หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ ครู โรงเรียนพานพานพิทยาคม คณะกรรมการผ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
2 นายยงศิลป์ เลิศรัตนคาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
3 นางมยุรี สันวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
4 นายพีระ โสประดิษฐ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
5 นายวีรัตน์ สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
6 นางวราภรณ์ รัตนศรีวิจิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
7 นางสารภี พรหมโวหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
8 นางดาระณี กรุงศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
9 ว่าที่ ร.ต.จารึก สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
10 ว่าที่ ร.ต.ณัฐกิตต์ แก้วมหาคุณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
11 นายชยพล ต๊ะหล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
12 นายอาทิตย์ ผังมาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
13 นายเบญจพร โครตสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการ
14 ว่าที่ ร.ท.ก่อเกียรติ ทุ่นศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
15 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ
16 นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์ หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (YC)
17 นายธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
18 นายวิทยา อักษรนฤนาท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (YC)
19 นายสุริยา อ่อนหนองหว้า ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
20 นายพชร ปันมิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
21 นายอภินันท์ ผ่องกมล ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
22 นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมี ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
23 นางเย็นจิต ตะนัยศรี ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
24 นางพิชยา วีระพงษ์ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
25 นายสุริยา อ่อนหนองหว้า ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
26 นายเอนก กิติศรี ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
27 นางนพสร ท้าวเขื่อน ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
28 นางอำพร สกุลวงศ์ธนา ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
29 นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
30 นางวันพร อะทะไชย ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
31 นางกรณิศ มุงเมือง ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
32 นางวิไล สารธนกุล ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
33 นางอรุณรัตน์ กันคำ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
34 นายอภินันท์ ผ่องกมล ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
35 นางนฤมล ชลประทิน ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
36 นางเตือนใจ ไชยศิลป์ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
37 นายบัญญัติ จามรี ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
38 นายมานพ สุขพิงค์ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
39 นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
40 นายพิทักษ์ ทองมูล ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
41 นายเจริญไชย อะทะไชย ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
42 นายชาญณรงค์ กันคำ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
43 นายสังเวียน วิญญารัตน์ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
44 นายชัยวุฒิ แปงหล้า ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
45 นายพชร ปันมิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
46 นางนุชนาถ ยะย่าเป้า ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
47 นายวชิรปรีชา ปาลี ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล บันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
48 นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล บันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
49 นายอชิระวิชญ์ รุ่งเรืองชนะคุณ เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล บันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
50 นางสาวกฤติกา สร้างใบศรี ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
51 นางรัตติยา ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
52 นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรม ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
53 นางศรีไพร ชัยวิริยะ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
54 นางสาวปราถนา ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
55 นางศรัณย์ลักษณ์ มีชำนะ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
56 นางสาวลำแพน จำปา ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
57 นางสาวเขมนิจ วงค์สารภี ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
58 นางปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
59 นางปทุมพร กิติศรี ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
60 นางนัฏฐ์ทนันท์ ไชยการ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
61 นายชัยฤกษ์ ชัยศิลป์ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
62 นางพรนิภา แก้วศรี ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
63 นางเยาวเรศ งานดี ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
64 นางสาวมยุเรศ ใยบัวเทศ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
65 นางนิลนภา จังหาร ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
66 นางอำนวยพร ทั่งทอง ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
67 นางจันทนา วีรศิลป์ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
68 นางพรพิศ หลวงสุภา ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
69 นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนา ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
70 นางสุมลวรรณ จันกาญจน์ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
71 นางสาวพรกนก ขัติวงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
72 นายชยพล อิ่นแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
73 นายภาณุเดช สมฤทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
74 นางมลธิรา กรุณา กรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาคหกรรม
75 นางวัญชลี ด่านพนัง กรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาคหกรรม
76 นางอรพินท์ ชัยวุฒิ กรรมการ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาคหกรรม
77 นางเพ็ญศรี กันแก้ว กรรมการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาคหกรรม
78 นางอุษา ถ้ำสุธะ กรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาคหกรรม
79 นางดรุณี เตชะตา กรรมการ โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาคหกรรม
80 นางศรีไพร เมืองมูล กรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาคหกรรม
81 นางสมหมาย กำทอง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการจัดการระบบคะแนน(Scoring System) ศูนย์ศิลปะ
82 นายเกียรติภูมิ กองจาย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการจัดการระบบคะแนน(Scoring System) ศูนย์ศิลปะ
83 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการจัดการระบบคะแนน(Scoring System) ศูนย์ศิลปะ
84 นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการจัดการระบบคะแนน(Scoring System) ศูนย์ศิลปะ
85 นายสัณห์ โกฎญา ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการจัดการระบบคะแนน(Scoring System) ศูนย์ศิลปะ
86 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มงานเรียนรวม
87 นายสิริชัย มีโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มงานเรียนรวม
88 นางพนมรส ดีนาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มงานเรียนรวม
89 นายวุฒิชัย ใหม่วงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มงานเรียนรวม
90 นายธงชัย ญะรัตน์ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
91 นายนิยม ทะคำ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
92 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
93 นายธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
94 นายพชรกร กลิ่นสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
95 นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
96 นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
97 นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
98 นายธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
99 นายสุภณัฐ ทาศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล บันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
100 นางสาวอังคนางค์ เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล บันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
101 นางสาววราภรณ์ พรมมิล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล บันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
102 นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
104 นายไพศาล ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
105 นายอังคาร มหาวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
106 นายนพดล กันทอน ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
107 นางสาวรตนพร เจียมวิจักษณ์ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 นางสุจิตรา แจ้วิสอน ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
109 นางกิ่งแก้ว ทองรุ่ง ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การจัดการค่ายพักแรม, การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ)
110 นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
111 นางกนกพร สันหมุด ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
112 นางเพ็ญประภา เรืองภูมิ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
113 นางโสภา ประจิตร ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
114 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤทัย ทำบุญ ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
115 นางเสาวลักษณ์ ปันแก้ว ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
116 นางสาวหทัยพันธน์ หงษ์เจ็ด ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
117 นายธีรวัฒน์ เทพละ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
118 นายพิพัฒน์ วงค์วิชัย ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
119 นางพัฒนา เครือบุญ ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
120 นายสมเพ็ชร หาญแก้ว ครู ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
121 นางสาวพัชนี บุญคง ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
122 นางสาวภรณ์กนก อุปชัย ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
123 นางกัลยา เทพโส ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การจัดการค่ายพักแรม, การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ)
124 นายบัญญัติ จามรี ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานและผู้ช่วยเลขา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การจัดการค่ายพักแรม, การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ)
125 นางวิไล พรหมขัติแก้ว ประธานกรรมการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)รับลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติ
126 นางจิตภินันท์ สิงห์รีวงศ์ รองประธานกรรมการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)รับลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติ
127 นายวิทูร แสนติยศ กรรมการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)รับลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติ
128 นางลฏาภา ดวงสนิท กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)รับลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติ
129 นางสาวณัฐภรณ์ เปียงใจ กรรมการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)รับลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติ
130 นางสุภา ชนะกุล กรรมการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)รับลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติ
131 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลคะแนนการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
132 นายสิริชัย มีโสภา รองประธานกรรมการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลคะแนนการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
133 นางลฏาดา ดวงสนิท กรรมการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลคะแนนการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
134 นางสาวพนิดา วงศ์ใหญ่ กรรมการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลคะแนนการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
135 นางสาวรัฐภรณ์ เปียงใจ กรรมการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลคะแนนการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
136 นางวิไล พรหมขัติแก้ว กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลคะแนนการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
137 นายนิคม กาวิละ กรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
138 นายสวัสดิ์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ กรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
139 นางสายชน ต๊ะยาย กรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาเกษตร
140 นางจำรัส นันทฤทธิ์ กรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาเกษตร
141 นายอำนวย นันทฤทธิ์ กรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาเกษตร
142 นายสมพงษ์ ชื่นชม กรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขาและประสานงาน กลุ่มวิชาเกษตร
143 นายปริญญา อินทยศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]