งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ เขต 6
ณ โรงเรียนแม่แจ่ม และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤษดารัตน์    พนากำเนิดสกุล
2. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์    พนากำเนิดสกุล
3. เด็กหญิงกนกพร    รักษาวารีเลิศ
4. เด็กหญิงอมลวรรณ    เจตนาสืบสกุล
5. เด็กหญิงจิดาภา    วิรามสมบัติกุล
6. เด็กหญิงจันจิรา    กูลสวัสดิ์มงคล
7. นางสาวสุดาพร    พงศ์ไพรสถาพร
8. นางสาวอัจฉรา    กาไวย
9. นางสาวศศิพิมพ์    ปัญญาติวงศ์
10. เด็กหญิงจิราพัชร    นะติกา
11. นางสาวอรนุช    สุธรพรหมรักษ์
12. เด็กหญิงจันจิรา    เทพปณะ
13. นางสาวจันนอม    ชื่นสุขศิลปกร
14. เด็กหญิงยุพารัตน์    ยิ่งคุณจตุรัส
15. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ยิ่งคุณจตุรัส
16. เด็กหญิงดาราพร    ทองศิลปชีพ
17. เด็กหญิงกุลจิรา    วิทยาวัฒนวันชัย
18. เด็กหญิงศิฤมล    บารมีสรรเสริญ
19. เด็กหญิงฤดี    จิรสินสุนทร
1. นายคณธร    ศรีไม้
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................