หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมสามัคคี (เช้า) และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (บ่าย) ชั้น 2 ห้อง 228 , 229 , 2210 26 ต.ค. 2559 08.00-16.30 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (บ่าย) ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 ,229 , 2210
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมสามัคคี (เช้า) และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (บ่าย) 27 ต.ค. 2559 08.00-16.30 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (บ่าย) ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 ,229 , 2210
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 201 , 202 , 203 27 ต.ค. 2559 08.00-16.30 ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่ม ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 26 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 10.00 น
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 211 , 213 , 215 27 ต.ค. 2559 08.00-16.30 ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่ม ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 26 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 10.00 น
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 211 , 213 26 ต.ค. 2559 08.00-16.30 ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 6 เล่ม ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 09.00 น
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 211 25 ต.ค. 2559 08.00-16.30 ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 6 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน วันที่ 25 ตุลาคม 2559
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 211 (กลุ่ม 1 , 3 ) 224 (กลุ่ม 2 , 4) 20 พ.ย. 2559 07.00-18.00 ลงทะเบียนหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.30 - 08.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เวทีใต้ถุนอาคาร 9 ห้องประชุมสันป่าแดง 2 ห้อง เวทีใต้ถุนอาคาร 9 (กลุ่ม 1 ,3) ห้องประชุมสันป่าแดง2 (กลุ่ม 2 , 4) 20 พ.ย. 2559 07.00-18.00 ลงทะเบียน หน้าหอประชุมสันป่าแดง2 เวลา 07.30 - 08.30 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 202, 203 25 ต.ค. 2559 08.00-16.30 ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 7 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน วันที่ 25 ตุลาคม 2559
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 213, 215 25 ต.ค. 2559 08.00-16.30 ส่งรูปเล่มจำนวน 7 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน วันที่ 25 ตุลาคม 2559
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 26 ต.ค. 2559 08.00-16.30
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 27 ต.ค. 2559 08.00-16.30
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 26 ต.ค. 2559
27 ต.ค. 2559
08.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]