หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ณ โรงเรียนในกลุ่มลำปาง 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สรรพประสงค์สุดา ชั้น 1 ห้อง 411 14 ก.ย. 2559 09.00-10.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 เป็นต้นไป
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สรรพประสงค์สุดา ชั้น 1 ห้อง 413 14 ก.ย. 2559 09.00-10.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 เป็นต้นไป
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สรรพประสงค์สุดา ชั้น 3 ห้อง 433 14 ก.ย. 2559 09.00-10.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 เป็นต้นไป
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สรรพประสงค์สุดา ชั้น 4 ห้อง 441 14 ก.ย. 2559 09.00-10.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 เป็นต้นไป
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สรรพประสงค์สุดา ชั้น 4 ห้อง 446 14 ก.ย. 2559 09.00-10.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 เป็นต้นไปเพื่อจับฉลากประเด็นในการแข่งขัน และเริ่มแข่งขันในเวลา 09.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สรรพประสงค์สุดา ชั้น 4 ห้อง 447 14 ก.ย. 2559 09.00-10.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 เป็นต้นไป เพื่อจับฉลากประเด็นในการแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันในเวลา 09.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยารัตน์ (อาคาร 1 ) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมวิชาการ 14 ก.ย. 2559 09.00-16.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 ม.ต้นให้บทหลักในเรื่องนิราศภูเขาทอง และโคลงโลกนิติ
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยารัตน์ (อาคาร 1 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาไทย 14 ก.ย. 2559 09.00-16.00 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 ม.ปลายใช้บทหลักในเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง และเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยารัตน์ (อาคาร 1 ) ชั้น 3 ห้อง 132 14 ก.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องที่ใช้สอบอ่านออกเสียงบทวรรณคดี ใช้ห้อง 633 เรื่องที่ใช้ กาพย์พระไชยสุริยา รามเกียรติ์ ตอน นารายปราบนนทก พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยารัตน์ (อาคาร 1 ) ชั้น 3 ห้อง 133 14 ก.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องที่ใช้สอบอ่านออกเสียงบทวรรณคดี ใช้ห้อง 635 เรื่องที่ใช้ อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ลิลิตตะเลงพ่าย กาพย์เห่เรือ
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สรรพประสงค์สุดา ชั้น 2 ห้อง 423 14 ก.ย. 2559 09.00-10.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 เป็นต้นไป
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สรรพประสงค์สุดา ชั้น 3 ห้อง 431 14 ก.ย. 2559 09.00-10.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 เป็นต้นไป


ผู้ดูแลระบบกลุ่มลำปาง 1 : ครูยมนา สุขหอม (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
โทร. 084-6166078 email : yomanaBW@gmail.com ID-LINE : 0846166078
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]