หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
2 นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
3 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
4 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
5 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
6 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผอ.ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
7 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผอ.ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
8 นายจำนง อินทพงษ์ ผอ.ร.ร.วัชรวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
9 นายสมชาย อังสุโชติเมธี ผอ.ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
10 นางกนกรัตน์ คงไทย ผอ.ร.ร.ขาณุวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
11 นายชาติชาย ระวังภัย ผอ.ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
12 นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผอ.ร.ร.คณฑีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
13 นายเผดิม รัตถา ผอ.ร.ร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
14 นายบูรพา พรหมเจียม ผอ.กลุ่มนิเทศ คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
15 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
16 นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
17 นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นายบูรพา พรหมเจียม ผอ.กลุ่มนิเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายสุนทร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายสมชาย อังสุโชติเมที ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายเผ่าชาย เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีวิทาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายเผดิม รัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นายผจญ จันธิดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นายกฤษณะ อรันสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นางณิชาภา เพิ่มสมบัตร หัวหน้าวิชาการโรงเรียนคณฑีพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา หัวหน้าสาระการงานโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์ หัวหน้าสาระการงานโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นายสุพัฒน์ อินหาญ หัวหน้าสาระการงานโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นางสุดใจ วัฒนศิริ หัวหน้าสาระการงานโรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นายมังกร แสนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นายกวีวัฒน์ เงินขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นางอ้อมจิต สระทองจันทร์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นายไพทูล เถาตะมะ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นางพรประภา งามประดับเลิศ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 นายชลอ สระทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 นายอามร โสภานุสนธิ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นางวันเพญ ศรเลี่ยมทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นางสาวสรัญญา โกสุมา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นางวราภรณ์ จารุเมธีชน ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นางสาวขวัญจิรา ตาแก้ว ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
50 นางรัชนีกร ไชยทองเครือ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
51 นายอดิศักธิ์ วงศ์ยุธนานนท์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นายอนุชา ธิหล้า นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นายอธิภัทร นนทะกา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
54 นายชัยวัธน์ จันทรสกุล ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
55 นายเอก วิวัฒน์พงศ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
56 นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
57 นางละเอียด โชติน้อย ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
58 นายพงษ์เทพ นาคอ้น ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
59 นายณัฐชัย เหมือนอินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
60 นางสาวกิตติมา ฟักทอง พนักงานราชการโรงเรียนคณฑีพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
61 นางสาวจุฑามาศ มาสอุดม ครูธุรการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
62 นางกัญชพร รักญาติ ครูโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
63 นายปวรวุฒิ แก้วมา ครูธุรการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
64 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
65 นางสาวบุญมา ช้างทอง รอง ผอ.รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
66 นายจำเนียร พิมพ์แดง รอง ผอ.รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
67 นายวรชิต รอไธสง รอง ผอ.รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
68 นางอรุณ ยอดนิล ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
69 นางพรทิพา วรรณสมัย ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
70 นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
71 นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
72 นางนิภาพร วรรณสมัย ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
73 นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
74 นางธิดามาศ สถิตย์อยู่ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
75 นายอำนวย อภิชาตตรากูล ผอ.ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
76 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รอง ผอ.รร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
77 นายวสันต์ ติกะโกศล รอง ผอ.ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
78 นายพงษ์สิงห์ บดีรัฐ รอง ผอ.ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
79 นางเมตตา พลประถม รอง ผอ.ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
80 นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภา ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
81 นายสอิ้ง กันยะมูล ผอ.รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
82 นายนิกูล เปียมาลย์ รอง ผอ.รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
83 นางสาวฐานิตา บุญธรรม ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
84 นางรุจิรา อุ่นกาศ ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
85 นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู ครู ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
86 นางสาวยุพิน ประยูรพันธ์ ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
87 นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์ ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
88 นางสาวสุดสายใจ อินกลัด ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
89 นางสาวกชกร จีนเพชร ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
90 นางสาวนิสา คีรีรมย์ ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
91 นายเจษฎา ปรีชา ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
92 นางพรนภัส เรืองเวช ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
93 นายจำนง อินทพงษ์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
94 นายวิเชียร ยอดนิล โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
95 นางสิริวรรณ ตันติสันติสม โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
96 นายสุรพล พิมพ์สอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
97 นายประหยัด สิริกรรณะ รอง ผอ. โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
98 นายวิริยะ พลับผล โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
99 นายแสน ถอสุวรรณ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
100 นายสุนทร บุญมี โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
101 นางสุวรรณา ป้อมใย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
102 นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
103 นายสมชาย สุวรรณจักร โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
104 นางศิริพร เกตุเจริญ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
105 นายประภาส ธารเปี่ยม โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
106 นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
107 นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
108 นางตวงรัตน์ อ้นอิน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
109 นางเกศินี พงษ์พันธุ์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
110 นางนิภาวดี น่วมอินทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
111 นางดวงดาว บดีรัฐ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
112 นางนิรดา ราชบุรี โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
113 นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
114 นางวัลลภา อินหลวง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
115 นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
116 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
117 นางยุพิน เรียนทัพ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
118 นางนิชรา พรมประไพ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
119 นางดาราพร ชินาวลี ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
120 นางนวพรรษ ฟักนาค ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
121 นางสาววิลาสินี ลิไธสง ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
122 นายรชานนท์ ฉัตรเงิน ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
123 นางอัปสร ลาภอินทรีย์ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
124 นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญา ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
125 นางวรลักษณ์ คำเพ็ญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
126 นางกนกรัตน์ คงไทย ผอ.รร.ขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
127 นางศักดิ์ศรี นามนาค รอง ผอ.รร.ขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
128 นางนงนุช โฉมนาค ครู รร.ขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
129 นายสมศักดิ์ สิ่งเผ่น โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
130 นายปรีชา สุขเกษม โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
131 นางจันลดา สังข์ยก โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
132 นายบรรดิษฐ์ กลางนภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
133 นางณัฐวีณ์ นิธิจินดาวัชร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
134 น.ส.ชมัยพร ธีรพงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
135 นางโชติรส แตงดารารัตน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
136 นางศิริวรรณ กันศิริ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
137 นางบุษบา เสียงสุขสันติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
138 นางลัดดา ขันธบุญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
139 น.ส.กฤติมา สุขพร้อม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
140 น.ส.ชัญญา จันทพาท โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
141 น.ส.ชญาญ์นันท์ เลิศอมรวัชร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
142 นางพัชรี พิมพา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
143 นายอนุชา หลักหิน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
144 นายกฤตนัน ลักษณานันท์ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
145 นายธงไชย ขัติศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
146 นางวัชรพรรณ เอ็นดู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
147 น.ส.นฤมล ไทยเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
148 น.ส.เบญจา สุขเกษม โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
149 น.ส.รินรดา ประเสริฐดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
150 น.ส.กมลชนก ดวงคำ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
151 นายหาญ หงส์ยนต์ ผอ.รร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
152 นายวิฑูรย์ พานชัย รอง ผอ.รร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
153 นายสมพงษ์ ทะณูชัย โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
154 นางอิสริยาภรณ์ ทะณูชัย โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
155 นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
156 นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
157 นางสาวนวลจันทร์ คล้ายจ้อย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
158 นางสาวปุณณาสา พึ่งเนียม โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
159 นางสาวสุทธาสินี มากสุข โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
160 นายสุมิธ อุ่นแก้ว โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
161 นายโยธิน สมภักดี โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
162 นายชาตรี ภู่แฟง โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
163 นางสาวเกษศิรินทร์ คงกล้า โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
164 นางศักดิ์ศรี นามนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
165 นางนงนุช โฉมนาค ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
166 นายสมศักดิ์ สิงห์เผ่น ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
167 นายปรีชา สุขเกษม ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
168 นางจันลดา สังข์ยก ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
169 นางสาวกฤติมา สุขพร้อม ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
170 นางศิริรัตน์ คุ้มชาติ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
171 นายอนันต์ จันทพุฒ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
172 นายกฤตนัน ลักษณานันท์ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
173 นายวีระ ปรักมาส ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
174 นางสาวกมลชนก ดวงคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
175 นางสาวชัญญา จันทพาท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
176 นางสาวเบญจา สุขเกษม ครูพิเศษ โรงรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
177 นายบรรดิษฐ์ กลางนภา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
178 นางณัฐวีณ์ นิธิจินดาวัชร์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
179 นางสาวชมัยพร ธีรพงษ์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
180 นางโชติรส แตงดารารัตน์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
181 นางศิริวรรณ กันศิริ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
182 นางบุษบา เสียงสุขสันติ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
183 นายลัดดา ขันธบุญ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
184 นายสมชาย ทองอ่อน ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
185 นางสาวชญาญ์นันท์ เลิศอมรวัชร์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
186 นางพัชรี พิมพา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
187 นายอนุชา หลักหิน ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
188 นายธงชัย ขัติศรี ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
189 นายปัญญา คำสีทา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
190 นางวัชรพรรณ เอ็นดู ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
191 นางสาวนฤมล ไทยเจริญ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
192 นางสาวรินรดา ประเสริฐดี ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
193 นายธีระ ราชสุภา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
194 นางสาวชลธิรา ยอดกันทา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
195 นางสาวชัญญานุช คุ้มทุ่ง ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
196 นายผจญ จันธิดา รองผอ.ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
197 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
198 นายไพทูลย์ เภาตะมะ ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
199 นางพรประภา งามประดับเลิศ ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
200 นายชลอ สระทอง ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
201 นายอามร โสภานุสนธิ์ ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
202 วันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
203 นางสาวสรัญญา โกสุมา ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
204 นางวราภรณ์ จารุเมธีชน ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
205 นางสาวขวัญจิรา ตาแก้ว ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
206 นางสาวรัชนีกร ไชยทองเครือ ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
207 นายอดิศักดิ์ วงศ์ยุทธนานนท์ ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
208 นายอนุชา ธิหล้า ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
209 นายอธิภัทร นนทะภา ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
210 นายชัยวัธน์ จันทรสกุล ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
211 นายเอก วิวัฒน์พงษ์ ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
212 นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวา ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
213 นางละเอียด โชติน้อย ร.ร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
214 นางธิดามาศ สถิตย์อยู่ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
215 นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
216 นางอรุณ ยอดนิล ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
217 นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
218 นางนิภาพร อรัญสาร ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
219 นางพรทิพา วรรณสมัย ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
220 นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
221 น.ส.ชลธิชา สุภานิชย์ ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
222 น.ส.ธนารักษ วงษ์มี ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
223 น.ส.ธันยพร อิ่มทอง ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
224 น.ส. เปรมฤดี แฝงสูงเนิน ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
225 น.ส.ชอัลลักษณ์ ทองเดช ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
226 นายอำนาจ บุญบรรดาล ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
227 น.ส.ญาณิกา กุลวงษ์ ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
228 น.ส.สุธิกานต์ นิลผ่อง ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
229 น.ส.ปลายฝน ทองมาก ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
230 น.ส.กัญญารัตน์ พิมพา ครู ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
231 นายสอิ้ง กันยะมูล ผอ.รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
232 นางพรนภัส เรืองเวช ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
233 นายชูเกียรติ สุยะลังกา ครู รร.วัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
234 นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ ครู รร.วัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
235 นางศิลาพร รามันพงษ์ ครู รร.วัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
236 นางรุจิรา อุ่นกาศ ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
237 นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
238 นางสาวยุพิน ประยูรพันธ์ ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
239 นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์ ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
240 นางสาวสุดสายใจ อินกรัด ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
241 นางสาวกชกร จีนเพชร ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
242 นางสาวนิสา คีรีรมย์ ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
243 นายเจษฎา ปรีชา ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
244 นางสาวฐานิตา บุญธรรม ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
245 นายวิเชียร ยอดนิล โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
246 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
247 นางตวงรัตน์ อ้นอิน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
248 นางศิริพร เกตุเจริญ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
249 นายสมชาย สุวรรณจักร โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
250 นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
251 นางดวงดาว บดีรัฐ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
252 นายประภาส ธารเปี่ยม โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
253 นางนิภาวดี น่วมอินทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
254 นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
255 นางสุวรรณา ป้อมใย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
256 นางวัลลภา อินหลวง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
257 นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
258 นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
259 นางเกศินี พงษ์พันธุ์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
260 นางนิรดา ราชบุรี โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
261 นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
262 นางอัปสร ลาภอินทรีย์ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
263 นางยุพิน เรียนทัพ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
264 นางนิชรา พรมประไพ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
265 นางดาราพร ชินาวลี ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
266 นางสาววิลาสินี ลิไธสง ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
267 นายรชานนท์ ฉัตรเงิน ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
268 นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญา ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
269 นางนวพรรษ ฟักนาค ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
270 นายสมชาย ทองอ่อน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
271 นายอนันต์ จันทพุฒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
272 นายปัญญา คำสีทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
273 นายธีระ ราชสุภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
274 น.ส.ชลธิรา ยอดกันทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
275 น.ส.ชัญญานุช คุ้มทุ่ง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
276 นางศิริรัตน์ คุ้มชาติ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
277 นายชาติชาย ระวังภัย ผอ.รร.ปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
278 นางเอก วิวัฒน์พงษ์ คลองลานวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน  
279 นายพงษ์เทพ นาคอ้น รร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน  
280 นายณัฐชัย เหมือนอินทร์ รร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน  
281 นางสาวกิตติมา ฟักทอง รร.คณฑีพิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียน  
282 นางสาวจุฑามาศ มาสอุดม รร.คณฑีพิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียน  
283 นางสาวภาวินี คนดี รร.ทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน  
284 นายปวรวุฒิ แก้วมา รร.ทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน  
285 นางสาวรัชนีกร ไชยทองเครือ รร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน  
286 นายอดิศักดิ์ วงศ์ยุทธนานนท์ รร.คลองลานวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน  
287 นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  
288 นางอรุณ ยอดนิล ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  
289 นางสาวกมลรัตน์ สงวนเผ่า ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  
290 นายภัทรวุฒิ ชุ่มเย็น ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  
291 นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  
292 นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  
293 นางนิภาพร อรัญสาร ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและแจกเอกสารการแข่งขัน  
294 นางสาวกมลรัตน์ สงวนเผ่า ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและแจกเอกสารการแข่งขัน  
295 นางพรทิพา วรรณสมัย ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและแจกเอกสารการแข่งขัน  
296 นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์  
297 นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์  
298 นางสาวกมลรัตน์ สงวนเผ่า ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์  
299 นายภัทรวุฒิ ชุ่มเย็น ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์  
300 นางพรทิพา วรรณสมัย ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ  
301 นางอรุณ ยอดนิล ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ  
302 นางสาวกมลรัตน์ สงวนเผ่า ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ  
303 นางนิภาพร อรัญเพิ่ม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ  
304 นางฐิติพร ธรรมพิพัฒนกุล ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
305 นางสาวสุวิชา เกิดขำ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
306 นางสาวมณีนุช กิตติขจร ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
307 นายถนอม แก้วนิคม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
308 นางจอมขวัญ แก้วนิคม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
309 นายเสรี สินสิงห์ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
310 นายสุรินทร์ เจดีย์ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
311 นายสมเกียรติ พ่วงเสือ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
312 นายสมชาย เสาว์กุล ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
313 นายปราโมทย์ เวชสูงเนิน ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
314 นายประชุม อินทร์รัตน์ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
315 นางสาวบุญชอบ เสาว์กุล ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
316 นายสุรัติ ช่างย้อม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
317 นางธิดามาศ สถิตอยู่ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน  
318 นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน  
319 นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน  
320 นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน  
321 นางสุจิตรา ตะติยะ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล  
322 นางสาวทิพย์รัตน์ ผลบุญ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล  
323 นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล  
324 นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่ม ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล  
325 นางดวงดาว บดีรัฐ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการประเมินผล  
326 นางสาวอาทิตยา ชาติบุตร โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการประเมินผล  
327 นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการประเมินผล  
328 นายสอิ้ง กันยะมูล ผอ.รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการการเงิน  
329 นางพรนภัส เรืองเวช ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการการเงิน  
330 นางรุจิรา อุ่นกาศ ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการการเงิน  
331 นางสาวฐานิตา บุญธรรม ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการการเงิน  
332 นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์ ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการการเงิน  
333 นางวัลลภา อินหลวง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการการเงิน  
334 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการการเงิน  
335 นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการการเงิน  
336 นางพรทิพา วรรณสมัย ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการการเงิน  
337 นางยุพิน เรียนทัพ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการการเงิน  
338 นางดาราพร ชินาวลี ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการการเงิน  
339 นางนวพรรษ ฟักนาค ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการการเงิน  
340 นายสอิ้ง กันยะมูล ผอ.รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
341 นางพรนภัส เรืองเวช ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
342 นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์ ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
343 นางสาวฐานิตา บุญธรรม ครู รร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
344 นายปฏิญญากร กำเนิด โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
345 นางสาวจันจิรา หาเพชร โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
346 นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
347 นางนวพรรษ ฟักนาค ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
348 นางอัปสร ลาภอินทรีย์ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
349 นางยุพิน เรียนทัพ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
350 นางนิชรา พรมประไพ ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
351 นางดาราพร ชินาวลี ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
352 นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญา ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
353 นายรชานนท์ ฉัตรเงิน ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
354 นางสาววิลาสินี ลิไธสง ครู รร.วชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
355 นายประหยัด สิริกรรณะ รอง ผอ.โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
356 นายเอกลักษณ์ ผลพระ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
357 นายสัญญา อุนพานิชย์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
358 นายประยูร จิระเดชประไพ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
359 นายคณพศ โนรินทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
360 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
361 นายแสงทอง น้อยเกิด โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
362 นายปริญญา วิชัย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
363 นายพรชัย โพธิ์มาก โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
364 นางวัลลภา อินหลวง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
365 นางสาวอรชร พุ่มใย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
366 นางสาวกาญจนา หลาแก้ว โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
367 นางสาวนุชนาฏ บัวทอง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
368 นางสาวกนกวรรณ นิศารัตนานุกูล โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
369 นางสาวสุกัญญา วงษ์ใหญ่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
370 นายกิจโกศล สายคำทร โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
371 นายทรงชัย โทนง่าว โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
372 นายปณิธิ ประคำ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
373 นายรุ่งเกียรติ จันเตี้ย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
374 นายวริทธิ์ธร ตรงต่อกิจ วัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
375 นายสหัสวรรษ อั๋นดอนกลอย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
376 นางสาวเกศกนก เวทสุวรรณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
377 นางสาวจินตนา จักรแก้ว โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
378 นางสาวจิรัฐิพร โพธิ์ชัย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
379 นางสาวจุฬาลักษณ์ สระทองจันทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
380 นางสาวโชติมา เมืองลอย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
381 นางสาวธนารีย์ ชูชื่น โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
382 นางสาวนาตาชา มีพร้อม โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
383 นางสาวบุษยมาส โมกล้า โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
384 นางสาวมณีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
385 นางสาวลักษณาวดี กล่ำเจริญ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
386 นางสาวสุกฤตา แซ่เฮ่ง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
387 นางสาวสุมาพร กลัดปรี โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
388 นางสาวสุวนันท์ เพไทย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
389 นายกิตติกร ต๊ะตา โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
390 นายชยุตพงศ์ ปรางโห้ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
391 นางสาวบงกชกานต์ พุกเนต โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
392 นางสาววิภาวรรณ ใยยวง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
393 นายกวิณชภัศ พ่วงดี โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
394 นายรณรงค์ฤทธิ์ นิรคม โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
395 นางสาวดารณีนุช จุ้ยทรัพย์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
396 นางสาวทิตยา ทองแก้ว โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
397 นางสาวทิพย์เกษร พุ่มใย โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
398 นางสาวพรชนัน พวงทอง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
399 นางสาวศิรินทิพย์ โชติลือ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
400 นายกิตติภัฎ เทพารักษ์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
401 นางสาวอาทิตยา ชาติบุตร โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
402 นางสาวจิรัชฌา พินิตไพศาล โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
403 นางสาวปรินทร ประคำ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
404 นางสาวณัฐพร เนียมหอม โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
405 นางสาวอนิสา โคสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
406 นางสาวอณุรัตน์ ไม้แดง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
407 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญผล โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
408 นางสาววิภารัตน์ อึ่งเส็ง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
409 นางสาวณัชชากมน ทะมะรมย์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
410 นางสาวบริมาศ ร้อยสุยะ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
411 นางสาวนรินพร มหานิล โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
412 นางสาวธนัชชา พานทอง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
413 นางสาวกนกวรรณ บัวบาน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
414 นายอนาวิน สง่าเนตร โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
415 นายสรวิชญ์ ขวัญมุข โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
416 นายศุภวิชญ์ เทพขุนทอง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
417 นายศุภชัย แซ่โค้ว โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
418 นายพลกฤต ถมอินทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
419 นายพงศธร วังนาค โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
420 นายประเสริฐ เต็มใบหยก โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
421 นายปฏิภัทร์ ใจอยู่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
422 นายชนินทร์ พุ่มพวง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
423 นายเฉลิมวงศ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
424 นายทรงภูมิ ศิริพัฒน์พงศ์พร โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
425 นางสาวโสภาพรรณ ทองดี โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
426 นางสาวศศิธร ใบปอด โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
427 นางสาวฐาปนี แสงคำ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
428 นายภูมิพัฒน์ ยิ้มโรจน์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
429 นายภาณุกฤษฎิ์ ปทุมทอง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
430 นายนัฏฐพล กรุษคง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
431 นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
432 นางสาวสุกัญญา วงษ์ใหญ่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
433 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
434 นายสุรพล พิมพ์สอน รองผอ.โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  
435 นางเพลินใจ ประสานศรี วัชรวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  
436 นางวีรวรรณ ไพรสิงห์ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  
437 นายปัญญา ดินไธสง โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  
438 นายชาติภูมิ ศรีตะลา โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]