รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มองล่า
 
1. นางขนิษฐา  รอดไพบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ฉิมพาลี
 
1. นางปรีดาวรรณ์  สุริสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวนภัทรศรา  สนิทมาก
 
1. นางยุพิน  เรียนทัพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวณัฐธิดา  กันเรียน
 
1. นางสาวเทพสิรี  ตะนัยศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  ศักดิ์เดชากุล
 
1. นางวันเพ็ญ  พยอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงเอสรา  แก้วมณี
 
1. นางสาวลำดวน  ไชยสอาด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวศรีประภา  เรือนเพ็ง
 
1. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวจิตรตาภรณ์  รอดพานิชย์
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  มาสี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสริตา  รุ่งทิพยานนท์
 
1. นางศิริลักษณ์  ชาญเชี่ยว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวศุภาวรรณ  คงมาต
 
1. นางสาวจิตรภรณ์  สามไชย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธารารัตน์  พลาพล
 
1. นางอภิญญา  ด่อนดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวพรปวีณ์  วัฒนวาณิชย์กิจ
 
1. นางสาวศศิธร  ตระกูลพานิชย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์ธัญญะ
 
1. นางแพรวพัฒน์  เหมือนสุวรรณ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายกิตติวัชน์  จันทร์เล็ก
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ยศปัญญา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   เข็มพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วาจูอิน
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เพ็งพันธ์
 
1. นางสาวเบญจรงค์  สนธิทิม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กชายธนกร  พิลึก
3. เด็กหญิงนันทสินี  อักษรศรี
 
1. นางสาววิลาวัณย์   จันทร์ไข่
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  แสงโยธา
2. นางสาวรชนีกร  ฟูปลูก
3. นางสาววรรณิกา  คุ้มเณร
 
1. นางอัปสร  ลาภอินทรีย์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวปริญญา  ยิ่งยวด
2. นางสาวปวิตรา  มะลิลา
3. นางสาวพรพิไล  ไทยนาทม
 
1. นายลิขิต  ศิลาเงิน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิณี  เรืองชัยศิวเวท
2. เด็กหญิงศุภนิตา  พรหมภาษิต
 
1. นายวัฒนา  กระต่ายทอง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงปุณณภา  อิทธิจารุกร
2. เด็กหญิงวิภาวี  วงษ์จีน
 
1. นายสมภพ  วัดพาน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ทิมแก้ว
2. นายชวน  เรื่อศรีจันทร์
 
1. นายสุนทร  ชตาเริกษ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายณัฐนันท์  โตจิตร
2. นายภูธเนศ  แพงกำแหง
 
1. นายจรูญ  สารสิงห์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายปฐมพร  สาระกูล
 
1. นางสาวฝนแก้ว  กาฬภักดี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงษ์  โรจน์พัฒนกุล
 
1. นายสุบิล  วงศ์สอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธนพล  อิ่มน้อย
 
1. นายจเร  หินแก้ว
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  หนุนครบุรี
2. เด็กหญิงภัสสร  ทับคำ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  เกิดโต
 
1. นายบวงสวง  น้อมเศียร
2. นายกมลรัตน์  จิตบรรจง
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ขันจอก
2. นายศิวัช  บัวคลี่
3. นายไตรภพ  พุทธชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
2. นางสาวเพชราภรณ์  ดินแดง
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายประวิชญ์  อำนวยพันธ์วิไล
2. นายศักดิ์กิต  เปอร์เขียว
3. นางสาวอภิสรา  สังมิ
 
1. นายชวลิต  เรือนจรัสศรี
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  ขุนแขวง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชอบธรรม
3. เด็กหญิงโชติกา  ปรารมภ์
 
1. นางสาวสุุพรรษา  นามราช
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษพร  โฉมงาม
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จุมปู
3. เด็กชายธีรศักดิ์  น้ำใส
 
1. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
2. นางศรัณยา  พงษ์ภัสสร
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  พันอ้น
2. นางสาวศุวิภา  ลือใจ
3. นางสาวสุชาวดี  ศรีวิชัยวงศ์
 
1. นางสาวชลพรรธน์  กุลศรีวรเมศร์
2. นางธนนันท์  โตรอด
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร
2. เด็กชายวจีประดิษฐ์  พรมพันธ์
 
1. นางหฤทัย  เทพปัน
2. นางนุชจรี  หลำใจซื้อ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ดาอิ่ม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยอมเจริญ
 
1. นางสุจิตรา  ตะติยะ
2. นางสาวทิพย์รัตน์  ผลบุญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  ทับทิม
2. นายไชยวัฒน์  ทองดำ
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
2. นางสาวทิพย์รัตน์  ผลบุญ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายสหรัตน์  เหมือนแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  สุทธิรักษ์
 
1. นางสาวปาณิศา  อ่ำดอนกลอย
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายสรัล  คงมิ่ง
 
1. นายสิทธิโชค  กองแกน
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายธงไชย  แก้วมาราช
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกวี  จันทรังษี
2. เด็กหญิงภีมสิริ  เกิดสว่าง
3. เด็กชายอนัส  ด้วงทรัพย์
 
1. นางเนตรดาว  คำวงศ์วาลย์
2. นางสาวพิรดา  ช่วงกรุด
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์ษา
2. เด็กหญิงธนภร  ประเสริฐสุข
3. เด็กหญิงธนวรรณ  โอ้ทอง
 
1. นางสาวภัชชานัน  ศรีนวล
2. นางพรระวี  คงขำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายพีรพัฒน์   อันทะราสี
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  โชวงษ์
3. นางสาวสกลสุภา  สีทาโฮม
 
1. นายมานิตย์  อินทร์สว่าง
2. นางสุภาภรณ์  เกตุมี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชนะพงศ์  เอี่ยมรักษา
2. นายสุทธิพงษ์  อนุสรณ์ประดิษฐ์
3. นางสาวสุภาลักษณ์  ชุ่มแจ่ม
 
1. นางสาวสวรรยา  จันทร์พุฒ
2. นางสาวเอื้อมพร  เอี่ยมแพร
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายชาลี  เหล่าเอี่ยม
2. เด็กหญิงพรสิบประการ  เกตุแป้น
3. เด็กหญิงสุรัตนา  เดชพละ
 
1. ดร.ยุทธนา  หงสไกร
2. นางนันทวัน  หงสไกร
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  พูลเขตต์
2. เด็กหญิงรัตติยากร  สุวรรณทอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เจตเกษกิจ
 
1. นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย
2. นางตวงรัตน์  อ้นอิน
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายนัฎฐพล  กรุษคง
2. นางสาววิภาวรรณ  ใยยวง
3. นางสาวสุมาพร  กลัดปรี
 
1. นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย
2. นางวัลลภา  อินหลวง
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวขวัญลดา  ศรีเดช
2. นางสาวพรทิพย์  ปานปิ่น
3. นางสาววนัชพร  คำก้อน
 
1. นางนุชนาท  สิงหา
2. นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักดี
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายปภาวิชญ์  แก้วสุข
2. นางสาววรรณวลี  ดีทองคำ
3. นางสาวศิวัชญา  พรหมทอง
 
1. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
2. นายสัญญา  อุนพานิชย์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐญา  กุณาเล็ก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อั๊วะเลียง
3. เด็กหญิงสุกัลญา  ศรีกุมภา
 
1. นางวิลาพร  อารักษ์
2. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวญาดา  หาญยากรณ์
2. นางสาวพัชรพร  แก่นคุณ
3. นางสาวสุธิดา  พรหมทอง
 
1. นางเนตรดาว  คำวงศ์วาลย์
2. นางสาวสวรรยา  จันทร์พุฒ
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวจันทร์ทิวา  รัตรดา
2. นางสาวทัศวรรณ  สิงห์สร้อย
3. นางสาวนิศาชล  ศิลาฤทธิ์
 
1. นางวิลาพร  อารักษ์
2. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรักษ์  ชนะภัย
2. เด็กหญิงนทีกานต์  วิศาลศักดิ์
3. เด็กชายอภิวิชญ์  กองวัฒนาสุภา
 
1. นางสาวณัฏฐิตา  แก้วศรี
2. นายวรธรรม  ศรีอำไพ
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ   ทองเลี่ยม
2. เด็กหญิงปานรพี   การินทร์
3. เด็กหญิงฝนดาว   จันทน
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
2. นางสาวกนกรวี  วาฤทธิ์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นางสาวจันทร์นภา  เอี้ยนไธสงค์
2. นางสาวชลธิชา  หงษ์คง
3. นายณัฐวุฒิ  เทียมพงษ์
 
1. นางสาวทิพรัตน์   ทับแคลน
2. นางสาวเขษมสร  โข่งศรี
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ   แก้วโต
2. นางสาวปีย์วรา   อินทพงษ์
3. นางสาวอารยา   แย้มยินดี
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
2. นางสาวกนกรวี  วาฤทธิ์
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  นามวิชา
2. เด็กชายวรพจน์  ฉลาดพาสุข
 
1. นางสาวโสภิตา  เสนาะจิต
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  หลักทรัพย์
2. เด็กหญิงไพรินทร์  อินอำไพ
 
1. นางภัณฑิรา  โพธิ์แนม
2. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  แก้วหล้า
2. นางสาวมาลินี  ธรรมชาติ
 
1. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
2. นางดวงดาว  บดีรัฐ
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
2. นางสาวสุพรรณี  สุขรัตน์
 
1. นายศุภชัย  แก้วขาว
2. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายยงยุทธ  ทองคุ้ม
2. เด็กชายวิทวัส  ทองคุ้ม
 
1. นายวีระศักดิ์  พิมพา
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กชายปัญญาพร  ปกเกษ
2. เด็กชายวิษณุ  คงมิ่ง
 
1. นายอานนท์  พุ่มพิศ
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ขอนดอก
2. เด็กชายศรัญญูู  มาน้อย
 
1. นายอาทร  รอกลาง
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายจิรเมธ  ทองมี
2. เด็กชายพิชิตชัย  สุวรรณประภา
 
1. นายมนัสชัย  แจ่มจร
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายกิตติภัฎ  เทพารักษ์
2. นางสาวจิรัชฌา  พินิตไพศาล
3. นายศรศักดิ์  รำเพยพล
 
1. นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสนวงค์
2. เด็กหญิงนัสยา  แสงศักดิ์
3. เด็กหญิงบงกช  อิ่มวงศ์
4. เด็กหญิงวรานุช  จีนเพชร
5. เด็กหญิงวันวิสา  ศิรินาค
 
1. นางปาริชาติ  ใจการ
2. นางสาวจิราวรรณ  เกตุแก้ว
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีเดช
2. เด็กหญิงธิดาพร  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงพิชญากร  แสงเสนาะ
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุมณฑา
5. เด็กหญิงเอื้องทิพย์  คงชาติไทย
 
1. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
2. นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  เปลื้องทุกข์
2. นายจารุพงษ์  เจริญศิลป์
3. นางสาวปริยากร  เหลืองวิชชเจริญ
4. นางสาววนัสนันท์  จันทราช
5. นางสาวอริสา  คงสัตรา
 
1. นางสาวชมัยพร  ธีรพงษ์
2. นายธีระ  ราชสุภา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  อ่อนฤทธิ์
2. นางสาวพณิชพงศ์  สิงห์นันท์
3. นางสาวพิมรภัทร  พรมสำเภา
4. นางสาววณิชา  เงินคำ
5. นางสาวสุปรานี  ประตังเวสา
 
1. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
2. นายปริญญา  จันดาแก้ว
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  เฮงสิน
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  อินยงค์
3. เด็กชายวิรัตน์  สีกล่อม
4. เด็กหญิงศุภิสรา  โสภณารักษ์
5. เด็กหญิงเมธาวี  ลิ่มวัชรโชติ
 
1. นางโชติรส  แตงดารารัตน์
2. นางวัชรพรรณ  เอ็นดู
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  โพธิ์นิล
2. เด็กชายพงศธร  ทองชื่น
3. เด็กหญิงมนสิธา  น่วมยิ้ม
4. เด็กหญิงสวรรคพธู  คชฤทธิ์
5. เด็กชายสัญห์พิชญ์  ทองเวียงจันทร์
 
1. นายวีระ  ปรักมาส
2. นางสาวกมลชนก  ดวงคำ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐา  ชมนารถติกร
2. นางสาวพัชราวดี  ผดุงญาติ
3. นางสาวศิรินันท์  ปิงจันทร์
4. นายอนุชา  ทองกลับ
5. นางสาวโรสรินทร์  สุดสอาด
 
1. นางศิริวรรณ  กันศิริ
2. นางสาวชญาน์นันท์  เลิศอมรวัชร์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัทร  เกิดนิยม
2. นางสาวชนิการณ์  ปั้นทอง
3. นางสาวชลดา  หมวกทอง
4. นางสาวนพวรรณ  ศรีพงษ์สุทธิ์
5. นางสาวศราลักษณ์  แก้วแสง
 
1. นางสาวกฤติมา  สุขพร้อม
2. นายอนันต์  จันทพุฒ
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  สุดรัมย์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  วงษ์มี
4. เด็กหญิงศุภสุตา  มากกุญชร
5. เด็กหญิงสิริมา  ระรื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโปษัณ  หนองหลวง
2. นายไตรรัตน์  จันทรทิพย์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงจิตตรา  พ่วงชัง
3. เด็กหญิงพิจักขณา  จันทับหลวง
4. เด็กหญิงยมลภัทร  บวรสุทธิวงศ์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพชรแสง
 
1. นายสุธีร์  วิชาพร
2. นางอารี  พินิจชัย
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวดลพร  โมกมัน
2. นางสาวพนิดา  เครือโอ๋
3. นางสาวพรรณกาญจน์  เพชรเฉิดฉิน
4. นางสาวมณฑลี  รัตนสร้อย
5. นายรัชชานนท์  แสนสุภา
 
1. นายภีมพล  เหมภูมิ
2. นายภาคภูมิ  ศรีตะลา
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายชานนท์  มณีศรี
2. นายณัฐพล  บุญอ้น
3. นายธนพงศ์  ภูคลัง
4. นายมานัส  สิงห์สถิต
5. นายสยมภู  บุญจันทร์
 
1. นางศิวพร  สุภาพพูล
2. นายธันวา  ม่วงเลี้ยง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกรวรรณ  โพธิ์น้ำทรัพย์
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  โกยหิรัญ
3. นางสาวกุมาริกา  บัณฑิตย์
4. นางสาวจันทร์ทรา  ชำรวย
5. เด็กชายจิรศักดิ์  พวงมาลัย
6. เด็กหญิงชวิสรา  วัฒนพงษ์
7. เด็กชายฐากร  พิลึก
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงนงนภัส  เสรีรัฐ
10. นางสาวนภัสวรรณ  ศิลป์ชัย
11. เด็กชายปองธรรม  วิยะกัน
12. เด็กหญิงพนิตสุภา  ใจภักดี
13. เด็กหญิงพรสุดา  นันทา
14. นางสาวพัชริน  แสงสว่าง
15. นางสาวพิมพ์ชนก  ถาวรสุข
16. เด็กหญิงพิมพ์พญา  ภูมาลา
17. เด็กหญิงวริญญา  เชื้ือชู
18. เด็กหญิงวีรดา  แสงทับ
19. เด็กชายศรัณย์ยศ  เกตุเวชสุริยา
20. เด็กหญิงสุภัทรา  โสดาพรรค
 
1. นางมะลิ  เขียวสวาท
2. นางสุทิน  แสงแก้ว
3. นายภิธาร  คำสีทา
4. นางธมลวรรณ  วันบรรเจิด
5. นายวิรัตน์  น้อยม่วง
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. เด็กชายจารุกิตติ์  บัวพรม
2. นางสาวชุติมา  มะปะโพธิ์
3. นางสาวนฤมล  โยธาธรรม
4. นางสาวนฤมล  คำนำ
5. นางสาวนารีนาฎ  ขานภูเขียว
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ชัยมงคล
7. เด็กชายยุทธนา  เกิดแก้ว
8. นางสาวรักธนา  แซ่ม้า
9. นางสาวรัตนา  ขวัญมา
10. นางสาวลักขณา  ดอกไม้
11. เด็กชายวัชระ  ยี่โพธิ์
12. นางสาวสุมีนา  คำบู้
13. เด็กชายสุรเดช  สิงห์คำ
14. นางสาวออรภา  ชัยมงคล
15. นางสาวอังสุมาลี  สระทองหน
16. นางสาวอาทิตยา  ศักดิ์ทอง
17. นางสาวอารยา  ปานน้อย
18. นางสาวอำพร  ขวัญมา
19. นางสาวเพ็ญนภา  อาจสาริกร
20. นายเอกราช  ศิริ
 
1. นายยุทธศักดิ์   สังเกตุ
2. นายบรมพงศ์  สินบุญมา
3. นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
4. นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
5. นางสายใจ  ใฝ่จิต
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายคุณากร  ป้องเหลือบ
2. นางสาวจันทร์จิรา  อุ่นยิ่งเจริญ
3. นางสาวชญาณิศา  อังศิริ
4. นางสาวชลธิชา  รักษ์ชน
5. นายณัฐพร  ไกลวงษ์
6. นายธรกร  ปัญญาสันติสุข
7. นายธีรพงศ์  เกษเกล้า
8. นายนพดล  เจริญศักดิ์
9. นางสาวนิลพัฒตา  ขำมา
10. นางสาวบุษยมาศ  เขม้นเขตการ
11. นายปฏิพัทธ์  พงษ์สุวิเชษศักดิ์
12. นายปิติพัฒน์  สุวรรณประทีป
13. นายพงศกร  บุญมีมา
14. นายพงศกร  พละทรัพย์
15. นายพุทธิพง  ก้อนแก้ว
16. นายศรนารายณ์  นาคน้อย
17. นายศุภกิจ  กาลมูล
18. นางสาวสุพิชฌาย์  พึ่งพัก
19. นายอธิกร  พันธ์พานิช
20. นายอะนัส  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายพลวัฒน์  แจ้งดี
2. นางกานต์รวี  กำเนิด
3. นางพรทิพย์  นิลาภรณ์
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายฐิตวัฒน์  สงค์พิมพ์
2. นางสาวณัฐดา  ฤทธิ์รักษ์
3. นายทิวากร  ไข่เกตุ
4. นายธนวัฒน์  ศรีสำเนียง
5. นายธีรพัฒน์  ธรรมจิตรเหมาะ
6. นายนนทพัฒน์  กฐินเทศ
7. นายนัฎพร  อังคะสุวรรณ์
8. นางสาวนันธรัช  ผิวจันทร์
9. นางสาวปาริฉัตร  เรืองขจร
10. นายพันธ์นที  บัวทอง
11. นายยุทธพิชัย  คมเกตุ
12. นายรัชชานนท์  เขาแก้ว
13. นางสาวลักขณา  วรฉัตร
14. นายวิรัตน์  ทองพรม
15. นายวุฒิพงศ์  วรรณคำผุย
16. นายศุภกร  แช่มช้อย
17. นายสหัสวรรษ  ปัจจัย
18. นางสาวสุนิตา  ศรีธะนู
19. นางสาวสุวรรณา  เยี่ยมสมุทร
20. นายเตชสิทธิ์  พระเกตุ
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นายปลวัชร  พุ่มพวง
3. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
4. นางอุไรวรรณ  คล้ายเนียม
5. นางสาวธาวินี  ดอนตุ้มไพร
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  กันอึ่ง
 
1. นายธงไชย  ขัติศรี
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงนันธิกาล  ปรางมาศ
 
1. นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวณัฐฐาพร  แดงสาคร
 
1. นางสาวสุรัตน์  อิ่มเพ็ง
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายทักษิณ  มะยมหิน
 
1. นายปัญญา  คำสีทา
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณวกุล
2. เด็กหญิงมนพัทธ์  อินทะสี
 
1. นางพัชรี  พิมพา
2. นางสาวชัญญานุช  คุ้มทุ่ง
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  บางเหลือง
2. เด็กหญิงอาริสา  ปรกป้อง
 
1. นางวรากร  น่วมถนอม
2. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายปวีศักดิ์  ซ้ายงาม
2. นางสาววรรณพร  มงคลไทร
 
1. นางวรากร  น่วมถนอม
2. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธนวรรณ  จันทวงษ์
2. นายสิรภพ  กันยะมูล
 
1. นายบรรดิษฐ์  กลางนภา
2. นางณัฐวีณ์  นิธิจินดาวัชร์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำอ่อนสา
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สินโฉมงาม
3. เด็กหญิงกัญญานัฐ  การเพียร
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สารสุวรรณ
5. เด็กหญิงกิตติญา  ลักษณ์เชื้อวงศ์
6. เด็กหญิงทิพรัตน์  ติระสา
7. เด็กหญิงบุญญาพร  สาททอง
8. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์ทิม
9. เด็กหญิงพนิดา  แสนอา
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันสิงห์หา
 
1. นางสุนิตย์  เบอร์โรส
2. นายสุรกฤษณ์  อัมพุธ
3. นางสาวมัลลิกา  เพชรต่อม
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวจงจิตต์   ไพโรจน์
2. เด็กหญิงจิตสุภา  เงินทอง
3. เด็กหญิงชไมมล  ไม้แดง
4. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  หงษ์ยนต์
5. นางสาวธิติพร  เกษี
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พลศร
7. นางสาวมิรันตรี  อินทพงษ์
8. นางสาวสุมิตรา  พลากร
9. เด็กหญิงสุวนันท์  สังคง
10. เด็กหญิงอรสา   กลิ่นรุ่ง
 
1. นางสาวปาริมา   ธีระกัณฑ์
2. นางสาวสุนันทา  พรมมาก
3. นางนงลักษณ์  ปฐมธรรมการ
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วจุมพรม
2. นายกิตติศักดิ์  เพ็ชรสอน
3. นางสาวจันทิมา  นพไธสง
4. นางสาวจิราพร  ราชตบุตร
5. นางสาวฉัตฑริกา  การะภักดิี
6. นางสาวดวงพร  โคแล
7. นางสาวนลินี  หลวงประทุม
8. นางสาวนันทิวา  บุญมูล
9. นางสาวปานิศา  ภัทราจาระ
10. นางสาวภัทรียา  เกิดผาสุข
11. นางสาวมธุรดา  ทองคำ
12. นางสาววันฤดี  ภู่จีน
13. นางสาวสุภัทราภรณ์  ทองสุข
14. นางสาวอรวีย์  วรรณศิริ
15. นางสาวอินทุอร  อินทะศร
 
1. นายนเรศ  อินถึก
2. นายนุสรณ์  ชาลีเขียว
3. นางพัชริดา  เกิดแสง
4. นางแสงเดือน  ทองดอนแฝง
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  สาทรกิจ
2. นางสาวกาญจนา  ทิพวัน
3. นางสาวดลยา  ใจสิงห์
4. เด็กหญิงทิพประภา  กลิ่นประทุม
5. นายธีรชัย  ธูปคุ้ม
6. นางสาวน้ำทิพย์  ยอดดำเนิน
7. นางสาวยุวดี  คันศร
8. นางสาวรักธิดา  กันทเนตร
9. เด็กชายรัตนากร  ต่างประเทศ
10. นางสาวลัดดาวัลย์   นาคเรือง
11. เด็กหญิงวันวิสา  ชำนาญนา
12. นางสาวสุดารัตน์  เอมสกุล
13. นางสาวสุดารัตน์  รุ่งรัตน์
14. นางสาวสุนิสา  ทรัพย์เมฆ
15. เด็กหญิงสุนิสา   สาสุข
 
1. นางไฉไล  แก้วประสิทธิ์
2. นายวัฒนา   นามนาค
3. นายเสริมยศ  นิติเสถุียร
4. นางสาวเตือนใจ  กอบธัญกรณ์
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีห้วย
2. เด็กชายภานุเดช  ก้านจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์  มรกฎ
2. นายรุ่งนิรันดร์  เพ็ญริยะ
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวปวีณา  แสงสว่าง
2. นายพีรวิชญ์  ดวงราศีจรัส
 
1. นางสาวทิพย์พาที  วิชาพร
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายนุติพันธ์  มากสาคร
2. นางสาวรัชนีกร  ย้อมสี
 
1. นายสมบัติ  แป้นตระกูล
2. นายคำนึง  คงโนนกอก
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พ่วงสมจิตร
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศิริรักษ์
 
1. นายมนต์ชัย  เชาวลิตโรจน์
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวจินตนา  จงจิตร
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายภัคพงษ์  ฉายเนตร์
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายชนานันท์  เผือกคล้าย
 
1. นายประทีป  ขันกสิกรรม
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงเลวี  บุญคง
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวนาตยา  ดิษสันเทียะ
 
1. นายประทีป  ขันกสิกรรม
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทุติยารัตน์  ทองมี
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวศิวาพัชร์  โคตะมะ
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงโชติกา  เขียวมณี
 
1. นางสาวศรีสุรีย์  ทองสีอ่อน
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายสุพกิจ  เรืองแจ่ม
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวณัฐการ์  เรือนภู่
 
1. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธีรกานต์  นิลคำมล
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  บัวเย็น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายเฉลิมชัย  อุทัยทิน
 
1. นายสุมิธ  อุ่นแก้ว
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์เกสร  ศรีเพ็ง
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่รอ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  นิ่มนวล
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
2. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายธีรพงศ์   ศรีเคลือบ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รินทร์สอน
 
1. นายสถาพร  คำบุญมี
2. นางสาวปัณปภากร  จันธิดา
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายนภดล  โฉมศรี
 
1. นางน้ำเพชร  บัวสำลี
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายพีรพัชร  ลายทอง
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายดนุสรณ์  ทองวิชิต
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายเมธา  อินทเพรี
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงจิรชยา  พูลศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขอยู่
3. เด็กชายวันชนะ  ปริพล
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กชายกฤณะ  สุขเพ็ง
2. เด็กชายจักรพันธ์  สุขมี
3. เด็กชายสุภางค์  สังกา
 
1. นายกวีศิลป์  สายคำทร
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายนเรศ  ชำนาญรักษา
2. นายศณิศร  ชนะวงค์
3. นายอำพล  สุขทวี
 
1. นายสุรัติ  ช่างย้อม
2. นายพิทักษ์  บูญญาสิทธิ์
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายธนาวุฒิ  ตรีวงษ์
2. นางสาวนภัทร  เมืองรุ่งเรือง
3. นายวีระศักดิ์  พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  ทิพจร
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  ทองโคกกรวด
 
1. นายชุมพล  นันทวงศ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกศิมาพร  สมตน
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณษา  ยอดพันธ์
 
1. นางสาวจุไร  นักปี่
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายเนติบัณฑิต  เกตุกรรณ์
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวนภัสวรรณ  ฉิมพุฒ
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  เนื่องศาลา
 
1. นายประกาศิต  แจ่มฟ้า
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายอิศรา  อุดมสุข
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นายสุรเชษฐ์  สงวนนาม
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นรพักตร์
 
1. นางสาวเกษร  อ่อนคำ
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ชมชาติ
 
1. นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นางสาวอรอนงค์  นามวงศ์
 
1. นางสาวเกษร  อ่อนคำ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงขจิตา  โพเทพ
2. นางสาวชลนิชา  ทิพจร
3. นายฐาปกรณ์  คงทัน
4. เด็กชายนทีธร  วรรณสิน
5. เด็กหญิงศันสนีย์  คำบรรลือ
6. เด็กชายอัคคพล  ทองขาว
7. เด็กชายอิศรา  อุดมสุข
8. นางสาวเกศมณี  นุ่มเกลี้ยง
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นางสาวกศิมาพร  สมตน
3. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
4. เด็กหญิงจิรวดี  อ๊าเฮงตระกูล
5. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
6. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
7. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
8. นางสาวพัชรวี  พิมพา
9. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
10. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
11. เด็กชายภาณุเดช  ทองเดช
12. นายศาศวัต  อินทรเกษม
13. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
14. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
15. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
3. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
4. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
5. นางสาวพัชรวี  พิมพา
6. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
7. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
8. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
9. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
10. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
11. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
12. นายอรรถพล  สุริยวงค์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงจัทร์จิรา  เทศขำ
3. เด็กหญิงจิระดา  แก้วละมัย
4. เด็กหญิงชลธิดา  ศรีสุพรรณ์
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  สระทองสอน
6. เด็กหญิงณัดลิณี  ฉิมสุข
7. เด็กหญิงธันวรัตน์  อินพญา
8. เด็กชายธีรวุฒิ  เลียงสา
9. เด็กหญิงปนัดดา  โพธ์แก้ว
10. เด็กชายพีรภัทร  พุทพา
11. เด็กหญิงลัดดาพร  สีสงัด
12. เด็กหญิงวรรณวลี  กันทะพันธ์
13. เด็กชายสมยศ  การภักดี
14. เด็กหญิงสายฝน  จันมะลิ
15. เด็กชายสุฑาภัทร  นงบาง
16. เด็กชายสุทธิพร  มีลาป
17. เด็กหญิงสุรีย์พร  ส่วางแสง
18. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อยู่พิรมย์
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุดมบารมีอนันต์
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
2. นายเดชมงคล  รัศมี
3. นายธนภูมิ  ต๊ะสินธุ
4. นายอานนท์  อินทยะ
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงจาศิณี  หอมเชย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองดอนเกื่อง
3. เด็กชายพิสิทธิ์  ก้านจันทร์
4. เด็กชายวรภัทร  เทียนขาว
5. เด็กชายวรรัตน์  บุญประเสริฐ
6. เด็กชายอนุชา  นาชอน
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
2. นางวรวีร์  มรกฎ
3. นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กชายพัทรพล  สระแก้ว
2. เด็กชายพิสิตพงษ์  บุญพาย
3. เด็กชายพีรพัฒน์   ไกสร
4. เด็กชายลัมรินทร์  วัฒนะรุ่ง
5. เด็กชายวุฒิชัย  วรรณา
6. เด็กชายเจษฎา  ร่มลำดวน
 
1. นายชาคริต  ตุงคะศิริ
2. นายธนวัต  ทัพชุมพล
3. นายณัฐพงศ์  ตาทอง
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นายจักรกฤษณ์  ผูกสัมพันธ์
2. นายณัฐวุฒิ  พลาหาญ
3. นายพีรพัฒน์   อัครทรงพล
4. นายศตวรรษ  จังพินิจกุล
5. นายสุทธิพงษ์  มึสวัสดิ์
 
1. นายปฐมินทร์  อินว่าน
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ศรีนานนท์
3. นางสาวกีรติกา  ชูศิลป์
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามณี  แพงรักษ์
2. นางสาวณัฐชานันท์  รังษีทิมลอย
3. นายธราดล  แสงอ่วม
4. นายนัฐพงษ์  ปลาดศรี
5. นายพลปภัทร  สุรวัฒนะ
6. นายอัษฎาวุธ  พุทธา
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
2. นายนพรัตน์  อิ่มสุขศรี
3. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
2. นางสาวกรกนก  คำบุญ
3. นายกัมปนาท  เพียรวิชาธวี
4. นายจรัญ  แสงอ่อน
5. เด็กชายจักรวรรดิ  สุขมี
6. นางสาวจารุวรรณ  จันคง
7. นายจิรภัทร์  สงขัย
8. นางสาวจิราพร  อ่อนจิตร
9. นางสาวจุฑารัตน์  ใจสิงห์
10. เด็กชายณัฐพล  แพรทอง
11. นายณัฐพล  พรมที
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  กระต่ายทอง
13. เด็กหญิงณิชา  คำอิ่ม
14. เด็กชายดนุพล  รักหนู
15. เด็กชายดิษฐกร  ศิริพรม
16. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อ้นเกษ
17. เด็กหญิงธิติญา  คำขาว
18. นางสาวบวรศักดิ์  ไทยตรง
19. เด็กชายพัชรพงษ์  อ่อนจิตร
20. นายพัฒน์พงษ์  ไพโรจน์
21. เด็กหญิงพิยะดา  ฟักสี
22. เด็กชายพิริยะพงศ์  สังขวรรณะ
23. เด็กหญิงมณีนุช  สมศรี
24. เด็กหญิงรัตนา  น้อยพงษ์
25. นายวราวุฒิ  วงษ์ท้วม
26. นายวัชรพงษ์  สีพ่วง
27. นางสาววิภาดา  คำอิ่ม
28. นางสาววีรยา  นักรบ
29. นางสาวศุภลักษณ์  อินเลี้ยง
30. นายสิทธิพงษ์  อินเมฆ
31. เด็กหญิงสิราวรรณ  เผ่าพันธุ์ดี
32. นายสุขสันต์  แก้วเพ็ชร
33. นางสาวสุชาดา  เสกแปลก
34. เด็กชายอธิชา  อินเลี้ยง
35. เด็กหญิงอนุสร  ป้อมจันทร์
36. เด็กหญิงอนุสรา  ป้อมจันทร์
37. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไกรตะโม่
38. นายอุกฤษฎ์  ประยูรพันธ์
39. นายเกียรติศักดิ์  ย่วนตรง
40. เด็กชายเอกรัตน์  แป้นห้วย
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
2. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
3. นายทัศน์พล  สีม่วง
4. นายสมบัติ  แป้นตระกูล
5. นายดำรงศักดิ์  หัสรังษี
6. นายภมรชัย  ทัดปอย
7. นางสาวกฤติกา  กาศเจริญ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  หล้าไทยสงค์
2. เด็กชายก้องยศ  บุญวิจิตร
3. นางสาวครองขวัญ  ฤทธิ์กระจาย
4. นางสาวจันทกานต์  การะภักดี
5. เด็กชายณภัส  จันทร์ศิริ
6. เด็กชายณัฐกานต์  คำวัง
7. เด็กชายดนุเดช  ชื่นด้วง
8. เด็กหญิงทอฝัน  เหมะชัย
9. นางสาวธัญญลักษณ์  พุทธา
10. เด็กชายธีรภัทร์  โพธิ์พิทักษ์
11. เด็กชายนนทชัย  พวงจันทร์ศรี
12. เด็กชายนววิช  ชัยบัญหา
13. นางสาวนิติพร  ทุหา
14. เด็กชายบริรักษ์  บุสดี
15. นายประพัฒน์พงศ์  แป้นสุวรรณ
16. นางสาวปิยมล  มุสิกวัต
17. เด็กหญิงพิมลพร  ฤทธิ์กระจาย
18. เด็กชายภราดร  ลบแท่น
19. เด็กหญิงภัสสร  คีรีเรือง
20. นางสาวรจิตแก้ว  ลิ้มสุวรรณ
21. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กลิ่นหอม
22. นางสาวละอองดาว  สุทธิประภา
23. นางสาววรรัตน์  ทีฆะ
24. เด็กชายวรวุฒิ  จันแทน
25. นางสาววราภรณ์  ศรีประเทศ
26. นางสาววาริน  เจริญสินสมบัติ
27. นางสาวศรสวรรค์  มีหนองแขม
28. เด็กหญิงศศิวิมล  ปั้นเหลี่ยม
29. นางสาวศิริวิภา  ไชยยะโคตร
30. เด็กชายศุภกร  แก้วบัวดี
31. เด็กชายศุภกิจ  จันทร์ดี
32. เด็กชายศุภชัย  อักษรศรี
33. เด็กชายสิรภพ  มาลาหอม
34. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เสาวดา
35. เด็กหญิงสุภาวี  มามีศรี
36. นางสาวอทิตยา  นิลรัตนานนท์
37. เด็กชายอนัญลักษณ์  สิงห์บุญ
38. เด็กชายเดชนรินทร์  หล้าไทยสงค์
39. เด็กชายเสกสรรค์  ทองเสม
40. เด็กชายไตรรงค์  เที่ยงคงมา
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
2. นายนิคม  แน่นอุดร
3. นายมงคลชัย  ไวยกสิกรรม
4. นางสาวปิ่นกาญณ์เกล้า  การภักดี
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวกรรฐิมา   วันเพ็ญ
2. นายกฤษดา   ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงกุลธิดา   ปั้นตระกูล
4. นางสาวจริยา   เขตรขาม
5. เด็กหญิงจันทร์นิภา   ชิงช่วง
6. เด็กหญิงชนาพร   ชมนารถติกร
7. นางสาวณัฏยา    อินวงศ์
8. นายณัฐพงษ์   พิลึก
9. นายณัฐพล   ล้วนโค
10. เด็กชายณัฐพัฒน์   ล้วนโค
11. นายณัฐภัทร   แสนสอาด
12. เด็กชายณาคริณ   ศรียาภรณ์
13. นายตะวัน   วงค์เอี่ยม
14. นางสาวทิตยา   จันทร์สิงห์
15. นายธนธรณ์  เบ้าหินลาด
16. นายธวัชชัย   มีมุข
17. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ศรียาภรณ์
18. นายธเนศ   ใจตรง
19. นางสาวนภัสสร   กฤษวงศ์
20. นางสาวบวรรัตน์   ทนตะคุ
21. นางสาวบุญนิธิ  เรืองศรี
22. เด็กหญิงปนัดดา   คำภาสี
23. นายพิทักษ์พงศ์  ขอนทอง
24. นายพีรพัฒน์   แก้วทอง
25. เด็กชายพีรพัฒน์   พรรษา
26. นางสาวภาวินี   กอสัมพันธ์
27. นายมงคลศักดิ์   ม่วงดำ
28. นางสาววชิรญาณ์   ร่วมจิตร
29. นางสาววรสา   เถาโท
30. นายวรานนท์   พรมห์เสน
31. นายวัชรากร   จันแดง
32. นายศักดิ์ดา  บัวชุมสุข
33. นายศักพงษ์   หมายทอง
34. นายศุภกรณ์   แก้วเลิศ
35. นายสัมฤทธิ์  แก้วโต
36. เด็กชายอธิตพล   ชูทอง
37. นายอนุชิต   วงศ์จันทร์
38. เด็กหญิงอัญชิสา  พึ่งดี
39. นายอารักษ์   ขอนทอง
40. นายเกรียงไกร    อาจหาญ
 
1. นายพงศกร  ศรีจันทร์
2. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
3. นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
4. นายศิริชัย  กอนจันเทศ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นายเกริกก้อง  ทินปาน
 
1. นายภานุพงษ์  ชูชื่น
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายภีรภัทร  ปริพล
 
1. นายมาวิน  จันทร์สา
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกฤษฎา  วังคีรี
 
1. นายมาวิน  จันทร์สา
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายสุขสันต์  แก้วเพ็ชร
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สามงามยา
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์ดา
 
1. นายธนวัต  ทัพชุมพล
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวอนงค์นาค  บุตรพรม
 
1. นายมาวิน  จันทร์สา
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวฐณิชา   คล่องณรงค์
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายปกรณ์  ชาญธัญกรรม
 
1. นายมาวิน  จันทร์สา
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์   ผ่องบุรี
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นายวชิระ  จันทร์อ่อน
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกฤษฎา  วังคีรี
 
1. นายอภิชาติ  พิศวงษ์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  สืบสำราญ
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนันธิดา   ทองคลัง
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาววรรณิกา   คุ้มเณร
 
1. นายบรรพต   เนื้อไม้
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวอนงค์นาค  บุตรพรม
 
1. นายอภิชาติ  พิศวงษ์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิตต์  น่วมวงศ์
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายกฤติธี  คะทาวุธ
 
1. นายชัยสวรรค์  วรอินทร์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายชินดนัย  หุติพรม
 
1. นายสุกรีย์  อุดคนดี
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกิตติ  สาพรมมา
 
1. นายชัยสวรรค์  วรอินทร์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  วงษ์หมอ
 
1. นายปริญ  กระต่ายทอง
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวดาราวรรณ  ฉวีอินทร์
 
1. นายบรรพต   เนื้อไม้
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวธันย์ชนก  ศรีวิชัย
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ผ่องบุรี
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายณภัส  จันทร์ศิริ
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายสุขสันต์  แก้วเพ็ชร
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกฤษฎา  วังคีรี
 
1. นายอภิชาติ  พิศวงษ์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  สืบสำราญ
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงอุทุมพร  กลางหล้า
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวสรินรัตน์  เอี่ยมสนิท
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  รอดแจ่ม
2. นายณัฐนนท์  น้อยเหนื่อย
3. เด็กชายธนพล  สดชื่น
4. เด็กหญิงนภาวรรณ  ภิญโญ
5. เด็กหญิงพัฒนาพร  มั่นกิจ
6. เด็กชายศุภณัฐ  เหมือดไธสง
7. เด็กชายสรยุทธ  อยู่สุข
8. เด็กชายสุกฤษฎิ์ปริชญ์  อาจเอี่ยม
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
2. นายวัชรพล  แพ่งสภา
3. นายดารณี  กัลป์ธนวงศ์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกาญจนกานนท์  คะใจ
2. นางสาวณิชากร  ช่างย้อม
3. เด็กชายนันทัชพันธ์  นาคทอง
4. นายนิรัตนศัย  เจนจบ
5. เด็กชายพัฒนเทพ  บัวบานศรี
6. นายศุุภกิตติ์  สิงห์พยา
7. นายสมพร  มากสาคร
8. นายอนันทสุข  อยู่สุขสวัสดิื์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  พวงสมบัติ
10. เด็กหญิงเขมธิศา  เธียรไทย
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายศิวกูร  ช่างย้อม
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภพ  ล่องมรุต
2. เด็กชายจามร  ใจมนต์
3. เด็กหญิงชญาดา  สุดใจหาญ
4. เด็กหญิงชาลิสา  อินยิ้ม
5. เด็กชายณัฐดนัย  ลีจ้อย
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ด้วงคำ
8. เด็กชายธนวัต  มีสุข
9. เด็กหญิงธราศีนี  เย็นใจรษฎร์
10. เด็กชายธวัชชัย  เจียมศักดิ์
11. เด็กหญิงธัญชนก  ปานปรีชา
12. เด็กชายนราธิป  รัตนเจริญ
13. เด็กหญิงนิตย์รดี  เจริญพร้อม
14. เด็กหญิงบุษกร  ทีแสงทอง
15. เด็กชายปกรณ์พงศ์  วงษ์ดี
16. เด็กหญิงปภาดา  จิตรตรง
17. เด็กชายปิยะพงศ์  ภู่กำจัด
18. เด็กหญิงปิยะวลี  กลึงมั่น
19. เด็กชายพงศกรณ์  บุษย์ศรีเจริญ
20. เด็กชายพชร  บุญประเสริฐ
21. เด็กชายพลภัทร์  สมบัติ
22. เด็กชายพีรวิชญ์  บัวกล้า
23. เด็กหญิงภัททราภรณ์  วรศิลป์
24. เด็กหญิงภิคัมพร  ภาคี
25. เด็กหญิงมีนา  บุญคง
26. เด็กหญิงวรรณนิสา  จั่นตระกูล
27. เด็กหญิงวรัตน์ชญา  จงเจริญ
28. เด็กชายวรินทร  หมวกยอด
29. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เทียนช้าง
30. เด็กชายศาตนันทน์  ศรีเดชมลทอง
31. เด็กหญิงศุภรักษ์  เปรมศรี
32. เด็กชายสมชาย  ทองทิพย์
33. เด็กหญิงสรารัตน์  คุณุ
34. เด็กหญิงสันติ์ธิดาพร  พนมภู
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศาสนะ
36. เด็กหญิงอัยลดา  แย้มโอษฐ
37. เด็กหญิงอาทิตยา  พวงสมบัติ
38. เด็กหญิงอารยา  จันทร์ศรี
39. เด็กชายเจษฎา  มีสุวรรณ
40. เด็กชายโรดริโก้  วงค์เมืองคำ คาเบร์ร่า
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
2. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
3. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกรกช  วงษ์คำ
2. นางสาวกานต์นิธิ  ปรัชธันยพร
3. นายกิติศักดิ์  วารีนิล
4. นายคีรภัทร  รัตนะ
5. นายจิรายุส  จึงตระกูลพานิช
6. นางสาวจุฑาทิพย์  มีสี
7. นางสาวชยาภรณ์  กันเฉย
8. นางสาวณัฐฐินันท์  แก้วโต
9. นายทนงศักดิ์  เชื้อแก้ว
10. นางสาวทุติยารัตน์  ทองมี
11. นางสาวธนาภรณ์  ปะตังทะสา
12. นายธีร์  เพชรรัตน์
13. นายนคพณ  แสงคำ
14. นายนนทกร  สอนมี
15. นางสาวนัฐณิชา  หงษ์ยนต์
16. นางสาวนิตยา  แสงสว่าง
17. นายปกรณ์  สนิทมาก
18. นายปฏิภาณ  ไผ่เผียว
19. นายประกิต  สารไธสงค์
20. นายประภัธพงศ์  ทาลายา
21. นางสาวปรียาณัฐ  ท้างภู่
22. นายพชร  รัมวุฒิ
23. นางสาวพิชชาภา  บัวจันทร์
24. นางสาวพุทธรักษา  มโนมัย
25. นายภาคิน  ธรรมศิริ
26. นางสาวรัตนา  ฉุยฉาย
27. นายฤทธิเดช  อินทจันทร์
28. นายวรากร  ชัยชาญ
29. นางสาววัชรี  ดอนคงมี
30. นางสาววิสรา  อุรุวรรณ
31. นายศรายุทธ  หมื่นต่างใจ
32. นายศักดิพัฒน์  พินิตไพศาล
33. นางสาวศิริลักษณ์  งามประดับเลิศ
34. นายศุภวิชญ์  จันทร์เส็ง
35. นายสมพร  มากสาคร
36. นางสาวอธิฐาน  ขอนทอง
37. นายอนันทสุข  อยู่สุขสวัสดิ์
38. นางสาวอมรรัตน์  พลอยศรี
39. นายอัครวัฒน์  ม่วงปาน
40. นางสาวอาธิตยา  วงษ์มาลี
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
3. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชูวงษ์
2. นายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
3. เด็กชายนฤพล  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงปัทมา  พันธ์ศรี
5. เด็กหญิงรินธาดา  เดิมผาสุขเจริญ
6. เด็กหญิงรินรชา  เดิมผาสุขเจริญ
7. เด็กชายวิริทธิ์พล  เพชรแจ่ม
8. เด็กหญิงอชิรญา  สีนอ
9. เด็กชายอรรถพร  นิ่มนวล
10. เด็กหญิงอัญชิสา  พนามวัง
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นายเจษฎา  ปวงรังษี
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  กลิ่นขวัญ
2. เด็กหญิงธันยพร  ราชสีห์
3. เด็กชายรัตนศักดิ์ชัย  มาน้อย
4. เด็กชายวัชรพงษ์  ต่ายจันทร์
5. เด็กชายวิษณุ  บุตรศรีด้วง
6. เด็กชายวุฒิชัย  กาวอุปมง
7. เด็กหญิงสิริกร  โพธิ์ไกร
8. เด็กหญิงสิริยากร  บุญจูง
9. เด็กหญิงสุนิสา  มีสัตย์
10. เด็กหญิงโยสิตา  บุญสุข
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นางสาวพรทิพย์  หงษ์อาลัย
3. นายทศพร  ราชรองเมือง
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รักพร้า
2. นางสาวกฤษติยา  มานะกิจ
3. นายจีระศักดิ์  ฝานอก
4. นายณพพล  พุทธประเทือง
5. นางสาวณัฐการณ์  วรกรรณ์
6. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
7. นางสาวปรารถนา  สำราญ
8. นายพีรยุทธ  ทัพสุริ
9. นายวสุพล  รักษ์ชน
10. นายอภิรมย์  กฤษดี
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายกฤษฎา  พันธุรัตน์
2. นายทศพล  ธูปหอม
3. นางสาวนันทวัน  กล้าหาญ
4. นายประภาวัฒน์  คงหัต
5. นายภูวไนย  บูรณกิติ
6. นายลือศักดิ์  มะลิคง
7. นางสาววิชญาดา  กอสัมพันธ์
8. นางสาวสุชานาฏ  ครองสุข
9. นางสาวสุนิชา  กองเครือวัลย์
10. นางสาวสุวลักษณ์  มโนมัย
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กหญิงธัญยพร  ราชสีห์
2. เด็กหญิงสิริกร  โพธิ์ไกร
3. เด็กหญิงสิริยากร  บุญจูง
4. เด็กหญิงสุนิสา  มีสัตย์
5. เด็กหญิงอนงค์ทิพย์  แตงโตนด
6. เด็กหญิงโยสิตา  บุญสุข
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นายทศพร  ราชรองเมือง
3. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
4. นางสาวพรทิพย์  หงษ์อาลัย
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกรกฎ  ศุภาทิตย์
2. นางสาวฉัตรเพชร  เจ้าอภิบริบูรณ์
3. นางสาวณัชชา  อินทมาตย์
4. นางสาวน้ำเพชร  อยู่อยู่
5. นางสาวปิยะวรรณ  กลึงมั่น
6. นางสาวพุทธรักษา  โรจน์พงษ์
7. นางสาวมณีรัตนา  น่วมภา
8. นางสาวอรวี  ทรัพยทวีสุข
 
1. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
2. นางสาวกฤติยา  ยองทอง
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  อ้นเกษ
2. เด็กหญิงถวิกา  อินทรโส
3. เด็กหญิงธีรกานต์  ธรรมวุฒิ
4. เด็กหญิงธีรดา  เครือยา
5. เด็กหญิงปพิชญา  ทุ่งแจ้ง
6. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีสิงห์
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  สร้อยสุวรรณ
8. เด็กหญิงภรณี  เนียมหอม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
2. นางสาวกฤติยา  ยองทอง
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงญดา  อู่ไทย
2. เด็กหญิงฐิติยา  มาลัย
3. เด็กหญิงณัฐพร  คชพันธ์
4. เด็กหญิงธนนันท์  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  วงศ์ขมิ้น
6. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะวงษา
7. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สารเหล่า
8. เด็กหญิงภัฒราพร  ตุมขาว
9. เด็กหญิงวรรณกานต์  ผสม
10. เด็กหญิงศิริกรานต์  ทิยานัน
11. เด็กหญิงศิริภา  เสนะ
12. เด็กหญิงสิริกร  จันทร์ลอย
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รักพร้า
2. นางสาวกิตติยา  มานะกิต
3. นางสาวณัฐการณ์  วรกรรณ์
4. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
5. นางสาวปรารถนา  สำราญ
6. นางสาววนิดา  แสนหล้า
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกัลยาวรรณ  เพชรดี
2. นางสาวชนาพร  ดวงต๊ะ
3. นางสาวนันทวัน  กล้าหาญ
4. นางสาวพลอยทิพย์  คงขำ
5. นางสาววิชญาดา  กอสัมพันธ์
6. นางสาวสุชานาฏ  ครองสุข
7. นางสาวสุนิชา  กองเครือวัลย์
8. นางสาวสุวลักษณ์  มโนมัย
9. นางสาวอริศรา  แต่งตัว
 
1. นายผจญ  จันธิดา
2. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
3. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัญจนา  สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงกัลยาวดี  พวงพี
3. เด็กหญิงขวัญสิริ  อู่เรือ
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  ฟองคำ
5. เด็กชายชัชวาลย์  เวชกร
6. เด็กชายณัฐพล  จันคง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยใหม่
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พูนประสิทธิ์
9. เด็กชายพลางกรู  กวาวสนั่น
10. เด็กหญิงลักษมน  รัตถา
11. เด็กหญิงวิภาวดี  สิงห์เถื่อน
12. เด็กหญิงศิริโสภา  เศรษฐแสงศรี
13. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ไม้สนธิ์
14. เด็กชายอภิรัชต์  โพธิ์ทอง
15. เด็กชายเมลชนันชัย  ประเสริฐ
 
1. นางดารากรณ์  ขุนมิน
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวขาว
2. เด็กชายทัศน์พล  อินเที่ยง
3. เด็กหญิงนิชภา  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงนิชานันท์  ตันวานิช
5. เด็กหญิงนิชาภา  พิศลืม
6. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สุทธิเพศ
7. เด็กหญิงมะลิษา  พิมพา
8. เด็กหญิงวรรณภา  มณี
9. เด็กหญิงวิภาวนี  ทองมะหา
10. เด็กหญิงอัมพิกา  พรมบุตร
11. เด็กหญิงอาริสา  น้ำนวล
12. เด็กหญิงเกศรินทร์  สุมาลี
13. เด็กชายเกียรติพงศ์  จำปาเทศ
14. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมชาติ
 
1. นางณัฐธยาน์  บุตโรบล
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ทาคำ
2. นางสาวชนาภา  ภู่ระหงษ์
3. นางสาวชลธิชา  พลศร
4. นางสาวทิพวรรณ  เพชรดี
5. นางสาวปวีณา  แมลงภู่
6. นางสาวปิยธิดา  ศรีรัตน์
7. นางสาวรุ่งทิวา  ทองสามงาม
8. นางสาววรรณิสา  แก้วศรี
9. นางสาววราภรณ์  ถาวร
10. นางสาววิภาดา  สาทิพย์จันทร์
11. นางสาวศิริลักษณ์  รอดเพชร
12. นางสาวโชติมณี  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นายทศพร  ราชรองเมือง
3. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
4. นายกำพล  อินเลี้ยง
5. นายธงชัย  สารมะโน
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นายณัฐพงศ์  แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ภูฆัง
3. นายวัชรากร  เห็นทั่ว
4. นายวาสนา  ชัยภักดี
5. นายสุภทัต  กุลประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย  เพิ่มผล
2. นายธีรพงษ์  เที่ยงแท้
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กชายกิตติยศ  การะภักดี
2. เด็กชายชานนท์  อ่อนนา
3. นายทศพล  น้อยเนารัง
4. นายลักษณะ  ตาลน้อย
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตาลน้อย
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
2. นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายธีราทร   รัตนะ
2. นายปฐกานต์   กัดโชติ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   ชูทุ่ม
2. นายอภิเชษฐ   จันทนา
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาษณีย์  โตสโขวงศ์
 
1. Mr.Li xia  obai
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงปภาวดี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวปรียานุช  เลาว้าง
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  ซ่อนกลิ่น
 
1. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวอังคณา  กอสัมพันธ์
 
1. นางสาวชญาภา  อริยะดิบ
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญศรี  คงเสน
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวโสรญา  มาเพิ่ม
 
1. MissKim  Kaeun
 
206 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  พลศีลธรรม
 
1. นายปฐมินทร์  อินว่าน
 
207 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติกา  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวภัสสร  ศิริวรรณ
 
208 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวดาริน  กอสัมพันธ์
 
1. Mr.Tang  Te
 
209 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวชนม์นิภา  กล่ำมาก
 
1. นางสาวมลิตา  กันทหมื่น
 
210 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาววรรณรดา  ศรีเดชมลทอง
 
1. นางสุพร  บรรจง
 
211 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายวิชญ์พล  เฟื่องปรางค์
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
 
212 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวอธิษฐาน  ขอนทอง
 
1. MissKim  Kaeun
 
213 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ธารา  ปริสาวงศ์
2. นางสาวบุษรา  ตั้งภาภรณ์
3. นางสาวรวิพร  รักชาติ
4. นายวรากร  ชัยชาญ
5. นายสารัช  บดีรัฐ
 
1. นางสาวพัชรรินทร์  ชูวัฒนเกียรติ
2. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
214 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวฑิฆัมพร  ปรีชานนท์
2. นางสาวธิดารัตน์  ดีประสิทธิ์
3. นางสาวศุภิสรา  คนขยัน
4. นายสิรวิชญ์  อ่วมเชิดฉาย
5. นางสาวสุชญา  สุวรรณ์พร
 
1. นางวรลักษณ์  คำเพ็ญ
 
215 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  อิ่มทอง
2. นางสาวปลายฝน  ทองมาก
3. นายวรรณรงค์  มีทอง
4. นางสาวสุรีย์พร  ท้าวมั่น
5. นายอำนาจ  บุญบรรดาล
 
1. Mr.Victor  BAMBRZAK
2. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
 
216 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  ขันธหัตถ์
2. นางสาวปิยธิดา  วงค์เคียน
3. นางสาววิภาภรณ์  เดชะผล
4. นางสาวอัฐภิญญา  สิงห์พร
5. นางสาวเกษรินทร์  พันเกษา
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
 
217 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายอิงชิตา  วงษ์เจริญ
2. นายเศรษฐกิจ  เดชะผล
 
1. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
218 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญนันท์  กิตติจริยกาญจน์
2. นางสาวอัญญารัตน์  อธิกุลรัตน์
 
1. นายทรงธรรม  พงษธา
 
219 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปณิตา  ปิยะมัยคงเดช
2. นางสาวศิริพร  คำพิบูลย์
 
1. Mr.Victor  BAMBRZAK
 
220 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจุรีรัตน์  ชำนาญ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เพียรธรรม
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายจิณณวัทย์  รุ่งกลิ่น
2. เด็กชายชัยมงคล  บริบูรณ์
3. เด็กชายธนดล  วรสิงห์
4. เด็กชายธนภูมิ  แดงบุตรดี
5. เด็กชายภาคภูมิ  ทองเผือก
6. เด็กชายวัชราภรณ์  ช่างย้อม
7. เด็กชายสิริเทพ  พินโต
8. เด็กชายเกียรติคุณ  ชมเชย
 
1. นายอนันต์  จันทพุฒ
2. นายสมภพ  วัดพาน
3. นายดำรงค์ศักดิ์  ทองหล่อ
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จีนเพชร
2. เด็กชายจิรพงศ์  ชัยศรี
3. เด็กชายนนทกานต์  สอนเลิศ
4. เด็กชายพงศกร  เจริญศิลป์
5. เด็กชายภูวดล  มณีเขียว
6. เด็กชายวันมงคล  บอนขุนทด
7. เด็กชายเพชรดุสิต  จีนเพชร
8. เด็กชายเอกชัย  ศิรินาค
 
1. นายไพเราะ  ขัดสุข
2. นายยงยุทธ  แจ่มหม้อ
3. นายเจษฎา  สุโน
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายชัยณรงค์  ชื่นบาน
2. นายณัฐวุฒิ  โตมี
3. นายพิทักษ์  ศิลป์ชัย
4. นายพีรวัส  โนนทิง
5. นายสาธิต  จันทร์ต้น
6. นายเดชฤชัย  จันทร์ต้น
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  สีลา
2. นายธงชัย   ดีอ่อน
3. นางสาวน้ำฝน  เทนอิสสระ
4. นางสาววรรณภา  หวังดี
5. นางสาวหัสถญา  หามาลา
6. นางสาวอรชร  รังศรี
 
1. นายจีระเดช  เพชร์ทูล
2. นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ
3. นายภูวดล  นนท์นันทภุูมิ
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกมลมาต  สาขำ
2. นางสาวณัฐธิดา  เย้ยโพธิ์
3. นายธนกร  อบเชย
4. นายธนภัทร  ศิริวัฒนาโรจน์
5. นายนนทวัตน์  แสนหาญ
6. นายปริญญา  วงเวียน
7. นายภูมิ  สุขจันทร์ตรี
8. นางสาวภูสุดา  เจนทัศนเอกจิต
9. นางสาววริศรา  วิวรรธน์ตระกูล
10. นางสาวสิรยา  แตงดารารัตน์
 
1. นางเกศิณี  บึงมุม
2. นางศิริวรรณ  กันศิริ
3. นางโชติรส  แตงดารารัตน์
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นางสาวจิราภา   จำปาแดง
2. นางสาวชุติกาญจน์  พวงทอง
3. นายนพดล   นาสืบ
4. นางสาวบุณยาพร   เร่งเทียน
5. นางสาวรินรดา   เมรัตน์
6. นางสาวสาธิตา   แวงภูรา
7. นางสาวสายฝน   ทองสุขดี
8. นางสาวสุจิตตา    ปะฉิมมะ
9. นางสาวสุนิสา   พงษกัด
 
1. นางสาวมัณฑนา  พิมแก้ว
2. นายจิระวัฒน์   พงศ์ศิริธนานนท์
3. นายนาวิน  ทับเกิด
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ละน้อย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงกุลญฑิตา  เปรมศรี
4. เด็กชายพัทธดนัย  เทวานฤมิตร
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  วิเชียรโชติ
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมสุพร
2. นางสาวนภสร  จันทร์ศิริ
3. นางสาวปฏิภากร  ทองแจ่ม
4. นายรชต  วัฒนศิริ
5. นายวัชระ  จันทรส
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หอมดอกไม้
2. เด็กหญิงปรีชญา  จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงพรนภัส  จันเปรม
 
1. นางสุรางค์  พลบำรุง
2. นางสมจิตร  หุตะเสวี
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  สิทธิจู
2. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ตรีประโคน
 
1. นางสุนิสา  ภู่ฤทธิ์
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายภัชรพล  เป้จั่น
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววิเชียร
3. นางสาวอัญชิษฐา  ลีลาวรรณ์
 
1. นางแพรวพัฒน์  เหมือนสุวรรณ์
2. นางกฤษณา  มาเลิศ
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวธนัชชา  วงษ์ปัญญา
2. นางสาวสิรินทิพย์  สุภา
3. นางสาวสโรชา  อินทร์ตาโสภี
 
1. นางดาราพร  ชินาวลี
2. นางอัปสร  ลาภอินทรีย์
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เขียวไธสง
2. เด็กหญิงธัญสินี  เทพวิจิตร
3. เด็กชายพรรษา  ปานผึ้ง
 
1. นายธวัช  ให้พร
2. นางสาวกนกอร  กันไชย
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราวดี  หนองทราย
2. เด็กหญิงอัญชสา  เอกทวีกุล
3. เด็กหญิงไอรดา  พลบุตร
 
1. นางสาววิลาวัณย์   จันทร์ไข่
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวฐิติชญา  สิทธิเขตกัน
2. นางสาวพรพรรณ  ประธรรมมะยะเต
3. นางสาววิลาวัลย์  สงประชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย  เพิ่มผล
2. นางปาริชาติ  แสนสมบัติ
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ศรีวันต์
2. นางสาวน้ำฝน  จินโน
3. นางสาวอานันตนา  ร่วมสกุล
 
1. นายรชานนท์  ฉัตรเงิน
2. นางสาวพิชญา  พรมประไพ
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วรรคแป้น
2. เด็กหญิงอาราตรี  ใจแสน
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง
2. นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน์
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชนา  คำดี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ฉ่ำหลวง
 
1. นายสุพัฒน์  อินหาญ
2. นางสาวพรชนก   จันทร์เดช
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เสือแก้ว
2. เด็กชายพันฑกานต์  นาคนิ่ม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เกิดแพร
2. นางยุพิน  เกิดแพร
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงพันนิสา  พรมมี
2. เด็กหญิงภิญญาดา  ทองมี
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นางสาวศิริกุล  เกราชการ
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายขวัญชัย  ไม้แดง
2. นายสหัสวรรษ  ชูศิลป์
 
1. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
2. นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขัณฑกะ
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายธนกรณ์  เพียรธัญญกรณ์
2. นางสาวประกายแก้ว  ฮาวคำฟู
 
1. นางสาวสมสวรรค์  เหล่าทรัพย์
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  พิลึก
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ยศพรมราช
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพิชัยยุทธ์  บริสุทธิ์บงกช
2. เด็กชายพีชศิลป์  พยอม
 
1. นายวัฒนา  เมฆี
2. นายอภิชาติ   ทองเงิน
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  อินทะเรืองศร
2. นางสาวอุมาภรณ์  เจิมจันทร์
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชนิภา  อธิจิต
2. นางสาวภูสิริ  ชีวสิทธิยานนท์
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  สวนปลิก
2. นางสาวปวีณา  นากรัตน์
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายธานี  พนิกร
2. เด็กหญิงพัตราภรณ์  แสนสงสาร
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นางนิภาพร  อรัญสาร
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. นายนิติกร  พลราษฎร์
2. เด็กหญิงศรัญญา  เตชะนันท์
 
1. นายวัลลภ  อยู่ปาน
2. นางสาวอนงค์ลักษณ์  สมนาศรี
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อมรนิติโชคสกุล
2. เด็กหญิงอาฒยา  ทองคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นายปริญญา  วิชัย
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อัตตะชีวะ
2. เด็กชายไผ่  พามา
 
1. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
2. นายเอกพันธุ์  ทิพย์นาวา
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวนันทิยา  แสนวงค์คำ
2. เด็กชายเจษฎากร  อุดร
 
1. นายประเวช  ผิวพรรณ
2. นางกันตพร  ผิวพรรณ
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คชพล
2. เด็กชายภานุพงษ์  ธงชัย
 
1. นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขัณฑกะ
2. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายณัฐชนนท์  สาแก้ว
2. นายนภชล  พิพัฒนกุล
 
1. นายชานนท์  สุขสอาด
2. นายธนากรณ์  เจริญยิ่ง
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ขอนดอก
2. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยตา
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  บัวผัน
2. นายณัฐภัทร  ศรีวิชัยลำพันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นายปริญญา  วิชัย
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายนกิต  พิมพ์หนู
2. นายสกรรจ์  กมุทชาติ
 
1. นายวัฒนา  เมฆี
2. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
 
257 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรหลักเพชร
2. เด็กหญิงพิชดา  พุ่มพฤกษ์
3. เด็กหญิงรัตนา  คำดี
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
258 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตาภา  วงษ์เมฆ
2. นางสาวปัทมวรรณ  ฉิมอ้อย
3. นางสาววรรณฉัตร  จันทร์อิน
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นายชวลิต  เรือนจรัสศรี
 
259 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวปภัสรา  โปรดสูงเนิน
2. นางสาวระวิวรรณ  พรมธา
3. นางสาวอมรรัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
260 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิืดา  อนันตวุฒิ
2. นางสาวมนลดา  แถลงการณ์
3. นายเศรษฐี  มโนมัย
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  สวนปลิก
2. นางสาวปวีณา  นากรัตน์
 
261 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายศิวนาท  ไชยคำมิ่ง
2. นายอานนท์  เกตุน้อย
 
1. นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม
2. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
 
262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายจันทพงศ์  เพียรศิน
2. นางสาวพรหมพร  สุขสมบูรณ์
 
1. นายประเวช  ผิวพรรณ
2. นางกันตพร  ผิวพรรณ
 
263 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายดุจปั้น  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงรมิตา  เรืองชัยศิวเวท
3. เด็กหญิงโชติภา  ทรัพย์พะวงศ์
 
1. นายพนธ์วศิษฏ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
264 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  วงค์เมืองคำ
2. เด็กชายศุภวัทย์  อาจแสวง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  วงษ์วรรณ
 
1. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
2. นายเอกพันธุ์  ทิพย์นาวา
 
265 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  พรมอ้น
2. นายพงษ์พิวัฒน์  ชะนะภู
3. นายพีระดลย์  ขันตรี
 
1. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
2. นายเอกพันธุ์  ทิพย์นาวา
 
266 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวพรกมล  ทันจันทร์
2. นายร้อยเก้า  คำแสง
3. นางสาวสกุลกาญจน์  สีสุก
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
 
267 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  วิชัย
2. เด็กชายรัฐกานต์  ศักดิ์วิทย์
3. เด็กชายวรรณนัย  ไชยหงษ์
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
268 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายปณชัย  ชมใจ
2. เด็กชายภาคย์ภมูิ  สีขุมเหล็ก
3. เด็กชายศตายุ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายพนธ์วศิษฏ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
269 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชญานนท์  คมขำ
2. นายวสันต์  เกตุทนงค์
3. นายเขมณัฏฐ์  โตสุโขวงษ์
 
1. นายพนธ์วศิษฏ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
270 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายกิตติ  จันทร์ผิว
2. นายประชา  วังสาย
3. นายปารณัท  สิงหเดช
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
 
271 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายชนะไพร  ชนะภัย
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ม้วนหนู
3. เด็กชายวิชญภาส  น้อยเกิด
 
1. นางสาวณัฐริณีย์  น้อยจันทร์
2. นางสาววรัญญา  กล่ำเจริญ
 
272 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ริ้วทอง
2. เด็กชายธนานันท์  พลชัยมาตร
3. เด็กชายภูมิธรรม  เหลืองอภิชาติ
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
 
273 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายชลธี  น้อยรักษา
2. นายชูศักดิ์  สิงห์ทะยาน
3. นายธีรภัทร  สิงห์โค
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
 
274 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพันกร  ปิ่นคำ
2. นายภัทรพล  คำทอง
3. นายหัตถแพทย์  ศิลาเงิน
 
1. นายพิษณุ  ศิริวัฒน์
2. นายน้อย  ราชขวัญ
 
275 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศริญญา  ศรีพรม
2. นางสาวสุพัศญาน์  ดิสกุล
3. นางสาวเบญจวรรณ  ครองยุทธ
 
1. นายน้อย  ราชขวัญ
2. นายพิษณุ  ศิริวัฒน์
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายชรัตน์  มงคลไซ
2. เด็กชายพัชรพล  บัวเขียว
3. เด็กชายอนันดา  เวินขุนทด
 
1. นายณัฐภัทร์  ปุกลางดอน
2. นายสุรชัช  เมฆประยูร
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชระศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปาระจูม
2. เด็กชายพงษธร  ภู่ยอดยิ่ง
3. เด็กชายพชร  คุณนาม
 
1. นางสาวยุพาพร  ศรีแก้ว
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นายปิ่นโชค  ปิ่นมณี
2. นายศราวุธ  เกิดพงษ์
3. นายอภิรักษ์  ผดุงชม
 
1. นายนิพนธ์  สงเชื้อ
2. นางสาวจุรีลักษณ ์  อินสุยะ
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายกิตติพัฒน์  สระเสริม
2. นายนายวันชัย  แซ่เติ๋น
3. นายอภิเดช  กูกขุนทด
 
1. นายชัยวัธน์  จันทรสกุล
2. นายชลอ  สระทอง
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงรดา   แสงสุข
2. เด็กหญิงนภัสสร   เอี่ยมเผ่าจีน
3. เด็กชายอดิศร  จันทร์แจ่ม
 
1. นายนภดล  ที่ปรึกษา
2. นางศศินภา  ที่ปรึกษา
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  แน่งน้อย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  โมลาลาย
3. เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  อินเมฆ
 
1. นางสุภรัตน์  รัตนประภา
2. นางสาวนพรัตน์  สงคุ้ม
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นายจีรศักดิ์  บุญเอี่ยม
2. นายภาณุพนธ์  มโนมัย
3. นายเทพฤทธิ์  แซ่ย่าง
 
1. นายสถาพร  คำบุญมี
2. นางรจนา  โพทอง
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกนกพร  บุญสุขขา
2. นางสาวนุชจรีย์  พิลาทอง
3. นางสาวพัชศิลาพร  ไพโรจน์
 
1. นายประยูร  จิระเดชประไพ
2. นางชนิศา  จิระเดชประไพ
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กชายตะวัน  พรมพรสวรรค์
2. เด็กชายนพดล  ถมทอง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  มีบุตร
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  แย้มยงค์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คองสันเทียะ
6. เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายกณิศ  กุมารสิทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทนดี
3. เด็กหญิงชุตินันท์  สัมพะโว
4. เด็กหญิงณัฏฐา  ใจหมั้น
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประภาศ
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ประจวบวัน
 
1. นายกสิน  วิเศษ
2. นางนัทธมนกาญจน์  จูนก
3. นางสาววรรณา  โกตะมะ
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายจีรศักดิ์  สำราญ
2. นายธนวัฒน์  ท้าวแข็ง
3. นางสาวธัญญารัตน์  ไชยลังการ
4. นางสาวนันทนา  กองล้อม
5. นายพลพล  ปังอุทา
6. นางสาวมลฤดี  ศรีภุมมา
 
1. นายสมภพ  ท่าพริก
2. นางนัทธมนกาญจน์  จูนก
3. นางสาววรรณา  โกตะมะ
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  พลอาภา
2. นางสาวน้ำเพชร  เอกวัฒน์
3. นางสาวปฐมพร  สายชาลี
4. นางสาวรลิสา  เพชรเภรี
5. นายวรนนท์  หนองหลวง
6. นางสาวฮารุกะ  ยามาโมโต
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อัศวภูมิ
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ์  สุขจิตร
3. เด็กหญิงวณิศรา  งาหัตถี
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางวรากร  น่วมถนอม
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สีหาเทพ
2. เด็กหญิงยุภาพรรณ  วงษ์จ๋า
3. เด็กหญิงสโรชา  ขัดสาย
 
1. นางดรุณี  คำสีสังข์
2. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีคัดเค้า
2. นางสาวอณุรัตน์  ไม้แดง
3. นางสาวอาทิตยา  พิลาทิพย์
 
1. นางจิราพร  ชัยแสงแก้ว
2. นางสกุณา  นิยมเดช
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวนภาลัย  เชื้อรอด
2. นางสาววันดี  เอี่ยมกลิ่น
3. นางสาวศิรินทรา  บางเหลือง
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางวรากร  น่วมถนอม
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายคณิน  โพธิ์โต
2. เด็กหญิงนิตยา  น้อยอุบล
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อินทโชติ
 
1. นางเรณู  กิตติวัฒนากูล
2. นางสาวนงลักษณ์  สมศรี
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงปริศนา  แซ่ม้า
3. เด็กชายปรีชา  แซ่จ้าง
 
1. นางธัญณัช  สีขาว
2. นางสาวธราภรณ์  หงษ์ยนต์
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายชาญณรงค์   อินทร์แพ่ง
2. นายธีรพัฒน์  อมาตยคง
3. นายราเชน  แสวงทรัพย์
 
1. นายสุพิน  โจ้กุล
2. นายอุุทาน  คุณยงค์
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวถิรดา  มะลิวัลย์
2. นางสาวสุนิสา  ศิริพรม
3. นายสุภัควุฒิ  สีระสา
 
1. นายเอกลักษณ์  ผลพระ
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ขันทองเฮ้า
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  พิมพ์ขาว
 
1. นางสาวณัฐสุดา  เนื้อไม้
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  เรียนประยูร
2. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงรัชติยากร  เพ็ญพันธุ์นาค
 
1. นางสาวธนาภัทร  หัตถบูรณ์
2. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  เด่นมาลัย
2. นางสาวอนันตพร  อรุณฉาย
3. นางสาวอรวรรณ์  แซ่หลอ
 
1. นางรัชณี  รักนาค
2. นางสาวรัตมณี  อุ่มโอราญ
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นายพงศกร  รวมทรัพย์
2. นางสาวเกสรา  รอดไพรี
3. นางสาวเนตรนภา  พุ่มพัว
 
1. นางจันทนา  ป้อมลอย
2. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สัญญขันธ์
2. เด็กหญิงนิรดา  สะสาร
3. เด็กหญิงวรรณิศา  มากศรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  บุญชื่น
2. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉายสิริ   คำดี
2. เด็กหญิงนพมณี  สุขพร้อม
3. เด็กหญิงปนัดดา  เบ้าชะนะ
 
1. นางสาวปัทมา  บุญเจริญพงค์
2. นายทัศนัยน์  ทึงขำ
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวนลพรรณ  ชอบพนา
2. นางสาวนิตยา  สิทธิสุวรรณ
3. นางสาวมนพิรา  ไสยศาสน์
 
1. นายสถาพร  คำบุญมี
2. นางสาวปัณปภากร  จันธิดา
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  กิ่งภาร
2. นางสาวเกษสุนีย์  ถาปาบุตร
3. นางสาวเพชรา  จันทร์ลอย
 
1. นางสาวยุบลวดี  ลุสมบัติ
2. นางสาวชลันดา  ฐานันดร
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาจาด
2. เด็กชายทักษ์นัย  เกิดปั้น
3. เด็กหญิงวสุนธรา  จันพิม
 
1. นางจิตรา  มีสวนทอง
2. นางวาสนา  ศรีประดิษฐ์
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ถมทอง
2. เด็กหญิงจันทการติ์  ตรวจมรรคา
3. เด็กหญิงปนัดดา  ปฐมภู่
 
1. นางสาวกมลวัลย์  ธีรพงศ์สกล
2. นางสาวพัชริดา  มณีพราย
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ภูเชิดฉาย
3. นางสาวสุนันทา  วิชนี
 
1. นางสาวปรัชญาพร  มะยมหิน
2. นางสาวศรัณย์ภัทร  เสน่ห์พูดเมืองคง
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวสมนึก  มั่นเขตวิทย์
2. นางสาวสุพรรษา  รอดประเสริฐ
3. นางสาวเมษา  นวนสาลี
 
1. นางคนึงนิจ  ชัยมี
 
308 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  เอมพันธ์
2. เด็กหญิงพิมนิศา  ถาวร
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  กัลปพฤกษ์
 
1. นางสุภรัตน์  รัตนประภา
2. นางสาวนพรัตน์  สงคุ้ม
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายภานุวิช  เสนาพิทักษ์
2. เด็กหญิงศศิชา  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงศศินิภา  หิงษสา
 
1. นายชัธวัธน์  จันทรสกุล
2. นายองอาจ  อินทร์แฟง
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกษิรา   พิลึก
2. นางสาวกัญญารรัตน์   จันทร์แรม
3. นางสาวทานตะวัน  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวน้ำหวาน  เพชรบูรณ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยม่วง
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวธนัญชนก  นิยมชน
2. นางสาวอุไรวรรณ  พลแก้ว
3. นางสาวเกษมศรี  แมลงภู่
 
1. นางสุภรัตน์  รัตนประภา
2. นางสาวนพรัตน์  สงคุ้ม
 
312 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  มาเทียน
 
1. นางสายใจ  ใฝ่จิต
 
313 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  มาเทียน
 
1. นางสายใจ  ใฝ่จิต
 
314 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  แก้วจันทร์
 
1. นายภาษกร  แจ่มหม้อ
 
315 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลทรัพย์  เทศแจ่ม
 
1. นายภาษกร  แจ่มหม้อ
 
316 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  จันทะเสน
 
1. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร
 
317 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จีนบุรี
2. เด็กหญิงอังคณา  จันทร์ไพโรจน์
 
1. นางปณิดา  พนมวัน
2. นายภาษกร  แจ่มหม้อ