แจ้งประกาศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแจ้งหัวข้อการแข่งขัน เกณฑ์เพิ่มดังนี้
>>> คลิก  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1- 3 และ ม.4-6
>>> คลิก  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1- 3 และ ม.4 - 6
>>> คลิก  การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1- 3 และ ม.4 - 6
>>> คลิก  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ม.1- 3 และ ม.4 - 6
>>> คลิก 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-3 
>>> คลิก 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-6
>>> คลิก  การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  (เพิ่มเติม)  ม.4 - 6
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 16:38 น.