หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cri36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปริศนา นิเทโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงมาณี บุญวันโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงดาว หน่อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายจุมพล ชัยมณีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวรรณา ศรีวิชัยโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ขัดทะขันธ์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิรา อินต๊ะอดทนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัมพิกา ประทุมมาโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางพารัฐ กันทาสุวรรณ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล ไชยนันท์โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อง สิทธิประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุณี กันติ๊บโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
5. นายหล่อโจ ยี่บราโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภรณ์กนก อุปชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางนันทภรณ์ เปลาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมจิต ทะริยะโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิลา มาลัยโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายไชยวิชิต เมืองคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริการย์ ทัศนาโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
6. นางเบญจพร พิชัยยาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ระวิงทองโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสังวาล วะลัยสุขโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล กาลือนันโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
5. นายเสกสรร เทพยศโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภาวินีย์ สักแกหลีโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นางเอมิกา พันธกิจปฐมกุลโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
8. นายสันติ ชุมภูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร คำจ้อยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนัญชยา จันทวงค์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี เทพอุดมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนราทิพย์ นรินทร์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปาณิสรา สำเนียงเย็นโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
7. นางศศิวิมล ปันติโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
8. นางนารี มาลาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอุดม ยารวงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ลิมปิวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดชโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ นามศิริโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายอัษฎาพงศ์ เวียงสี่โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางโสภา ประจิตรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางปุญญิสา ยอดสุวรรณโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณา ปาเปาอ้ายโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายวรายุทธ คงแก้วโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริพักตร์ แจ้งไพรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฏิธาน ทาแกงโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
6. นางสุดสายใจ อุทัยกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางนุชเนตร ตุ้ยระพิงค์โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชฏ์พันธุ์ รัชนีวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร ชัยปัญหาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา ยารวงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายธาดา ใจปินตาโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
6. นางสาวศิรประภา บัวคอมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโกโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธารทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นายยุทธนา ยาเจริญโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
10. นางสาวพัชนี บุญคงโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางจุไรรัตน์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัชรา ธิสอนโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎชนม์ ภู่อร่ามโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญชิตา รัตนาธรรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นางสาวทัศวรรณ วงค์บุญมาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
7. นายภูมินทร์ ธรรมของดีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
8. นางณัฐกานต์ ผลากองโรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางเยาวนิตย์ ไชยราชโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
10. นางพุฒิมาศ สุภาวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางวลีรัตน์ เพียงใจวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นางกนกพร สันหมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายเทวิน กระธงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา เหล็กเพชรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมพล ทรายหมอโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นางทิตยา จรรยาพงษ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนีวัลย์ เทพสิงห์โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม ขัดพะนัดโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมไชย ขันยอดโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางวรรณิภา จันทร์น้อยโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปวรัตน์ ข่ายสุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตดา ปันทราชโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉันทวัฒน์ ฉันทะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา วิเศษธรโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสะดวก โสวะภาสน์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูลโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางกัญญารัตน์ รักแม่โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี ประวังโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอารีย์ ยานะโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นายตรีภพ สนิโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
11. นายถิรวุฒิ สุตาลังกาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นางจิราวรรณ ร่วมชัยภูมิโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
14. นางสิริพร ด่านบุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นางปวิชญา จินดาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเลิศ จรัสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เฉียบแหลมโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
3. นายนิเวศ ทะลังกาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ สายสำราญโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
5. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางพรรณี สาระตาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางโสมภิลัย สุวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสุบิน กำจัดโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
9. นางสาวมณฑนรรห์ อุ่นกันทาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
10. นางรัชนก เพียรจริงโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
11. นางสุริวรรณ ประสมโรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์กรรมการ
12. นางนิภาพร พรินทรากุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสิริพร ด่านบุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์ ถาวรจตุรวัฒน์โรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนภรณ์ ยิ่งยศมงคลแสนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางชุติวรรณ บุญศรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายสุภเวช ใบยาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายกฤษฎา การหมั่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
8. นางภัทราพร ทรัพย์ศิริโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางกนกวรรณ ทองคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทับ บางโป่งโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาหนึ่ง ชูไวยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิกา ติ๊บมณีโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางมณัชยา ปีบ้านใหม่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐชฎา พรมมิตร์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ กิติวงค์โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นายมนตรี บัดปันโรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์กรรมการ
8. นางปุณยาพร จอมใจหาญโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายธนงค์ นงค์ยาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรา ร้องหาญแก้วโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ ศิจิตต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางธมนต์ บุญเรืองโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตติยา วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ พรหมศรโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสโรชา คำปินโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ ใจบุญโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นายสิทธิพงศ์ วงษาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
10. นางภัสราวดี เกตุนะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
11. นางบุษรา พื้นงามโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
12. นางสาวพรพรรณ เนตรขำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
13. นางบุหงา วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
14. นางอุไรวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
15. นางกนกวรรณ ทองคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางชนัญธิดา เทพสุนันท์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เรืองแจ่มแจ้งโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเดช สิงทะนะโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวลี แสงเหม่โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ศิริวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางปวีณ์สุดา บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ ปริมิตรโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
9. นางพัชรินทร์ บุญยืนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
10. นางอัมพร ณ น่านโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวภคมน เพ็ชรรัตน์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
12. นางปุณยาพร จอมใจหาญโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอำพน คำเขียวโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เพ็ชรสุวรรณโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ปัญญะติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ เกตุเสนาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายการุณ จอมจรรยงค์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนันต์ภรณ์ ทะจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา หมั่นคิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายคมศร ขันตีโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
9. นายวันเฉลิม ระลาธิโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายเสกสรร อาษายศโรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์กรรมการ
11. นายจักรพงษ์ ใจการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นายสมเพ็ชร หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ปันทะนันโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ กันทะยศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณฐมน ทาแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางทองเสาร์ พรมตันโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางประภาพร อะทะยศโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นายหาญ เสนนะโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายแสวง ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
9. นายธีระยุทธ์ มาถาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
10. นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางอรณัญช์ เชียงแรงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หยีดน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยดา น้อยหมอโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรังสิมา ใจวงศ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา อินต๊ะวิยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางญาณิศา จิณสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางอภิญญา จองรัตน์โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นางนรมน ดีหล้าโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นางจรัสขวัญ เกเย็นโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายมนตรี นันฝั้นโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายสุวรรณ วงษ์ศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
11. นางสาวอุบลรัตน์ สักแกแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวบุหงา คำบัวโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
13. นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋าโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
14. นางปกมล ธรรมศิริโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวพิมพ์พิชญ์ สิริปัญญาแสงโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
16. นางสาววลัยลักษณ์ ตั้งเจียมศรีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
17. นางสุชาดา กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
18. นางสาวอัญชลี นางแลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
19. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายชัยบุญ วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ แรงสิงห์โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยา มั่นคงโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้วโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นายเชวง จิตรประสารโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอุบล นิ่มนวลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววิมลรัตน์ วันดีโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
10. นางขนิษฐา สีธิโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
11. นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสุมนา พรรษาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวศรันย์พร จอมมงคลโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
14. นางประภัสสร ทับทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
15. นางสาวณปภัช บรรณาการโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวรัตนา ไชยเลิศโรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์กรรมการ
17. นางสาวชนุพร คำอ้ายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
18. นางนลินลักษณ์ แก้วเกิดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงมณี แสงม่วงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา จิตถาโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นางกินรี ยากยืนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ปิงกุลโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวธันยพร คุณหลวงโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
6. นางสาวอาริยา แก้วเทพโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ คำภาสีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
8. นายสุริยา บุดดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ กาอินโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นางศรสวรรค์ กองแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
11. นางสลักฤทัย แสงเขียวโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
12. นางโสภิต ทิวาพัฒน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นางสุภาลี ปาสาจังโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
14. นางสินิทธ์ วงศ์ธิดาธรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
15. นายยวนหลี โถนารัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
16. นางอัมพร เจริญจิตติชัยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
17. นางแสงระวี มีโสภาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
18. นางยุวันดา พานิชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
19. นางยโสธร สุขัมศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
20. นางชมนพร จะเรียมพันธ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ชนะมีโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายนุวัฒน์ ทะจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ สมงาม โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจรรยาลักษณ์ บัวผัดโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
5. นางสาวผดุงศรี คำฮ้อยโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายศิวรา แสนสบายโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
7. นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
8. นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
9. นางวนิดา นามแก้ว โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
10. นางสุกัญญา กุมกัน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
11. นางอรอนงค์ จอมแปงโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
12. นายเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
13. นางสาวดาวเรือง ติ๊บพรมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
14. นางสาวปนัดดา ปานบุตรโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
15. นางศุภรัตน์ มะโนโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
16. นางสาวแพรไหม จุมปูป้อ โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
17. นายอภิชาติ นามแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวสิริรัตน์ พงษ์เสือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจุติพร ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุศกร กสิผลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาทิตย์ตา จันทร์สะอาดโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาวอาภิสรา กันธะนะโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมารินทร์ นิโรจน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางภัทรานิษฐ์ วรากุลพิชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ คุณธนะโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางกัณจณา อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
9. นายบัญชา เรือนอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นางสาววรรณาภา ยาวิชัย โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
11. นางศุภิสรา เรืองวิลัยโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
12. นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นายสุรเชษฐ์ มะโนวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นางสุภาพร กิติพัฒนเจริญกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสมศรี สวัสดีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัมพวา คงภักดีโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นางเมทินี กาญจนสมจิตต์โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรี รวมสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวพัชริน โนวิชัยโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบุณณดา ยอดแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ ตอโนนสูงโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวภัทรวดี มะโนเรืองโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางดวงเดือน สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
10. นายกีรติ ทะเย็น โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
11. นางสุรางรัตน์ ลำธารทองโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
12. นางศศิธร จันนวลโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
13. นางสาวนฤมล แก้วคำปาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
14. นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
15. นายวิเชียร ศักดิ์สิทธานุภาพโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
16. นายสิทธิชัย ชัยลังกา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางณฐมน ทิพย์วงศ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธิ์ ใจมั่นโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศตวรรษ ใจยะเสนโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายตฤณธิวัฒน์ ภิญโญชัยภัทร โรงเรียนลูกรักเชียงของ กรรมการ
5. นางเกศินี ทองอ่ำโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายดุสิต ขุมคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
7. นายกฤษดา กามนต์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
9. นางรัชนี เลิศเกษมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวแสงดาว ลาภใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ จินะสามโรงเรียนเทิงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเมธาวี จันต๊ะวงค์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายพรพิมล สมอ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
4. นายนพพร ปัญญาฟูโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการ
5. นายบดินทร์ โทเพชร โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววนิดา ปิงสุแสนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
7. นายธราเทพ ธนะน้อยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นางสาววิไลลักษณ์ ใจวงค์โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
9. นางหทัยกาญจน์ ทองมูลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี กองสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีชฎา ประวังโรงเรียนพานพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เจนใจ โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา ทะรินทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวจุฑาลักษณ์ ไชยมะงั่ว โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการ
6. นางสาวศศิกานต์ ศรีศิริ โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
7. นางโชติกา ตันนันตาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกัญจน์กมล แนบเนื้อ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวนิภารัตน์ แผ่นกามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
10. นางสาวรพีพร สมใจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววราภรณ์ ตาคำปัญญาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
12. นางณัชชา เรือนมูล โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
13. นางสาวแก้วกัลยา อรรคฮาดจันทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
14. นางมทินา มาละวงษ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาววราภรณ์ พรมมิลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางพนิดา แก้วมาลาโรงเรียนเทิงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวิภา กันสีเวียงโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อานุนามังโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำภา จิตแหลมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวอมรทิพย์ ศุภสุทธิรางกูล โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นางพิรีย์ภรณ์ ดวงสุวรรณโรงเรียนสันติวิทยา กรรมการ
7. นายอนันต์ ธะสุขโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
8. นางประพันธ์ พรวนิชาพงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ซื่อตรง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวรุ้งกันยา วรรณมูลโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
11. นางสาวนฤมล นาขยัน โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
12. นายวิรยุทธ จักรสุวรรณ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวช่อผกา สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวพิมประภา อุ่นโทกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ดอนลาดลีโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี นันตา โรงเรียนพานพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางธิดา จินะศรีโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวชวัลลักษณ์ แหลมไธสงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ กาวิลาวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวสราวรัชญ์ อ่อนคงโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายมาโนช ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นายวรโชติ ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมณู ศรีขัตย์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายอุดม ผลดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายฆฤณพิสิฏฐ์ เขมอัครเจตต์โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
5. นายชนก แสนติยศโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช ฟ้าเลิศโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
7. นางพรทิพย์ สุขมามอญโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
8. นางจินตนา นามวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
9. นายณัฏฐ์ ชัยชนะวิรุฬห์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเลอศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงศักดิ์ ปัญญาโสโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นายจรูญ คงสำราญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาวัต เต่านันท์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยัน จันตาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
7. นายไพวุฒิ ขุนซางโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายอุดร จันเลนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
9. นายจิรศักดิ์ ดวงสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
10. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นายนิวัติ ยอดมูลดีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
12. นางสาวณัฐธิดา งามตาโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
13. นายอัครเดช เมฆสุรินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
14. นางจรรยา ก้อนแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
15. นายฉลอง สุยะวงค์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
17. นายกฤตยศ วรรณสารโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
18. นายกฤษดา คำมาบุตรโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
19. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
20. นายสมชาติ ประสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
21. นายวุฒิชัย โกเขาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเลอศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงศักดิ์ ปัญญาโสโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นายจรูญ คงสำราญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาวัต เต่านันท์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยัน จันตา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
7. นายไพวุฒิ ขุนซาง โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายอุดร จันเลนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
9. นายจิรศักดิ์ ดวงสุข โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
10. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นายนิวัติ ยอดมูลดีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
12. นางสาวณัฐธิดา งามตาโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
13. นายฉลอง สุยะวงค์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
14. นายลลนา บุญญาอารักษ์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
15. นายกฤตยศ วรรณสารโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
16. นายกฤษดา คำมาบุตรโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
17. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
18. นายสมชาติ ประสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
19. นายวุฒิชัย โกเขา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
20. นายอัครเดช เมฆสุรินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
21. นางจรรยา ก้อนแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายดุษฎี ศรีทรงราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ มาเมืองกลโรงเรียนดอยงามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายหาญ เสนนะโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ
4. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
6. นายสุริยัน ไทยโคกสีโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
7. นางสุพัจฉรี กาบคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยาทิพย์ เมืองบุญโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
9. นายวศิน มังคลาด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาววนิดา ศิริเขียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ ชัยบาลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา จิติธรรมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ชินายศโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร กิติยศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายถกลเกียรติ กุมกันโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางเตือนใจ ไชยศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสิงห์ทอง ชาวคำเขตโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพันธ์ กิติมาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
3. นายราชัญ วงศ์สอนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางกรกมล บุญทรงโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นายพีรวิชญ์ รัตนอมรวิสิทธิ์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางศิรินทิพย์ ทันใจโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางนฤมล ชลประทินโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมีโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สีตื้อโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ศรีธินนท์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา จันทร์อินโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอนุตตรีย์ นพภลภูมิสิริโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัยโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางกรณิศ มุงเมืองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ สรรพสุขโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ แก่นเรณูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุตต์ กองตุมโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางพิชยา วีระพงษ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายทัตเทพ จงอมรรัตน์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอภิญญา อิ่นแก้วโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
7. นางสาวมญชุ์พิตรา อมรพันธุ์บดีกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมนัส ทองคำโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ แสนเขื่อนโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
3. นายแมน ตนภูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายชานันท์ สุวันโนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบัญชรี ณ ลำพูนโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายศักดาวุฒิ ดอกกลางโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นายอภินันท์ ผ่องกมลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายจุลดิษฐ์ วีรศิลป์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวศุทธิ์นัชชา สารนันต์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ แสนเขื่อนโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย เครือวงศ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรลาศ ประเสริฐสังข์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรพงศ์ บายันต์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปรานี วงค์ชัยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุริยา อ่อนหนองหว้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสิงห์ชาย อิ่นคำโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ กันธิยะโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวิช ชัยก๋าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ อะภิวงษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมเพชร ราชคมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทมณฑล ซ้ายขวาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางวันพร อะทะไชยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุดาพรรณ ธาดาเสถียรโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ โปราหาโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรรษา จำเริญโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรางค์ อุสาหะโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธชัย สุปันโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาพร คำจีนะโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นายชาญณรงค์ กันคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจินต์ ตาละกาญจนวัฒน์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ ตุ่มแก้วโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
3. นายสงคราม วงศ์ใหญ่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสมพร มาวินโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
5. นางสาววรัฏฐยา ทวีสุขโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิภาวรรณ วิชัยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางอรุณรัตน์ กันคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ดวงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ
2. นายวรสิทธิ์ โอภาพวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ จันทร์เทพวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
4. นางสาวจิตติมา วงศาลาภวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
5. นางสาวศิริกัลยา จันแดงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
6. นางนพสร ท้าวเขื่อนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ดวงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ
2. นายวรสิทธิ์ โอภาพวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ จันทร์เทพวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
4. นางสาวจิตติมา วงศาลาภวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
5. นางสาวศิริกัลยา จันแดงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
6. นางนพสร ท้าวเขื่อนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายชัยนันท์ จินะพรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางจิรพร แสงโปร่งโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางนฤมล หลองทุ่งโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชธดาภรณ์ ตื้อแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Paul Lewisโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. พระครูศรีพิพิธธำรง วัดสถานกรรมการ
7. นางวิไล สารธนกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสุขกาย ยุวกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ธิวรรณ์โรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ศรี กุณาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตราภรณ์ ยศมูลโรงเรียนสันติคีรีวิทยากรรมการ
6. นายคุณวิทย์ พิงคำขา โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
8. นายวรวรรธน์ วันยาวโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญศรี ไชยยะโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
10. นางมยุรี สันวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ เพชรนิล โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ ชำนาญยาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรินทร์ วิลังคะโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายรณชัย บัวหลวง โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
7. นายไกรสิทธิ์ โยสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นายประจักร พิมพ์หอมโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นายสุเมธี ไชยวงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวทัศนีย์ เทพคำลือโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
12. นายจารึก สมประสงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ เลิศพลานันต์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย วัชระภาสรโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาติชาย ไตรพิริยะโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ไชยชนะโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายวรวุฒิ วัฒนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษนุ ก้อสละโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นายชัยพร สินันตาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมบัติ สมแก้วโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุภาภรณ์ ปะรุมรัมย์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
10. นายสน่ห์ สุธรรมโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
11. นายบพิษ วรรณชัยโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
12. นายยงศิลป์ เลิศรัตนคามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษร เจริญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ขำกนกโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชไมพร จันต๊ะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นายพินิจ ตาจีนโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนากรรมการ
6. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายกบินทร์ เตชวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประกิจ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพทิยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
7. นายกบินทร์ เตชวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฎา รักษาศีลป์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายชนะพงษ์ ถาวรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนากร พันธเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายกบินทร์ เตชวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ สอนบรรดิโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นายอุกฤษฏ์ ยังท่าไม้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
7. นายกบินทร์ เตชวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชลลดา สหะรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร เจริญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะพงษ์ ถาวรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
6. นางสาวฉัตรฤดี หล่ายนาสารโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
7. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ สลักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายฐิรวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชไมพร จันต๊ะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชชพันธ์ บุญณลัยโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา รักษาศีลป์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอกฤษ ยังท่าไม้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ ปิ่นตาติ๊บโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยากรรมการ
5. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางอัจฉราพร ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชไมพร จันต๊ะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นายภักดี ไชยวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรูญ เขนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายประกิจ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพทิยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สอนบรรดิโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายฐิรวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางปิติยา สุวรรณรังสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
8. นายกบินทร์ เตชวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพร ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2รองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายภักดี ไชยวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ขำกนกโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักกฤษ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนากร พันธเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจักกฤษ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกวิท รักษ์ทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนะพงษ์ ถาวรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนากร พันธเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายคมสัน ลาภใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จันต๊ะโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางอัจฉราพร ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นายคมสัน ลาภใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวชลลดา สหะรัฐโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
7. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
7. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
7. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
7. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
7. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
7. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
7. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
7. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวสะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทนันชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
4. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งเดี่ยวซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าเแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษื เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
5. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
7. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยพื้นเมือง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าเแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต่๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
6. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
8. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
10. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
14. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
15. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
8. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
10. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
14. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
15. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
8. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
10. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
14. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
15. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
8. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
10. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวนริศรา ใบงิ้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
14. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
15. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเก่งกวี ชมพูแก้วโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมควร เชืั้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเก่งกวี ชมภูแก้วโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดา ธรรมรักษาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ ณ ลำปางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไผท ตุ้มพลอยโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ ณ ลำปางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไผท ตุ้มพลอยโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลรัตน์ จับใจนายโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวินัย คำยันต์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ โพธิสิทธิ์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี ไม่มีภัยโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายวัฒนะ ลาพิงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลรัตน์ จับใจนายโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
2. นายวินัย คำยันต์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์ เนียมโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ โพธิสิทธิ์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี ไม่มีภัยโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายวัฒนะ ลาพิงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษพทิยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษพทิยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิชา กล้ายิ่งโรงเรียนลูกรักเชียงของประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา จันทะคุณโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิโลบล พูลสิทธิ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิชา กล้ายิ่งโรงเรียนลูกรักเชียงของประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา จันทะคุณโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิโลบล พูลสิทธิโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยประธานกรรมการ
2. นายวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยประธานกรรมการ
2. นายวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณียพรรณ กาญจนะโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิติกานต์ ฟองวารินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ จีรธีรพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิภาพร คำนวลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจอมขวัญรพี ชิตาชิดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ จีรธีรพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิภาพร คำนวลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางปิติยา สุวรรณรังษีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกันยา อินทิมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณัชชา นวรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร ผลัดใหม่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิภาพร คำนวลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางปิติญา สุวรรณรังษีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุญาณี เย็นใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ จีรธีรพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจอมขวัญรพี ชิตาชิดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางณัชชา นวรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิภาพร คำนวลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกันยา อินทิมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิภาพร คำนวลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณียพรรณ กาญจนะโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร ผลัดใหม่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิติกานต์ ฟองวารินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุญาณี เย็นใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นางจอมขวัญรพี ชราชิตโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางสาวณียพรรณ กาญจนะโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายภัทรดนัย หวลศรีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี อ้ายไชยโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissYin Tingtingโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธีรา ยศอินทร์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุสา ยาพุโรงเรียนแม่ต่ำตาดควันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส บุญธรรมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Gong Shuweiโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายไพชยนต์ สิทธิยศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา จุลลศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา สร้อยจาตุรนต์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. MissWakaba Mishimaโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. MissMasumi Sugenoโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
5. MissYoko Haranoมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
6. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกฤติกา สร้างใบศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวรรณ ม้าทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. MissMasumi Sugenoโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
4. Mr.Wakaba Mishimaโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. MissYoko Haranoมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
6. นางสาวกฤติกา สร้างใบศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอังศนา ฉายดิลกโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชีวัน สันธิโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ภูมิภักดีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Guy Heidelbergerสมาคมฝรั่งเศสเชียงรายกรรมการ
5. นางศรีไพร ชัยวิริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณวิมล อธิคมธรโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวละมัย กิติโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissXu Fangโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายพร้อมพงษ์ รักประชาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑาลักษณ์ ลือสุวรรณ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศานันทินี วงษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Qin Yuqinโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางอุทุมพร ปัญญาบุญโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ กันธะพงศ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. MissReina Mizokamiโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. MissSana Okamuraมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
6. นางสาวกฤติกา สร้างใบศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติภูมิ กาติ๊บโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. MissReina Mizokamiโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. MissSana Okamuraมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
6. นางสาวกฤติกา สร้างใบศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอังศนา ฉายดิลกโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชีวัน สันธิโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ภูมิภักดีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Guy Heidelbergerสมาคมฝรั่งเศสเชียงรายกรรมการ
5. นางศรีไพร ชัยวิริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissLiang Liqiongโรงเรียนเวียงป่าเป่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สมใจโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Yasushi Kanchika-กรรมการ
5. Mr.Kazuki Murakami-กรรมการ
6. นางสาวกฤติกา สร้างใบศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอังศนา ฉายดิลกโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชีวัน สันธิโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ภูมิภักดีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Guy Heidelbergerสมาคมฝรั่งเศสเชียงรายกรรมการ
5. นางศรีไพร ชัยวิริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวบัวผัด เสียเหวยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ไชยตาจักร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Meng Anโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณฑริกา ปันทะนันโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สมใจโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Wakaba Mishimaโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. MissSana Okamuraมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
5. MissYoko Haranoมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
6. นางสาวกฤติกา สร้างใบศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอังศนา ฉายดิลกโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชีวัน สันธิ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ภูมิภักดีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Guy Heidelbergerสมาคมฝรั่งเศสเชียงรายกรรมการ
5. นางศรีไพร ชัยวิริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ ณ พิกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ใจมาโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย ยามีโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมควร จารุธนภัทร์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นายเทวราช กรกฎกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางจารีย์ กุณะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นายพีรกิตติ์ ทองเจือฐิติโชติโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายอดุลย์ คำพลอยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
9. นายชยณัฐ เสาร์ปาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายประจักษ์ ทาก๋องโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์กรรมการ
11. นายชุมพล ใจอุ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
12. นายบัญญัติ จามรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นายวุฒิชัย ใหม่วงค์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมที่ปรึกษา
14. นายปิยะ แก้วหาญโรงเรียนปล้องวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมพร มะเกิ๋นโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแสวง ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ อวรรณาโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นายพีระ ใสประดิษฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิพันธุ์ อิ่นคำโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายชุมพล ใจอุ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
7. นายบัญญัติ จามรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกิจจา กล้าวิเศษโรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย เชียงรายที่ปรึกษา
9. นายไชยนคร ขุมคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศิลา เฉียบแหลมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ทรัพย์สินโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสยาม จันต๊ะวงค์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย อิ่นคำโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพร มโนราชโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางวันพร อะทะไชยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา สุภามณีโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรรัตน์ อัจฉริยะศาสตร์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกาบจันทร์ จุมปาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางกรองนภา ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจอมขวัญ โสภาโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร มูลเดินโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไทยใหม่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิภา อุทยานุกูลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศุภวัจน์ พรมตันโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา เสนาป่าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ สายสะอิ้งโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นางสาววลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุวรรณา ปัญญารัตน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวประภาพร อัตมะโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้อยซ้อวิทยาคมกรรมการ
11. นางกัลยา เตชะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอรสา แสงคำโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
13. นางสาวจิราภรณ์ สืบสายโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
14. นางสาวจารุณี กันติ๊บโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
15. นางสาววิลาสินี เทพวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาพร วงค์วานโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร วงค์ประดิษฐโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัมพร อุดป้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวกัณชนิภา วุฒินุชโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธัชกร จับใจนายโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาริณี จิตต์สุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
8. นางสุวรรณี ใจซื่อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นางดวงสมร ภาระโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
10. นางณัฐมน มหาเสนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวสิริการย์ ทัศนาโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
12. นางสาวอริยา วงค์เจริญโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
13. นายธรรมรัตน์ นามศิริโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
14. นางสาววิลาสินี เทพวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกานต์สินี สาคำโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายเมธี อนันต์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเกษสุดา จันแดงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นางสาววิลาสินี เทพวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายอุดม ยารวงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ อิสสระภาพโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา เขื่อนเมฆโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรีรัตน์ อาจนาเสียวโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางฐิติชญา จินะราชโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิลาสินี เทพวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐณิชา สมจักรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ทะวงค์อารีโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายสัจจา ทะนันใจโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายคณกร เฉียบแหลมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกวีวรรณ เดชปักษ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ อินต๊ะเขียวโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ส่งศรีโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายโต้ง หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัจจา ทะนันใจโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางลดาวัลย์ คำปวนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเกวลิน วุฒิสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวนุช ปักษิณโรงเรียนพานพิเศษพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมนัสชนก ตามวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางสาวนัดดา เก๊าทองโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายชาตรี โถแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภัทราภรณ์ อารีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
7. นายสมควร ธรรมากาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวชฎาพร ขนทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
9. นายพัฒน์พงษ์ วงค์ใจโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสกุณี นิยมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ เทพกันฑ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมควร ธรรมกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางกุหลาบ ฮ่องลึกโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชกานต์ จินะพรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายศิวกร กานันตาโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนริศรา พรมมินทร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายสิทธิชัย แก้วมูลโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ สุภารัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณิชกานต์ จินะพรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางบงกช บุญเลิศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา วงค์ชัยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สวยสมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจิตรา แจ้วิสอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายชนก แสนติยศโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปภัมภ์กรรมการ
7. นางรุ่งทิวา ใสแจ่มโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวอัชรา ราชคมโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นางสาวมัลลิกา สิทธิบุญมาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวสมจิตร ปัญญาดีโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
11. นายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
12. นางกุหลาบ ฮ่องลึกโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
13. นางลดาวัลย์ คำปวนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
14. นางสาวระวิวรรณ วงค์บุญมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญเชิง นามวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นางหทัยชนก ถาแหล่งโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ สุภารัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัฐเขต เต่านันท์ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรกันย์ กุลประภัสสร์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ ศิริมัคลากุลโรงเรียนดอยหลวงรัชมงคลาภิเษกกรรมการ
8. นายอนุภาพ มงคลโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
9. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์กรรมการ
10. นายศุภักษร ต๊ะต้องใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม ชินะกุลโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้วโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางอรอมล แก้วมหาคุณโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชัย สมบัติใหม่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจรรยา มณีคำโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม กรรมการ
6. นายอนุภาพ มงคลโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นายชวลิต ธิจันดาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
8. นางสาวศุทธิพร อินตาโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรัตนาพร ใจออนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นายธนากร ยอดสุวรรณ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางมรกต ทากันโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางภัทรานิชฐ์ ตาวงค์ศรีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ ส่งศรีโรงเรียนดอยหลวงรัชมงคลาภิเษกกรรมการ
7. นายอังคาร มหาวรรณ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ ขันทะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายพัฒน์พงษ์ วงค์ใจโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ ยามีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายนิรุด ไชยเกษมโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายพิบูลย์ แสงทองโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวณิชกานต์ จินะพรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางหทัยชนก ถาแหล่งโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายโยธิน ศรีเอ้ยโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญชล ทองสาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวระวิวรรณ วงค์บุญมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา ถมยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมาลี มนาคมโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายโยธิน ศิริเอ้ยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางเอกฤดี พันธุ์พิทยแพทย์โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
6. นางสาวระวิวรรณ วงค์บุญมาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฏิเวธ อินทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภเลิศ ท่าม่วงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา สิทธิบุญมา โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ วงศ์เวียนโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศุทธิพร อนิตาโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางรัตนา มากสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายคณกร เฉียบแหลมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐกานต์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ เตชะปิตุ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายโยธิน ศิริเอ้ยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ เตชะปิตุโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน ศิริเอ้ยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ คงแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจักกริช รูปะวิเชตร์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยพิชิต สุริยะคำวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ คงแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายจักกริช รูปะวิเชตร์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยพิชิต สุริยะคำวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ คงแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ เตชะปิตุโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาประธานกรรมการ
2. นายวีรวิตต์ เตียอรุณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยพิชิต สุริยะคำวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายจักกริช รูปะวิเชตร์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวิตต์ เตียอรุณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยพิชิต สุริยะคำวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัลลภ เตชะปิตุโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ คงแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมิ่งขวัญ เทพวงศ์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร ยาเขตโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศ์สชน พิพัฒนปาณคุณโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายปฐม สมศรีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์ บุญยเลิศโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดา ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย สุรทานนท์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นายปฐม สมศรีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสมจิตร ธิมาไชยโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจักราวุธ ราชรองเมืองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายษิณ ธรรมสรางกูรโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศกร อุปละโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ลังกาแก้วโรงเรียนดำรงค์ราษฎรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนิกร ใจสมโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุชา มณีวังโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ ธรรมจันตาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรวุฒิ ภวภูตานนท์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัชชานนท์ ศรีเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวัญชลี ด่านพนัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางลำดวน มะโนชัย โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรังสิมารัตน์ เกิดชื่นโรงเรียนบ้านเทอดไทย กรรมการ
4. นางสายรุ้ง โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถ้มภ์กรรมการ
5. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา ยอดเชียงคำ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางอำพร ชัยศิลบุญ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางพิชญาภา วงศ์ไชย โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. นายนัทพงศ์ ยะถา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
5. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พรพิกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้นโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางจำรัส นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายทวีเดช มณีรัตน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญพร สิทธิยศโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ มโนสร้อยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางมัณฑนา บัวประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพงษ์ ชื่นชมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมานพ เมืองอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงนิลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสง่า วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสายชน ต๊ะยายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายธิราช จันต๊ะคาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์โรงเรียนวาวีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภาพิมน สดงามโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรสิทธ์ ศรีธัญญลักษณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนวย นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหาร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรณู กันทา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ธัช อินทร์วรรณโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
5. นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์ โรงเรียนนครวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกล่อมจิตร์ วงศ์สารภี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ประธานกรรมการ
2. นางพรพรหม คำโมนะ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิลดา ขันคำ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
4. นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์ โรงเรียนนครวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ เรวรรณ์โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รองประธานกรรมการ
3. นางวรินทร หน่อแก้ว โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
4. นางสินีนาฎ ชัยเขต โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
5. นางนาฏสุดา ใจคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุภา ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทร์ธิชวี ปินใจ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา หมอยา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
4. นางอรุณี อึ้งตระกูลโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
5. นางเรณู ปานกลาง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภา ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ยานะจิตร โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณเพ็ญ คิดอ่าน โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
4. นางอำพร ชัยศิลบุญ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
5. นางเรณู ปานกลางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี คงพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย ประธานกรรมการ
2. นางนาฏสุดา ใจคำ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางมนรัก นวะบุศย์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
4. นางวรินทร หน่อแก้ว โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหาร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรสุดา แก้วหล้า โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เตชะตา โรงเรียนพานพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา ใจตุ้ย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
4. นางอรุณ เสมอเหมือนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
5. นางอภิญญา ยอดเชียงคำ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ตชะตา โรงเรียนพานพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว ยานะจิตรโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
4. นางสาววรินทร กาบสนิทโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง กรรมการ
5. นางแสงเทียน โกศัย โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา กันจินะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาริณี เพชรใจศักดิ์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย วงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะะรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา กันจินะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาริณี เพชรใจศักดิ์แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายเมธี บุญตาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนพร ตุ้ยยวงดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา กันจินะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาริณี เพชรใจศักดิ์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกพร เนตรอนงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายศุภชัย วงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา กันจินะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาริณี เพชรใจศักดิ์โรงเรียนแม่ต่ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกพร เนตรอนงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายศุภชัย วงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา กันจินะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาริณี เพชรใจศักดิ์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย วงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวหยาดฝน อ่องคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวปวันรัตน์ สบบงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวหยาดฝน อ่องคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวปวันรัตน์ สบบงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา วงค์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฝอยทองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววราพร บุญมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญพักตร์ เผือกพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา วงค์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฝอยทองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววราพร บุญมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญพักตร์ เผือกพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา วงค์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฝอยทองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววราพร บุญมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญพักตร์ เผือกพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา วงค์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฝอยทองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววราพร บุญมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญพักตร์ เผือกพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา วงค์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฝอยทองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววราพร บุญมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญพักตร์ เผือกพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศีริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา กลางสอนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวิทุร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายออมทรัพย์ ไพทูรย์แก้วกานต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อทิพย์ แก้วซ้อนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัญญา ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อทิพย์ แก้วซ้อนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัญญู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อทิพย์ แก้วซ้อนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัญญูู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]