งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ เขต 6
ณ โรงเรียนแม่แจ่ม และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    รักษาบุญ
2. เด็กหญิงคำอิง    -
3. นางสาวธันชนก    ชัยบุตร
4. นางสาวสุดากาญจน์    มณฑนม
5. นายพีระวัฒน์    กองจันทร์
6. นางสาวชุรีรัตน์    ค้ำกูล
7. เด็กชายทรงวุฒิ    สดุดีเรืองชัย
8. นางสาววิชญาพร    สลีสองสม
9. เด็กหญิงจอมขวัญ    อินต๊ะ
10. นายธนวัฒน์    ปัญญาเรือน
11. นายธนดล    กรรณิกา
12. นายเกียรติศักดิ์    แก้วกิ่งเพชร
13. เด็กชายชาญวิทย์    รินไชยยา
14. นายชนะชัย    จริยา
15. เด็กชายชานน    สมยศ
16. เด็กชายทัตพงค์    บุญสิงมา
17. เด็กชาย่อ่องโจ    สิงห์คำ
18. เด็กชายมาก    สิงห์คำ
19. นายสหัสวรรษ    คำมูล
20. นางสาวกาณจนา    คำเบี้ย
21. เด็กชายนิรัชพร    ไชยยา
22. เด็กหญิงจิรัชญา    ดอนชาไพร
23. เด็กหญิงกรพิณธุ์    กุณะ
24. เด็กหญิงเสาวนีย์    หนักแน่น
25. เด็กหญิงอรพรรณ    ซันยา
26. นางสาววิไลวัลย์    มหาชัย
27. นางสาวพัชรา    จริยา
28. นางสาววริษฐา    วุฒิโอสถ
29. นางสาววัชราพร    ใจดี
30. นางสาวเขมิกา    วรรณศรี
31. นางสาวสุธิดา    แซ่กือ
32. นางสาวมะลิวัลย์    ยอดยิ่งหทัยกุล
33. นางสาวนิรินธนา    ไชยชนะบุตร
34. นางสาวกานต์สินี    ศักดิ์คงไชยกุล
35. เด็กหญิงวิภาดา    หล้ามา
36. เด็กหญิงปนัดดา    เกติ
37. นายสราวุธ    วรรณคำ
38. นายปริญญา    ตารังสี
39. นายธนพล    ปัญญาไวย์
40. นายบดินทร์    แสงแก้ว
1. นางสาวจิตตกานต์    สมยศ
2. นายทศพล    มุสิกะ
3. นายนฤพงษ์    ฟองแก้ว
4. นายประดิษฐ์    เขื่อนแก้ว
5. นางสาวปวีณา    อุทัยทัศน์
6. นายวรกานต์    ปินตา
7. นายวีระพล    โยระภัตร
8. นายอัษฎาวุธ    แสนจันทร์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................