐพล ขัดสีโรงเรียนจิตต์อารีย์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายสุวิชย์ โพธิศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
3. นายสานิตย์ เตชะสายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรัชนี อินตาคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
2. นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
3. นายวัชรพล เหมืองจาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัชนี อินตาคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
2. นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
3. นายวัชรพล เหมืองจาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ปิยะมนตรีกูลโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
2. นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวธัญญภัสร์ เชียงพันธ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนจิตต์อารีย์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายดลวัต เสมอวงค์ติ๊บโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายภวินท์วิทย์ ใจน้ำโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายดลวัต เสมอวงค์ติ๊บโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายภวินท์วิทย์ ใจน้ำโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เถียรประภากุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายพรชัย มั่นเหมาะโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายบุญเทียม เทพปินตาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายธนกิจ ปัญญาเทพโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายรัชชานนท์ รอดผลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา เถียรประภากุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายพรชัย มั่นเหมาะโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายบุญเทียม เทพปินตาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายธนกิจ ปัญญาเทพโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายรัชชานนท์ รอดผลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายสุพล เครือสารโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายยุทธนันท์ ชีวะเจริญโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายบวร วงค์จุมปูโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายบูรพา จิรรัตนโสภาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายสุพล เครือสารโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายยุทธนันท์ ชีวะเจริญโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายบวร วงค์จุมปูโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายบูรพา จิรรัตนโสภาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ สิทธิชุมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ กันทะโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางจำเนียร แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายพูนทรัพย์ จันทิมาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายริสกี ปีนังโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ สิทธิชุมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายธีรวัตน์ กันทะโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายจำเนียร แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายพูนทรัพย์ จันทิมาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายริสกี ปีนังโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสกล ศิริผ่องโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นายวินัย เชื้อสะอาดโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายวรุณ บุญยู่ฮงโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางชุติมา แก้วสถิตย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมนูญ กิติกุศลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นายอุดร บุญชุมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายมธุรพจน์ วัฒนะนุกุลโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
4. นางแสงเทียน แสงเมืองเปียงโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายภูวนัย วัยวัฒน์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทวารัตน์ กิติกุศลโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
2. นายทักษะ กำเร็วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
3. นางยุพิน กมลวิจิตรโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.ประสงค์ เขื่อนสุวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
2. นางพจนารถ กองอินทร์โรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
3. นายบุญโปรด ตริไตรรันต์โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
4. นายอภิรมณ์ แปงอินต๊ะโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายวุฒิชัย สามลโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ คำเกษโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ อลงการาภรณ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ กาววิลัยโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางทัดทรวง เตชะแก้วโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
2. นางอุบล พิทักษ์ทาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุขโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวแจ่มจันทร์ งามตาโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
2. นางประพิศ ใหม่คามิโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นายยุทธชัย ฟูเต็มวงค์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา อินวิจิตต์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
2. นางสาวสมพร ก้อนเชื้อโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พงษ์จะโปะโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ศรีสัตตบุตรโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ใจขาวโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายประเสริฐ สืบสมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
4. นางเทพิน อาชามาสโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ ไชยเชียงของโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจำรัส ศรีใจโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
2. นายดำเกิง ทิพย์กนกโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายวรรณชม ปงจันตาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภาพร พรหมเสนโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
5. นายสิทธิชัย ปางทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมาลินี สายสิงห์ทองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวบัวบาน มีเสียงโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. นางระวีวรรณ ปฏิมาพรเทพโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมาลินี สายสิงห์ทองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวบัวบาน มีเสียงโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. นางระวีวรรณ ปฏิมาพรเทพโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประเทือง ผัดวังโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวพิมรดา เชื้องทองโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
3. นางประภัสสร แก้วสถิตย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
5. นางจิดาภา คงชนะโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางประเทือง เครือนวลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางอำพันธ์ ณ ลำพูนโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
3. นางพวงเพชร มะโนโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
4. นางระพี ไกรภพโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ช้างเพ็งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นางสาวนุชจิรา ศรีธัญรัตน์โรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
3. นางสุวรรณทนา มณีเชษฐาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวกิติยา บุญพระคุ้มครองโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
2. นางสาวชุตินันท์ สิงหศักดิ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางวันทนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันทกานต์ ดวงมาลาโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นางผกาวรรณ ตุลาพันธ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุรีย์รัตน์ สุนันตาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมนึก ดิษฐ์กระจันโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นางสุพรรณ วงค์หาญโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางอำไพ หิริโอโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ผู้ดูแลระบบกลุ่มลำปาง 1 : ครูยมนา สุขหอม (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
โทร. 084-6166078 email : yomanaBW@gmail.com ID-LINE : 0846166078
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]