สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 93 6 6 3 105
2 วชิรปราการวิทยาคม 61 21 5 4 87
3 วัชรวิทยา 60 14 5 1 79
4 พรานกระต่ายพิทยาคม 51 15 6 6 72
5 คลองลานวิทยา 48 9 6 3 63
6 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 45 9 9 7 63
7 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 43 13 6 7 62
8 ขาณุวิทยา 40 13 7 5 60
9 ระหานวิทยา 40 11 4 8 55
10 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 39 17 7 8 63
11 ปางศิลาทองศึกษา 34 9 4 2 47
12 ทุ่งทรายวิทยา 32 10 7 6 49
13 พิไกรวิทยา 29 10 8 4 47
14 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 29 8 2 9 39
15 เรืองวิทย์พิทยาคม 28 10 8 5 46
16 ลานกระบือวิทยา 27 12 5 3 44
17 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 25 11 2 1 38
18 ปางมะค่าวิทยาคม 25 9 4 9 38
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 25 6 4 5 35
20 หนองกองพิทยาคม 23 9 8 8 40
21 โกสัมพีวิทยา 23 8 8 10 39
22 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 22 13 6 1 41
23 นาบ่อคำวิทยาคม 22 10 6 6 38
24 โค้งไผ่วิทยา 22 7 13 7 42
25 สลกบาตรวิทยา 21 9 7 7 37
26 บ่อแก้ววิทยา 18 4 4 5 26
27 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 18 3 5 5 26
28 นครไตรตรึงษ์ 17 18 7 6 42
29 สักงามวิทยา 17 5 6 6 28
30 ไทรงามพิทยาคม 16 14 7 4 37
31 ชากังราววิทยา 14 5 7 7 26
32 วังไทรวิทยาคม 10 11 7 5 28
33 คณฑีพิทยาคม 10 10 1 8 21
34 อนุบาลมิ่งขวัญ 9 5 2 6 16
35 เพชระศึกษา 8 3 2 4 13
36 วังแขมวิทยาคม 5 3 1 5 9
37 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 4 2 1 4 7
รวม 1,053 352 203 200 1,808