หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ณ โรงเรียนในกลุ่มลำปาง 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (ห้องศูนย์ฝรั่งเศส 631-632) อาคารราชนิทัตวิทยา
-
9.00 - 13.00 น. รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (ห้องศูนย์ฝรั่งเศส 631-632) อาคารราชนิทัตวิทยา
-
13.00 - 16.00 น. รายงานตัว 12.00 - 12.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
-
14.00 - 17.00 รายงานตัว 13.00 - 13.30 น. ( 2 ทีม) ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน ลำดับการแข่งขันแต่ละวัน โดยการจับฉลาก ทีมแรกกรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้จับฉลากให้ขึ้นแข่งขัน เมื่อนำเสนอเสร็จผู้แข่งขันจะเป็นผู้จับฉลากลำต่อไปเรื่อยๆ จบครบจำนวนทีมที่เข
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี โซนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC : Youth Counselor) ชั้น 2 ห้อง 121 14 ก.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น. รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี โซนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC : Youth Counselor) ชั้น 2 ห้อง 121 14 ก.ย. 2559 13.00 น. - 16.30 น. รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารราชนิทัตวิทยา ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 14 ก.ย. 2559 09.00 - 15.00 น. เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องเพื่อตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน เวลา 09.00 - 15.00น.การประกวดหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารราชนิทัตวิทยา ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 14 ก.ย. 2559 09.00 - 15.00 น. เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องเพื่อตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน เวลา 09.00 - 15.00 น.การประกวดหนังสือเล่มเล็กม.4-ม.6
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารราชนิทัตวิทยา ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (ห้องหนังสืออ้างอิง วารสารและหนังสือพิมพ์) 14 ก.ย. 2559 ทีมละ 10 นาที เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน เวลา 09.00 - 15.00น.การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารราชนิทัตวิทยา ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (ห้องหนังสืออ้างอิง วารสารและหนังสือพิมพ์) 14 ก.ย. 2559 ทีมละ10 นาที เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน เวลา 09.00 - 15.00น.การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6


ผู้ดูแลระบบกลุ่มลำปาง 1 : ครูยมนา สุขหอม (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
โทร. 084-6166078 email : yomanaBW@gmail.com ID-LINE : 0846166078
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]