รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ เขต 6
ณ โรงเรียนแม่แจ่ม และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงวางใจ  เทิดถวัลย์ชัย
 
1. นางสาวอาบทิพย์  สุรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวรุ่งฤดี  บุษบง
 
1. นางชุมศรี  คุณยศยิ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงยลกานต์  แสนเมืองปัน
 
1. นายประจักร์  ศรีวิทะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพิมพ์ศรัณย์  อิ่นอ้าย
 
1. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เมืองไชย
 
1. นางนุชนาฎ  นาแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวญาณิกา  เชื้อวิญญาน
 
1. นางอังคณา  สุปน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายจรัญ  หนักแน่น
 
1. นางสาวชนิศา  พุทธเหมาะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวอารยา  ใจดี
 
1. นางสาวธนิสสรา  ไมตรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงพรลภัส  สิริวสันต์กุล
2. เด็กหญิงรจนา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุรดา  ศักดิ์สืบสกุล
 
1. นางสาวพัชรี  เทพปะนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกรรณิการ์  สำราญศรี
2. นายทศพล  แก้วสุยะ
3. นายปภาวิน  ปินทยา
 
1. นางสายสุนีย์  พลอยศรี
2. นางชุมศรี  คุณยศยิ่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ตา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจชมชื่่น
 
1. นางสีแพร  วิชัยศรี
2. นายอำนวย  ธรรมขันแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวปรียานัฐ  เขียวคำ
2. นางสาวศศิกาญจน์  มหายาโน
 
1. นางอุทัยวรรณ  แสนไชย
2. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายใบบุญ  บุญมาปะ
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ขุนสมุทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายวิชชวัฒน์  บุญทะโล
 
1. นายคนอง  เรือนแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงนํ้าฝน  วิจิตรโยธฺิน
2. เด็กหญิงวนิดา  ใจวงค์สกุล
3. เด็กหญิงศศิธร  ธีรเดชศิลป์
 
1. นางสาวปวริศา  ก๋าวงค์วิน
2. นางสาวนันทนา  ไชยชนะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกัญชพร  สุริยะ
2. เด็กหญิงฌาวนันท์  กรรณิกา
3. เด็กหญิงสุวรรณดา  โพธินา
 
1. นายอดิศักดิ์  ทันแก้ว
2. นางฉวีวรรณ  ศรีใจน้อย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐพล  ม่วงมายะ
2. นางสาวพรชิตา  แปงอุด
3. นางสาวเพียงดาว  มูลตามา
 
1. นางสาวสุทธิพร   ศิรประภา
2. นายบรรพต  อินทรารัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  นันต๊ะยศ
2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อินต๊ยศ
 
1. นางสาวรักษวดี  เกล็ดจีน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายพาสุกรี  วิเชียรวรรธนะ
2. นางสาวอารียา  กันทาใจ
 
1. นายมานพ  ศรีทุมมา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวณัฎฐรินทร์  บุญเรือนยา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายศุภเกียรติ  ตาคำ
 
1. นางอรวรรณ  วัดดิ้งแแฮม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยบุตร
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  นิปุณะ
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ยั่งสันติวงศ์
 
1. นางแสงอรุณ  ประสพสุข
2. นางสาววราภรณ์  เป้ามณี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกัลยาณี  ดวงแก้ว
2. นางสาวชนากานต์  แก้วหลา
3. นายวรกร  อภิงามสินสกุล
 
1. นางนัฐยา  ทองจันทร์
2. นางสาวปอแก้ว  อินต๊ะยศ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงนริตา  อินทร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นวลหอม
3. เด็กชายสุรพันธ์  ไชยบุตร
 
1. นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน์
2. นายสิทธิพร  สินธุปี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายกุลธนา  กองใจ
2. นางสาวทัศนก  ฤทธิ์เรือนคำ
3. นางสาววไลณัฐ  ขัติเวียง
 
1. นางสาวสุภาคินี  อภิชัย
2. นางสาวพรทิพย์   บุญตันจีน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายวันวิวัฒน์  ฟงฟู
2. เด็กชายวุฒิชัย  พิทักษ์ชลธี
3. เด็กหญิงอรณัชชา  ธรรมชัย
 
1. นางสาวดวงเนตร  สุขรักษ์
2. นางสาวพรทิวา  นันตาบุญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกชพร  เพ็ญแสวง
2. นางสาวกมลวรรณ  สมประสงค์
3. นางสาวสุวิชญา  ปัญญาปิน
 
1. นางสาวดวงเนตร  สุขรักษ์
2. นางสาวพรทิวา  นันตาบุญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองก้อน
2. เด็กหญิงจิราภัทร  แสนสัจจะ
3. เด็กชายพิชญาภา  ใจดี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  อังขุนทด
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายนันทพงศ์  ทานา
2. นางสาวพัณณิตา  เจริญสุข
3. นางสาวสิริลักษณ์  ลำเนาบุญเขต
 
1. นางอรัญญา  ทาแป้น
2. นายนฤพงษ์  ฟองแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงนันท์นภัทร  คำแดง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  โอบอ้อม
 
1. นางสายพิณ  สวนใจ
2. นายอนุชา  เลิศศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายจตุรงค์  บุญเกิด
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ต๊ะรังษี
 
1. นางสายพิณ  สวนใจ
2. นายอนุชา  เลิศศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กชายปฐมพงษ์   แสนวังทอง
2. เด็กชายพิเชษฐ์   เลาว้าง
 
1. นายเฉลิมพันธ์  สารอิ่น
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรนิติพล  เขตผาติปัญญา
2. สามเณรพันธพงษ์  ศรีวิภาดา
 
1. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกนกนิภา  เกริกเกียรติปรีดา
2. นางสาวอุบล  ดูพอ
 
1. นายเสรี  แซ่จาง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โกฏฉกรรจ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จริยา
3. เด็กหญิงนิรัชพร  ไชยบุตร
4. เด็กหญิงปฎิมา  ศรีแสงอ่อน
5. เด็กหญิงวรรณษา  บุญลือ
 
1. นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล
2. นายสมพงษ์  พรปิยรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจุฑามาศ  ตาปัญญา
2. นางสาวชนสรณ์  กลิ่นหอม
3. นางสาวทิวาพร  คำษาวงค์
4. นางสาวนงนภัส  ชายสิงห์คำ
5. นางสาวอัจฉรา  กันทะศิลป์
 
1. นายสมพงษ์  พรปิยรัตน์
2. นางสาวสุวิมล  สุขสบาย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงนนท์  -
2. เด็กหญิงนารี   แซ่เห่อ
3. เด็กชายพัชรพล   แซ่เห่อ
4. เด็กชายอัครเดช   แซ่เห่อ
5. เด็กหญิงแคทรียา   แซ่จาง
 
1. นายพิพัฒน์  ทองปินตา
2. นางสาวอารยา  ศรีมูล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวรุ่งทิวา  จารุบุญเขต
2. นางสาวสลักจิต  รพีแจ่มจรัส
3. นางสาวสุธิดา  ยอดยิ่งหทัยกุล
4. นางสาวอลิสา  วัชรพิกุลกลิ่น
5. นางสาวอำพร  สุริยาธานี
 
1. นายนิกร  ไชยบุตร
2. นายศุภชัย  ทองกก
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกิตติยา  นะที
2. เด็กหญิงธัญชนิต  สนธิคุณ
3. เด็กหญิงธีราพร  เจริญเดช
4. เด็กชายภาณุพงศ์  ธิคุณ
5. เด็กหญิงศิริพร  ธุระนันท์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาว
2. นายนิธิพงค์  อาจใจ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวชวิสา  ยืนยงคีรีมาศ
2. นางสาวพิมพ์กานต์  สมโภชไพรสัณฑ์
3. นางสาวรุ่งรวิน  ประทีปโกสุมภ์
4. นางสาวสุริยา  เผ่าพันธุ์พวงไพร
5. นางสาวแวววรรณ  แซ่ย่าง
 
1. นายศุภชัย  ทองกก
2. นายนิกร  ไชยบุตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายกนกพล  พนรังสิมันตุ์
2. นายชัชวาล  สาครสุขเกษม
3. นายชาติชาย  นิธิศทวี
4. นางสาวดาวเรือง  ดนัยกรประเสริฐ
5. นางสาวทิตยา  เลิศดำเนิน
6. นายนคร  เนตรมธุรส
7. นายนวคุณ  วิหคไพรวัลย์
8. นายพงศ์พันธ์  สุขดำรงวนา
9. นางสาวพิมพ์จันทร์  แซ่ย่าง
10. นายมงคล  ก่อนสุวรรณ
11. นางสาววิไลพร  จตุพงค์ธนกุล
12. นายศรราม  เจริญชูเกียรติ
13. นายศิวกร  สิริจรูญ
14. นายสุชาติ  บรรณสรณ์กูล
15. นางสาวสุนิตรา  วันสิริโอภาส
16. นายอดิศักดิ์  กฤติกายิ่งสกุล
17. นายอนุลักษณ์  อมรใฝ่แย้มศรี
18. นางสาวอรุณี  รัตนเริงวิทย์กุล
19. นางสาวอัมพกา  วรสุนทราสมบัติ
20. นายไตรภพ  ดำรงเกียรติพนา
 
1. นางสาวอาภรณ์  สอนประเสริฐ
2. นายศุภชัย  ทองกก
3. นายบุญช่วย  ริยะนา
4. นายคณธร  ศริไม้
5. นายเสรี  แซ่จาง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงมลธิชา  เกิดอาชาชาญ
 
1. นางสาวสุวิมล  สุขสบาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวธมลพร  จันทำโรง
 
1. นางสาวสุวิมล  สุขสบาย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงมนสุดา  สม ยศ
2. เด็กชายอาทิตย์  นิธิสกุลบวร
 
1. นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล
2. นางสาวสุ วิมล  สุขสบาย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกมลวรรณ  จันโลหิต
2. นายธนวัฒน์  จันสีมา
 
1. นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวจารุวาจ  ใจเวียง
2. นางสาวฐานมาศ  ดวงโอ๊ะ
3. เด็กหญิงฑิตยา  อภิชัย
4. นางสาวธัญญลักษณ์  เชียงคำ
5. นางสาวปราณปริยา  ถามี
6. เด็กหญิงปวันพัสตร์  ชมภูศรี
7. นางสาวปวีรัตน์  ขัดสีแสง
8. นางสาวปุณณมาศ   พินิจ
9. นางสาวลลิตา  เทพปัญญา
10. เด็กหญิงอัญญาพร   พิพัฒนสมฑากุล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กุลพัฒน์มงคล
2. นางนราภรณ์  อุตถา
3. นางสาวสุนิษา  วงศ์ฝั้น
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงพรหมพร  สิทธิดง
2. เด็กชายวีรภัทร  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวอรทัย  ทะบุญ
2. นางสาวชนากานต์  เลิศดำเนิน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวรัตติยา  ชาญชำนิ
2. นางสาววราภรณ์  แก้วธรรณ์
 
1. นายพงษ์วินิจ  บุญชู
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มรุพงค์
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายอภิชัย  ศรีจอมแจ้ง
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กชายครรชิต   นันทวิเชียรฤทธิ์
 
1. นางสาววารุณี  ธินวล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวชญาณี  โคตรโยธี
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดำรงเสถียรภาพ
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวพรธีรา  งามจารุศศิธร
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงภาวิตา  เมืองอนันต์กิจ
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาววาสนา  เงแก้ว
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวิภาวี  สินเสรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปัญโยยอด
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงพิศมัย  แซ่ย่าง
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวทอฝัน  มีเพียร
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายณัฐนันท์  อุปรี
2. เด็กชายนรินทร์ชัย  รักยิ่งงาม
3. เด็กชายสมัชญ์  สุริยะชัยพันธ์
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวชดาภรณ์  ประสงค์พนา
2. นางสาวณัฐณิชา  ประสงค์พนา
3. นายวันเฉิม  คงคาอุไร
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
2. นายนราวุฒิ  ริยะนา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกนกพร  รักษาวารีเลิศ
2. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  พนากำเนิดสกุล
3. เด็กหญิงกฤษดารัตน์  พนากำเนิดสกุล
4. เด็กหญิงกุลจิรา  วิทยาวัฒนวันชัย
5. เด็กหญิงจันจิรา  กูลสวัสดิ์มงคล
6. เด็กหญิงจันจิรา  เทพปณะ
7. นางสาวจันนอม  ชื่นสุขศิลปกร
8. เด็กหญิงจิดาภา  วิรามสมบัติกุล
9. เด็กหญิงจิราพัชร  นะติกา
10. เด็กหญิงดาราพร  ทองศิลปชีพ
11. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยิ่งคุณจตุรัส
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  ยิ่งคุณจตุรัส
13. เด็กหญิงฤดี  จิรสินสุนทร
14. นางสาวศศิพิมพ์  ปัญญาติวงศ์
15. เด็กหญิงศิฤมล  บารมีสรรเสริญ
16. นางสาวสุดาพร  พงศ์ไพรสถาพร
17. เด็กหญิงอมลวรรณ  เจตนาสืบสกุล
18. นางสาวอรนุช  สุธรพรหมรักษ์
19. นางสาวอัจฉรา  กาไวย
 
1. นายคณธร  ศรีไม้
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายตรัยรัตน์   จินาคำ
2. เด็กชายธนกฤต   บุญมั่นคง
3. เด็กชายธีระนันท์   อุ่นใจแรม
4. เด็กชายนนธกฤต  วงศ์ใจ
5. เด็กชายวงศกร  ทรตัน
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
2. นายณัฐพงษ์   กาญจนา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายชนะชัย  จริยา
2. นายธนดล  กรรณิกา
3. นายธนพนธ์  ปัญญาไวย์
4. นายธรวัฒน์  ปัญญาเรือน
5. นายปวริศร  ชัยบุตร
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
2. นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกรพิณธุ์  กุณะ
2. นางสาวกาณจนา  คำเบี้ย
3. นางสาวกานต์สินี  ศักดิ์คงไชยกุล
4. เด็กหญิงคำอิง  -
5. เด็กหญิงจอมขวัญ  อินต๊ะ
6. เด็กหญิงจิรัชญา  ดอนชาไพร
7. เด็กหญิงชญานิษฐ์  รักษาบุญ
8. นายชนะชัย  จริยา
9. เด็กชายชาญวิทย์  รินไชยยา
10. เด็กชายชานน  สมยศ
11. นางสาวชุรีรัตน์  ค้ำกูล
12. เด็กชายทรงวุฒิ  สดุดีเรืองชัย
13. เด็กชายทัตพงค์  บุญสิงมา
14. นายธนดล  กรรณิกา
15. นายธนพล  ปัญญาไวย์
16. นายธนวัฒน์  ปัญญาเรือน
17. นางสาวธันชนก  ชัยบุตร
18. เด็กชายนิรัชพร  ไชยยา
19. นางสาวนิรินธนา  ไชยชนะบุตร
20. นายบดินทร์  แสงแก้ว
21. เด็กหญิงปนัดดา  เกติ
22. นายปริญญา  ตารังสี
23. นางสาวพัชรา  จริยา
24. นายพีระวัฒน์  กองจันทร์
25. นางสาวมะลิวัลย์  ยอดยิ่งหทัยกุล
26. เด็กชายมาก  สิงห์คำ
27. นางสาววริษฐา  วุฒิโอสถ
28. นางสาววัชราพร  ใจดี
29. นางสาววิชญาพร  สลีสองสม
30. เด็กหญิงวิภาดา  หล้ามา
31. นางสาววิไลวัลย์  มหาชัย
32. นายสราวุธ  วรรณคำ
33. นายสหัสวรรษ  คำมูล
34. นางสาวสุดากาญจน์  มณฑนม
35. นางสาวสุธิดา  แซ่กือ
36. เด็กหญิงอรพรรณ  ซันยา
37. นายเกียรติศักดิ์  แก้วกิ่งเพชร
38. นางสาวเขมิกา  วรรณศรี
39. เด็กหญิงเสาวนีย์  หนักแน่น
40. เด็กชาย่อ่องโจ  สิงห์คำ
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
2. นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร์
3. นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว
4. นายวีระพล  โยระภัตร
5. นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน์
6. นายวรกานต์  ปินตา
7. นายนฤพงษ์  ฟองแก้ว
8. นางสาวจิตตกานต์  สมยศ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธนากร  ซิวกระโทก
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงญาณี  กันทอง
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวพิกุล  กู้เกียรติกุญชร
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายธีระนันท์  อุ่นใจแรม
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายวัชรพล  พวกกล้ากุศล
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  กาพย์ตุ้ม
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวบุศยามาศ  ไชยสุ
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายศรันย์ฤทธิ์  ใจเมือง
 
1. นายนิติศักดิ์   เต๋จ๊ะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายปริญญา  ตารังสี
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญนิธิอุดร
 
1. นางพิกุล  เหมืองคำ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวจำนนท์  ธนุรวิทยา
 
1. นางพิกุล  เหมืองคำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธิติวุฒิ  ใจใหม่
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวมะลิวัลย์  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววิลาสิณี  กาพย์ตุ้ม
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ต้อตานา
2. นางสาวจุฑามาศ   มะโนธรรม
3. เด็กชายฐานันดร  ตันวิรัช
4. เด็กชายณัฐวัชต์  หมูคำ
5. นายปรัชญาวัต  เสวี
6. นางสาวพิมพิกา  นวลสาย
7. นางสาวพิรุณโรจน์  ปันแสน
8. เด็กชายศิรวิทย์   บุญมาปะ
9. นางสาวสุพัตรา  ปัญญาปัน
10. นางสาวเยาวลักษณ์  ถาวงศ์
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
2. นายณัฐพงศ์  สิทธิสอน
3. นายไตรภพ  ตุ้มปามา
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พันธ์พิชัย
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงสุข
3. เด็กหญิงทินประภา  สารินจา
4. เด็กหญิงธันวรัตน์  วรรณคำ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวลหอม
6. เด็กหญิงพิมพ์  ลุงที
7. เด็กหญิงสิรินดา  แก้วบุตร
8. เด็กหญิงอิสรียา  วาศรี
 
1. นางจิตตกาญจน์   สมยศ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกัลยาณี  ฟองตา
2. เด็กหญิงธัญญาวดี  มรุพงศ์
3. นางสาวธิดาพร  ภูมิอนันต์พนาไฟร
4. นางสาวบุษบา  เจริญสุข
5. นางสาวมาลี  มรุพงศ์
6. นางสาววราพร  บรรจวงวรวัตร
 
1. นายอัศนัย  กันงาม
2. นางสาวพิมพ์พิชมญชุ์  สุภายอง
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกมลทิพย์  ประยูรทอง
2. เด็กหญิงกศมากาฯต์  จินใจ
3. นางสาวณัฐชา  เปอะปันสุข
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  แสนสัจะ
5. เด็กหญิงพลอยนุดา  เดชาระพีพันธุ
6. นางสาวพิชญา  บุญมาปะ
7. เด็กหญิงมณธิดา  สิงห์อุด
8. นางสาวรัญญารักษ์  มโนแสง
9. เด็กหญิงวรรณภา  ตุ้มปามา
10. เด็กชายวราลี  สำราญศรี
11. เด็กหญิงวราลี  อุปนันท์
12. เด็กหญิงวลัยพรรณ  สิทธิสอน
13. เด็กหญิงสุกัญญา  วีระพันธ์นันติ
14. นางสาวสุพัตรา  อุปนันท์
15. นางสาวอริสรา  หวันแดง
16. เด็กหญิงเยาวพา  คำเจริญ
 
1. นางจีราวรรณ  ศรีอุทัย
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงนิรชา  วงค์ใจ
 
1. นางสาวณภัค  ชีพพึ่งวนา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวนวินดา  ก้อนสุรินทร์
 
1. นางกานต์ธิดา  องคุณา
 
86 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงบุรินทร์  วงศ์ลือเกียรติ
 
1. นางสาวกัลยาณี  หมีจันต๊ะ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวธันยพร  หาญเสนา
 
1. นางสาวรมชลี  ทวิชัย
 
88 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวรัฐชฏาพร  สกุลสำราญใจ
2. นางสาวอรพิณ  นันทวิเชียรชม
 
1. นางสาวชนันท์ธิดา  สิริวสุพงศ์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกฤติเดช  เจริญใจ
2. เด็กชายกิตติภพ  ไชยา
3. เด็กชายณัฐพงค์  นิธิสกุลบวร
4. เด็กชายณัฐพนธ์  ไชยภา
5. เด็กชายปฏิพันธ์  จันทร์ต๊ะ
6. เด็กชายพสิษฐ์  เลไธสง
7. เด็กชายสมัชชา  สาครินทร์
8. เด็กชายไชยรัตน์  แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
2. นายณัชนนท์  แสนศรี
3. นายสามารถ  ใสญาติ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัชเวช  มาลา
2. นายณัฐพงษ์  ศรีวิชัย
3. นายทักษ์ดนัย  แซ่ยะ
4. นายธนิน  ปิงผล
5. นายภูดิศ  สุเวชวัฒนกุล
6. นายสัภยา  นันตาบุญ
 
1. นายพิสิฏฐ์  ศรีวิชัย
2. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
3. นายมนตรี  สุต๋าคำ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกนกวรรณ  กูลเรือน
2. นางสาวกัลยารัตน์  นะที
3. นางสาวณัฐณิชา  ฟองตา
4. นางสาวทิพวรรณ  ใจอ่อน
5. นายธนากร  ใจอ่อน
6. นายพัฒนพงษ์  วงศ์ซื่อ
7. นางสาวพิมพ์สุภา  ศักดิ์คงนันทกุล
8. นางสาวศศิธร  หลุ่มภู
9. นางสาวสกาวเดือน  กรณา
10. นายโชคดี  กล้าณรงค์ขวัญ
 
1. นายชลกานต์  พุทธสอน
2. นางพรรณภา  ด้วงทอง
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกุนมลี  ทองกูลโชคชัย
2. เด็กหญิงจันจิรา  กูลสวัสดิ์มงคล
3. เด็กหญิงจามรุณี  สถิตท่าผาพัฒนา
4. เด็กหญิงธัญจิรา  ชาติวงค์อมร
5. เด็กหญิงอิสริยะ  ปฐมนุพงศ์
 
1. นางสาววันวิสาข์  อินทะวงศ์
2. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวชนม์นิภา  นิโส
2. นางสาวชลิตา  สุขใส
3. นางสาวรมิตา  บุญรัง
4. นางสาววิจิตรา  วรรณทุ่ง
5. นางสาวเจนจิรา  ต้อยทอง
 
1. นางชุลีกร  รักชาติ
2. นายเวทพิสิฐ  วิสิทธิ์พจมาลย์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงสาธินี  ลิขิตวรปกรณ์
2. เด็กหญิงอรทัย  พงศ์ไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงอัธทนีย์  พนาบรรพต
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
2. นางสาวชนันท์พัชน์  ไมตรีประสาน
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกัญญาพัชร  ฐิตะสาร
2. นางสาวนพจิรา  สมนวล
3. นายโสภณัฐ  ผัดอูป
 
1. นางสาวณิชากร  อินต๊ะคำ
2. นางสาวปิยาภัทร  อาทรเกตุ
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุติน
2. เด็กหญิงนฤมล  เทวัญนะ
3. เด็กหญิงอภิสรา  อุตตสุรดี
 
1. นางสาววัลยา  ไชยพรม
2. นางสีแพร  วิชัยศรี
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกาญจนา  โยรภัตร
2. นางสาวรติกร  บุญรัง
3. นางสาววรัญญาธร  ธิโน
 
1. นางชุลีกร  รักชาติ
2. นางสาวจิตสุขพัฒน์  สุขถา
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธีรกานต์  อินต๊ะก๋อน
2. เด็กชายพีรณัฐ  พิทาคำ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นายนิรุติ  สินธุวานนท์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชาย วิเชียร   พิทักษ์ไพร
2. เด็กชายสุริยวงศ์  กระจ่างโชคแก่น
 
1. นางสาววิชชุดา  กันทะมาลา
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายคชภูมิ  แก้วชัย
2. นายธิติวุฒิ  วงศ์ซื่อ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นายนิรุติ  สินธุวานนท์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายมาก  สิงห์คำ
2. นายอ่องโจ  สิงห์คำ
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวจินฑ์จุฑา  ไชยเจริญ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกัญญา  ศักดิ์คงนันทกุล
2. นายวิจารณ์  อุดมพรรณวนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์  ตระการศุภกร
2. นางสาวสุชาภัสร์  จำปาคำ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายชลธี  หม่องน่าน
2. เด็กหญิงอรปรียา  ยอดเงิน
 
1. นางสาววิชชุดา  กันทะมาลา
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีเที่ยง
2. เด็กหญิงเพลงอัปสร  กรรณิกา
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวจินฑ์จุฑา  ไชยเจริญ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายชัยวัฒน์  ว่างจิตเจริญ
2. เด็กชายมนัสวิน  กุลเม็ง
 
1. นางสาวจินฑ์จุฑา  ไชยเจริญ
2. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกันต์กวี  จินาจันทร์
2. นางสาวสุภาพร  แกนุ
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวจินห์จุฑา  ไชยเจริญ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวทวินันท์  ธิดาชนาพร
2. นางสาวสุนารี  มหาวนาไพร
 
1. นายพงศ์ธร  เปงวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์  ตระการศุภกร
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวดวงดาว  บวรหิรัญไพร
2. นางสาวสุธิดา  วงค์ดำรงวิวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์  ตระการศุภกร
2. นายพงศ์ธร  เปงวงศ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  นะสุ
2. เด็กหญิงพัชญากร  ศักดิ์บุญ
3. เด็กหญิงลินจง  แช่ชุง
 
1. นายภานุพงศ์  พูลทาจักร์
 
110 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวชลธิชา  รักวัฒนธรรม
2. นายชวลิต  วงศ์พิรุณทอง
3. นางสาวดาราพร  อภิรักษ์ไพรสณฑ์
 
1. นายพงศ์ธร  เปงวงศ์
2. นางสาวสุชาภัสร์  จำปาคำ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายปพนวัช  บุญมี
2. นางสาวศิริประภา  นาคะภากรณ์
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายสิทธิกร  เชียงชีระ
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุธรรมแปง
3. เด็กชายอรรถเสฏฐ์  จันตาบุญ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐชนนท์   ไชยนันท์
2. นายรัชชานนท์  ธะนะวงศ์
3. นายอภิสิทธิ  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  อินต๊ะปาน
2. เด็กชายสรวิทย์  อินทะวงศ์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  นันต๊ะภูมิ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายบัณฑิต  ต๊ะแลง
2. นายศุวิศิษฐ์  ใจผยอม
3. นายเอกมงคล   ดวงเล็ก
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชนินทร์  จินา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  วิภา
3. เด็กชายสิทธิโชค  จันต๊ะบุญ
 
1. นายศิลปชัย  สุวรรณปราการ
2. นายบัญชา  เจริญใจ
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายกฤษณะ  นันตา
2. นายณัฐภัทร   ทิบโย
3. นายวัชรเกียรติ   สุริยะชัย
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
 
118 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายชญานนท์   สุปินโน
2. เด็กชายณัชพล  ศรีวิทะ
3. เด็กชายธีรเดช  ธนะขว้าง
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
 
119 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายชวิล  แสนใจบาล
2. นายรักษ์พงศ์  ทอหุล
3. เด็กชายอภิสิทธิ  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายณัฐพล  พุทธมูล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจอ่อน
3. เด็กชายนนทภพ  เยาว์ธาน
 
1. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
2. นายลิขิตศิลป์  คำมาลา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายมนูญ  จารุกรภู่สกุล
2. นายวสันต์  คีรีรัตน์ไพรบูลย์
3. นายอัฐธชัย  กนกอุรพี
 
1. นายณัฐ์ธชนพงศ์  สุนันต๊ะ
2. นายกิตติชัย  แก้วประเสริฐ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แสงปัน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บรรพต
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จุมปาดง
 
1. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
2. นางพรรณภา  ด้วงทอง
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายจารุวิทย์  อินทรตา
2. นายธนศิลป์  กาไว
3. นายป้างจิ่ง  -
 
1. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
2. นายกิตติชัย  แก้วประเสริฐ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อุ้ยฟูใจ
2. เด็กหญิงจันทภา   คำไผ่ประพันธ์กุล
3. เด็กหญิงดารณีนุช   ยุบยำแสง
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ใจจันติ๊บ
5. เด็กหญิงศุภกานต์   ถาวร
6. เด็กหญิงสุรการณ์   ชื่นฤทัย
 
1. นางสาวมุทิตา  กาปวน
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวพัชรินทร์  อุทิศลาภผล
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  กมลรักสันติ
3. นางสาวศิริพร  ประมวลพงศ์ไพร
4. นางสาวศิริลักษณ์  พวกกล้ากุล
5. นางสาวอรณา  เลิศหลั่งหลาย
6. นางสาวเสาวรส  วงค์ใหม่
 
1. นางสาวลภัสนันท์  คำลือเกียรติ์
2. นางสาววีร์รัศมิ์  สิทธิพิพัฒนานันท์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   แซ่ว้าง
2. เด็กชายเทิดศักดิ์   เจริญเจ้าสกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญศรี   แซ่เจ๊า
 
1. นางสาวนภาพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกุลปรียา  สิทธิพงษ์ไฟร
2. นางสาวทิพวรรณ  แสนวังทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  อาสาพัฒนาสหชล
 
1. นางสาววรารัตน์  ธิลา
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายกิตติทัช  จิตฐากูร
2. เด็กชายธิปก  บุญวารีรักไพร
3. เด็กชายนิรันดร  วงศ์ธรรมสว่าง
 
1. นายรัตนวัชร์  เลิศนันท์รัตน์
2. นายพนม  บุญตอม
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายบวร  ดำรงคงอยู่เลิศ
2. นายปริญญา  ฐานเกริกสกุล
3. นายสมหมาย  คุณาบุญทวี
 
1. นายรัตนวัชร์  เลิศนันท์รัตน์
2. นายพนม  บุญตอม
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 1. สามเณรดนัย  แสนสุข
2. สามเณรบัณฑิต  โมโล
3. สามเณรอัครพล  สุวรรณะ
 
1. พระธนพันธ์  ณฏฺฐิเมธี
2. นางสาวนงค์เยาว์  หล้าคำ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงฐนิตา  วิรามอำไพ
2. เด็กหญิงองค์อร  ธันยพรประทาน
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เกตรัตน์สมบูรณ์
 
1. นางสมพร  อินใจ
2. นางสาวธนัญภรณ์  ธรรมใจ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐนันท์  ชิเตจ๊ะ
2. นางสาวรุ่งฤทัย  เมธาชิวาวิชญ์
3. นางสาวสุมินตรา  หนักแน่น
 
1. นางเฉลิมศรี  ปินทะยา
2. นางรดา  ธรรมกุลเจริญ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงธิดาพร  วาณิชโกมล
2. เด็กหญิงนวพร  จันทร์ทอแสง
3. เด็กหญิงเกศินี  เมืองอนันต์กิจ
 
1. นางสาวปัณชดา  ไชยมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกอร  วงศ์ษา
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาวรยิ่งพัฒนากุล
2. นางสาวชุลีพร  เมืองอนันต์กิจ
3. นางสาวศศิธร  พนาศิลป์วารี
 
1. นางสาวปัณชดา  ไชยมงคล
2. นางสาววีร์รัศมิ์  สิทธิพิพัฒนานันท์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวศิริพร  กันทะชิต
2. นางสาวอัญชัญ  สันติพงค์
3. นางสาวเกศรภรณ์  ไพฑูรย์
 
1. นางสาวมุทิตา  กาปวน
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงยุพาพิน  ขจรศักดิ์จรัส
 
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์  เจริญเดช
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธัชพล  บุญเกิด
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงปภัสสรา  วิมลประสพ
2. เด็กชายเดชาธร  สิทธิ์คงเกียรติ
 
1. นางสาวสุชาภัสร์  จำปาคำ
2. นางพิรุฬห์ลักษณ์  เจริญเดช