รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลวรินทร์  ศรีคำขัติ
 
1. นางวรรณิภา  จันทร์น้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุเมธาลังการ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  โตพุ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีเมือง
 
1. นายลิขิต  ภิระบัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวบัวหอม  ดวงแสง
 
1. นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ดำคำ
 
1. นางกานต์รดา  สลีสองสม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววาสนา  ก้างยาง
 
1. นางสาวอัมพิกา  ประทุมมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิรา  จันต๊ะ
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  อินทร์ชัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เบแซ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิกา  นาละต๊ะ
 
1. นางเอื้อง  สิทธิประเสริฐ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลินี  สมปาน
 
1. นางสุกันยา  ชุมภูกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา   อินต๊ะมารค
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีพรม
 
1. นางสาวภัทรภร  ชัยปัญหา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  อภิวงค์
 
1. นายภูมินทร์  ธรรมของดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  นวน
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวณัฎฐณิชา  บุญเลิศ
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีสันทราย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จุมปู
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงแพรพลอย  กองมูล
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย   จวบประสพ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงอรรัมภา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางปรีดาวรรณ  แสงสอาด
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  ยืนยงแสน
 
1. นางกมลรัตน์   คำโมนะ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวรัชณีกร  ดวงจันทร์
 
1. นางนารี  มาลา
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนงนภัส  ฮ่อธิวงค์
 
1. นางพิสมัย  พัฒนากุล
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชัชชญา  ทับทิมหิน
 
1. นางสาวมนัญชยา  จันทวงศ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางโสภา  ประจิตร
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ยองเพชร
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เจริญศรี
 
1. นายวรายุทธ  คงแก้ว
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวอัมพร  อินทร์จันทร์
 
1. นายกฤษณา  ปาเปาอ้าย
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  รักยา
 
1. นางสุดสายใจ  อุทัยกุล
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวเมธาพร  ชัยวรรณ์
 
1. นายไชยวิชิต  เมืองคำ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาววลี  สมนาศักดิ์
 
1. นายเจนณรงค์  แสงจันทร์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายชยธร  แพงจ่อย
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายชนธีร์  วิรัตน์เกษม
2. นางสาวนฤชา  มงคลโพธิ์
3. นางสาวปรียาภรณ์  ภวัตหิรัญโรจน์
 
1. นางจามรี  พุทธาศรี
2. นางสาวพัชนี  บุญคง
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  เย็นสุขศิริ
2. เด็กหญิงหนึ่งน้ำทิพย์  บัวทอง
3. เด็กหญิงเพชรฎา  ศรีธิ
 
1. นางนุชเนตร  ตุ้ยระพิงค์
2. นางบุศรินทร์  ธรรมากาศ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  ตาสอน
2. เด็กหญิงพุทธิดา  อินทร์คำดี
3. เด็กหญิงแพรวา  อักษรดิษฐ์
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
2. นางนฤมล  ปินตามูล
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงราตรี  ฟุ้งสิริสัมพันธ์
2. เด็กชายลิขิต  ใคร้คำ
3. เด็กชายวินัย  จะลอ
 
1. นายพูนศักดิ์  สุธีชัย
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายภาราดร  ขวัญยืน
2. นางสาวลลิตา  สร้อยโพธิ์พันธิ์ุ
3. นางสาวสุนิสา  ภู่ตระกูล
 
1. นางสาวสุนีวัลย์  เทพสิงห์
2. นางสาวทัศวรรณ  วงค์บุญมา
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกัลยา  คำลือ
2. นางสาวพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
3. นางสาวอัมพิกา  คำแก้ว
 
1. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวทิตยา  ลำยู
2. นางสาวนภสร  ดอนดง
3. นางสาวประกายวรรณ  ไช่
 
1. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายทิวากรณ์  ทองเนตร
2. เด็กหญิงสุพัชชา  เสียงใส
 
1. นางวลีรัตน์  เพียงใจวงค์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจ้อย  ไทยใหญ่
2. นางสาวศิรินทราทิพย์  ใจวรรณา
 
1. นางพรพิมล  ไชยนันท์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษพร  ตาชะโน
2. เด็กหญิงนัชชา  ชุมศรี
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงเปรมกมล  ศรีวิชัย
2. นางสาวใจรัตน์  สังข์สกุล
 
1. นางรัตนาภรณ์  ใจมา
2. นางนิตยา  วงศ์วุฒิ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนวคุณ  พรมนิล
2. นายศิลาชัย  ศาลางาม
 
1. นางสาวสุนีวัลย์  เทพสิงห์
2. นางโชติกา  มาลัย
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวลัทธพรรณ  แก้วดุสิต
2. นางสาวสุดารัตน์  ใจคำ
 
1. นายเฉลิมไชย  ขันยอด
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวปิยศรี  พรมุนีประสิทธิ์
2. นางสาวศรสวรรค์  เอี่ยมดำรงค์
 
1. นางนันทพร  รักนา
2. นางสาวจุฑามาศ  สิงห์การ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายศุภักษร  จันโท
2. นายสุริยา  ริมพิสอน
 
1. นางสุพิน  ขันตี
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ต่ำคำดี
 
1. นางกาญจนา  วิเศษธร
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ใจวงศ์
 
1. นายฉันทวัฒน์  ฉันทะ
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายทินกฤต  อุตสา
 
1. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายอรุชา  แซ่เลี่ยว
 
1. นายถิรวุฒิ  สุตาลังกา
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายมนัสวิน  ปัญญาสุ
 
1. นางกรุณา  ปฐมธรรมการ
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายสิทธิพงษ์  ลือชา
 
1. นายสุบิน  กำจัด
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เมืองมูล
2. เด็กชายชัยภัทร  ใจน่าน
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จารุวัฒนสุนทร
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล
2. นางธัญกร  กิตติจริยา
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ขันตี
2. เด็กหญิงทิตยาภรณ์  สาระทะ
3. เด็กหญิงเสมอปลาย  จันทิมา
 
1. นายอาหนึ่ง  ชูไวย
2. นายฉันทวัฒน์  ฉันทะ
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อภิวงค์
2. เด็กหญิงนภัสรา  มะโนรา
3. เด็กหญิงแนน  แสงอ่อน
 
1. นายสุวรรณ  วงษ์ศิลป์
2. นางเกตน์สิรี  จันทพิมพ์
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวชมเพยทิพย์  โรงทา
2. นายธนวัฒน์  สุวรรณทา
3. นางสาวรุ่งทิวา  จันทรา
 
1. นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต
2. นายทับ  บางโป่ง
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวณัฐทริกา  อัตถะเรือง
3. นางสาวลลิตา  สร้อยโพธิ์พันธุ์
 
1. นางสนธยา  อัตถะเรือง
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายปวริศ  มะณีอ้าย
2. นางสาวมาลัยทิพย์  โอกาโน่
3. นางสาวรุ่งทิวา  กันแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  ธิดาเรือง
2. นายมนตรี  บัดปัน
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวพิชญา  แสนภูวา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  เชอเมอ
3. นางสาวอรพิน  แยเปียงกู่
 
1. นางกรรณิกา  ติ๊บมณี
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชามาส  จันทรา
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  บุญก้ำ
3. เด็กหญิงมุนิสสะรา  แก่นจัน
 
1. นางรัตนา  ดวงใจ
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณัชริกา  กันทะสอน
2. นายธนากร  ปริศนา
3. นางสาวนงนภัส  ธนะวดี
 
1. นางพัฒนา  ประธานราษฎร์
2. นางภัทราพร  ทรัพย์ศิริ
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกานต์  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงนรีกานต์  จันทิมา
3. เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญาปิน
 
1. นางสุกัลยา  ปั้นแจ่ม
2. นายสิทธิพงศ์  วงษา
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงพิชญาพร  อินทะสอน
2. เด็กหญิงวิศรุตา  คำปาเชื้อ
3. เด็กหญิงอภิสรา  จันทาพูน
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ไชยรัตน์
2. นางสาววาริณี  อินต๊ะ
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกฤติยา  ตาสุข
2. นายธวัชชัย  นามงาม
3. นางสาวสริตา  ทับทอง
 
1. นางชนัญชิดา  เทพสุนันท์
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายณฐพล  ใช่
2. นางสาวทิพธัญญา  ลูกิโต้
3. นายธีรภัทร์  เมืองทรายมูล
 
1. นางสาวเมตตา  ใสสี
2. นางสาววันวิสาข์  กิติวงค์
 
66 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายภานุพงศ์  บุญนำ
2. นางสาวสุพิศ  กันเคลื่อน
3. นางสาวอริศรา  หลวงแสง
 
1. นางภรัณยา  การเก็บ
2. นางภัทราพร  ทรัพย์ศิริ
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวพิมพ์วิภา  ใบยา
2. นายวุฒิชัย  แซ่หัว
3. นางสาวศุภพิชญ์  เสนาวงศ์
 
1. นางณัฐชฎา   พรมมิตร์
2. นางสาวสุทธิพร  ตั้งบริบูรณ์ชัย
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  สีพรมมา
2. นางสาวณัฐณิชา  ปาละ
 
1. นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นางสาวรังสิมา  ใจวงศ์
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภพ  ประจิตร
2. เด็กชายบุริศร์  อาทิตย์สาม
 
1. นางสาวอัจฉรา  สวามิวัศดุ์
2. นายจักรพงษ์  ใจการ
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงศันสนีย์  รวีกุล
2. เด็กหญิงเพชร  ทรงศิริ
 
1. นางโสมภิลัย  สุวรรณ์
2. นายอรรถพล  แซ่อึ๊ง
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  วรรณะ
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  โรจะนะ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เกตุเสนา
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายสุรทิน  จินะราช
2. นายสุรธัช  จินะราช
 
1. นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นางรัตดา  ปันทราช
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  ทาแกง
2. นายชยกฤษณ์  ภิระบรรณ์
 
1. นายธีรยุทธ  มาถา
2. นางสาวดรุณี  สุขสมใจ
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวชัญญาณ์ภัชน์  ชูก้าน
2. นายธีรเมธ  ลังกา
 
1. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
2. นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายชยุต  แซ่เตียว
2. นายทินภัทร  แก้วนา
 
1. นายปฐมพงษ์  กันทะยศ
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายศักรินทร์  นาระต๊ะ
 
1. นางสาวชนัญธิดา  พรมมา
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ก้อนคำ
 
1. นายปรีชา  หยีดน้อย
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกันธิดาภรณ์  ยงเพชร
 
1. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  ทิพย์กมลเสน
 
1. นายสถาปัตย์  พละทรัพย์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาววริษา  วงศ์ทวี
 
1. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายเสกสรรค์  วันดี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวลลิดา  ชัยวรรณะ
 
1. นายสุบิน  กำจัด
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  นามจุมจัง
2. เด็กหญิงณิชมน  ทะอินทร์
3. นางสาวพิกุลทอง  คุณาเทพ
 
1. นางกาญจนา  อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร   จอมใจหาญ
2. เด็กหญิงปาณิศา    สืบสายอ่อน
3. เด็กชายพศิน   ตั้งจิตต์
 
1. นายรัชย์ชวินท์   ยะอนันต์
2. นางรัตนาภรณ์   ซื่อตรง
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชัชญา   เย็นสุขศิริ
2. นางสาววรดา   เครือประดิษฐ์
3. นางสาวอาภากร    อัญภัทรพงศ์
 
1. นางแก้วใจ   เหล่าไพโรจน์จารี
2. นายสิทธิชัย   ชัยลังกา
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายธนภัทร  โกสุมศุภมาลา
2. นางสาวปริญญาพร  อ่อนนามวงค์
3. นางสาวพิมพ์นภา  รัมวุฒิ
 
1. นายสุชาติ  สมงาม
2. นายนพพร  ปัญญาฟู
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์พันธ์  แซ่หวัง
2. เด็กชายสิทธิโชค  พิชัยคำ
3. เด็กชายอภิชัย  หม่อโปกู่
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาวธิดารัตน์  คุณธนะ
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรนภา   ผาอิ่น
2. เด็กหญิงณิชากร   สอนจิตต์
3. เด็กหญิงสิริวิมล    จิตต์แจ้ง
 
1. นางสาววราภรณ์   พรมมิล
2. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  หล้าแสน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  หลวงจันทร์
3. เด็กหญิงปิยะภา  สร้อยแก้ว
 
1. นางกาญจนา  จิตถา
2. นางจุติพร  ณ ลำปาง
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา   สิรินันท์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงภรัณยา   ลีวิริยะสกุล
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ดอยวิไล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   คำฝาเชื้อ
2. นางสาวภาวิดา  กันหา
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวจิณณพัต  ปงลังกา
2. นางสาวณัฐชยา  อุ่นใจ
3. นางสาวนารีรีตน์  วงศ์ชัย
 
1. นางสาวอารีย์  หมั่นพัฒนาการ
2. นางสาวบุษราริน  กันทะวิชัย
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวปิยะฉัตร  แซ่ย่าง
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เลายะ
3. นายภูมินทร์  เยซอกู่
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาวธิดารัตน์  คุณธนะ
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธนดล  ราชคม
2. นายภานุพงษ์  เพชรโพธหาร
3. นางสาววรนุช  เผ่าปัญญา
 
1. นายศุภรัตน์  มะโน
2. นางสาววรรณาภา  ยาวิชัย
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวธิดาพร  ธิยะคำ
2. นางสาวนัทธมน  ภัยราช
3. นายปิโยรส  พฤทธิสัญจัย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
2. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  มุงจะธส
2. เด็กชายภานุพงศ์  ห่านฟ้างาม
3. เด็กชายสุทธวีร์  คิดมาช่วย
 
1. นางกาญจนา  อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพีรพล  สิงหา
2. เด็กหญิงสุจิรา  ดวงประเสริฐชัย
3. นางสาวอรุณวรรณ   มุกดา
 
1. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
2. นายคงกฤช  อะทะวงศ์
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายธนโชติ  ขันสุธรรม
2. นางสาวปอย  ไชยหล้า
3. นางสาวมลิวรรณ  หมื่นโป๊ะ
 
1. นางสาวภัทรวดี  มะโนเรือง
2. นายชนก  แสนติยศ
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  สงสัย
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  อุดม
3. เด็กหญิงอรทัย  คำแดง
 
1. นางณฐมน  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวนริศรา  ปัญเฉลียว
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายกิตติคุณ  วรจันทร์เพ็ญศรี
2. นายจักรพันธ์  แซ่กือ
3. นายเมธัส  แซ่หง่าน
 
1. นายอุดม  ผลดี
2. นางสาวศิรณีย์  แซ่กือ
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายธนกฤต  รัตนะ
2. นายผดุงเกียรติ  เขตกัน
3. นายวัชรินทร์  ราชกุณา
 
1. นายสุชาติ  สมงาม
2. นายนพพร  ปัญญาฟู
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่ลี
2. นางสาวสุภนิดา  ชีวินจรัสเรือง
3. นางสาวสุมาลี  ขจรเกรียงไกร
 
1. นางสาววนิดา  ปิงสุแสน
2. นายกฤษดา  กามนต์
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกชพร  คำแขก
2. นางสาวสิริยากร  เกี่ยวบ้านหัน
3. นางสาวสุพัตรา  พรมตัน
 
1. นางนาฎอนงค์  ทู้ไพเราะ
2. นางสาวนาถยา  อุตมา
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยยิถะ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ทวีสุข
3. เด็กชายปธานิน  จตุนาม
 
1. นางณัชชา  เรือนมูล
2. นางกาญจนา  อักษรดิษฐ์
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่จิง
2. เด็กหญิงรวิกานต์  เลาโต่
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วังแง่
 
1. นายทนงศักดิ์  หวานหอม
2. นางสาวฉัตรนิฏฐา  สุนันตา
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วน้อย
2. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วแสง
3. เด็กหญิงเขมิสรา  หมูนิล
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางสาวอรอนงค์  สุริภา
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปพัชญา  สมบัติเจริญกิจ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บ๊าคโอเฟ่น
3. เด็กหญิงรณิดา  ลือพักตร์
 
1. นางสาวพิมประภา   อุ่นโทกาศ
2. นางชมนพร   จะเรียมพันธ์
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ตุงคะบุรี
2. นายพงศกร  แก้วมา
3. นางสาวสิริกร  กองบุตร
 
1. นางวิภา  กันสีเวียง
2. นางสมศรี  สวัสดี
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวดลชนก   ดำรงวัฒนากูล
2. นางสาวนรีกานต์    พรมสวัสดิ์
3. นางสาวศศินภา   ฤทธิ์พิชิตชัย
 
1. นางมทินา   มาละวงษ์
2. นางสาววนิดา   ศิริเขียว
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวพรรณภา  อมาตยกุล
2. นางสาวศุภานันท์  สารแก้ว
3. นางสาวเอมนิกา  ยาวิชัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
2. นางสาวศิริรัตน์  เจนใจ
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายพิชายศ  สาธิวงค์
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  แก้วใจกัน
 
1. นางกัญจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางจุฬารัตน์  จินะแก้ว
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  จันแปงเงิน
2. เด็กชายสุธิพงษ์  จินะ
 
1. นางสมศรี  สวัสดี
2. นายศรนรินทร์  อิ่นคำ
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์  ปันดวง
2. เด็กชายปฐพล  ศรีรัตนพงษ์
 
1. นายสุพจน์   กาวิลาวรรณ
2. นางรัชนี  เลิศเกษม
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อะทะไชย
2. นายพริษฐ์  คำงาม
 
1. นางณฐมน  ทิพย์วงศ์
2. นายอุดร  จันเลน
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  หมื่อเเล
2. นางสาวสุภารัตน์  อินต๊ะนาม
 
1. นายพงศ์สุธี  เลศักดิ์
2. นางสาวดารุณี  เชื้อเจ็ดตน
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายนายภูภัฏ  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สมฟองทอง
 
1. นายดุสิต  แก้วหล้า
2. นางสาวรจนา  ขัติยศ
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  ทาเบ้า
2. นายภูมิภัทร  เชื้อลี้อ
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  ต๊ะเขียว
2. เด็กชายสหรัฐ  เงินสัจจา
 
1. นายนิวัต  ยอดมูลดี
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวียนรอบ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทายะนา
 
1. นางฐณัฐธกานต์  แก้วจำปา
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรนภา  ผาอิ่น
2. เด็กชายมกรธวัช   กุลพงษ์
 
1. นายสมชาติ   ประสม
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงษ์  บุญรัตนานันท์
2. เด็กชายพงศกร  ชัยชนะ
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ณ ลำปาง
2. เด็กชายวันเฉลิม  วงศ์ไชย
 
1. นายไกรสิทธิ์  ปันวัง
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายป้องนิธิ  ปันรักโทน
2. เด็กชายวชิรวิทย์  แดงเขียว
 
1. นางเจตชฎาพร  ประมวน
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายต้อม  คำเงิน
2. เด็กชายแก้ว  นามหลง
 
1. นายเทอดศักดิ์  จันทิมา
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรภูมิ   เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายสิรวิชญ์   คำชุ่ม
 
1. นายอัครเดช   เมฆสุรินทร์
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายนนทนันท์  นันทวาศ
2. นายนวพล  เดชบุญ
 
1. นายดุษฎี  ศรีทรงราช
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุลีพร  มงคลคลี
2. เด็กหญิงธัญภัค  ปงลังกา
3. เด็กหญิงนก  สามใจยา
4. เด็กหญิงพรพรรษา  ปงลิต
5. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วมา
 
1. นางสาวชีวพร  สุดแดน
2. นางยลรวี  อินต๊ะ
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎี  สีลา
2. เด็กชายชานนท์  ถนอมรัก
3. เด็กหญิงปณิศรา  กาวิชัย
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เทพยา
5. เด็กหญิงเบญญพร  จันรส
 
1. นายวรากร  ปัญญาคำ
2. นายปฏิญาณ  หลาบมาลา
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีหมอก
2. เด็กหญิงจินตวรรณ  เรืองนาราบ
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ยอดปา
4. เด็กหญิงภัทรลดา  ยศไกร
5. เด็กหญิงอทิติยา  ตาหล้า
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
2. นางขวัญจิต  ไฝขัน
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคาโอริ  ยามากูจิ
2. เด็กหญิงชนาภัทร์  สายใจ
3. เด็กหญิงชนาภา  สายใจ
4. เด็กหญิงนันทิยา  สุเรียมมา
5. เด็กหญิงพิชญภรณ์  พากเพียร
 
1. นางนฤมล  ชลประทิน
2. นางอรุณรัตน์  กันคำ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายคมชาญ  รู้ทำนอง
2. นายณัฐวัตร  รักคำ
3. นายวันเฉลิม  เหล็กแปง
4. นางสาวหัสยา  สิ่งของ
5. นางสาวเกษสุดารัตน์  ธรรมขัตย์
 
1. นายสาริกา  นาเมืองรักษ์
2. นางศิรินทิพย์  ทันใจ
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร  มโนรส
2. นางสาวชธิภา  ชื่นปัญญานิมิตร
3. นางสาวนาตยา  ทองคำ
4. นางสาวศรัญญา  อังคีรี
5. นางสาวอังคณา  อินทสิทธิ์
 
1. นายนำชัย  หอมแก่นจัน
2. นายพิษณุ  ปิงสมปาน
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกัลย์กมล  กันทะมูล
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ชัยชนะ
3. นางสาวนิรชา  มีคุณ
4. นางสาวสรารัตน์  สระทองทา
5. นางสาวสิราวรรณ์  พวงพันธ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขันจันทร์
2. นายปฏิญาณ  หลาบมาลา
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกัณฑิมา   ณ เชียงใหม่
2. นายธนภัทร  สุขเกษม
3. นางสาววิลาวัณย์   ตาวิยะ
4. นางสาวศรสวรรค์  ขยันการ
5. นางสาวศิริณัฐกาญจ์   วุฒี
 
1. นางนฤมล  ชลประทิน
2. นางนพสร  ท้าวเขื่อน
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงดวงกมล  หน่อหล้า
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  น้ำใส
3. เด็กหญิงศุภกานต์  แซ่ลี้
4. เด็กหญิงสายพิม  เวยเชกู่
5. เด็กหญิงอารยา  จารุยานนท์
 
1. นายชยพล  บุญแรง
2. นายพิษณุ  สุวรรณ
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรเวทย์  แซ่ฟู่
2. เด็กหญิงพลอย  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงวันวิษา  ทนากร
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มะโนเสาร์
5. เด็กหญิงอังคณา  จันทาพูน
 
1. นายนำชัย  หอมแก่นจัน
2. นายพิษณุ  ปิงสมปาน
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธศร  เจริญ
2. นางสาวปิยะวดี  รายพิมาย
3. นางสาววศินี  แอนโก
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สุริยศ
5. นายอภิวิชญ์  พลพานิช
 
1. นายสุวิทย์  สีตื้อ
2. นางสาวธนิมพร  ยารวง
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงคลาวเดีย  ญาติศรัทธา
2. เด็กชายชัยณรงค์   อินเทพ
3. เด็กหญิงทสรฐ   พิชัย
4. เด็กหญิงพรทิพย์  วงศ์ชัย
5. เด็กชายสิทธิชัย   แสนกว้าน
 
1. นายวิรุตน์  เตรียมทนะ
2. นางสาวผกามาศ  วงศ์ชัย
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ใจอ้าย
2. นายณัฐพงษ์  ศรีนาวงษ์
3. นายนคร  กะการดี
4. นายนุติกร  จันแปงเงิน
5. นายเฉลิมพล  ลิมพิสร
 
1. นายพิทักษ์  ไชยสถาน
2. พระสมคิด  จิตฺตสํวโร
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายกฤษฏา  โจวเปีย
2. นายชัยเจริญ  กาละวัน
3. นายธิติวุฒิ  สุภาวงค์
4. นางสาวนิภาพร  เกตุแก้ว
5. นายอภิสิทธิ์  ปงรังษี
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
2. นางจารีย์  กุณะ
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤษณพล  นามะยอม
2. นางสาวนุชจรี  แก้วกันใจ
3. นางสาวปัณณพร  แสงอุส่าห์
4. นายพงศกร  ห่านฟ้างาม
5. นายอธิปกรณ์  ผ้าเจริญ
 
1. นางพิชยา  วีระพงษ์
2. นางเย็นจิต  ตะนัยศรี
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ผามั่ง
2. นางสาวบุษยมาศ  ชัยรินทร์
3. นางสาวพัชรินทร์  ทองสวัสดิ์
4. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีรัตน์
5. นายอภิเชษฐ์  วงค์ปินตา
 
1. นางกรกนก  อุ่นบ้าน
2. นายพิมพ์  ค้ากำยาน
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงญารินดา  พรมมา
2. เด็กหญิงนันตวรรณ  แสงสุก
3. เด็กชายปรเมษฐ์  จันทร์ต๊ะผิน
4. เด็กชายพรภวิษย์  หมั่นฝึกพันธ์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  เรือนสิทธิ์
 
1. นางสาวบัญชรี  ณ ลำพูน
2. นายพันธกร  อุทธิตสาร
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา   สิรินันท์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนวล  หนานอ้าย
3. เด็กหญิงนิรัมพร   แซ่ลี้
4. เด็กหญิงฟาติมา   เทพจักร
5. เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์ศรีวิศาล
 
1. นางสาวสุพรรณี   ถูกจิตร
2. นางสาวมนสิการ  เชื้อเมืองพาน
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายคุณาสิน  ปีเจ๊อ
2. นางสาวจ๋ามหอม  ดวงศรี
3. นางสาวธิดา  วงค์กันยา
4. นายวีรกุล  ศรีวรรณ
 
1. นายแมน  ตนภู
2. นายสุรเชษฐ์  ธรรมโสภณ
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลนิชา  ชัยประหลาด
2. เด็กหญิงธัญญาพร  พุทธิมา
3. เด็กหญิงธันยาณัฐ  ณ ชัยภูมิ
4. เด็กหญิงมนัญชยา  จรรยา
5. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยแก้ว
 
1. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
2. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  เชื้อน้อย
2. นางสาวณัฐชา  ยารังษี
3. นางสาวมีนนภา  บุญพันธุ์
4. นางสาวศุภลักษณ์  ใจผ่อง
5. นายอัมรินทร์  ยอดสุวรรณ์
 
1. นางสาวปราณี  วงศ์ชัย
2. นางสาวกัลยา  อินเรือง
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
2. นายอนุวัช  กันทา
3. นางสาวอารดา  เนตรวิจิตร
4. นายอิทธิพล  นาราศักดิ์
5. นายเจมส์  ศรีวรรณ
 
1. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
2. นายกรกฎ  ก้างออนตา
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกรรวิภา  ชัยวัง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  กันยะมี
3. นางสาวชลธาร  ศาสดารัชศาสตร์
4. นางสาวนัทศนันท์  สิงห์ทอง
5. นางสาวนันทกานต์  คำรินทร์
 
1. นายวรากร  ปัญญาคำ
2. นางสาววิไลรัตน์  สุนันตา
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายญาณากร  หนสมสุข
2. นางสาวณัฎฐณิชา  เวียงสี
3. นางสาวธัญจิรา  ทรงศิริ
4. นายนครินทร์  กวาวหก
5. นายพช  ทำการ
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
2. นายสุริยา  อ่อนหนองหว้า
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  มีเก็บ
2. นางสาวขวัญภิรมย์  อวดร่าง
3. นางสาวชมพูนุช  เมืองแสน
4. นายณัฐพงษ์  มุงเมือง
5. นายณัฐพล  โสตกลาง
6. นายนพรัตน์  นัยโพธิ์
7. นางสาวพิชญาพร  มูลมินทร์
8. นางสาวพิมพิกา  สุทธดุก
9. นางสาวภาวินี  ยอดสูงสุด
10. นางสาวรัชฎาภรณ์  เขียวใหม่
11. นายวรพัฒน์  มวลวรธัมม์
12. นายวรากร  ปวงจันทรา
13. นางสาววัลย์ชาญา  พนาวาส
14. นายศรันย์  แซ่เล้า
15. นายศิรากร  เครือพิมาย
16. นางสาวศุชัญญา  มูลกา
17. นายอธิวัฒน์  สล่าปัน
18. นายอัครพล  แก้วพริก
19. นางสาวอังคณา  อุดมวรกิจ
20. นายเธียรนัย  ดวงแก้วเรือน
 
1. นายวรพจน์  กันธิยะ
2. นายอดิศักดิ์   บุญเถาว์
3. นายไชยวิชิต  เมืองคำ
4. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์
5. นายสุชาดา  นัยติ๊บ
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายกชกร   จันต๊ะคาด
2. นางสาวจิรัชยา   อินตาชิ
3. นายชนะชัย   สุขดี
4. นางสาวณัฐรนัน    เอี่ยมสมบูรณ์
5. นายธนพงษ์    แสงบุญ
6. นายธนภัทร   สุขเกษม
7. นางสาวธิดาวัลย์   เล็กตัว
8. นางสาวนวรัตน์   มาวิเลิศ
9. นายปวริศ   สุขวัฒนานนท์
10. นางสาวปิติภานี   หลวงจินา
11. นายปิยะชน   กุมมาลือ
12. นางสาวพัชชิตา   สินสุรินทร์
13. นายพีรพัฒน์   บุญเยาว์
14. นายภัทรพงษ์   จันทราพูน
15. เด็กชายรมิตา   โนเลี่ยม
16. นายรัฐธรรมนูญ เกตุมอญ   เกตุมอญ
17. นายศิวกร   ภู่เพชร
18. นางสาวศุภกานต์   ดวงใจประเสริฐ
19. นางสาวศุภิสรา   ปิยะสันต์
20. นายอิทธิบูรณ์   คำแก่น
 
1. นายอภิวัฒน์  อะภิวงษา
2. นายเจริญไชย  อะทะไชย
3. นายพิทักษ์  ทองมูล
4. นางวิไล  สารธนกุล
5. นายเอนก  กิติศรี
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวกันต์ฤทัย  มะระกัน
2. นางสาวงามพรรณ  นาคประเสริฐ
3. นางสาวจิรัชญา  ธรรมสอน
4. นายณรงค์ชัย  มาชิริน
5. นางสาวนภาพร  ศรีคำ
6. นางสาวนันทวัน  ดาธิกา
7. นางสาวนิภาพร  แก้วรากมุก
8. นางสาวนุชรินทร์  อุ่นน้อย
9. นางสาวปวันรัตน์  ผานาค
10. นางสาวปัทมพร  สิริคำ
11. นางสาวมลริชา  พุทธเสน
12. นางสาวลักษณ์นารา  คำอุปละ
13. นายวรรณพงศ์  อินใจ
14. นางสาววิมพ์วิภา  สมประสงค์
15. นายศิวกร  โป่งแก้ว
16. นายสรนันท์  เสนปัญญา
17. นางสาวสุพัตรา  กันฤทธิ์
18. นายสุรนาท  เวียงสิบมา
19. นางสาวอังศุมาริน  วิสุทธิ์
20. นางสาวอาทิตยา  สิทธิสาร
 
1. นายสิงห์ชาย  อิ่นคำ
2. นางปรียา  โสทอง
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  โชติธรรมกิจ
2. นายกิตติธัช  ศรีสุขใส
3. นางสาวชณัฐดา  มะโนชัย
4. นายชนะไพร  เชื้อสะอาด
5. นางสาวฐิติวรดา  ชัยประเสริฐ
6. นายณพงศ์  อวิโรธนานนท์
7. นายณัฐพงศ์  รามเนตร
8. นายธนภัทร  สุขเกษม
9. นางสาวนภัสสร  อินทรทิพย์
10. นายภูมิผไท  กองมะลิ
11. นางสาวรมิดา  ทิพจร
12. นายวิสิษฏ์  พงษ์ปัญญาศรี
13. นางสาวศภิสรา  มูลจนะบาตร
14. นายศุภกร  มณีขันธ์
15. นายศุราวัฒน์  สะอาดเอี่ยม
16. นายสัณหพัฐ  ชื่นชนะ
17. นายสิงหวัฒน์  ชัชวรัตน์
18. นายอภิวัฒน์  อักษรวงศ์วิทยา
19. นางสาวเพชรรัตน์  จามเป็ง
20. นายเวทิน  นิเท
 
1. นางวันพร  อะทะไชย
2. นายบัญญัติ  จามรี
3. นายชาญณรงค์  กันคำ
4. นายพงศ์ศักดิ์  ปันแก้ว
5. นายอภินันท์  ผ่องกมล
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกัณฑิกา  คำนวล
2. นางสาวกัลยาณี  สุทธิประภา
3. นางสาวกุลธิดา  กาหะ
4. นายชวัลวิทย์  กุลสวัสดิ์
5. นายณัฐจรัญ  นิรันดร์โชติ
6. นายณัฐพันธ์  ราชคม
7. นางสาวนภัสสร  เรืองแสง
8. นางสาวปาลิตา  พึ่งกริม
9. นางสาวพลอยมณี  ภูมิพันธ์
10. นางสาวรสสุคนธ์  มงคล
11. นางสาวลุลินาท  ดวงดี
12. นายวรชัย  เดชกล้า
13. นางสาวศิวพร  โสสนุย
14. นายศุภวิชญ์  ไทยจำนงค์
15. นางสาวหล้า  แสงสุข
16. นางสาวอรพรรณ  ชัยศรี
17. นางสาวอัญมณี  วงค์แสง
18. นายเธียรเศรษฐ์  นิตยโรจน์
19. นางสาวแสงจันทร์  บุญคำ
20. นายโอม  สัตนาโค
 
1. นายคมเพชร  ราชคม
2. นายกฤษณา  ปาเปาอ้าย
3. นายกฤษณะ  จันทร์เต็ม
4. นางสาวสุรีพร  จันทร์สอน
5. นางสาวปาริชาติ  เชื้อเจ็ดตน
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เย็นใจ
 
1. นางสาวพัชรา  อยากไปไกล
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  นันต๊ะภาพ
 
1. นางสาวพรรณิภา  ยะตา
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาววาสนา  หลักคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณชัย
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจพร  กันติมูล
 
1. นางสุวิดาภรณ์  คำแผ่นชัย
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  คำต๊ะ
 
1. นางสาวพรรณิภา  ยะตา
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวอรนิช  ท้าววิทย์วัฒน์
 
1. นางสาวสายพิน  โปราหา
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายปิยะบุตร  เฉตระการ
 
1. นางสุวิดาภรณ์  คำแผ่นชัย
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  คำเหล็ก
 
1. นางสุวัจนา  แก้วกันใจ
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ณ เมืองนิล
2. เด็กชายธนกฤต  น้อยทะรงค์
 
1. นางปิยาพัชร์  ชาติชำนาญ
2. นางศิรารัตน์  กรรมสิทธิ์
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายณัฎฐ์  สมหวัง
2. เด็กหญิงพลอยวรีย์  บุญมี
 
1. นายประชา  วงค์ศรีดา
2. นางบุษบา  ปัดภัย
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมลพัฒน์  กาวิละมูล
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ดะแอ
 
1. นายกฤษณกรรณ  แก้วเทพ
2. นางสาวเสาวภา  มณีมูล
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกายกนก  คีลาวงษ์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ก้างออนตา
 
1. นางอัญชลี  ขาเลศักดิ์
2. นางทิพวรรณ์  เขียวสิงห์
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  ศรีโยไว
2. นางสาวรจนา  แก้วมาเรือน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   ไชยะวุฑฒิกุล
2. นางอมรรัตน์  สมศักดิ์
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  ทำทาน
2. นางสาวเกวลิน  เพตะกร
 
1. นางสมรส  เหมะธุรินทร์
2. นางสาวพรรษา  จำเริญ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  จอมปัญญา
2. นางสาวเมตจิตรีย์  พัฒนา
 
1. นางทิพวรรณ์  เขียวสิงห์
2. นางสาวฉวีวรรณ   คำปัน
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวอิสริยา  เชียงแรง
2. นายอุทิศ  โชคากุ
 
1. นางจิราภรณ์  สุขสันต์
2. นางสาวศศิธร  สุริยา
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  ขรรค์ชัย
2. เด็กหญิงนิลุบล  เงินแท้
3. นางสาวปานไพลิน  วงศ์ราช
4. นางสาวพสชนัน  จงจิตร
5. นางสาวภาวรินทร์  เขตรักษา
6. นางสาวรัตนาพร  พิลาวุฒิ
7. เด็กหญิงวรรณภา  มหาอุตย์
8. เด็กหญิงสวิตตา  ธิโนชัย
9. นางสาวอาภรณ์ชัย  สิมมาทอง
10. เด็กหญิงเกวลิน  ก่อเกิด
 
1. นางนฤมล  หลองทุ่ง
2. นางจารี  จอมมงคล
3. นางศิรินทิพย์  ทันใจ
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จอมแปง
2. นางสาวจุฑารัตน์  หวายคำ
3. เด็กหญิงชนากานต์  พันธุ์วิริยะเวช
4. นางสาวธัญญรัตน์  ใจฟู
5. เด็กหญิงธารทิพย์  ตืดรักษ์
6. นางสาวธีรนาฎ  ธรรมเสน
7. เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์คำ
8. เด็กหญิงศศิภา  พงศ์ศุภศักดิ์
9. เด็กหญิงอทิตยา   ศิริประภาไพศาล
10. เด็กหญิงใบเฟิร์น  พรมตัน
 
1. นายชวนชิด  จันทาพูน
2. นายชัชวาล  ธีรชัยสกุล
3. นายลิขิต  บุญเลิศ
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ราชวงค์
2. เด็กหญิงจันทร์จอด  ทองคำ
3. นางสาวธัญญาภรณ์  ลำภู
4. เด็กหญิงนฤทัย  เตชะ
5. นางสาวบุญฑริกา  แก้วบัวคู
6. เด็กหญิงปรารถนา  นิพนธ์
7. นางสาวสัตตกมล  ม่วงคำ
8. เด็กหญิงสุภาวดี  สิงหาบุตร
9. เด็กหญิงอรธนา  เรืองวิสัย
10. เด็กหญิงแสงฟอง  วงศ์มาก
 
1. นางจิรพร  แสงโปร่ง
2. นายอัษฎากร  แสงโปร่ง
3. นายพิมพ์  ค้ากำยาน
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวกันนาลักษณ์  คำปัญโญ
2. นางสาวชลธิชา  จินดาชาติ
3. นางสาวชไมกร  หมื่นชัยวงศ์
4. นายณัฐนันท์  สุริยา
5. นางสาวณัฐนิชา  จันทร์ตา
6. นายต่อลาภ  ราชคม
7. นางสาวธัญรดา  ม่วงแกม
8. นางสาวธิดารัตน์  สุขสามปัน
9. นางสาวธิวาห์  อุตป้อ
10. นางสาวปลายฟ้า  ถิ่นฐาน
11. นางสาวปิยฉัตร  วรรณลี
12. นายวรวัฒน์  มโนวรรณ
13. นายสรวิทย์  โสดวงค์
14. นางสาวเจนจิรา  ไชยวงศ์
15. นายเจษฎา  โสภา
 
1. นายนิยม  ทะคำ
2. นายณรงค์  เสร็จกิตดี
3. นายพงศธร  จันต๊ะนาเขต
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกฤตัชญ์  ชิณาญาน
2. เด็กหญิงณัฐชา  อภิไชย
3. เด็กหญิงดาววรรณ  ทาศักดิ์
4. เด็กหญิงนภัส  สิริเมธีตระกูล
5. เด็กหญิงปวีณนุช  ทามาคิ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  พันธ์สิน
7. เด็กหญิงภาวิดา  จะฟี
8. เด็กหญิงศรัญญ่า  คำแก้ว
9. เด็กหญิงสาริกา  ชุ่มใจ
10. เด็กหญิงสุวิมล  ทองอยู่
11. เด็กหญิงอัญชลี  ขันแก้ว
12. เด็กหญิงอัญชุลีพร  เชื้อเมืองพาน
13. เด็กหญิงเพียงวรินทร์  แซ่มู่
14. เด็กชายแซคคารี  บรันแฮม
15. เด็กหญิงไทซิ่ง  จันทร์วงค์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางกรรณิการ์  อภิไชย
4. นางดารารัตน์  ศรีคำสุข
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  ลุบมาตย์
2. เด็กหญิงชุลีพร  ปัญญยาว
3. นางสาวณัฐชนันท์  ปัญญาหลวง
4. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วอ้าย
5. เด็กหญิงธันยพร  แก้วอ้าย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินต๊ะเสน
7. เด็กหญิงปริญญา  พรมฝัน
8. นางสาวมินตรา  แสนศิริ
9. นางสาววัชมล  หมูคำ
10. นางสาววันวิสา  เพชรทูล
11. นางสาวศิริพร  สืบจ้อน
12. นางสาวสุภาภร  ใจวงค์
13. นางสาวอรปรียา  แก้วอ้าย
14. นางสาวอลิชา  ชัยพนัส
 
1. นายประยูร  สายหล้า
2. นางสุรีย์ภรณ์   ศรีคำ
3. นายวิโรจน์  ทองดีโลก
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ใจเกิด
2. เด็กหญิงอนันยตา  ตาลำ
 
1. นายบุญเปล่ง  ค้าแก้ว
2. นายพงศกร  ก๋ารินทร์
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกวิสรา  วาดเขียน
2. เด็กชายพฤฒพล  เดชมนต์
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จินาจันทร์
2. เด็กหญิงสายฝน  ปันทะยา
 
1. นางสาวพิสมัย  วังหมื่น
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกนกนุช  แซ่ฟอง
2. เด็กหญิงหอมเงิน  สามจ้อย
 
1. นายโกศล  คำเงิน
2. นายอานนท์  ปะเมโท
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวบุณยาพร  วิเศษวิไลรักษ์
2. นางสาวรัศมี  มาเยอะ
 
1. จ.ส.อ.วันทนา  บัลลังก์
2. นายวุฒิไกร  ขันแก้ว
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายปิติกร  นาระถี
2. นายพศุตม์  สารคาม
 
1. นางพิชยา  สุภาษี
2. นายหน่อย  วรนาม
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  ซื่อสัตย์
2. นางสาวจินตภา  ศรีมา
 
1. นางสุวิมล  ธิวรรณ์
 
184 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินเทพ
2. นายธนบดี  ชื่นจิตต์
 
1. นายสุรชัย  ศิริตา
2. นายนำพล  ชัยวิก
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ไกลถิ่น
 
1. นายเรืองเดช   ผิวพรรณ
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ้งพิไล  ปัดภัย
 
1. นายกบินทร์   เตชวงศ์
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงมินตรา  แสนศิริ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวโบว์  หน่อแสง
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาววัลลภา  คำวัง
 
1. นายอัศวิน  ด่านพินิจ
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวณัชนิช   หล่ายนาสาร
 
1. นางสาวชไมพร  จันต๊ะ
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวสุภัทชราพร  แก้วน้อย
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวเจนนิศา  นามหลวง
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ค้าแก้ว
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงรัตนา  อ้ายไชย
 
1. นายชลาพันธ์  ดวงปากดี
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ   ศิริวิวัฒนากุล
 
1. นายกบินทร์   เตชวงศ์
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายอามือ   เพียมือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญยงค์
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายชินดนัย  อินตา
 
1. นายเรืองเดช   ผิวพรรณ
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  ดอนทอง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายปณชัย  ยามี
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจารุศิลป์  ถินคุณากร
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงศิริพร  ม้าแก้ว
 
1. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวน้อย  บุญมี
 
1. นางพรสวรรค์  กัมพลานนท์
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศุภกร  บุญเรือง
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายชินดนัย  อินตา
 
1. นายเรืองเดช   ผิวพรรณ
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวหอมนวล  นามจาย
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ผิวผ่อง
 
1. นายโกวิท  บุญเรือง
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  นันต๊ะภาพ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายชินวัตร  จันแปงเงิน
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายภาสกร  จันทาพูน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงศิวนาถ  จันทร์ทา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวสุวรรณี  ศรีวรรณ
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์   มะโนวงค์
 
1. นายเรืองเดช   ผิวพรรณ
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายวรวิทย์  แก้วคำแดง
 
1. นางอัจฉราพร  ยารังษี
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา  ธิจินะ
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวรัฐธิกา  ระพิสุวรรณ
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงสายพิณ  ดวงแก้ว
2. นางสาวโบว์  หน่อแสง
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สังวาลไพร
2. เด็กหญิงชาลิสา  บุญมา
 
1. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 1. สามเณรวิชัย  บุญเกิด
2. สามเณรสุรศักดิ์  สุขจางเจริญ
 
1. พระประพนธนัย  เอื้องคำ
2. พระสิงหา  ภูง่าว
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กฤษณาวารินทร์
2. เด็กหญิงเสาร์คำ  สุนทอน
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายวรวิช  แจ้คำ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายสพล  ไมตรีนฤมล
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรดา   มหาวงค์
 
1. นายคมสัน   ลาภใหญ่
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายพีระยุทธ  อยู่ลือ
 
1. นางสาวเขมนิจ  วังเสาร์
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายเพชรายุทธ  เจริญวงค์
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  เกตุสาคร
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาว อารีรัตน์   ศิริมงคล
 
1. นายชลาพันธ์  ดวงปากดี
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวชื่นงาม  อัมพะวะสิริ
 
1. นายเกียรติไกร  ทนันชัย
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายศรายุทธ  แสงศรี
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  ทาบุญ
3. เด็กชายอรรนพ  กาทะรงค์
 
1. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
2. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายวัชรกิตติ์  ข่ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เตอะสกุล
3. นางสาวโศรดา  หวังเสรีกุล
 
1. นายศุภกานต์   ตุ่นหนิ้ว
2. นายคมสัน   ลาภใหญ่
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพัชกร  จันตา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พุฒอิ
3. เด็กชายอันดามัน  วงศ์เกรียงไกร
 
1. นายมนต์  ราชคม
2. นางสาววราพร  บุญมี
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัชชา  ไชยล้อม
2. นางสาวปาณิสา  เพ็ชรหล้า
3. นางสาวสุนิสา  รู้บุญ
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
2. นายกฤษฏา  รักษาศิลป์
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวณัชชา  พิมพา
2. นางสาวรัศมี  ยอดเยี่ยม
3. นายวิทวัส  ถาอินทร์
 
1. นายประกิจ  คำก้อแก้ว
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นายณรงค์ศักดิ์  เบเชียกู่
2. นายศราวุธ  เพเมียกู่
3. นายอำนาจ  เบียกากุ๋
 
1. นางกุหลาบ  เกิดสิน
2. นายสยาม  ปงอ้อคำ
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐพงษ์  อินของ
2. นายภูวนัย  หม่องพิไชย
3. นายวรากร  กันทะสอน
 
1. นายมนต์  ราชคม
2. นางสาวพรรณภา  ชิมโพธิ์ครัง
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศีกดิ์  กาวิละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายธรรมนูญ  ปันทะยม
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายทฤษฎี  แก้ววันดีธนโชติ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  แสงเพ็ญจันทร์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กชายวิกรม  ยอดงิ้ว
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศีกดิ์  กาวิละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  บุญเรือง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวจารุวรี  วิลัย
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวเอริกา  ภิระบรรณ์
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เย็นสุขสิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันแปงเงิน
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ    
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายอัครวินท์  พิมพ์พิสุทธิวงค์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ทาปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายดนุพร  เทพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายนลณฤทธิ์  ดวงอาสง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศีกดิ์  กาวิละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพล  จ๊ะใจ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายชลันธร  ชูชื่น
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  เถิงคำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  กาดรัมย์
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธัมมนาถ  วงศ์ธิดาธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวกรวิกา  พรมเทพ
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวจิรประภา  ไชยวงค์
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  โพธิโสภา
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงเจียหญิง  ลี
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวคีตา   อัมรินทร์
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวรวิสรา  ปิมปา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  เถิงคำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  จรรยา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวสุรินทร์ยา  แสงวงษ์
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธัมมนาถ  วงศ์ธิดาธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายสหัสวรรษ  เทพภิบาล
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายสัภยา  สิงห์อ้าย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายปิญญพงศ์  อินต๊ะวงค์
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจรณินทร์  อุ่นใจ
 
1. นายกิติพงษ์  กล้าจริง
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงนงนภัส  กันทัพ
 
1. นางสุขุมาลย์  ศิริบุญยืน
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนวัง
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายดนุพร  เทพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  ปาต๊ะ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายคีตพัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวปรียาภัทร  ริทะยะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายวรรัฐ  ฉลองชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายปิยสวัสดิ์  ปิยนุสรณ์
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพลตรี  แซ่ตั้ง
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  บุญเสือ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายอทิตนพนธ์  สาแก้ว
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายเหนือภูมิ  สาทะ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวดาริกา  อุ่นแสง
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  เตโจ
2. เด็กหญิงชลรัตน์  ธรรมชัย
3. นายธนา  ใจยะโส
4. นางสาวบรรณารักษ์  เมืองมา
5. เด็กชายปิยวัชร  สลักทอง
6. นายศรีสวัสดิ์  วรรณา
7. นางสาวศิริวรรณ  แสนสล่า
8. นางสาวอทิตยา  ขัตติยะ
9. นางสาวเมธากานต์  อินทร์บาล
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
2. นางสาวดุษฎี  ธรรมศิริ
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจันทิพย์พร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แซ่หยี่
3. เด็กหญิงจีราพร  น้อยหมอ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  รักสัตย์
5. เด็กหญิงนุชประภา  วิเศษสิทธิศักดิ์
6. เด็กชายพรวิศณุ  จันทร์ศร
7. เด็กหญิงพิมผกา  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงรัตติกาล  ปันทะโชติ
9. เด็กหญิงวิไล  แซ่เล่า
10. เด็กชายสรัล  แซ่จ๋าว
11. เด็กหญิงสร้อยสุดา  แซ่ย่าง
12. นางสาวสุนิตา  จีมวรรธนะกูล
13. เด็กหญิงสุรีพร  เชอหมื่อ
14. เด็กหญิงหมี่แอ  เบียวเช
15. เด็กหญิงเหมยฟาม  แซ่พ่าน
 
1. นายบดินทร์  ทัฬหิกรณ์
2. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตบุญ  นิยม
2. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์จักร
3. เด็กหญิงธัญรดา  วงค์ตุ้ย
4. เด็กหญิงนภสร  พิทักษ์กำพล
5. นางสาวนีรนุช  ทะนันไชย
6. เด็กชายปิยภักดิ์  สีดาน้อย
7. เด็กหญิงพิมพิมล  ยาธิวงค์
8. เด็กหญิงภัครมัย  ไทยโกษา
9. นางสาวรวิสรา  ปิมปา
10. เด็กหญิงวรัญธร  ตั๋ยเปี้ย
11. เด็กชายศักย์ศรณ์  ปิมปา
12. เด็กหญิงศิขรินธาร  กันทะปวน
13. เด็กชายสถาพัฒน์  สาวิวัตร
14. นางสาวเอริกา  ภิระบรรณ์
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์ใหญ่
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
2. นางสาวอังคณา  ละออ
3. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
4. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  นามติ๊บ
2. เด็กชายก้องนภา  วังตา
3. เด็กชายจักรกฤษ  ช่างประดิษฐ์
4. นางสาวชนกนันท์  เพชรใจศักดิ์
5. เด็กหญิงชุลินธร  บุญเฟื่อง
6. เด็กชายทรงพล  จินะ
7. นางสาวปรียาภัทร  ริทะยะ
8. เด็กชายพงพรรณ  ทนดี
9. เด็กชายพลาชารักษ์  แท่นจันทร์
10. เด็กชายวิกรม  ยอดงิ้ว
11. นายสัภยา  สิงห์อ้าย
12. นายสัภยา  อนุ
13. เด็กชายสิทธิพงษ์  ท้าวทิพย์
14. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใจหล้า
15. เด็กชายเอกพล  เขื่อนศิริ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
2. นางสาวชไมพร  จันต๊ะ
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นายจิรายุ  เจริญพนาลัย
2. นายชวัลธร  เคแสง
3. เด็กหญิงฐิติพร  สาคำ
4. นางสาวณัฐชา  กุลมี
5. นายณัฐพล  สุจินตบัณฑิต
6. นายณัฐภัทร  ขอดสุภา
7. นายณัฐวุฒิ  เรือนสูง
8. นายทวีเกียรติ  ขจรโรจน์
9. นางสาวน้ำฝน  มาเยอะ
10. นายปฎิพล  ปันวารี
11. นายมานพ  เขื่อนเพชร
12. เด็กหญิงวรรณวิมล  ศรีสองสม
13. นางสาววรากร  กันยวง
14. นายศรุต  แสงอาทิตย์
15. นายศุภกิจ  อินทร์ทอง
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันด้วง
17. นางสาวสุดารัตน์  บุญเป็ง
18. นายอชิตพล  กาบจอก
19. นายอภิเษก  จินุศร
20. นางสาวเกษมณี  นนทจิตต์
21. นายเฉลิมชัย  พุทธาก้อน
 
1. นางนางรัชฏ์พันธุ์  รัชนีวงศ์
2. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  วงค์ใหญ่
2. เด็กชายธนสาร  ฤกษ์ใหญ่
3. เด็กหญิงพรพิชา  ว่องไวชนะกูล
4. เด็กชายพัสกร  แซ่เฉิน
5. เด็กชายรพีพล  ริยาพร้าว
6. เด็กหญิงวินิตรา  แสงสร้อย
 
1. นายแมน  ตนภู
2. นางอัญชิษฐา  ตนภู
3. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจักกรี  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงชนินาถ  นามนาย
3. เด็กชายนปกร  อินเรือง
4. เด็กชายปิยะภาพร  อุมา
5. เด็กชายพีรพัฒน์  เดชสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช  เผ่าเมือง
2. นายกริช  บุญนิล
3. นายเกรียงศักดิ์  แก้วนันท์
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สว่างกล้า
2. เด็กชายชัยทยาวัฒน์  ปิงนวน
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ใจเร็ว
4. เด็กชายธนากร  สมปาน
5. เด็กชายนิรพัฒน์  ดวงทอง
6. เด็กชายไกรพบ  พุทธวงค์
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
2. นายศรีเดช  คำภีระ
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายชัยนันท์  ธรรมมา
2. เด็กชายธนวิชญ์  สถิตคุณอนันต์
3. เด็กชายธีราทร  เทพรักษา
4. เด็กชายนวพล  จันทร์ต๊ะนาเขต
5. เด็กหญิงบุษราคัม  หงส์ทอง
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
2. นายฐาปนา  ทองจินดา
3. นางสาวจิราภา   ทองเมือง
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายกนกพล  จันต๊ะคาด
2. นายชยุต  แซ่ม้า
3. นายทินรัตน์  รวมสุข
4. นายพงษ์ประเสริฐ  ไชยวงค์
5. นางสาวพลอยชมพู  รวมสุข
6. นายศตวรรษ  เขื่อนแก้ว
 
1. นายจักรชัย  พวงน้อย
2. นายพลชัย  ร่มพนาธรรม
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายธนุพล  เพียรศาลพิพัฒน์
2. นายประสิทธิ์  หมื่อโป
3. นายศักดิ์ศรี  ภูดิน
4. นายสรวิศ  เบียเช
5. นายสรายุทธ์  แสงอุดมสุข
6. นายอนิวัต  สวาสดี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายจีรายุทธ   สุขจิตร์
2. นายธนวุฒิ   อโนมะศิริ
3. นายธนากร   ดงปารีย์
4. นายพีระพล   ทองพระธรรม
5. นายภราดร   ชนกน้อย
6. นายวิศรุต   ประเทศ
 
1. นายยุทธนา    กันทาเดช
2. นายแสนรัก  มะโฮงคำ
3. นายวัฒน  ลาพิงค์
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายชาญชัย  สุเมธีศรีวงค์
2. นายนคร  เลเซอ
3. นางสาวนิรชา  มีคุณ
4. นายวาริชภูมิ  พงษ์ตันกุล
5. นายสุทธินันท์  หล่อวิไลกุล
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วคำแดง
2. นายนวพล  จิตตะ
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  มณีแสง
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รับแรง
3. นายจักรี  จินาวัง
4. นายจักรี  ใจอารีย์
5. นางสาวจันจิรา  แต้มรู้
6. นางสาวจันทิมา  สวิวงค์
7. นางสาวจารวี  ธิมัน
8. เด็กหญิงจิดาภา  การเก่ง
9. นางสาวจิรภิญญา  อรัญญิก
10. นางสาวชุติกาญจน์  กันยา
11. นางสาวณัฐชญา  ปันปูนทราย
12. นายณัฐฏวุฒิ  ศรีออน
13. นายธีรโชติ  หอมจม
14. นายนคร  พึ่งสุวรรณ์
15. นางสาวนันทิยา  แพบขุนทด
16. นางสาวนุชจรีย์  สิทธิมาท
17. เด็กหญิงน้ำฝน  จริยา
18. เด็กหญิงบงกช  เชื้อดวงขาว
19. นายปภพ  ทิพวรรณ
20. นางสาวปัทมา  ปัทมาลัย
21. นางสาวภาวิณี  อิสระมั่นคง
22. นางสาวลลิตา  บุญปั๋น
23. นางสาววรัญญา  ศรีออน
24. นางสาววรางคณา  สุวรรณศรี
25. นายวัชระชัย   ใจดี
26. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วเมืองกล
27. เด็กหญิงศิริวิภา  ขัดสมิง
28. นายศุภชัย  ดวงสุวรรณ
29. เด็กหญิงสุประภาวี  วรรณศรี
30. เด็กหญิงสุภาพร  กันทะมา
31. นางสาวสุวิมล  สะทัน
32. นายอนุติ  จินาบึง
33. เด็กหญิงอภิวา  จันทร์ฟอง
34. นางสาวอมรรัตน์  พินโพธิ์
35. นางสาวอัจฉรา  ศรีมาลัย
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
2. นางดวงเดือน  สมศักดิ์
3. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
4. นายวรายุทธ  คงแก้ว
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกนิษฐา  ผ่านชมภู
2. นางสาวกษิรา  ปิ่นประภาวัฒนา
3. เด็กหญิงกัญธีพิศา  วชิรชาญ
4. นางสาวกัลยารัตน์  เรืองนาค
5. นางสาวกานต์ธีรา  วงศ์แจ่ม
6. นางสาวกิตตินาฎ   ยืนยงแสน
7. นางสาวกุลกัลยาร์  ชลิศราพงศ์
8. เด็กชายคริษฐ์  พรมณี
9. นางสาวชลธิฌา  มะโนเรือง
10. นายญาณพัฒน์  คำสาร
11. นางสาวญาดา  สินทวีเกียรติ
12. นางสาวฐิติมา  โทพิลา
13. นางสาวฐิติมา  บุญสินธุ์ชัย
14. นางสาวณัฏฐ์ชุดา  คำดี
15. นางสาวณัฐชยา  หมายมั่น
16. นายณัฐยศ  บุญทอง
17. นางสาวธิดารัตน์  สมหวัง
18. นางสาวธีรดา  ธิยะคำ
19. เด็กหญิงนนทิชา  คันธเสวี
20. นายนพนนท์  เตจ๊ะ
21. นางสาวน้ำฟ้า  วิลัยลักษ์
22. นางสาวปาณิสรา  ยามี
23. นางสาวปิยากานต์  สิทธิวงค์ดี
24. นางสาวผกามาศ  สุระกำแหง
25. นางสาวพิมพ์พร  สุราเมย์
26. นางสาวภัควรินทร์  บูรศักดิ์วราฤทธิ์
27. นายวงศธร  สีเมืองแก้ว
28. นางสาววณิชา  อุปละ
29. นายศุภกร  กองร้อยอยู่
30. นางสาวสุนิสา  หงส์กัน
31. นางสาวอภิชญา  ไชยเรือน
32. นางสาวอริศรา  ปัญญาบุญ
33. นายอัครวิชช์  เตจ๊ะวันดี
34. นางสาวอารีรัตน์  สีนิล
35. เด็กหญิงเกยุราวรรณ  มโนหาญ
36. นางสาวเก็จมณี  ปัญญาหลวง
37. นางสาวเนตรนภา  ญานายา
38. นางสาวโศภิษฐ์  ภูรีโรจน์
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
2. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
3. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
4. นายวิทยา  ปันใฝ
5. นายกฤษฏา  รักษาศิลป์
6. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
7. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
8. นายธนากร  วงค์จันทร์
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกรกฏ  อะทะไชย
2. เด็กหญิงกฤษณา  ทิพย์คำ
3. นางสาวกุลณัฐ  ศรีมา
4. นายจักรริน  กองฟู
5. นางสาวจาสึ  เรเซอ
6. เด็กชายชนะนันท์  อรัญวาส
7. เด็กหญิงชลิตา  น้อยเศษ
8. เด็กชายชัยภัส  พาลพล
9. นายณัฐชัย  ดาอินวงศ์
10. นางสาวณัฐธิตา  ซุ้ยทา
11. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ษา
12. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  กันทะพันธ์
13. นายธนวัฒน์  ดาวชัย
14. นายนพนัย  โนจิตร
15. นางสาวนลินนิภา  แซ่ย่าง
16. นายนวกิจ  อุ่นคำ
17. นางสาวนัทธ์ชนัน  ปัญญาอิ่นแก้ว
18. นางสาวประภัสสร  แก้วรากมุข
19. นางสาวปุณยนุช  กันทะนิด
20. นางสาวพัชนีย์  แซ่ย่าง
21. เด็กชายภัครดนัย  อรัญวาส
22. นายภานุวัฒน์  มาแก้ว
23. นางสาววริศรา  ขันธพันธ์
24. เด็กหญิงศศิวิมล  นันทะเสน
25. นายสันติวัฒ  ไชยชนะ
26. นางสาวสุจินันท์  เอกชีวะ
27. เด็กชายสุภัทรกร  บุญสวัสดิ์
28. นายสุรินทร์  บัวมาตย์
29. นางสาวสโรชา  เสาร์แก้ว
30. เด็กหญิงอภิชญา  ขระมนตรี
31. นางสาวอัญชลี  แซ่ท่อ
32. นางสาวเขมมิกา  บังแสง
33. นางสาวเบญจวรรณ  กุลศรีธรา
34. เด็กหญิงเรณุกานต์  ยาโน
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
2. นายวันเฉลิม  ระลาธิ
3. นายจีระศักดิ์  คำนิล
4. นางสาววราพร  บุญมี
5. นางสาวทัศนีย์  กาอิน
6. นางสาวธารทิพย์  สุวรรณ์จันทร์
7. นางสาวพิมพ์พิชญ์  สิริปัญญาแสง
8. นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวกนกวรรณ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงกฤษณา  รัศมีบารมี
3. นายกานต์ชนิท  อยู่ต๊ะ
4. เด็กหญิงจันทิพย์พร  มาเยอะ
5. นางสาวดวงใจ  มาเยอะ
6. นางสาวดารุณี  แซ่เฮ้อ
7. นางสาวทองดี  คำแก้ว
8. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วยศ
9. นายนนทกร  ใจเกี๋ยง
10. เด็กหญิงนันท์สินี  แซ่จู
11. นางสาวบัวสวรรค์  แซ่ลี
12. นายพงษ์พัฒน์  ศรีวงศ์
13. นายพรวิศณุ  จันทาศร
14. นายพันตรี  เติมยศ
15. นางสาวพิมชนก  มาเยอะ
16. นายพิษณุ  ปู่ใส
17. นายมนตรี  สิริสุขสกุล
18. นางสาวมาธิดา  เกษตรสุขถาวร
19. เด็กหญิงวนิดา  ปอแฉ่
20. นายวรชัย  วิเศษเพิ่มพร
21. เด็กหญิงวิจิตรา  เกสรกติกา
22. นางสาวศิริธร  มาเยอะ
23. นางสาวสร้อยสุดา  สะโง้
24. นายสามารถ  แซ่ลี
25. นางสาวสุทัตตา  ชายศักดิ์
26. นางสาวอริยา  แซ่มัว
27. นางสาวอัญชลี  มาเยอะ
28. นางสาวอาแพ  เบกากู่
29. นางสาวอำพันธ์  มาเยอะ
30. นางสาวเบญจวรรณ์  สว่างภูมิภักดี
31. นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่ม้อ
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
2. นายบดินทร์  ทัฬหิกรณ์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัชร  สลักทอง
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภูสอดศรี
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กชายซาหื่อ  มาเยอะ
 
1. นายอุดม  ปิงวงค์
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายบุลากร  กางกำจัด
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธนภัทร  สุขเกษม
 
1. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายพศุตม์  สุวรรณวงค์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายอังครากร  จันทคาม
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวสุนันทา  โคตะมูล
 
1. นายวิชัย  มากอยู่
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ทาเกิด
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอมรสิริ  ประพิศ
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิตา  สารข้าวคำ
 
1. นายจีรภัทร  ลือชัย
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวขวัญฤทัย  แซ่ย่าง
 
1. นายวิชัย  มากอยู่
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  พรมตัน
 
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  มหาวรรณ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภูสอดศรี
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายธนัช    แม้นใจดี
 
1. นายวัฒน  ลาพิงค์
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ   เต่าทอง
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายนที  มาเยอะ
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  มัควิน
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายศักดิ์ศรี  ภูดิน
 
1. นายเอกชัย  แดนพงพี
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายอภิสิทธิ์  สายเมืองใจ
 
1. นายวัฒน  ลาพิงค์
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายธนกร   อยู่ลือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  หล่ายนาสาร
 
1. นางสาวอุษา  ยาพุ
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอัยลดา  ตั๋นโย
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา   ไหมคำ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิสรา  อุดไว
 
1. นางสารภี  พรหมโวหาร
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาววรารัตน์  มีต่อ
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวประภัส   มาเยอะ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กชายประพันธ์  เชอมือ
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ถาริยะ
 
1. นางสาววรนุช  ประมวลการ
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  สิทธิวงษา
 
1. นายปรีชา  คำแสน
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ   เต่าทอง
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายบุลากร  กางกำจัด
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายทฤษฎี  แก้ววันดีธนโชติ
 
1. นายปรีชา  คำแสน
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายปัญจพล  ธรรมสอน
 
1. นางณศพร  สมมั่น
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายพศุตม์  สุวรรณวงค์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิพร  เตียนต๊ะนันท์
 
1. นางสาวณิชกานต์  แสงเมือง
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา   ยาสุวรรณ์
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอิ่นคำ  ชัยนาม
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงราตรี  ฟุ้งสิริสัมพันธ์
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวศศิพร  ต้าวฮอง
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวจิราพร  มาเยอะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวสุดารัตน์  ตระกูลบุญชัย
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวหทัยชนก  ดาราสว่าง
 
1. นายจักรชัย  พวงน้อย
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายมานะ  เยเบียงกู่
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายสุภูมินทร์  มณีคำ
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายอริยรุฒิ  รอดตุ่นพะเนาว์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จรูญสกุลวงศ์
 
1. นางสุชัญญา  ชัยมงคล
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  มัควิน
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายนพนนท์  เตจ๊ะ
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นายหลาว  แก้วหลง
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  วรรณวนา
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพุทธิดา  อินคำดี
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา  ยาสุวรรณ์
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภากร  บุญยรัตน์
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงวันวิภา   ปาระมี
 
1. นายยุทธนา  กันทาเดช
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวปิยะนุช  แก้วผสม
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวพิชญา  ยะโกบ
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจันทร์หอม  กันทะวงค์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธรรพ์ณพร   แสงเพชร
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายชนกันต์   ปันติบุญ
2. นายธนโชติ  บุญตัน
3. นายธีรพิชญ์   ม่านตา
4. นายปิยสวัสด์  ปิยนุสรณ์
5. นายภูมินทร์  จันระวงค์
6. เด็กชายภูมิระพี  ทองสังข์
7. นายภูวเดช  ธาตุอินจันทร์
8. นางสาวลลิดา  ชัยวรรณะ
9. นายสิทธิกรณ์  ระจัน
10. นายสิทธิกาญจน์  ไกลตา
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
2. นายตรีภพ  สนิ
3. นางสาวทัศพร  แกล้วกล้า
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายธันชนก   ติ๊บเต็ม
2. เด็กหญิงธันยมัย   ชัยรัตน์
3. นางสาวนลินี  เวียงคำ
4. เด็กชายนวล   สอนชาติ
5. นางสาวมุฑิตา   ชติวรรณยุทธิ์
6. นายวิศรุต  ประเทศ
7. เด็กชายศักดิ์สกุล   หลุนตู้
8. นางสาวสุพรรณิกา   ภิระบรรณ์
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ใจมุข
 
1. นายวัฒน   ลาพิงค์
2. นายแสนรัก   มะโฮงคำ
3. นายยุทธนา   กันทาเดช
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกัลยารัตน์  เรืองนาค
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วตั้ง
3. นางสาวฐิติมา  บุญสินธุชัย
4. นางสาวทอฝัน  อาจอ
5. นางสาวพิจิตรา  ไชยพจน์พานิช
6. เด็กหญิงมนรดา  มฤคพิทักษ์
7. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำล้น
8. เด็กชายศุภกร  เจริญสุข
9. นางสาวศุภจิตรา  กันทะจักร์
10. เด็กหญิงอรณิช  โชคลิขิตอำนวย
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
2. นางสาวอังคณา   ละออ
3. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกฤษฎา   พญาชัย
2. นายคณาธิป   วงศ์เกี่ย
3. นายจิรายุ   สุวรรณมงคล
4. เด็กชายชัยนันท์   ธรรมมา
5. นายณัฐกิตต์   วรรณวนา
6. เด็กหญิงนาราภัทร   ศรีทอง
7. นายพัชรกรณ์   ศรีอึ่ง
8. นางสาวริษฎา   กันทอน
9. เด็กชายวรรธณะ   แซ่ลี
10. นางสาวเบญจวรรณ   ใจมล
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
2. นายฐาปนา  ทองจินดา
3. นางสาวจิราภา  ทองเมือง
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นาย ธนัท   คำแดง
2. เด็กชาย สิรวิชญ์   ใสสุทธิสะอาด
3. เด็กชายกรณ์ดนัย  อุทุมภา
4. เด็กชายกฤตวัฒน์   สมบูรณ์
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   มาหา
6. เด็กชายกิตติพัศ   จันต๊ะนาเขต
7. เด็กชายจิรัฏฐ์   แก้วประสม
8. เด็กหญิงจุฑามาศ   มาซึโมโตะ
9. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ใจสุข
10. เด็กหญิงชาฎาธาร   เกาไศยพงษ์
11. เด็กหญิงชิดตะวัน   นันตาคำ
12. เด็กชายชุติพนธ์  ทามาส
13. เด็กหญิงฌัชชา   ธนะชัยขันธ์
14. เด็กหญิงณัฐธญาดา   สุวรรณพัฒน์
15. เด็กชายณัฐภัทร   วงค์เพ็ญ
16. เด็กหญิงณัฐวรา   ศรีเมือง
17. เด็กหญิงณิชา   ดวงงา
18. เด็กหญิงทิพย์หทัย   เขื่อนแก้ว
19. เด็กหญิงธันย์ชนก   ปัญญาอุดม
20. เด็กชายนคเรศ   ไชยศรี
21. เด็กชายนิพพิชฌน์  ไชยรักษา
22. เด็กชายปวีณกร   ปุกคะ
23. เด็กหญิงพศิกา   กระถินทอง
24. เด็กชายพีระพร   กองพรหม
25. เด็กหญิงฟาติมา   สุภาวรรณ์
26. เด็กชายภูริณัฐ   ไชยศรี
27. เด็กชายภูวนาถ  ไชยชมภู
28. เด็กหญิงวรรณมาลี   สุพรม
29. นางสาววาฤณี   ปิ่นแก้ว
30. เด็กชายศตวัชร   ตันติภูวนารถ
31. เด็กหญิงศุภรดา  มณีวรรณ
32. เด็กชายศุภวิชญ์   พรหมมินทร์
33. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ชัยรัตน์
34. เด็กหญิงสิรินดา   ทิศอุ่น
35. เด็กหญิงสุกฤตา   ชุ่มมะโน
36. เด็กชายสุทธิราช   สุทธินันท์
37. เด็กหญิงสุวรรณษา   กวางเต้น
38. เด็กชายเวทิต  เกษมวงศ์
39. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   จิตวงพงษ์
40. เด็กชายเอกภาพ   แก้มชมภู
 
1. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
2. นางสารภี  พรหมโวหาร
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกมล  แซ่ซึง
2. เด็กชายกวิน  แซ่หยาง
3. เด็กชายกิตติกร  ยอดคำ
4. เด็กชายจตุพล  แซ่จัง
5. เด็กชายจะทอ  ยะป่า
6. เด็กหญิงจันจิรา  ปายีซู
7. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่ลิ้ว
8. เด็กหญิงชุดาภา  แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงฐานิกา  แซ่หมู่
10. เด็กชายณัฐพงศ์  ลุงคำ
11. เด็กหญิงณีรนุช  จะค่า
12. เด็กชายทศพล  คำงาม
13. เด็กหญิงธิดาพร  ห้วยยื่อ
14. เด็กหญิงนภาพร  บาบู่
15. เด็กหญิงนันทนา  คำเพชร
16. เด็กหญิงบัวสวรรค์  ลาหู่นะ
17. เด็กชายพงศกร  แซ่หยวน
18. เด็กชายภูบดินทร์  คำงาม
19. เด็กชายยงยุทธ์  โบแชะ
20. เด็กหญิงรัตติกาล  ชาติพงศ์สกุล
21. เด็กหญิงวันใส   แป้งหอม
22. เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่เล้า
23. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เล้า
24. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินพรม
25. เด็กหญิงศิริพร  ลาหู่
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่เล้า
27. เด็กชายสามสี  นายโหง่ย
28. นายสีนวลแก้ว  นามเล็ก
29. นายสุชาติ  นายมารถ
30. เด็กหญิงอาจารี  เม่อแล
31. นายอาแยะ  แซมัว
32. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ไชยวงศ์
33. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลายคำ
34. เด็กชายแสงชัย  จะแฮ
35. เด็กชายแสงแก้ว  นามตา
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์  นิลโขง
3. นายศักดิ์ดา  ธรรมรักษา
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกนิษฐา  ผ่านชมภู
2. นายกฤตนัย  ตาไชยยศ
3. นางสาวกิตตินาฏ  ยืนยงแสน
4. นางสาวกุลกัลยาร์  ชลิศราพงศ์
5. นางสาวจุฑาทิพย์  ขจีแสง
6. นายฉันทวัต  ตั๋นนิ้ว
7. นางสาวญาดา  สินทวีเกียรติ
8. นางสาวญาสุมินทร์  โคตรปาลี
9. นางสาวฐิติมา  โทพิลา
10. นางสาวฐิติมา  บุญสินธุ์ชัย
11. นางสาวณัฏฐ์ชุดา  คำดี
12. นางสาวณิช  รุ่งโรจน์วงศ์ศรี
13. นางสาวธิดารัตน์  สมหวัง
14. นายนพนนท์  เตจ๊ะ
15. นางสาวน้ำฟ้า  วิลัยลักษ์
16. นางสาวบุณยวีย์  เมืองอินทร์
17. นายปวริศร  เหล่าลุมพุก
18. นางสาวปาณิสรา  ยามี
19. นางสาวปิยากานต์  สิทธิวงค์ดี
20. นางสาวผกามาศ  พึ่งบ้าน
21. นายพงษ์พัฒน์  คะอูป
22. นางสาวพัทธ์ธีรา  ธิศรี
23. นายพันธกานต์  กันประเวท
24. นางสาวฟ้าประทานพร  เครือวงค์สืบ
25. นางสาวภัควรินทร์  บุรศักดิ์วราฤทธิ์
26. นายยุทธพงศ์  ชีหมื่อ
27. นางสาวรวิสรา  วังค์มูล
28. นางสาวรุ่งนภา  จะผึ
29. นายวราพล  แก้วสิทธิ์
30. นายวัฒนขัย  ใจยา
31. นางสาวศิริลักษณ์  ปันมะโน
32. นางสาวศีตลา  ทาแก้ว
33. นางสาวสิริณญา  ยอดประทุม
34. นายสุทธิพงษ์   มูลจนะบาตร
35. นางสาวสุมิตรา  ทิศแจ่ม
36. นางสาวสุวภัทร  สันหมุด
37. นางสาวอมรเมรี  ประพิศ
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
2. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
3. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
4. นายกฤษฏา  รักษาศิลป์
5. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
6. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกรกช  กันทิมา
2. นางสาวกัญญ์วรา  ดวงเกิด
3. นางสาวกัญวรา  ทะรินทร์
4. นายคะเน  ทาวาง
5. นางสาวจิราภรณ์  แก้วฟู
6. นายชนาธิป  กันจินะ
7. นายชัชพงษ์  การุณ
8. นายชูศักดิ์  นิลาวงค์
9. นางสาวณัฐฌิมา  แสนอุ่น
10. นางสาวณัฐฐ์ณิชา  หมูคำ
11. นายณัฐติพงษ์  ยอดวงค์
12. นางสาวณัฐธิดา  จักรคำ
13. นายณัฐพงค์  จอมใจ
14. นางสาวณัฐวดี  คำภีระ
15. นายณัฐวัศ  พิชญทวีทรัพย์
16. นายณัฐวุฒิ  วงค์คำ
17. นางสาวนภัสสร  ศรีสังงาม
18. นางสาวนิตยา  สิงฆะ
19. นางสาวนิโลบล  เชื้อเมืองพาน
20. เด็กชายปัณณวัฒน์  ใจมูล
21. นายพลวัตร  ยศถา
22. นายพศุตม์  สุวรรณวงค์
23. นายพัชรพล  จันแก้ว
24. นายพัสกร  ใจกล้า
25. นางสาวพิชญาภา  ทะนนท์
26. นางสาวพิมประภาพร  อริยะมั่ง
27. นางสาวพิมพ์ชนก  ชลมาลี
28. นายพีรวิชญ์  นิกรสุข
29. นางสาวภัทรวดี  สลีจันต๊ะ
30. นางสาวลัคณา  ศรีสังงาม
31. เด็กหญิงวรวรรณ  จันทร์เพ็ญ
32. นางสาววิภาดา  พรมรักษา
33. นายศิริคุปต์  คำเขื่อน
34. เด็กชายศุภวัทน์  ใจเปี้ย
35. นายศุภวิชญ์  ภิรมย์คง
36. นายสัญชัย  ใจปัน
37. นางสาวสุกัญญา  ไชยรัมย์
38. นายอนิวัฒน์  อินทนนท์
39. นางสาวอรธิดา  สุขแก้ว
40. นางสาวเวธินี  จรรยา
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
2. นางสาวภคมน  เพ็ชรัตน์
3. นายวีรภัทร  ใจยา
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวกาญจนา  ลาหู่นะ
2. นายกิตติธัช  ปัญญาเฉียบ
3. นางสาวขจีนุช  นามอ้าย
4. นายจตุพล  เดชวัฒนาโกมล
5. นายชาญชัย  สมคำ
6. นางสาวชไมพร  จะจู
7. นางสาวฐิติกานต์  วรรณิศานิภา
8. นายณัฐ  นามสุข
9. นางสาวธัญชนิต  พริ้งเพริด
10. นางสาวนภาพร  พรพิมลกุล
11. นายนิธิกร  สุยะ
12. นายประสิทธิ์  จะเอ่อ
13. นายลัทธพล  แซ่หยวน
14. นางสาววิจิตรา  แก่นท้าว
15. นางสาวสณิสา  ฟูคำ
16. นายสมชาย  ลาหู่นะ
17. นายสมบูรณ์  นามคำ
18. นางสาวสรัญนุช  ลุงคำ
19. นางสาวสรัญพร  ลุงคำ
20. นางสาวสาวิตรี  แซ่ลี
21. นายสุทัศน์  แยลูกู
22. นายสุรชัย  แสงจัง
23. นายสุรชาติ  แซ่ลี
24. นายหลาว  แก้วหลง
25. นายอนุชา  คำนวณ
26. นายอนุชาต  ลาหู่นะ
27. นายอภิชาต  คำแก้ว
28. นางสาวอรทัย  เปเซีย
29. นางสาวอาจู  แซ่ลี
30. นายอาเยอะ  คาล่ากุ
31. นางสาวอำพร  ชาติพงศ์สกุล
32. นางสาวเจนจิต  มาเยอะ
33. นางสาวเจนจิรา  บัวแก้ว
34. นายเจริญรักษ์  เมืองใจ
35. นางสาวเฉลิมขวัญ  แซ่แหลว
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์  นิลโขง
3. นายศักดิ์ดา  ธรรมรักษา
 
376 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกมลภพ  ธรรมวงค์
2. เด็กชายทัศน์พล  มานุบุตร
3. เด็กชายนารถพงษ์  เขื่อนขำ
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  นิ่มนวล
5. เด็กหญิงพิชญาภา  นิ่มนวล
6. เด็กชายศรันยู  ภิระบรรน์
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  เชอเกอ
8. เด็กชายศุภวิชญ์  ตุ่นภักดี
9. เด็กหญิงอุสรา  อัมพรดวงจิต
10. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ร้องหมอดี
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
377 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายณัฐพล  อินคำปา
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  คำปั๋น
3. นางสาวธัญสุดา  วิลัย
4. นายนายศุภวัฒน์  ใจนันต๊ะ
5. เด็กชายพิทยุตย์  กันทะ
6. นางสาวภัทรริกา  อุ่นคำ
7. เด็กหญิงยุพาดา  ยานะฝั๋น
8. นายวชิราวุธ  บุญยัง
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
2. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
3. นางกนกณัฐ  บุญมา
 
378 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันนิกา  จันทร์พานิช
2. เด็กชายกิตติพศ  ศรีจันต๊ะ
3. เด็กหญิงฉัตรรวีณ์  แสนพิช
4. เด็กชายณัชภูมิ  คำยัง
5. เด็กหญิงณิชากร  บุดดี
6. เด็กหญิงธัญสุดา  แสงทอง
7. เด็กชายปณิธาน  รักกะเปา
8. เด็กหญิงปิยะพร  อภิวงค์งาม
9. เด็กชายภูดิน  ประอินทร์
10. เด็กชายวรทิต  อินเทพ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  หอมแก่นจันทร์
 
379 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ราวคำ
2. เด็กหญิงจาริยาวดี  เขื่อนคำ
3. เด็กชายธนพล  ยี่ตันสี
4. เด็กหญิงพชรรัตน์  สร้างสุข
5. เด็กชายพุฒิชัย  แก้วเพชรวงค์
6. นายมงคล  กองแสน
7. เด็กชายวันเคอ  ลุงคำ
8. เด็กชายศุภวิชญ์   กามอ้อย
9. เด็กหญิงสาวิตรี  คำใส
10. เด็กหญิงโสภาพรรณ  กาวิชัย
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
380 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายคำแสน  สองแดน
2. นายณภัทร  ณ วงค์
3. นางสาวน้ำผึ้ง  อินบุตร
4. นายพชรพล  ดวงเพ็ชร
5. นางสาวพิม  บุญดา
6. นายพิมประภา  แซ่โง้ว
7. นายยงยศ  จันทร์ตา
8. นายรวิท  ธรรมดี
9. นางสาวสายฝน  วงค์ทอง
10. นางสาวอภิญญา  วงค์คำ
 
1. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
3. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
381 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายชนม์ปกรณ์  นาคำ
2. นางสาวณัฐฐินันท์  พัฒนา
3. นางสาวตุ๊กตา  บัวติ๊บ
4. นางสาวธัญพิชชา  ศักดิ์ศรี
5. นางสาวธันยาภรณ์  ธะนะแก้ว
6. นางสาวปรียานันท์  จะทะนันท์
7. นายวรชัย  อินคำปา
8. นายศราวุธ  โปธา
9. นายสุทธิพงษ์  แก้วศรี
10. นายอัษฎาวุฒิ  อินทร์หลง
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
2. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
3. นายธนงค์  นงค์ยา
 
382 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายจุฑาวุฒิ  วงษ์ดี
2. นายณัฎฐวุฒิ  ศรีออน
3. นางสาวปรารถนา  ปุกคำ
4. นายพงศ์พร  ชัยวรรณะ
5. นางสาวพรรณกร  ตรีเนตร
6. นายสัตตยา  ตันสุนำ
7. นายสุรเชษฐ์   กันทะนัน
8. นางสาวอรทัย  ใจแก้ว
9. นางสาวอาภาสิริ  กันทาอึ่ง
10. นางสาวเจตสุภา  ขุนหวัง
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
383 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ใจมา
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ตา
3. นายต่อลาภ  ราชคม
4. นายวรรัฒน์  มะโนวงค์
5. นางสาวศิริรัตน์  ขัตติยะ
6. นายสรวิชญ์  โสดวงค์
7. นางสาวสุภัสสร  คำเมือง
8. นายอนุศิษฐ์  คำเก่ง
9. นางสาวเจนจิรา  ไชยวงค์
10. นางสาวไอรฎา  จินะการ
 
1. นางณศพร  สมมั่น
2. นางสาวธรรญภรณ์  ใจฮึก
 
384 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวนภัสกร  อินต๊ะยศ
2. นางสาวนันทพร  กิตตินุกุลวงค์
3. นางสาวปิยธิดา   ราชอุ่น
4. เด็กหญิงพิสินี  วันหล้า
5. เด็กหญิงศิรินภา  อุดกลิ้ง
6. นางสาวอารียา  ยาละ
 
1. นายอนุกุล  กันอิน
2. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
3. นางสาวอังคณา   ละออ
4. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
 
385 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติการณ์  ธรรมวงค์
2. นางสาวขวัญจิต  นามปัน
3. นางสาวชฎาพร  ทาถุการ
4. นายตุุลพัฒน์  ผลพัฒน์
5. นายธนาวุธ  ธรรมวงค์
6. นางสาวปาริชาติ  ปงก๋องแก้ว
7. นางสาวพิมพา  ยี่ตุ้ย
8. นางสาวอรจิรา  ผูกชอบ
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
386 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นายกษิดิศ  อรินใจ
2. นางสาวจันทรวี  นารินคำ
3. นางสาวชลลดา  ทาไฝ
4. นางสาวปฐมา  ปิงใจ
5. นางสาวอาทิตยา  ตันตระกูล
6. นางสาวอารีรัตน์  ใจทิพย์
 
1. นางสาวพัชราพร  ผลัดใหม่
 
387 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญตัน
2. นางสาวภัครพร  ศรีสว่างเลิศล้ำ
3. นางสาวศศิกานต์  ไชยเลิศ
4. นางสาวศิรินารถ  แก้วรากมุข
5. นางสาวสุธิดา  สุขเหลือ
6. นางสาวสุมินตรา  คำชุ่ม
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
2. นายอนุกุล  กันอิน
3. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
4. นางสาวอังคณา   ละออ
 
388 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงกฤติพร  ลาเชกู่
2. เด็กหญิงจันทรา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงจันทลักษณ์  ปอแฉ่
4. เด็กหญิงพิมพา  เยหลงกู่
5. เด็กหญิงมลฤดี  พงศ์สิริวิโรจน์
6. เด็กหญิงวนิดา  ปอแฉะ
7. เด็กหญิงวศิณี  แสนเหลียว
8. เด็กหญิงสอนทิพย์  แซ่พ่าน
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
2. นางสาวนุจรี  สินธุชัย
3. นางสาวณัฐชยา  อินทรปัญญา
4. นางสาวพัชรี  ษมาจิตปิย
 
389 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณหทัย  อะทะวงษา
2. เด็กหญิงณัฐธีรมน  รัตนารักษ์
3. เด็กหญิงธนิดา  แก้วรากมุข
4. เด็กหญิงนิรัญญา  แก้วมูล
5. เด็กหญิงปิยธิดา   คำงาม
6. เด็กหญิงภัทธวรรณ  เหล่า
7. เด็กหญิงวรรณกานต์  ไชยวุฒิ
8. เด็กหญิงศศิธร  คำทราย
 
1. นายอนุกุล  กันอิน
2. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
3. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
4. นางสาวอังคณา   ละออ
 
390 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกมลฉัตร  หลักคำ
2. เด็กชายกีรพัฒน์  ศรีภา
3. เด็กชายจารุกิตต์  สาริวงค์
4. เด็กชายชลทิตย์  แก้วข้าว
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  พรมสมบัติ
6. เด็กชายธีรเทพ  รักญาติ
7. เด็กชายพณาวุธ  อุดทังไข
8. เด็กชายพัชรพล  ทะรินทร์
9. เด็กชายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
10. เด็กชายศักดินนท์  อุทธิยา
11. เด็กชายสุรเดช  สุเดชมารค
12. เด็กชายอนิรุทธ์  ระวังการ
 
1. นายสุุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นายชิษณุพงศ์  ไชยมงคล
4. นางสาวชุลีพร  วรรณมะณี
 
391 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ยอดทิพย์
2. นางสาวธนิสร  สิงห์ลอ
3. นางสาวน้ำผึ้ง  อินบุตร
4. นางสาวพิม  บุญดา
5. นางสาวพิมประภา  แซ่โง้ว
6. นางสาวศรีวรรณ  สามตาล
7. นางสาวสายฝน  วงค์ทอง
8. นางสาวหน่อย  ไชยวงค์
9. นางสาวอภิญญา  วงค์คำ
10. นางสาวเอ้ยแก้ว  วรรณโณ
 
1. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
3. นายอดุลย์  สลักลาย
4. นางสาวนิโลบล  พูลสิทธิ์
 
392 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกันต์กมล  กันธิมา
2. นางสาวกันต์กมล  ใจจาย
3. นางสาวจิราภรณ์  มิ่งอุดมโชค
4. นางสาวณิชนันท์   จิตตรง
5. นางสาวนวลนภา  ศรีไฉล
6. นางสาวปาริฉัตร  ปุกคำ
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
393 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญตัน
2. นางสาวภัครพร  ศรีสว่างเลิศล้ำ
3. นางสาวศศิกานต์  ไชยเลิศ
4. นางสาวศิรินารถ  แก้วรากมุข
5. นางสาวสุธิดา  สุขเหลือ
6. นางสาวสุมินตรา  คำชุ่ม
 
1. นายอนุกุล  กันอิน
2. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
3. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
4. นายกฤษฏา  รักษาศิลป์
 
394 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวปานทิพย์  กิจวิริยะการ
2. นางสาวปิยกร  หว่อง
3. นางสาวพชรภรณ์  อินกลัด
4. นางสาววรัญญา  บำรุงนา
5. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
6. นางสาวอภิญญา  ปัญญาวงค์
7. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
8. นางสาวเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
9. นายเพชรัตน์  พลเยี่ยม
10. นางสาวเสาวลักษณ์  คำชื่น
 
1. นายสุุรชัย  คำสุ
2. นายชนะพงษ์  ถาวร
3. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
4. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
 
395 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  อินทสระ
2. เด็กหญิงจีรพัฒน์  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  พลภักดี
4. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทะเวียง
5. เด็กหญิงทักษพร  นามวงศ์
6. เด็กหญิงนิชาภา  คำทา
7. เด็กหญิงบุษยมาศ  ใจบาน
8. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  มะลิวัน
9. เด็กหญิงปริยาภัทร  อาจโพธิ์
10. เด็กชายวิทวัส  แก้วคำแดง
11. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญโลย
12. เด็กหญิงเทียนฉัตร  ศรีนวล
13. เด็กหญิงแพรชมพู  ปกครองบ้าน
14. เด็กหญิงแพรพลอย  พงษ์เต้า
15. เด็กชายไกรศร  พงษ์นุ่มกูล
16. เด็กหญิงไพลิน  งดงาม
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  ชราชิต
 
396 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา   แซ่เจ้า
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ชีวินมงคลไพร
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำแถลง
4. เด็กหญิงทัดดาว  แลเชอ
5. เด็กชายทิวา  เหม่อแลกู่
6. เด็กชายธเนศ  แชเมิ่งกู่
7. เด็กหญิงปรียาพร  บุญประเสริฐ
8. นายผัด  ลุงใส
9. เด็กหญิงพิมลพรรณ   พิมลธิติกุล
10. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่เจิ้น
11. เด็กหญิงสิริวิมล  หมื่อและ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  หว่อปอกู่
13. เด็กชายสุภาวัฒน์  แซ่หลี่
14. นางสาวอารียา  ศิริวงศ์
15. เด็กชายเอกลักษณ์  เจริญทั้งเอกชัย
16. เด็กชายไพศาล  วุ่ยเยือ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  อ่อนตาแสง
3. นางสาวสุชาดา  ยอดโมคี
4. นางสาวมณฑนรรห์  อุ่นกันทา
 
397 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกมลฉัตร  หลักคำ
2. เด็กชายกีรพัฒน์  ศรีภา
3. เด็กชายชลทิตย์  แก้วข้าว
4. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บัวผัด
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสนยศ
6. เด็กหญิงธิตา  สมนึกตน
7. เด็กชายธีรเทพ  รักญาติ
8. เด็กชายพัชรพล  ทะรินทร์
9. เด็กชายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
10. เด็กหญิงมัณนิสา  ศรีกุลกิจ
11. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศาสนธิ์
12. เด็กหญิงศิริกานต์  ศรีษะธร
13. เด็กชายสุรเดช  สุเดชมารค
14. เด็กชายอนิรุทธ์  ระวังการ
15. เด็กหญิงอารียา  มะโนวงค์
16. เด็กหญิงเกวรินทร์  เขื่อนศิริ
 
1. นายสุุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
4. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
5. นางสาวชุลีพร  วรรณมะณี
 
398 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายคำแสน  สองแดน
2. นายณภัทร  ณ วงค์
3. นางสาวณัฐธิดา  ยอดทิพย์
4. นางสาวธนิสร  สิงห์ลอ
5. นางสาวน้ำผึ้ง  อินบุตร
6. นายพชรพล  ดวงเพ็ชร
7. นางสาวพิม  บุญดา
8. นางสาวพิมประภา  แซ่โง้ว
9. นายยงยศ  จันทร์ตา
10. นางสาวศรีวรรณ  สามตาล
11. นางสาวสายฝน  วงค์ทอง
12. นางสาวหน่อย  ไชยวงค์
13. นางสาวอภิญญา  วงค์คำ
14. นายอภิวิชญ์  แซ่จาง
15. นางสาวเอ้ยแก้ว  วรรณโณ
 
1. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
3. นายภักดี  ไชยวรรณ
4. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
5. นางสาวนิโลบล  พูลสิทธิ์
 
399 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัทร  ยอดวงค์
2. นางสาวกัณนาลักษ์  คำปัญโญ
3. นางสาวณัฎฐณิชา  จันทร์ตา
4. นางสาวดวงทอง  แก้วตา
5. นางสาวธิดารัตน์  ต๊ะขันโท
6. นางสาวนลัทพร  อินทจักร
7. นางสาวพรณัฐชา  แก้วแพร่
8. นางสาวพรรณมัย  ชมภูชนะชัย
9. นางสาวมะลิซ้อน  โตเครือดี
10. นางสาวรณิษฐา  สิงแก้ว
11. นางสาววาทินี  ยากะสา
12. นางสาวสิริรัตน์  ขัตติยะ
13. นางสาวสุภัสสร  คำเมือง
14. นางสาวเจนจิรา  ไชยวงค์
15. นางสาวไอรฎา  อินะการ
 
1. นางณศพร  สมมั่น
2. นางสาวชนันทภรณ์  ปิ่นทอง
3. นายเอกบดินทร์  กิตติจริยา
4. นางอรพรรณ  ปัญญาทิพย์
 
400 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นายกษิดิศ  อรินใจ
2. นางสาวจันทรวี  นารินคำ
3. นางสาวชลลดา  ทาไฝ
4. นางสาวณัฏณิชา  ฟูเฟื่อง
5. นางสาวนามี  ยีบือ
6. นายปฏิพัทธ์  ทิพย์บุญลือ
7. นางสาวปฐมา  ปิงใจ
8. นางสาวพรพิมล  ดวงใจ
9. นางสาวรมิตา  คำประสิทธิ์
10. นางสาวหญิง  นายนู
11. นางสาวอาทิตยา  ตันตระกูล
12. นางสาวอารีรัตน์  ใจทิพย์
 
1. นางสาวพัชราพร  ผลัดใหม่
 
401 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายณัติฐกร  ปันเชื่อ
2. นายธีระวัฒน์  ฟองดา
3. นายนปกร  อินเรือง
4. นายบรรพต  ธนวดี
5. นางสาวปานทิพย์  กิจวิริยะการ
6. นางสาวปิยกร  หว่อง
7. นางสาวพชรภรณ์  อินกลัด
8. นายภูชิต  ทฤษฎี
9. นางสาววรัญญา  บำรุงนา
10. นายสิริภูมิ  พูลทรัพย์ไพศาล
11. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
12. นางสาวอภิญญา  ปัญญาวงค์
13. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
14. นางสาวเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
15. นายเพชรัตน์  พลเยี่ยม
16. นางสาวเสาวลักษณ์  คำชื่น
 
1. นายสุุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นายณัฐกุล  พิมพา
4. นางขวัญจิต  ไฝ่ขัน
5. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
 
402 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ต๊ะต้องใจ
3. เด็กชายปรีชา  มาลัยยะ
4. เด็กชายภูริพัฒน์  ยารังษี
5. เด็กชายเจนศักดิ์   จันทาพูน
 
1. นายศรัญญู  สุจา
2. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
403 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายกิตติพล  ตานวล
2. นายคชานนท์  ตะคามจัทร์
3. นางสาวธนาภรณ์   บุตรอุดร
4. นายปัญจพล  ธรรมสอน
5. นายภานุวัฒน์  ป่าเหนือ
 
1. นางณศพร  สมมั่น
2. นายเอกบดินทร์  กิตติจริยา
 
404 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวกุลิสรา  มหาวุฒิ
2. นางสาวชนานันท์  บุราสิทธิ์
3. นางสาวณัฐณิชา  ปัญญาวัย
4. นายปฏิพัทธ์  ทิพย์บุญลือ
5. เด็กชายสุทธิกานต์  ศรีฟอง
 
1. นางสาวพัชราพร  ผลัดใหม่
 
405 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายฐิติวุฒิ  คงเลิศไพบูลย์
2. นายสุไกลทิศ  ยองขอด
3. นายหัตถภูมิ  ถาวงค์
4. นายอนุวัฒน์  ไกรทองศรี
5. นายเพิ่มพล  เพิ่มพูน
 
1. นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์
2. นางสาวกานต์ธีรา  ยศอินทร์
 
406 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  ไชยสาร
2. เด็กชายอาจชาย  เปียงแล
 
1. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
2. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
 
407 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงวิรัตชา  อินหวั๋น
2. เด็กหญิงเอสเธอร์  นวลวงค์
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
2. นางสาวสันสนีย์  สุริยมณฑล
 
408 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายวีรพงศ์  มาละตา
2. เด็กชายวุฒิพันธ์  กันชัย
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
2. นายอุดม  สมบูรณ์
 
409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวภัณฑิรา  สุวรรณคำ
 
1. นางสาวศานันทินี  วงษา
 
410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงโสติภา  สงบกาย
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ลือสุวรรณ์
 
411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงพิมกานต์  เด่นเวสสะ
 
1. นางสาวดลนพร  ปาโน
 
412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวลลิลทิพย์  สุริยะ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม
 
413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวอรอนงค์  ผาบรรพตกุล
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจิรอร  พรมเทศ
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
 
415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวลัลชลิตา  ปราณีสัตย์
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ลือสุวรรณ์
 
416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  แผงตัน
 
1. นางสาวพัชชาภรณ์  สุวรรณอาสน์
 
417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนรมน  ปิตตะพันธ์ุ
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจิราภรณ์  โพธาวรรณ์
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายพิชญุตม์  จิวเดช
 
1. นายชีวัน  สันธิ
 
420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายปฐมพร  สมบัติใหม่
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
 
421 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวสุทธิลักษณ์  รักดี
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ลือสุวรรณ์
 
422 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวปาวาลี  ทรงสิริวงศ์
 
1. นายอวื้ฉิน  ฉิน
 
423 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐพัชร์  ใจเสมอ
 
1. นายภัทรดนัย  หวลศรี
 
424 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายกีรติ  ชำนาญวนกิจ
 
1. นางสาวเจนนภา  ทัสเตโมโต
 
425 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายเฉลิมพงศ์  สูงติวงค์
 
1. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
 
426 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายธีรพงศ์  ศรีสัตถา
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
 
427 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวนันธิญา  แก่นจ้าย
 
1. นางศรีไพร  ชัยวิริยะ
 
428 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายชิษณุพงศ์  บัวสุวรรณ
2. นางสาวธนารีย์  เลิศชัยวรกุล
3. นางสาวนัฐธิณี  ฉ้ายเม่ง
4. นายปิยังกูร  จักรแก้ว
5. นางสาวอัญชลี  อินโท
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ลือสุวรรณ์
2. นางสาวอรพรรณ  รุ่งจรรยากิจ
 
429 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกิรฐิกา  อินเต็ม
2. นายภราดร  สุทธะ
3. นายวันเฉลิม  เหล้กแปง
4. นางสาวศุภสุตา  มณีวรรณ
5. นายไอลวิล  สนิทการ
 
1. นางวิชญา  กาศมณี
2. นางสาววัชรี  อ้ายไชย
 
430 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกฤตภาส  แปงยาแก้ว
2. นางสาวกัญจนา  มือกล้า
3. นายชาคร  ดวงจินดา
4. นางสาวอาทิมา  ทะวะดี
5. นางสาวอินทิรา  สุทธิพันธ์
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
2. นางสาวจิรานุช  บุญคง
 
431 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกีรติ  เดชอุดมชัย
2. นางสาวจันทรารัตน์  ศรียอด
3. นางสาวณัฐริกา  อุดมผล
4. นางสาวปานตะวัน  ณัฐกุล
5. นายสราวุฒิ  เทพวงค์
 
1. นางสาวพัชชาภรณ์  สุวรรณอาสน์
 
432 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกรรณิกา  กามนต์
2. นางสาวกษมา  ชิโนซากิ
3. นางสาวกัลปพฤกษ์  บุญแก้ว
4. นายชวินกร  เชื้อเมืองพาน
5. นายนวัตพล  ทาเกิด
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ออนสา
2. นางสาวลัดดา  สร้อยจาตุรนต์
 
433 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอภิสรา  เจียมวิจักษณ์
2. นางสาวอรนลิน  เทียนประสิทธิ์
3. นางสาวฮานาโกะ  ซาอิโต้
4. นายเขมรัฐ  คำสุทธะ
5. นายโมโตกิ  คาวากุจิ
 
1. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
2. นางรัตติยา  ศิริวงศ์
 
434 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัชชา  คุ้มชาติ
2. นางสาวธนวรรณ  คำเหล็ก
3. นายธนวัติ  อางิ
4. นายนฤเบศฐ์  ฉัตรหลวง
5. นางสาวปุณยาพร  แปงสนิท
 
1. นายชีวัน  สันธิ
 
435 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวขวัญสุดา  อายิ
2. นางสาวดวงหทัย  โหว่ยยือ
3. นายนฤเบศร์  แยฉ่อ
4. นางสาวเอ้ย  เจริญ
5. นายไตรภพ  ภิระบรรณ์
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
 
436 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธนกร  ก้อใจ
2. นางสาวรัตนวดี  สุริยะ
 
1. นางสาวอรพรรณ  รุ่งจรรยากิจ
 
437 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  อุตตึง
2. นายเมธี  ฐิตะสาร
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
 
438 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายวรฉัตร  อินทพันธ์
2. นางสาวสิรินทร์  ปะทะนมปีย์
 
1. Mr.Keiichi  Seto
 
439 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวพิชญาภา  เอกตาแสง
2. นางสาวมาลี  วุยชีกู่
 
1. นายชีวัน  สันธิ
 
440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายชัย  คำปุ๊ด
2. เด็กชายณัฐพล  ฟูแสง
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ขัดเปา
4. เด็กชายวัฒนพงษ์  มินคงคำ
5. เด็กชายสมศักดิ์  เตจ๊ะวันดี
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กนิษฐารมย์
7. นายเอกภพ  แก้วทา
8. เด็กชายไตรพัฒน์  บุญตั๋น
 
1. นายพีรกิตติ์  ทองเจือฐิติโชติ
2. นายกระจ่าง  หลักคำ
3. นายจักรกฤษ  พุทธะ
 
441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายชัยชาญ  ชาญป้อม
2. เด็กชายณัฐนันท์  ชุ่มเรือน
3. นายณัฐพงษ์  แก้วศักดิ์
4. นายธันวา  สงำรัม
5. นายนราธิป  กางการ
6. เด็กชายสภกิณห์  บุญใส่
7. เด็กชายเจษฎา  คณารักษ์
8. นายเถลิงศักดิ์  สิงห์อ้อย
 
1. นายสมควร  จารุธนภัทร์
2. นายสยาม  จันต๊ะวงค์
3. นายวุฒิพันธ์ุ  อิ่นคำ
 
442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. นายชัยเฉลิม  ซือมือ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสนมี่
3. เด็กชายนิพนธ์  และเชอ
4. เด็กชายวีระพล  เฉกอง
5. เด็กชายสองเมือง  แขงแรง
6. นายหล่อโซ  เชอหมื่อ
7. เด็กชายอรรถพล  แซ่จ๋าว
8. เด็กชายเอกชัย  หม่อโปกู่
 
1. นายประจักษ์  ทาก๋อง
2. นางสาวยาใจ  แกล้วกล้า
3. นายนรเศรษฐ  กันธิพรรณ์
 
443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกริช  มั่นคง
2. เด็กชายจิรสิน  แซ่ลี
3. เด็กชายชำนาญ  แซ่ว้า
4. เด็กชายทักษิณ  บุญยวง
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  จรูญสกุลวงศ์
6. เด็กชายประสูติทิพย์  กันคำ
7. เด็กชายวศกร  แก้วแพร่
8. เด็กชายศรายุทธ  นุธรรม
 
1. นายประเทือง  วงศ์กาไสย
2. นายสุพจน์  ยอดจันทร์
 
444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายณัฐพันธ์  แก้วหน่อเมือง
2. นายธนายุทธ์  ทองฤทธ์
3. นายธิติสรรค์  ขาวินา
4. นายรังสิมันต์  ธุระพระ
5. นายวรดม  ศรีบุญชู
6. นายสิทธิศักดิ์  หล้าเผือก
 
1. นางสาวยุวนุช  ปักษิณ
2. นายมนัส  ประทุมมา
 
445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายจตุพล  อินตา
2. นายณัฐพล  อินตา
3. นายพงศภัค  ชัยวงศ์
4. นางสาววิชชุดา  เทพกัน
5. นายสุพจน์  นรชาติวศิน
6. นางสาวโยษิตา  พึ่งบุญ
 
1. นางสาวภิญญามาศ  คำมา
2. นายเจษฎา  คำเป๊ก
 
446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายณัฐกรณ์  พรสันติธรรม
2. นายดนพ  กุเลา
3. นายนนทวัฒน์  เรือนสุภา
4. นายนิรันดร์  กันทะนันท์
5. นายสมหมาย  ขุนวาส
6. นายไกรวิชญ์  แสนโชติอรุณ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อินเพลา
2. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
3. นางสาวสกาวรัตน์  พรมมินทร์
 
447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกันตชาติ  เหมือนทรัพย์
2. นางสาวจันสุดา  จั๋นคำ
3. นายทรงพล  ธรรมวงค์
4. นางสาวบี  ไทยใหญ่
5. นางสาวปาริชาติ  คีรีแก้ว
6. นางสาวศิริลักษณ์  พรมเนตรกาศ
7. นางสาวสุวิมล  แปงเมือง
8. นางสาวอรณิชา  กันทะวงค์
9. นางสาวอัมพร  บำรุงไทย
10. นางสาวเขมิกา  เฒ่ามูลละ
 
1. นายตรรกพงศ์  ธรรมรังษี
2. นางรัตนา  มากสุข
3. นายสุรเชษฐ์  ธรรมโสภณ
 
448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สลีสองสม
2. นางสาวชฎาภรณ์  คำเปล่ง
3. นางสาวณัฐกานต์  จันทร์มา
4. นางสาวทิพย์วรรณ  พลเทียน
5. นายนพเก้า  ยารวง
6. นายนพเก้า  แสงแก้ว
7. นายนายจารุเดช  โนนยะโส
8. นางสาวรัตน์ติพร  ดอนชัย
9. นายฤทธิชัย  เชียงทา
10. นายอริยวุฒ  สินธพ
 
1. นายสยาม  จันต๊ะวงค์
2. นางดลฤดี  บุญรัตน์
3. นางศศิภา  วงค์ใหญ่
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจารุรัฒน์  เสียงโต
2. นางสาวณัฐชา  หยงสตาร์
3. นางสาวณัฐธิดา  พันดอยแดน
4. นางสาวธนารีย์  เลิศชัยวรกุล
5. นายนัทธพงศ์  เชื้อศิริถาวร
6. นายยศกร  เลิศรัตนคาม
7. นางสาววรัมพร  ชัยนิสงค์
8. นางสาวศิริหัสวรรษ  เกิดเพชร
9. นางสาวเกตน์นิภา  เจริญศรีภักดี
10. นางสาวเกวลิน  บริสุทธ์
 
1. นายศิลา  เฉียบแหลม
2. นายจิรเวช  บัวติ๊บ
 
450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงกมลพัตร์  เทพสาร
2. เด็กชายชินวัตร  เสาร์ไพสูญ
3. เด็กหญิงนราธิป  ต๊ะคำ
4. เด็กหญิงสุภัคพร  ทรัพย์พอกพูน
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
 
451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราภรณ์   ยางนอก
2. เด็กหญิงพรปฏิมา  วุฒิสารวัฒนา
3. เด็กหญิงสุรดา  ตาต๊ะ
4. เด็กหญิงอารีรีตน์  แสงผะการ
5. เด็กชายโชติก  วงค์ยวง
 
1. นางสาวอนามิกา  บุญมา
2. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์
 
452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกรศนันท์  สิทธิกุล
2. นางสาวชลธิชา  สุขสมัย
3. นางสาวทิพย์วรา  อินเลิศ
4. นางสาววรพิชชา  จอมแก้ว
5. นางสาวสุวรี  สารเข้าดำ
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
 
453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวคมคาย  เวียงแสนภู
2. นางสาวตาลสัง  วงค์ใส
3. นางสาวศรีฟอง  สุภา
4. นางสาวเกี๋ยงคำ  สุภา
5. นางสาวเจนนิศา  นามหลวง
 
1. นางสุรีย์รัตน์  ศิริตันติวัฒน์
2. นายณัฐวุฒิ  วงษ์ศรีเผือก
 
454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธีระภัทร  ปัญญาใจ
2. นางสาวปรินทร  ทรัพย์ภู่
3. นางสาวพิชญาภรณ์  จ๊ะใจ
4. นางสาวสัจพร  แก้วพรหม
5. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นางเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
2. นางวิภา  อุทยานุกูล
 
455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ช่างฆ้อง
2. เด็กหญิงญาณิศา  สุเมธาลังการ
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  แสนยะ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  โตพุ่ม
2. นางจันทร์แรม  ใจตรง
 
456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายนพณัฐ  ก้างออนตา
2. เด็กหญิงปริยากร  ท้าวแก่นสาร
3. เด็กหญิงพลอยริน  อ้ายมูล
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยมูลวงค์
2. เด็กหญิงภานรินทร์  ริยะนา
3. เด็กชายวีรวุฒิ  ปากหวาน
 
1. นางสาวปาณิตา  ตาต๊ะคำ
2. นางมัทนา  กุลชัย
 
458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงปภัษรินทร์  ขันใจ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยะวิใจ
3. เด็กหญิงสำเภา  พรมก๋วน
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  อินนั่งแท่น
2. นางสาวนิโลบล  เชื้อเมืองพาน
3. นางสาวอาทิตยา  ใจมิภักดิ์
 
1. นายศุภวัจน์  พรมตัน
2. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ดุเหว่า
2. นางสาวปรีญาภรณ์  แก้วนวน
3. นางสาวมณีนุช  สุทธลูน
 
1. นางธนาพร  วงค์วาน
2. นางสาวสาวิตรี  เทพอุดม
 
461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวปอชาง  ยียง
2. นางสาวพุทธรักษา  โฉมยง
3. นางสาวศรีดาว  รุ่งโรจน์ไพศาลกุล
 
1. นางจีรภา  จันกิติ
2. นางสาวกาญจนา  เลิศรัศมีธรรม
 
462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวจันแสง  สมยศ
2. นางสาวธิดารัตน์  แซ่ว่อง
3. นางสาวปวีณา  ธิจินะ
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
2. นางณัฐมน  มหาเสน
 
463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวพลอยงาม  วงค์ปันนา
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ต๋าต้าน
3. เด็กหญิงเม  คำปัน
 
1. นางสาวพลอยนภัส  สามนาย
2. นางสาวศิรินภา  เสนาป่า
 
464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญญามาส  ตาหล้า
2. เด็กหญิงปาริชาติ  รอดดิษฐ
3. เด็กชายอภินันท์  กองกันทะ
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายกิตติภณ  ลีลาวงศ์
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ใจโลกา
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ไชยมงคล
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
 
466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงรุจิรางค์  งามเมือง
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  จันตัน
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
2. นางสาววรรณฑริกา  ปันทะนัน
 
467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวชยาภรณ์  กันจินะ
2. นางสาวลลิตา  เพชรประพันธ์
3. นางสาวสุพัชรี  มีจันทร์
 
1. นางกัลยา  เตชะ
2. นางสุวรรณี  ใจซื่อ
 
468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนา  บุษยา
2. นายศุภวิชญ์  ธุวะคำ
3. นางสาวสุปรีญา  จักรแก้ว
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
469 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวชุติมา  ดวงกล้า
2. นางสาวพิมพิกา  ชุ่มหา
3. นางสาวอภิสรา  แสนสุทธิ
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
 
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  วิจิตรบัญชา
2. นางสาววิลาวัลย์  ตันปะละ
 
1. นายสัจจา  ทะนันใจ
2. นางสาวรตนพร  เจียมวิจักษณ์
 
471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงบุษยา  เขตรักษา
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิทธิขันแก้ว
 
1. นางสาวอัญชลี  ทะวงค์อารี
2. นายมนต์ชัย  สีปิน
 
472 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายนภัสกร  ติ๊บแก้ว
2. เด็กหญิงอำพร  บุญจ้อย
 
1. นางสกุณี  นิยม
2. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
 
473 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จินดาหลวง
2. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ลือชา
 
1. นายจรัญ  อินต๊ะเขียว
 
474 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายชัชกรินทร์  พงษ์ธนานุวัฒน์
2. นายศักรินทร์  ยอดแก้ว
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
475 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  วงค์ษา
2. เด็กชายภานนท์  เพียรทอง
 
1. นายสมควร  ธรรมากาศ
 
476 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนพดล  ใจวงศ์ปาน
2. เด็กหญิงนุชจรีย์  บั้งเงิน
 
1. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
2. นางสกุณี  นิยม
 
477 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  สุวรรณทัย
2. นายสหัสวรรษ  ขัดพูน
 
1. นายเกรียงไกร  อภิธนัง
 
478 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  รักคำ
2. นายณัฐวุฒิ  ประพันธ์กุล
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
479 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  กาติ๊บ
2. นายเกริกพล  มาฟู
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลำดวง
 
480 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายณัฐชนน  เหล็กทอง
2. นายสรุจ  ถีสูงเนิน
 
1. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
2. นางสาวบูรณา  วรรณอุต
 
481 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายธภัทร  ศิริมงคล
2. เด็กชายวัชรศักดิ์   ยะแก้ว
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
482 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายนวภูมิ   อัดทะวงค์
2. เด็กชายพัทธนนท์   ทิพยกานนท์
 
1. นายสิทธิชัย  แก้วมูล
 
483 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันแก้ว
2. เด็กชายอดิสันต์  จายคำ
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นายณัฐกานต์  ณ พิกุล
 
484 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัชพล  เมตตาราษฎร์
2. นายณัฐวัฒน์  เซงก๋า
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
2. นายศิวกร  กานันตา
 
485 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายทัศน์พล  ไชยวงค์
2. นายประกิต  หมื่นนามหน่อ
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นายณัฐกานต์  ณ พิกุล
 
486 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาววรกานต์  สุขเกษม
2. นางสาวสริตา  เครืออินตา
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
487 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวจินตนา  พิมพ์สุคะ
2. นายณัฐกิตติ์   ยะแก้ว
 
1. นางนริศรา  พรมมินทร์
2. นายมนต์ชัย  สีปิน
 
488 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ธรรมเสน
2. เด็กหญิงเมธาพร  มั่นกลิ่น
 
1. นางสุจิตรา  แจ้วิสอน
2. นางสาวรตนพร  เจียมวิจักษณ์
 
489 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โปราหา
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เต๋วิยะ
 
1. นายเกรียงไกร  โนชัย
2. นายพัลลภ  แก้ววงค์ธิ
 
490 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายกตัญญู  อินตา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อินต๊ะสงค์
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
491 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายภัชรพงศ์   อินทรีย์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองสุข
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
 
492 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายตรีภพ  สุดจิตร์สมโภชน์
2. เด็กชายเจษฎาพร  สอนแก้ว
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
493 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติธัช  กลิ่นผล
2. เด็กชายทศวรรษ  เมืองงาม
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นางลดาวัลย์  คำปวน
 
494 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาว  นามอุ่น
2. เด็กหญิงแสง  หนามแฝง
 
1. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
2. นางสกุณี  นิยม
 
495 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวปารียา  ธารีรัตน์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  อุ่นปิง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม  ชินะกุล
2. นางพัชรกันย์  กุลประภัสสร์
 
496 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สังข์รุ่ง
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ทาเอ้ย
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายวงศกร  คำตั๋น
 
497 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศรีจุมปา
2. เด็กชายมิ่งขวัญ  ทิพย์ทอง
 
1. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
498 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  หมื่นโพธิ์
2. เด็กหญิงชนันฌ์ณภัสฐ์  สิงห์คาล
 
1. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
499 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวปิยะพร  เสือเฒ่า
2. นายอมรินทร์  ก๋าแก้ว
 
1. นายปกรณ์กฤช  กันทะเลิศ
 
500 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ใจมะโน
2. นายเกียรติศักดิ์  สุริยาวงศ์
 
1. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
501 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรชนก  ไกลถิ่น
2. นางสาวชัญญานุช  สมประสงค์
 
1. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
2. นางสกุณี  นิยม
 
502 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกรรวี  คำแดง
2. นายภูมินทร์  จันทเลิศ
 
1. Mr.Kazuki  Hirata
2. นายวศิน  มงคลสาร
 
503 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายสุรยุทธ์  อินนั่งแท่น
2. นายอติชาติ  จันทร์ถา
 
1. นายปกรณ์กฤช  กันทะเลิศ
 
504 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายภาคิน  ศิวธรรมรัตน์
2. นางสาววรกนก  พานิชโปรยโสภา
 
1. นางสุนีย์  ยามี
2. Mr.Kazuki  Hirata
 
505 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายทรงพล  เชอหมื่อ
2. นายเวหา  เกียรติ์ชัยงาม
 
1. นายพิบูลย์  แสงทอง
 
506 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิจ  ประเทศ
2. เด็กชายณัฐวุฒฺิ  พงษ์ตุ้ย
3. เด็กชายวรพล  พงศ์ไพฑูรย์
 
1. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
2. นางมรกต  ทากัน
 
507 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตพจน์  ศรีวรรณรมย์
2. เด็กหญิงศรุตา  บุญมา
3. เด็กหญิงศักยพร  เบเหมี่ยทู
 
1. นางบงกช  บุญเลิศ
2. นางสาวรัตนาพร  ใจออน
 
508 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสตา  ชัยธานี
2. เด็กหญิงณัชชา  อุดยานะ
3. เด็กหญิงสโรชา  เป่งป่า
 
1. นางสาวช่อทิพย์  แก้วซ้อน
2. นางสาวอัจฉรี  รวมสุข
 
509 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายจารุวัฒน์  อภิพัฒนาชัย
2. นายบุญพิทักษ์  บุญทา
3. นายศุภชัย  มาวงค์
 
1. นางมรกต  ทากัน
2. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
 
510 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวจอมขวัญ  ไวว่อง
2. นางสาวธวัลลักษณ์  จินะสี
3. นางสาวพรนภัส  โลบุญ
 
1. นายชวลิต  ธิจันดา
2. Mr.Kazuki  Hirata
 
511 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  เชื้อเมืองพาน
2. นายพงศ์พล  เขื่อนแก้ว
3. นายรัฐภูมิ  เงาเรือง
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
2. นายศิวกร  กานันตา
 
512 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจินตนา  จันทฤทธิ์
2. นายทรงพล  เชอหมื่อ
3. นายเวหา  เกียรติ์ชัยงาม
 
1. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
2. นางสาวกณิการ์  ปัญญาอิ่นแก้ว
 
513 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  ตานวล
2. นางสาวมิรินญา   พรมชัย
 
1. นายปริญญา  อินทยศ
2. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
 
514 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เรือนมูล
2. นายภานุวัฒน์  ทำทาน
 
1. นายศรัญญู  ปัญญา
2. นายวรวุฒิ  วงศ์เวียน
 
515 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวอัจฉรา  เสมากูล
2. นางสาวเวธกา  ไพรพรรษา
 
1. นางจันจิรา  ชัยภูวนารถ
2. นางณัฐกฤตา  แสงวิลัย
 
516 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายธนทอง  สุภาวงค์
2. นางสาวธนภรณ์  อุตมา
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
2. นางสาวดวงกมล  ไชยศิลป์
 
517 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายฐากร  ใจพล
2. เด็กชายพรหมชัย  ชูแสง
3. เด็กชายวุฒิกร  ศรีศิริ
 
1. นายชวลิต  ธิจันดา
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
518 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายจิรเมธ  น้อยด้วง
2. นายนันทนากร  ชัยวังเย็น
3. นายไกรวิชญ์  ธิแปง
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
519 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายศตวรรษ   ร้อยพรมมา
2. นายศุภโชค   มิ่งขวัญ
3. นายสหัสวรรษ   ต้นแก้ว
 
1. นายกานต์  มากกุญชร
2. นายสิทธิชัย  แก้วมูล
 
520 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายจักรภัทร  อุ่นวงค์
2. เด็กชายชัชฐกานต์  รุ่งสาง
3. นายรังสรรค์  ชัยยะ
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
2. นายปริญญา  อินทยศ
 
521 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีวานิช
2. เด็กชายบดินทร์  เชอหมื่อ
3. เด็กชายสมชาย  พนาไพศาลกุล
 
1. นายเอกชัย  ทาใหม่
2. นายโกวิทย์  ไชยสิทธิ์
 
522 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายวิโรจน์  แซ่หยี
2. นายศุภวัฒน์  ศรีโชติ
3. นายสุภกรณ์  มโนวรรณ
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
2. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
 
523 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นายปิยะพงษ์  เพียเมีย
2. นายพิชัยยุทธ  แซ่หยาง
3. นายวิวัฒน์  สีทอง
 
1. นายโกวิทย์  ไชยสิทธิ์
2. นายพงศธร  ทรายปัญโญ
 
524 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกนดนัย  บุญมี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทายะนา
3. เด็กชายสิริชัย  เตมีศักดิ์
 
1. นายวัลลภ  เตชะปิตุ
2. นายชนก  แสนติยศ
 
525 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายกานต์พิชชา  บุญตันดี
2. นายจารุกิตติ์  จินดาขัด
3. นายนิรพัฒน์  ดวงทอง
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
2. นายเอกบดินทร์  กิตติจริยา
 
526 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายคณิต   กุ่ยแก้ว
2. นายภาณุพงศ์  ยี่พิญโญ
3. นายโดม   นวรัตน์
 
1. นายกานต์  มากกุญชร
2. นายจีราวัตน์  คำแอ
 
527 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพนธ์  ทิพย์กมลเสน
2. เด็กชายทัตเทพ  รัตนจันทร์
3. เด็กชายธีร์ธวัช  เลาหะวีร์
 
1. นายณรงค์เดช   ชัยวรรณา
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
528 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายจีรศักดิ์  ยาวิชัย
2. นางสาวธิญาดา  ยารังษี
3. นายศุภชัย  จับใจนาย
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นางสาวผดุงศรี  คำฮ้อย
 
529 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายฉันทัช  พิทักษ์
2. นายธนกฤต  อุตตมา
3. นางสาวอัลนิกา  อุตมูล
 
1. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
2. นายพิเชฐพงศ์  มาทะ
 
530 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงณิชากร  ใจอิน
3. เด็กหญิงรุ้งสินี  สายปัน
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
 
531 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 1. สามเณรนัทธมน  แสนหอย
2. สามเณรภาคิน  พรมเทพ
3. สามเณรศิรศักดิ์   แซ่ย่าง
 
1. นายจาคี  ธรรมใจ
2. นายสงกรานต์  โรงทา
 
532 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ใจดี
2. เด็กชายพิชิตชัย  ปงลังกา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายพงศ์สุชน  พิพัฒนปาณคุณ
 
533 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม    
534 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายอาสาม  โวยกุ่ง
2. นายอาโจ  เหม่อแลกู่
3. นายอาโหละ  โวยกุ่ง
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายคมกริช  บุญวงค์
 
535 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายนายศุภณัฐ   กาญจนวัฒนกุล
2. นายอธิภูมิ  เศวตวงษ์
3. นายเตชิต  ศรีตระกูล
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
 
536 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวิทวัส  ผาคำ
2. นายวิษณุกุล  ศรีใจ
3. นายเหมวัฒ  ปากหวาน
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
2. นายนรินทร์ธัช  อินทร์วรรณ
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กันศรีเวียง
2. นายธนภัทร  ถาน้อย
3. นายพชรพล  ทะนันชัย
 
1. นายจิตรภณ  ชมภู่
2. นางสลักฤทัย  แสงเขียว
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายชัยภพ  ชัยวงศ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อินตา
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรชัยปัญญา
 
1. นายสายัญ  ธรรมจันตา
2. นางสาวพัชริน  โนวิชัย
 
539 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายชาตโยดม  เหมอแล
2. เด็กชายธนนท์ชัย  แล่เฉอะ
3. เด็กชายอาชัย  บอโปกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
540 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  แสงคำเป็ก
2. เด็กหญิงนันทญา  วอหล้า
3. เด็กหญิงวิริยาพร  ใหวเขียว
 
1. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
 
541 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกัลญา  แข่งขัน
2. นายชาคร  ลำเจียกวิสัย
3. นายวินัย  นิกุลพินิจ
 
1. นายสายัญ  ธรรมจันตา
2. นางสาวพัชริน  โนวิชัย
 
542 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายสมชาย  เมอแล
2. นายอาจ่า  อาซางกู่
3. นายเจมส์  เมอลากู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
543 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายพัชรพล  ปงปา
2. นายอภาพล  รักษาถ้อย
3. นางสาวอัมพิกา  พล้างาม
 
1. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
 
544 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ขุนสิงห์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  ตากุล
3. เด็กหญิงชนาภา  ถาน้อย
4. เด็กชายศุภกร  ชัยลังกา
5. เด็กหญิงสิริพร  ช่างฆ้อง
6. เด็กหญิงอรนุช  พรมงาม
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
3. นางสุกัญญา  กุมกัน
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  เรเฌอ
2. เด็กหญิงธิติมา  แลเฉอะ
3. เด็กหญิงบูโด่  ยือฮ่ากู่
4. เด็กหญิงหมี่เตอ  หมื่อแล
5. เด็กหญิงอรอนงค์  แซ่ตู่
6. เด็กหญิงแสงจันทร์  นามแสง
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายศิวนัท  อะโนราช
3. นายศุภชัย  มณี
 
546 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกี๋ยงภาลัก
2. เด็กหญิงมัฐณาวรรณ  ไชยทัศน์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาเต็ม
4. เด็กหญิงวรรณวลี  ใจดี
5. เด็กหญิงอริสรา  วันทอง
6. เด็กหญิงอารียา  อาจดวงดี
 
1. นายธนพันธ์  พานคำดาว
2. นางสาวปิ่นแก้ว  ยานะจิตร
 
547 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  สว่างศรี
2. เด็กหญิงนาตาชา  ช่วยหนู
3. เด็กหญิงนุชสรา  ผ่านชมพู
4. เด็กชายพลพล  มารินทร์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สุมศรี
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขันคำ
 
1. นางสาววิชุดา  ยาวิละ
2. นางสาวปัทธวดี  บ่ายเที่ยง
 
548 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวณัฐวิภา  พัชรมโน
2. นางสาวนฤพร  วิบูลควาามดี
3. นางสาววารณี  แซ่ลี
4. นางสาวศิริลักษณ์  ลอยแสง
5. นางสาวสุชานาถ  บุญแก้ว
6. นางสาวเจษฎาภรณฺ์  ลาเช
 
1. นายธรณินทร์  อินต๊ะน้อย
2. นางธนวรรณ  สุลักขณานุรักษ์
3. นางจามจุรี  กันจินะ
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวญาณสิริ   อนันต์
2. นางสาวธนัชชา  ขัติบุญ
3. นางสาวนานุกุล  วังตา
4. นางสาวประภัสสร  ลาดปะละ
5. นางสาวศิริกันยา   อุดทา
6. นางสาวเรณุกา  กันศรีเวียง
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
3. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
550 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจุรารัตน์  จุมปู
2. นายปรัชญา  ตาคำ
3. นางสาวรุทิรา  สละลอยสิม
4. นายสิรดนัย  ปิมปะ
5. นายอนุธน  ยาวิลาศ
6. นางสาวอมรา  เจเปอะ
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
 
551 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  สุริยา
2. นายต่อลาภ  ราชคม
3. นายวรวัฒน์  มะโนวงค์
4. นางสาววาทินี  ยากาษา
5. นายอนุศิษฏ์  คำเก่ง
6. นายเจษฎา  โสภา
 
1. นางสาวปัทธวดี  บ่ายเที่ยง
2. นางสาววิชุดา  ยาวิละ
 
552 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวิชชากร  ดอนชัย
2. นางสาวสุชาดา  สามนวล
3. นางสาวสุวรรณี  ยะแก้ว
 
1. นายทวีเดช  มณีรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  ยะชัย
 
553 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ปันปิน
2. เด็กหญิงวิภวานี  หม่อโป๊ะกู่
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ
2. นายสมพงษ์  สุพงษ์
 
554 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาระวัง
2. เด็กหญิงมญชุ์ปรียา   เชียงรินทร์
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ลักคณะ
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นางมลิวัลย์   พรมวงค์
 
555 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชฤดี  โสมวิภาต
2. เด็กหญิงพรปภา  พลสารัตน์
3. เด็กหญิงศิขริน  คำใส
 
1. นางจำรัส  นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
 
556 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  คำปันวงค์
2. นางสาวทิพวรรณ  วังสม
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  ชัยชนะ
 
1. นางวงเดือน  นันทาทอง
2. นายชัชวาล  อินปั๋น
 
557 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์   ปิจนัน
2. นางสาวรัชนก   ลาภคล้อยมา
3. นายสิทธิศักดิ์   อิ่นคำ
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นางมลิวัลย์   พรมวงค์
 
558 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  หมื่อแล
2. นางสาวยุพิน  คำแก้ว
3. นางสาวสุนิสา  นามยี่
 
1. นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ
 
559 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจีราวรรณ  ระเรือง
2. นางสาวชญานี   เขื่อนแก้ว
3. นางสาวสุชัญญา  ศรีวงศ์
 
1. นางจำรัส  นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
 
560 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพณฑ์  สัตนาโค
2. เด็กชายยศพนธ์  กาวี
3. เด็กชายศิยานนท์  นิมิตชัยกุล
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
2. นางนิภาพร  ไชยมงคล
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายกวินภพ  ทาอุปรงค์
2. เด็กชายก๋อง  ธงซอน
3. เด็กหญิงจารุณี  โชคดี
 
1. นายวรวิทย์  คำหลวง
2. นายวรรณศักดิ์  ราชสมศรี
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  กาหะ
2. เด็กหญิงวิไลพร  แซ่ฟง
3. เด็กหญิงไพรินทร์  แสนคำหล่อ
 
1. นายเจษฎา  สุวรรณปัญญา
2. นางสาวเมวิกา  เหมืองทรายมูล
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายกรบัลลังก์  ศรีปุริ
2. เด็กชายธนันท์  บุญกอง
3. เด็กชายพิเชษฐ์  สุตาลังกา
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นางเรณู   ปานกลาง
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายจาณุวัฒน์  กรวยกลาง
2. นางสาวธันยพร   จิตรถา
3. นางสาวสรัญญา  บัวดี
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นายเรืองเดช   ผิวพรรณ
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจารุพร  อ้ายจาย
2. นางสาวจิรัฐติกาล  แปงอ้าย
3. นางสาววิชชุลดา  ไชยลังกา
 
1. นางสาวภาพิมน  สุดงาม
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  มีสุข
2. นางสาวธนัตดา  พรหมทะนันท์
3. นายวรพล  ใจยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ  อิ่มทราย
2. นางสาววลัยลักษณ์  ตั้งเจียมศรี
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายคณิศร  ศรีคำ
2. นายดุลยวิชญ์  ปานกลาง
3. นายนนท์ปวิธ  ร่วมชาติ
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นางสาวมาริสา  กองตระการนนท์
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  แว่นปันชัย
2. เด็กชายคมสัน  ตุ้ยตาเขียว
3. เด็กชายยศพันธ์  ปัญญาธิ
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
2. นางสาวขวัญดารินทร์  ก่องภพวณิชย์
 
569 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปัญญากอบ
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ติยานันท์
3. เด็กหญิงศศิธร  เมืองแก่น
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นายจิตรภณ  ชมภู่
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฟองน้ำ
2. เด็กหญิงนัชชา  นันตา
3. เด็กหญิงเกวลิน  มูลกำเลิศ
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นางกัญญาณัฐ  คีลาวงศ์
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วุฒินุชเพิ่มพูน
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงษาศิริ
3. เด็กหญิงรุจีรัตน์  หวาง
 
1. นางจำรัส  นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
 
572 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายธรรมนูญ  วังมูล
2. นางสาวบุณยวีร์  กุสาปัน
3. นางสาวอีแสง  แยส่อ
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
2. นางสาวขวัญดารินทร์  ก่องภพวณิชย์
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายวุฒินันท์   อำมาตย์มณี
2. นางสาวเกวลี   เกี้ยงแสนเมือง
3. นางสาวเบญจมาศ   อินแปง
 
1. นางภัณว์สิญา  กาบุญก้ำ
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  สมรูป
2. นางสาวจุฑามาศ  ชนะพจน์
3. นางสาวธิราพร  มะโนวร
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์
 
575 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวณิชกมล  ชัยวรรณ์
2. นางสาวบุษกร  หัตถ์หาญ
3. นางสาวไพลิน  ขำชัย
 
1. Mr.ปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นางกัญญาณัฐ  คีลาวงศ์
 
576 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจปา
2. เด็กชายสมชาย  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  มาเยอะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุขสุวรรณ
3. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ฟรีสันเทียะ
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
 
578 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทานันท์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงวิพรฆเนศ  พูลพิพิธ
 
1. นางนาฎสุดา  ใจคำ
2. นางสาวนุชฎา  ย่อมเยาว์
 
579 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  บัวทอง
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีวิชัย
3. เด็กชายอาทิตย์  นามอิน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวปาริชาติ  แสนจิตต์
 
580 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  มาเญอะ
2. นางสาวมาลี  หมื่อแล
3. นายวรวิทย์  แซ่เฉิน
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
581 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายทิตาวีร์  ชมสวน
2. นางสาวนงนภา  ใจตรง
3. นางสาววรพิชชา  ศรีมาปัน
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นางปรัชณา  ยาวิชัย
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกันตยา  เสกสันติสกุล
2. นางสาวดุสิตา  เล่าหาพิพัฒน์
3. นางสาวบุษบา  โพธิปัญญา
 
1. นางนาฎสุดา  ใจคำ
2. นางสาวนุชฎา  ย่อมเยาว์
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวฟ้าฉาย  ญานะประเสริฐ
2. นางสาวมลวิภา  นนทภา
3. นางสาวมัณฑณา  สุดาจันทร์
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวปาริชาติ  แสนจิตต์
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายพุทธิเมธ  เจตนา
2. นายศุภกิตติ์  ก๋าคำ
3. เด็กชายโชคทวี  กันทา
 
1. นายธาดา  ใจปินตา
2. นางสาวกษมาพร  ปัญญาสุ
 
585 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ใสเอ้ย
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุวงค์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ตันคำแดง
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงบูตอ  หวุ่ยลองกู่
2. เด็กหญิงสมถวิล  แซ่เบียว
3. เด็กหญิงอาเชอ  อาซังกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงลักษิกา  นามวงค์
3. เด็กหญิงเอ้ย  มูลระ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวปาริชาติ  แสนจิตต์
 
588 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  คมศรโมกข์
2. นางสาวคมศร  คมศรโมกข์
3. นางสาวไพรวัลย์  แซ่เห้อ
 
1. นางสาวทิพย์นัดดา  ธารธีรวัฒน์
2. นางสาวอาภิสรา  กันธะนะ
 
589 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วรรณราช
2. นางสาวอริศรา  มีไพรทูรณ์
3. นางสาวเรณุภา  กาบแก้ว
 
1. นางสาวตุลาภรณ์  ขันเพ็ชร
2. นายนรินทร์ธัช  อินทร์วรรณ
 
590 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์  เหม่อแล
2. นางสาวศิริญา  เพเมียะ
3. นางสาวไพรวัลย์  อาหยี
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
591 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายธนโรจน์  เขื่อนคำป้อ
2. นางสาวธิฆัฆพร  รอดอินทร์
3. นายนิติธร  บอริน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวปาริชาติ  แสนจิตต์
 
592 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ปิยะลังกา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ปัญญาใจ
3. เด็กหญิงศิวณีย์  จินระดา
 
1. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
2. นายโกเวทย์  มนปัญญา
 
593 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ผาบปิจวงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เป็กธนู
3. เด็กหญิงสุภาวรัตน์  เป็กธนู
 
1. นางแสงเทียน  โกศัย
 
594 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกนกกานต์  เกิดศร
2. นายยุทธวัฒน์  คำฟู
3. นางสาววิภา  บุญยอด
 
1. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
2. นางสาวสุวพิชญ์  นวลคำ
 
595 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมมาดา  ดวงสุดา
2. เด็กชายวัชระ  หวลอารมณ์
3. เด็กหญิงหยกฟ้า  กามล
 
1. นางอรพินท์  ชัยวุฒิ
2. นางสาวมาริสา  กองตระการนนท์
 
596 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายสูเหมย  แซ่ฟุ้ง
2. นายเน้ง   แซ่ย่าง
3. นางสาวใกล้รุ่ง  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวนิภาพร  ชัยวงศ์
2. นางสาวภิญญามาศ   คำมา
 
597 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวธีรพร  กาบสนิท
2. นายนันทกร  วงค์ษา
3. นางสาวพรทิพย์  ชมภูพิทักษ์
 
1. นางศรีไพร  เมืองมูล
2. นางวัญชลี  ด่านพนัง
 
598 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจินต์จุฑา  ณ ลำพูน
2. นางสาวพรริญา  ทะนันชัย
3. นางสาวเกศินี  โพธิปัญญา
 
1. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
2. นางสาวสุวพิชญ์  นวลคำ
 
599 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร  ปุณริบูรณ์
2. นางสาวสวิตตา  สุริยาเต็ม
3. นางสาวอรัชพร  จันทาพูน
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
 
600 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สีสมครุฑ
 
1. นางแสงจันทร์  ชูโชติ
 
601 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายขุนน้ำ  โทมี
 
1. นางแสงจันทร์  ชูโชติ
 
602 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายวัจกรณ์  โมขศักดิ์
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
603 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายชาญณรงค์  มูลจันทร์
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
604 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงใบเฟิร์น  ยาวิลาด
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ขัดสุรินทร์
 
605 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกศนี  กันจินะ
 
1. นายศุภวัจน์  พรมตัน
 
606 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองสม
 
1. นางสาวจารุณี  กันติ๊บ
 
607 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นางดรุณี  เวทะธรรม
 
608 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายกันดิส  ตะเพียนทอง
2. เด็กชายขัตติยะ  ตาผัน
3. เด็กหญิงพิชชานันท์  มะโนวรรณ์
 
1. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
609 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงจิรประภา  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงวรวรรณ  พัสดุ
3. เด็กหญิงวราพร  รู้เร็ว
 
1. นางสาวจารุณี  กันติ๊บ
2. นางสาวสังวาล  วะลัยสุข
 
610 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โถยะโล
2. เด็กหญิงณัชชา  คำปันติ๊บ
3. เด็กชายสุวิษา  พะยอม
 
1. นางวรรณพร  เพ็ชรนิล
2. นายวุฒิพงษ์  เพ็ชรนิล
 
611 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวดาริน  วงศ์ชัย
2. นายพงษ์พิพัฒน์  แก้วนาติ๊บ
3. นางสาววรรณิชา  เทพกัน
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
2. นางสาวนราทิพย์  นรินทร์
 
612 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริษา  กฤษวี
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
613 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวสุดา  แซ่เห้อ
 
1. นางนิตยา  วงศ์กาไสย
 
614 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตตติกาล  ดวงใส
 
1. นางจุฑามาศ  ฝอยทอง
 
615 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  พรหมใหม่
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
616 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นางสาววราภรณ์  เลขา
 
617 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายกายสิทธิ์  เสนสุวรรณ
 
1. นางสุมล  หลักคำ
 
618 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายพันกร  จี้โปทา
 
1. นางสาวน้ำฝน  ใหม่วงค์
 
619 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายธนฤทธิ์  ศรีรัชชะ
 
1. นางวรรณพร  เพ็ชรนิล
 
620 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  ขัดคำ
 
1. นางบัวบาน  วะไลใจ
 
621 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ใจอุ่น
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
622 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายเขตสยาม  ปวงคำ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
623 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สีสมครุฑ
 
1. นายอนุชา  กาบสนิท
 
624 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายเศรฐานุวัฒน์  สุกันอินทร์
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
625 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายสมัชญ์  วรานุศาสน์
 
1. นางกฤษติกา  อุดปิน
 
626 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
627 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  ขันทะพันธ์
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
628 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  มาตะนัง
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
629 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
630 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
 
631 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวพิมลาวรรณ  ยาแปงกู่
 
1. นายถนอมชาย  บุญนิล
 
632 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  ชัยสุข
 
1. นางนิรมล  ปิ่นทอง
 
633 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายศุภชัย  แข็งฤทธิ์
 
1. นายวิชัย  มากอยู่
 
634 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวสุวรรณา  แซ่เล่า
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
 
635 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาววราพร  บุญทา
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
636 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวภูริชญา  หัตถกอง
 
1. นายศรรวริศ  ทิพยโพธิ์ทอง
 
637 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  ไชยเจริญ
 
1. นายวุฒิพงษ์  เพ็ชรนิล
 
638 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ใจปินตา
 
1. นายเกียรติชัย  ยานะรังษี
 
639 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ไชยคันธา
2. นายภาสกร  สินธุเสาร์
 
1. นายไพศาล  ชนะกุล
2. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
640 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวปิยะนันท์   ประเสริฐสังข์
2. นายภควัตร์  แก้วจินดา
 
1. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
2. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
641 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายสมัชญ์  วรานุศาสน์
2. เด็กชายอาทิตย์  พระประทุม
 
1. นางกฤษติกา  อุดปิน
2. นางลฎาภา  ดวงสนิท
 
642 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  บุญผัด
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
643 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  อินผูก
2. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
 
1. นายศรัญญู  ปัญญา
2. นายวรวุฒิ  วงศ์เวียน
 
644 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายชวลิต  อาชัง
2. เด็กชายนธี  สัญญา
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
2. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
 
645 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  แลคำแสน
2. นายพีระชัย  ใจเผือก
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ