หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kpt41

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา รอดไพบูลย์โรงเรียนคณฑีพิทยาคม กรรมการ
2. นางปรีดาวรรณ์ สุริสารโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางยุพิน เรียนทัพ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ทองตัน โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ดอนดีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวพรสุภา อิ่มเนยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวสุธเนตร ถาวรโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พยอมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิสวัส แสงแก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายลิขิต ศิลาเงินโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ทิมสี โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ทรัพย์สุริต โรงเรียนขาณุวิทยา กรรมการ
2. นางปวีร์รักษ์ สบายเมือง โรงเรียนวังแขมวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกอร กันไชยโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวลำดวน ไชยสะอาด โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ถาวร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นายณัฏฐากรณ์ นันต๊ะแก้วโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเพียงฤทัย เพิ่มผล โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
2. นางสาวเบญจรงค์ สนธิทิม โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
3. นายธวัช ให้พร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางปฐมรัตน์ จำรัสโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางทองสุก ศิลปศาสตร์ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวนิชาบูล นิลรัตน์ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา กระต่ายทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมหมาย นารถพินิจโรงเรียนขาณุวิทยา กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางนิชรา พรมประไพโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ปานรักษา โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
3. นางวาสนา ทิมแพร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
4. สิบเอกอรพิน แจ้งเจนโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
5. นายฉัตรชัย สุขุม โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นางรุ้งทอง แสงศักดิ์โรงเรียนสลกบาตรรวิทยากรรมการ
3. นางนุชาวดี รัตนพันธ์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ชตาเริกษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายปฏิญญากร กำเนิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี สืบวงษ์รอด โรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสวาท โชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวเพชราภรณ์ ดินแดงโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน เขมะสุนะโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นายบวงสวง น้อมเศียรโรงเรียนชากังราววิทยากรรมการ
5. นางสุมาลี แสงแก้ว โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสุรชา บุรุษศรีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นางสาวชนิดา เจ๊กพ่วงโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
8. นางฐานิดา ฟองหนองอ้อโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
9. นายนิพนธ์ ทองหล่อโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
10. นายสุบิล วงศ์สอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวฝนแก้ว กาฬภักดีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ โรงเรียนชากังราววิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี แช่มช้อยโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส ทองอาจ โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการ
5. นายวาทิต ไพโรจน์อังสุธรโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
6. นางฐิติมา โพธิ์ทอง โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวฐิติรัตน์ สิงคำโล โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศศิภา ศรีสมโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
9. นายประทุม เอมแย้ม โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
10. นางสาวกนกพร อุ่นเป็นนิจโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประมวลทรัพย์ เนียมสุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ถาวรโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลพรรธน์ กุลศรีวรเมศร์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางมลิวัลย์ ขาวทอง โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ พลอาจ โรงเรียนขาณุวิทยา กรรมการ
6. นายนพพร แจ่มหม้อโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
7. นางสาววาสนา ปิ่นทองโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ บัวเถื่อนโรงเรียนสลกบาตรรวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปนัดดา ด้วงนาค โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกฤติกา กาศเจริญโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นายพรชัย เขม้นกิจ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ ศรีสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ เทพปัน โรงเรียนขาณุวิทยา กรรมการ
6. นางปัทมา แป้นพุดเย็นโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์โรงเรียนสลกบาตรรวิทยากรรมการ
8. นางวาสนา ปิ่นทอง โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางประมวลทรัพย์ เนียนสุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ถาวรโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลพรรธน์ กุลศรีวรเมศร์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางมลิวัลย์ ขาวทอง โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ พลอาจ โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นายนพพร แจ่มหม้อโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
7. นายพิเชษฐ์ บัวเถื่อน โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวปนัดดา ด้วงนาค โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกฤติกา กาศเจริญโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นายพรชัย เขม้นกิจ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ ศรีสุขโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ เทพปัน โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นางปัทมา แป้นพุดเย็นโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์โรงเรียนสลกบาตรรวิทยากรรมการ
8. นางวาสนา ปิ่นทอง โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางรัตนา สะสม โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่มโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณพร ทสะสังคินทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางหฤทัย เทพปัน โรงเรียนสลกบาตรรวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมี โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
6. นายธนรัตน์ น้าคณาคุปต์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
7. นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
8. นางปรีดาภิรม พุทธโกศลโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
9. นางสาวบุปผา ทุ่งพรวญโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางรัตนา สะสม โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่มโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณพร ทสะสังคินทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางหฤทัย เทพปัน โรงเรียนสลกบาตรรวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมี โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
6. นายธนารัตน์ น้าคณาคุปต์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
7. นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
8. นางปรีดาภิรม พุทธโกศลโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
9. นางสาวบุปผา ทุ่งพรวญโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสายพิน ปรักมาส โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
3. นายธเนศ เกษวิริยะการณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปรวรรณ บุญประเสริฐโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เครือสิงห์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิตศรา โงนรีโรงเรียนวังแขมวิทยากรรมการ
7. นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
8. นางสาวนริศรา น้อยพงษ์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
9. นางมณีรัตน์ ธรรมสกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
10. นางสาวเมศยา ทองหล่อโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ มีสกุลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา นามราช โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
4. นางสาวทรรศชนก ไกรตะโม่โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นายทองคูณ เพี้ยมูลโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
6. นายสุรเดช ต้นบุญโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
7. นางวรรนิสา จันทราศรีโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
8. นางนิษฐิดา วันบรรเจิดโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
9. นายนพพร บัวคลี่โรงเรียนสลกบาตรรวิทยากรรมการ
10. นางสาวนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวมณีนุช กิตติขจรโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทิยา บุตรดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายวิชาญ เขียวสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางกมลฑิพย์ ประเทศโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นายศุภชัย แก้วขาวโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
7. นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
8. นายสุกฤษฏิ์ อุนเจริญโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
9. นางเกศินี พงษ์พันธุ์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นางสุวรรณา ป้อมใยโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
11. นายสุวรรณ เนื่องเกิดโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสวรรยา จันทร์พุฒโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา ศรีสุวรรณโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวมลทริญา สุจจชารีโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวจงกล ทาโวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายภาสกร แจ่มหม้อโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
5. นายเนตร ธรรมมีโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวนาตยา สุขเอมโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
7. นางสาวมาลีจันทร์ ชาติสุทธิโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
8. นางปรียา เทียนทองโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
9. นางนิภาวดี น่วมอินทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นายวัชรพงษ์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอรวรรณ บุญรอดโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
12. นางปิยมาศ สิงห์ทองโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุหงษาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวกิรกร ศรเพียงออโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชนาท สิงหาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางปัทมาวดี สุริตโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
5. นางอรษา อภิรมย์วิไลชัยโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางสุภาพร โพธิ์ศรีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
7. นางสาวดวงใจ อยู่สุขโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
8. นายกฤษณะ สาลีเจริญโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางทัศนา ขุนไกรโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
2. นางสาวชยาภา พุ่มสมบัติโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นางวัสสา ประวะเสนังโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา ธรรมมีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
5. นางศิริพร เกตุเจริญโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางชลธิชา เต๋าทองโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายมณตรี สิงห์วีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภิตา เสานะจิตโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
2. นางธนรัตน์ ปิติพืชโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
3. นางวิลาพร อารักษ์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นายกิตติชัย ธนะทิพากรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิวงศ์ คำกล่อมโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นางดวงดาว บดีรัฐโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นายครรชิต กอเฮงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
8. นางสาวยุพิน ส่องแสงโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
2. นางสาวสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒีโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิตย์ อินทร์สว่างโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นางศรีแพร ศรีสุพัฒนะกุลโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางราตรี พงษ์เสือโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
6. นายนนทพัทธ์ กุลฉิมโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
7. นายประภาส ธารเปี่ยมโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
8. นายทัศนัยน์ ทึงขำโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิสันต์ ชัยฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นายพรชัย ชัยรินทร์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นางหม้านฟ้า วงษ์ทองใบใหญ่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
5. นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ มาคุ้มโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
7. นางสาวกนกรวี วาฤทธิ์โรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
8. นางกมลรัตน์ ช่างตีทองโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุธิดา ทับจากโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
10. นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
11. นางอรวิภา ยิ้มเสงี่ยมโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวมณฑาทิพย์ เก็กง้วนโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ศรีพาราโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลนโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นายปริญญา อินสว่างโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
6. นางวิไลพร ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
7. นายอานนท์ พุ่มพิศโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
8. นางกมลรัตน์ ช่างตีทองโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจันจิรา ล้อมสุภาโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
10. นายสมชาย สุวรรณจักรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
11. นางศิริรักษ์ บำรุงเวชโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล กาแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดีโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวประโรม พลาพลโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
4. นางภัณฑิรา โพธิ์แนมโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นางสาวมาลัย ฟองนิ้วโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ เมฆีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
7. นางณิชาภา เพิ่มสมบัติโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทร รอกลางโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุวรรณี หนองหลวงโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นายสำราญ ศรเลี่ยมทองโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ คำตีดโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เกตุมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
6. นางนิรดา ราชบุรีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นายสุริยัน เชื้อบุญมีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมนัสชัย แจ่มจรโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
2. นางจันทร์ทรา หลีสกุลโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
3. นายชาตรี ศรีม่วงวงค์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางจุตติ อึ่งเส็งโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
5. นายรุ่งกมล พะโยมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ พิมพาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายธิติพงศ์ สระทองโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี ศรีม่วงวงค์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางสิริมา เปียอยู่ โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางตวงรัตน์ อ้นอินโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายสุทัศพล เข็มสุวรรณผู้เชี่ยวชาญภายนอกกรรมการ
3. นายดนุพันธ์ เชื้อฆโนบลผู้เชี่ยวชาญภายนอกกรรมการ
4. นายสามารถ วงศ์สาครผู้เชี่ยวชาญภายนอกกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนงนุช โฉมนาคโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายนเรศ วิบุญวงค์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรชร แจ้งเอี่ยมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางคนึงนิจ ไชยชโยโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักดีโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางปารีณา แสงแก้วโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ์ จิตมณีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นางปาริชาติ น่วมอินทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสาวเขษมสร โป่งศรีโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ น้อยม่วงโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ อิ่มเพ็งโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
3. นางสาลี่ อุตมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายมงคล สุขีลักษณ์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายอัญชัญ นาคนวลโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นางจันทิมา แก้วศรีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ คันธะชมพูโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรนิภา ยุติธรรมโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชริดา เกิดแสงโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุธีร์ วิชาพรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณีโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
3. นายทัพไท พร้อมเพรียงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายณัฐพล เต๋าทองโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายบัณฑิต จันทร์ภู่โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุธีร์ วิชาพรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณีโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
3. นายทัพไท พร้อมเพรียงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายณัฐพล เต๋าทองโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายบัณฑิต จันทร์ภู่โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมาน ปลั่งกลางโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวภคพร ศรีเดชโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายบรมพงศ์ สินบุญมาโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
4. นายวรรณชัย มงคลศรีโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจินดาลักษณ์ โคตะการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสมาน ปลั่งกลางโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวภคพร ศรีเดชโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายบรมพงศ์ สินบุญมาโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
4. นายวรรณชัย มงคลศรีโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจินดาลักษณ์ โคตะการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิมผกา ครุฑสุวรรณโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางรุ่งภาณี ปิติยะโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
3. นายธีรพงษ์ เที่ยงแท้โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นายถาวร คุ้มคงโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดาพร เจนจบโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายก่อพงศ์ จัดวานิลโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
2. นางมะลิ เขียวสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาววนัสนันท์ พุทธอินศรโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยธิดา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ จันทพุฒโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา พรมมากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นางอารี พินิจชัยโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางวรากร น่วมถนอมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตตินันท์ มหาวันแจ่มโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุษบา แก้วกันทาโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางประทวน มาดีโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นางจันลดา สังข์ยกโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางนงนุช น้อยเกิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นางสายฝน ดีเลิศโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางบุษบา เสียงสุขสันติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิกา ประสิทธิ์อุดมโชติโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
3. นางธนพรรณ ปรางโท้โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นางนิภา ชังคะนาคโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Jaime Asas Gallentesโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุนทร คงศิริโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นายประทวน บดีรัฐโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางไฉไล แก้วประสิทธิ์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
5. นางวิเชียร วารินินโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิพล กันทะสอนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์ มรกฎโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวันโชค วารินินโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวดลฤดี มีสวนโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ เรือนคำโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายฉัตรพงษ์ วิไลมงคลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายยงยุทธ แจ่มหม้อโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศวิน บำรุงสรณ์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นางสาวชยาภรณ์ เค้านาโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายวิชัย สันทัศโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วุฒิพันธ์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายพิทักษ์ บุญญาสิทธิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายขรรชัย สารนอกโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวณัฏธยาน์ ภุมมาโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นายธนภูมิ ต๊ะสินธุโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมชาย วุฒิพันธ์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายพิทักษ์ บุญญาสิทธิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายขรรชัย สารนอกโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวณัฎธยาน์ ภุมมาโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นายธนภูมิ ต๊ะสินธุโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางศรีสุรีย์ ทองสีอ่อนโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางสาวกุลรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นายรณภพ ยศบันเทิงโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนต์ชัย เชาวลิตโรจน์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นางสาวปองฟ้า พานจำปีโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางศรีสุรีย์ ทองสีอ่อนโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายรณภพ ยศบันเทิงโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนต์ชัย เชาวลิตโรจน์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นางสาวปองฟ้า พานจำปีโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกวีศิลป์ สายคำทรโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
2. นายวิทยา ทองรวมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
3. นายณรงค์เดช ดอกแก้วโรงเรียนพิไกรพิทยากรรมการ
4. นางวรวีร์ มรกฎโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
5. นายภิญโญ สุขแก้วโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายกวีศิลป์ สายคำทรโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
2. นายวิทยา ทองรวมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
3. นายณรงค์เดช ดอกแก้วโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางวรวีร์ มรกตโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
5. นายภิญโญ สุขแก้วโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐณิชา บัวคลี่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชาญชัย ศรีอุทัยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นายภูวดล สังขพาลีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ โสรัตน์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ ฟักแก้วโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชาญชัย ศรีอุทัยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นายภูวดล สังขพาลีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ โสรัตน์โรงเรียนสลกบาตรรวิทยากรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ ฟักแก้วโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรัติ ช่างย้อมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุดใจ จารุจิตรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นายประทีป ขันกสิกรรมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ สังเกตโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
5. นายสินชัย ประเสริฐดี โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทะนง คงรอดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นายศราวุธ บัวผันโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
4. นางสาวน้ำเพชร บัวสำลีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ สิงห์ทองโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทนง คงรอดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นายศราวุฒิ บัวผันโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
4. นางสาวน้ำเพชร บัวสำลีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ สิงห์ทองโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสเน่ห์ ภู่สวาสดิ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายนพดนัย ผ่องจิตโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา ปานเหง้าโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ สังเกตโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสเน่ห์ ภู่สวาสดิ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายนพดนัย ผ่องจิตรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา ปานเหง้าโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ สังเกตโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอนุุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้นมหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวเกษร อ่อนคำโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเกษร อ่อนคำโรงเรียนหนองกองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวเกษร อ่อนคำหนองกองพิทยาคมกรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวเกษร อ่อนคำโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุทธิ มีขันหมากโรงเรียนชากังราววิทยากรรมการ
2. นายศุภณัฐ กิตติศิริบัณฑิตโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศกร ศรีจันทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายรชฎ รังสิมาภาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายชุมพล นันทวงษ์โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
6. นายณชพัฒน์ บรรลือศักดิ์โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
7. นายสุกรี อุดคนดีโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
8. นายเสวก จินดาวงศ์ โรงเรียนวังแขมวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเกษมศักดิ์ สายด้วงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธนาคาร ฉิมวัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชโลธร จักรแต๋ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญครอบมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายฉัตรชัย อยู่เกิดมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกวี ครองแก้วมหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายอัศวิน โลหะการกวิทยาลัยราฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายสมคิด แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกวี ครองแก้วมหาวิทยาลัยราชภฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายอัศวิน โลหะการกวิทยาลัยนาฎสุโขทัยกรรมการ
3. นายนายสมคิด แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
2. นายธนวัต ทัพชุมพล โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
3. นายโยคิน ทองคุ้ม โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ตำมะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นายธนวัต ทัพชุมพล โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
3. นายโยคิน ทองคุ้ม โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
4. นายอำพล กอบธัญกิจ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรัตน์ อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายธงชัย สารมะโนโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธิน โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ พงษ์มา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายธงชัย สารมะโนโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธิน โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ พงษ์มา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร พลอาจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นายธีรภัทร ไทยตันโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวิน ทับเกิดโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ ชูชื่นโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร พลอาจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นายธีรภัทร ไทยตันโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวิน ทับเกิดโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ ชูชื่นโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนัญญา สุขรัตน์ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
3. นายศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนัญญา สุขรัตน์ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายภัทรพล ฤทริ์เทพ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายภัทรพล ฤทริ์เทพ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนวัต ทัพชุมพลโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
2. นายบรรพต เนื้อไม้โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายสราวุฒ มนัสสาโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนวัต ทัพชุมพล โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
2. นายบรรพต เนื้อไม้โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายสราวุฒ มนัสสาโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดฐพงศ์ ณ อุบลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยสวรรค์ วรอินทร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นางสุรางค์ พลบำรุง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิ มีขันหมากโรงเรียนชากังราววิทยากรรมการ
5. นายศุภณัฐ กิตติศิริบัณฑิตโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดฐพงศ์ ณ อุบลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยสวรรค์ วรอินทร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นางสุรางค์ พลบำรุง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
4. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอนันต์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
4. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสินชัย ประเสริฐดี โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
2. นายรชฏ รังสิมาภา โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายดฐพงศ์ ณ อุบลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายเสวก จินดาวงศ์ โรงเรียนวังแขมวิทยากรรมการ
3. นายณชพัฒน์ บันลือศักดิ์ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายไพรศาล เพิ่มทวีโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
2. นายเสวก จินดาวงศ์ โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
3. นายณชพัฒน์ บันลือศักดิ์ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ยองทองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวดารากรณ์ ขุนมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวสุรรัตน์ บุญประเสริฐโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก บัวแย้มโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
2. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ยองทองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวิกา ทรัพยประภาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวรรธน์ ชุติภัทร์ดำรงกุลโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววิภา ทรัพยประภานาบ่อคำวิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลชนก บัวแย้มโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวดารากรณ์ ขุนมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิกา ทรัพยประภาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวรรธณ์ ชุติภัทรดำรงกุลโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
3. นางดารากรณ์ ขุนมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางวัฒนา วิโรจน์โยธินโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ พุทธสารโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางพิสมัย จิระประภูศักดิ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางณัฐยา บุตรโรบลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลชนก บัวแย้มโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ชูวัฒนเกียรติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Ma Jing Yuโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. Mr.Yang Rongโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนุสรา สายยาโนโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายบุญชัย กัณตวิสิฐโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางชลันดา ฐานันดรโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. Ms.Sun Li Jiaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
5. Ms.Zhao Ming Jingโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางแน่งน้อย ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Victor Bambrzakโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Artem Norkinโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งรัตน์ กิตติขจรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิราศิลป์ บุตรจันทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Ms.Kim Ka Eunโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ชูวัฒนเกียรติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. Ms.Ma Jing Yuโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. Ms.Yang Rongโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนุสรา สายยาโนโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายบุญชัย กัณตวิสิฐโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางชลันดา ฐานันดรโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. Ms.Sun Li Jiaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
5. Ms.Zhao Ming Jingโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุพร บรรจงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายทรงธรรม พงษ์ษาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Sano Takuyaโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุพร บรรจงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายทรงธรรม พงษ์ษาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Sano Takuyaโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางแน่งน้อย ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Victor Bambrzakโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Artem Norkinโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิราศิลป์ บุตรจันทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Ms.Kim KaEunโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Li Xiao Baiโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สายทองโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลณพรรษ์ ศรีเริงหล้าโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นางสาวมลิตา กันทหมื่นโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
5. Ms.Song Mei Weiโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุพร บรรจงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายทรงธรรม พงษธาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Sano Takuyaโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางแน่งน้อย ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Victor Bambrzakโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Artem Norkinโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ้งรัตน กิตติขจรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิราศิลป์ บุตรจันทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Ms.Kim KaEunโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Te Yangโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Tian Hao Pengโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางสาวศาวพา บัวศรีโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ สอนแหยมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวชัธญาภา วงศ์กองแก้วโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุพร บรรจงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายทรงธรรม พงษธาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Sano Takuyaโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางแน่งน้อย ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Victor Bambrzakโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Artem Norkinโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิราศิลป์ บุตรจันทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Ms.Kim Ka Eunโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุขมลชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายยงยุทธ อินทร์สำเภาชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
4. นายจุมพล น้ำสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
5. นางสาวคะนึงนิจ ปิ่นประภาโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
6. นางเกศกาญจน์ จันปอภารโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
8. นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
9. นางวิภาวิณี ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
10. นางรุ่งแสง กลิ่นบัวโรงเรียนบ้านคุยป่ายางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ เอี่ยมละออชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายอุดม เรื่อศรีจันทร์ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายบุญเลิศ เทพสกุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
4. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนคร กรรมการ
5. นางพรทิพา พันธุ์จันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ น้อยม่วงโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายดำรงศักดิ์ ทองหล่อโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นางสายฝน ดีเลิศโรงเรียนวังแขมวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางอำพันธ์ รอบุญโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางดลยา เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรทิพา โภควัตโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายอำพันธ์ รอบุญโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางดลยา เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรทิพา โภควัตโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ แสนทิ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
3. นางฉายนันท์ อินทรสูต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางดาราพร ชินาวลี โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางสายสุณีย์ ใฝ่มะโนธรรม โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พยอม โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางธนิษฐา อินทะสีโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการ
2. นางภณิดา นาคมูล โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางเกษร น้อยระแหง โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุรภี กุยสุวรณ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่ โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรชนก จันทร์เดชโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
2. นางสาวปวีณา นากรัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภาพร อรัญสารโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิรญา กลิ่นชื่นโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
5. นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวาโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ สุขสอาดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
4. นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นายปริญญา วิชัยโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางภาสิณี บุตรพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวกังสดาล หงษ์น้อย โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา ซังคะนาคโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชามญชุ์ วรางกูรโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่มโรงเรียนทุ่งทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเริง รุ้งกระดี่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ ชัยมงคลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฐิติกร ดาวเรืองโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสำเริง รุ้งกระดี่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ ชัยมงคลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฐิติกร ดาวเรืองโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอรุณ ยอดนิลโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายธนากร เจริญยิ่งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นายวีรหาญ รัตนวีรพงษ์ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพรโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร รักพ่วงโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต ประดิษฐ์โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
2. นางเกษกนก สุขแก้วโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
3. นางพนิดา เกตุวงษ์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายพชร โพธิ์อ่วมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรพร ดาวเรืองโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
2. นางสาวโศภิษฐ์ สวนปลิกโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพา วรรณสมัยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิชัย ระถาพลโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายภัทรพล เมฆพินธุ์ โรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ สงคุ้ม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายพรเทพ แก่นรักษ์ โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายสุพัฒน์ อินหาญโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางพรรณนิภา แก้วปัดโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฤติมา เขียวเกิดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นายเสาวนีย์ ตาคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปุณธิชา มาเนตรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางพรรณนิภา แก้วเกิดโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฤติมา เขียวเกิดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ตาคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปุณธิชา มาเนตรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริกุล เก่าราชการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางอริสรา แสนแก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริกุล เก่าราชการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางอริสรา แสนแก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางธิดามาศ สถิตย์อยู่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
3. นางนรินทร์ มิตรสินพันธ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
4. นายอนิรุตติ์ ผาริโนโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางนุชนารถ ขุมเพ็ชรโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายประเวช ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
2. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรณ์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายฐานันดร์ แย้มนิลโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
2. นางปวริศา เรืองชัยศิวเวทโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายประเวช ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
2. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐานันดร์ แย้มนิลโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายเพิ่มพูน เพิ่มพรมโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
3. นายไพทูลย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายพิษณุ ศิริวัฒน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ สิงห์โตโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายฐานันดร์ แย้มนิลโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
2. นายสุชาติ สอนแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นายน้อย ราชขวัญโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สิงห์โตโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
3. นางกันตพร ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สิงห์โตโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
3. นางกันตพร ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศิริพร บุญมาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. จ.ส.อ.สมร แก้วหล้าโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย อ่อนน้อมโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี จุฬพันธ์ทองโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายปิยะลักษณ์ ยอดดีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
6. นายณัฐภัทร์ ปุกลางดอนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางศิริพร บุญมาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. จ.ส.อ.สมร แก้วหล้าโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย อ่อนน้อมโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี จุฬพันธ์ทองโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายปิยะลักษณ์ ยอดดีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
6. นายณัฐภัทร์ ปุกลางดอนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประยูร จิระเดชประไพโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายประณต หล้าทาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางฉลอง ลี้ตระกูลโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิไกร อุยตระกูลโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
5. นายสถาพร คำบุญมีโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
6. นางศศินภา ที่ปรึกษาโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประยูร จิระเดชประไพโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายประณต หล้าทาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางฉลอง ลี้ตระกูลโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิไกร อุยตระกูลโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
5. นายสถาพร คำบุญมีโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
6. นางศศินภา ที่ปรึกษาโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
2. นายอิทธิเดช น้อมนวลโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายพชร พิมพ์วาปีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางจันทนา ป้อมลอยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
6. นางนัทธมนกาญจน์ จูนกโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
2. นายอิทธิเดช น้อมนวลโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายพชร พิมพ์วาปีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางจันทนา ป้อมลอยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
6. นางนัทธมนกาญจน์ จูนกโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสกุณา นิยมเดชโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางเรณู โพธิ์จันทร์โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ คงไทยโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
5. นายสมโภชน์ แก้วเทียนโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
6. นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิตโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสกุณา นิยมเดชโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางเรณู โพธิ์จันทร์โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ คงไทยโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายสมโภชน์ แก้วเทียนโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
6. นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิตโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ หงษ์ยนต์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นายเสรี สินสิงห์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสุพิน โจ้กุลโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
5. นายนภดล ที่ปรึกษาโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
6. นางทัศนีย์ เต็กสุวรรณโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางเตือนใจ หงษ์ยนต์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นายเสรี สินสิงห์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสุพิน โจ้กุลโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
5. นายนภดล ที่ปรึกษาโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
6. นางทัศนีย์ เต็กสุวรรณโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริณา นาคน้อยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดใจ วัฒนศิริโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ดาวเรืองโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราณีย์ วณิชยานันต์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวพัทธนันต์ ชูเจริญโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริณา นาคน้อยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดใจ วัฒนศิริโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ดาวเรืองโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางพัชรานีย์ วณิชยานันต์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวพัทธนันต์ ชูเจริญโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา เปียมาลย์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นางดรุณี คำสีสังข์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวออมสิน วินิจมนตรีโรงเรียนลานกระบือวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันวิสา พวงสุมาลีโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นางจิตรา มีสวนทองโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
6. นางสาวกรกนก คลังเงินโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจิตติมา เปียมาลย์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นางดรุณี คำสีสังข์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวออมสิน วินิจมนตรีโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นางวันวิสา พวงสุมาลีโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นางจิตรา มีสวนทองโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
6. นางสาวกรกนก คลังเงินโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภา สินสิงห์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุรีลักษณ์ อินสุยะโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายโฆษิต สื่อสารโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
4. นางสุวัฒนี บุญแผ่ผลโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางคนึงนิจ ชัยมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุภา สินสิงห์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุรีลักษณ์ อินสุยะโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายโฆษิต สื่อสารโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
4. นางสุวัฒนี บุญแผ่ผลโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางคนึงนิจ ชัยมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ขวัญ สุวรรณชุติกุลโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวสุทธภา อุดแก้วโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วงโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวทโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ สมศรีโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกตวลี คชาโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ขวัญ สุวรรณชุติกุลโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวสุทธภา อุดแก้วโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วงโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวทโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ สมศรีโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกตวลี คชาโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]