แจ้งประกาศการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กำหนดการแข่งขันการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3 
     -  ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 6 เล่ม ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2559 ( วันที่ 25 ต.ค. 59 ส่งรูปเล่มไม่เกิน 09.00 น. ณ จุดลงทะเบียน)

กำหนดการแข่งขันการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4-6

     -  ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 6 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน  วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ( ลงทะเบียน  08.30 – 09.00 น.)

กำหนดการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6

     -   ส่งรูปเล่มจำนวน 7  เล่ม ณ จุดลงทะเบียน  วันที่ 25 ตุลาคม 2559
   
กำหนดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)   ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6
     -   ส่งรูปเล่มจำนวน 6  เล่ม ณ จุดลงทะเบียน  วันที่ 26 ตุลาคม 2559 (ลงทะเบียน 07.30 – 08.30 น.) 
     -   วันที่  26 ต.ค.59 กลุ่ม 1, 3  วันที่  27 ต.ค.59 กลุ่ม 2, 4

กำหนดการแข่งขันการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 
     1. ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่ม ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 26 ตุลาคม 2559 ( วันที่ 26 ต.ค. 59 ส่งรูปเล่มไม่เกิน 10.00 น.)
    หมายเหตุ : โครงงานที่ไม่ส่งรูปเล่มจะไม่มีสิทธิ์นำเสนอโครงงานในวันที่ 27 ต.ค. 59
     2. ให้นักเรียนลงทะเบียน ติดตั้งบอร์ดโครงงาน วันที่ 27 ต.ค.59 เวลา 8.00 - 9.00 น. ณ อาคาร 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม


>> คลิก รายละเอียดเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
วันศุกร์ ที่ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 08:29 น.