หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 15 30 25
2 002 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 62 131 87
3 003 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 2 10 4
4 004 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 0 0 0
5 005 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 40 78 49
6 006 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 85 201 112
7 011 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 15 4
8 012 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 52 123 60
9 013 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 32 57 46
10 014 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 26 50 33
11 015 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 59 130 82
12 016 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 136 421 229
13 021 โรงเรียนนครวิทยาคม 73 204 117
14 022 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 35 74 40
15 028 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0
16 029 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 0 0 0
17 030 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 65 139 102
18 024 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 39 127 56
19 026 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 35 63 45
20 027 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 29 63 41
21 025 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 36 141 55
22 023 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 67 113 93
23 031 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 74 176 116
24 032 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 73 148 103
25 033 โรงเรียนพญาเม็งราย 76 171 94
26 034 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 24 50 36
27 035 โรงเรียนพานพิทยาคม 128 268 165
28 036 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 47 96 53
29 047 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 40 67 55
30 048 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 69 136 102
31 051 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 0 0 0
32 050 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 54 96 73
33 052 โรงเรียนวัฒนศึกษา 7 22 10
34 053 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 31 66 43
35 056 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 0 0 0
36 055 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 9 23 9
37 075 โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา 4 11 4
38 054 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 0 0 0
39 057 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 60 120 94
40 063 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 10 13 13
41 064 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 30 119 51
42 065 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 62 133 80
43 066 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 53 141 83
44 067 โรงเรียนสันติวิทยา 60 124 69
45 068 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 141 479 220
46 069 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 55 83 60
47 071 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 76 191 104
48 072 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 86 244 127
49 073 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 0 0
50 074 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0
51 008 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 60 139 88
52 009 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 65 144 77
53 010 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 76 207 108
54 017 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 32 55 43
55 018 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 56 161 71
56 019 โรงเรียนเทศบาล 6 62 141 100
57 020 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 92 245 154
58 038 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 121 239 160
59 049 โรงเรียนเรืองปัญญา 0 0 0
60 059 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 4 6 4
61 060 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 34 69 48
62 062 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 77 237 128
63 061 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 42 84 52
64 058 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 102 261 155
65 039 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 82 192 110
66 041 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 64 150 96
67 042 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 75 153 117
68 043 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 58 123 73
69 044 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 106 304 183
70 045 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 28 49 33
71 040 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 72 174 112
72 070 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 18 32 23
73 046 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 44 83 58
74 007 โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา 0 0 0
75 037 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 22 35 30
รวม 3550 8430 5067
13497

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]