แจ้งประกาศ งดการแข่งขันทักษะบางรายการ
      แจ้งรายการงดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา จ.เชียงราย 89 รายการ ตามหนังสือสพฐ.ที่ศธ.04188/พิเศษ  14 ตุลาคม 2559 และมติที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.เชียงราย 17 ตุลาคม 2559
สรุปแยกตามกลุ่มสาระฯ ดังนี้
    1. สุขศึกษาและพลศึกษา งดการแข่งขัน  1  รายการ
    2. ศิลปศึกษา - ดนตรี งดการแข่งขัน  51 รายการ
    3. ศิลปศึกษา - นาฏศิลป์ งดการแข่งขัน  10 รายการ
    4. วิทยาศาสตร์    งดการแข่งขัน  2 รายการ
    5. ภาษาต่างประเทศ  งดการแข่งขัน  4 รายการ
    6. สังคมศึกษา ฯ  งดการแข่งขัน  6 รายการ
    7. การศึกษาพิเศษ   งดการแข่งขัน  15 รายการ
    ตามเอกสารดังแนบ

 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10:38 น.