หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ กาญจนาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวชนิศา พุทธเหมาะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ กาญจนาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวชนิศา พุทธเหมาะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เมืองวงค์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางนุชนาฎ นาแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวชนันพัชน์ ไมตรีประสานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายสมคิด เมืองวงค์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวอาบทิพย์ สุรักษ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวชนันพัชน์ ไมตรีประสานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายวรัญญาภรณ์ นาถาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาววารุณี วุฒิคุณโรงเรียนวัดกู่สันหนองกรรมการ
3. นางสาววนิดา เขื่อนเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาววรัญญาภรณ์ นาถาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางวารุณี วุฒิคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาววนิดา เขื่อนเพชรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสีแพร วิชัยศรีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายอนุวัตร บุญอินทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายนราวุฒิ ริยะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสีแพร วิชัยศรีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวปิยะภัทร อาทรเกตุโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายนราวุฒิ ริยะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี เทพปะนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นางสาวธนิสสรา ไมตรีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวมินตรา ถาวรโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา เตจ๊ะวรรณโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี เทพปะนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นางสาวธนิสสรา ไมตรีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวมินตรา ถาวรโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา เตจ๊ะวรรณโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางอังคณา สุปนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิดโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ อินต๊ะก๋อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางอังคณา สุปนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิดโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวนัยน์นภา เป็งลือใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายคนอง เรือนแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวนันทนา ไชยนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา สุกิตติกุลโรงเรียนพุทธนิมิตกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ ศรีใจน้อยโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวกนกภรณ์ ขุนสมุทรโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวนันทนา ไชยนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวจิตรวดี พรมมาโรงเรียนพุทธนิมิตกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภิเดช เมืองวงค์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวสุทธิพร ศิรประภาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ อมรกิจขยันโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ก๋าวงค์วินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาวจิตรวดี พรมมาโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา เลิศศรีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายมนตรี สุต๋าคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ อมรกิจขยันโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ก๋าวงค์วินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาวจิตรวดี พรมมาโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐกรณ์ จิตตาดูโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ อมรกิจขยันโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายบรรพต อินทรารัตน์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ก๋าวงค์วินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาวจิตรวดี พรมมาโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางภัทรกร อุดอ้ายโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ อมรกิจขยันโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายบรรพต อินทรารัตน์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ก๋าวงค์วินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาวจิตรวดี พรมมาโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเกียรติบดินทร์ ดูใจโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวรักษวดี เกล็ดจีนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาวโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวรักษวดี เกล็ดจีนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ทันแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮมโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวรักชนก วงษ์ซื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา สุกิตติกุลโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
5. นางไพริน ทรัพย์ไพรวัลย์โรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
6. นายอนุชา เลิศศรีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายชัยบดี ไชยพรหมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ตุ๋ยแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวรักชนก วงษ์ซื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา สุกิตติกุลโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
5. นางไพริน ทรัพย์ไพรวัลย์โรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
6. นายมนตรี สุต๋าคำโรงเรียนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ชำนาญปรุโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวสุภาคิณี อภิชัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐธนัญา บุญถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวมัญชุสา เรือนคำแปงโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอัษฎาวุธ แสนจันทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวสุภาคิณี อภิชัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐธนัญา บุญถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวมัญชุสา เรือนคำแปงโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ รบชนะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวดวงเนตร สุขรักษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวณัฐธนัชญา ศิริเขมฤทธิ์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวเกตต์สิริ สุขมาโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา อุทัยทัศน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางณัฐพร วาทีทองโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวณัฐชญา ศิริเขมฤทธิ์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวเกตน์สิรี สุขมาโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนฤพงษ์ ฟองแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางปิยฉัตร กาบทุมโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวพรรณี สุขเปียงโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ สวนใจโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางปิยฉัตร กาบทุมโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวพรรณี สุขเปียงโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ทาแป้นโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวพรทิวา นันตาบุญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ธนันชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารัชญา สมวถาโรงเรียนวัดกู่สันหนองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวพรทิวา นันตาบุญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ธนันชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารัชญา สมวถาโรงเรียนวัดกู่สันหนองกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกันทรากร จันโลหิตโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางนัฐยา ทองจันทร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล วรรณภิละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร สินธุปีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางนัฐยา ทองจันทร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล วรรณภิละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ เป้ามณีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวปอแก้ว อินต๊ะยศโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายเสรี แซ่จางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวณฐิตา สุภากาศโรงเรียนวัดกู่สันหนองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางเจนจิรา วงค์วัฒนานุกุลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวปอแก้ว อินต๊ะยศโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายเสรี แซ่จางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวณฐิตา สุภากาศโรงเรียนวัดกู่สันหนองกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัญ ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภัทร อุ่นธงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ กันเกตุโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุนิสา ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภัทร อุ่นธงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายธีระยุทธ ไชยนะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล สุขสบายโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวอารยา ศรีมูลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองกกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายธีระยุทธ ไชยชนะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองกกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายธีระยุทธ ไชยชนะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายนิธิพงค์ อาจใจโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายธีระยุทธ ไชยชนะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมภลัลย์ พฤษกรรมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายศรีมูล สมบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ กันเกตุโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสามารถ ใสญาติโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายศรีมูล สมบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ กันเกตุโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายณัชนนท์ แสนศรีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางนราภรณ์ อุตถาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ สอนประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสุภาณีย์ กูลเรือนโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาววรารัตน์ ก๋องชัยโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางนราภรณ์ อุตถาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ สอนประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสุภาณีย์ กูลเรือนโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายบุญสอน ประถมวงค์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายศรีมูล สมบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางธารทิพย์ ไชยมณีโรงเรียนจอมทองกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายบุญชัย สมบูรณ์พูนเพิ่มโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายธวัชชัย ไชยสวัวดิ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวเชาวณี บุญรังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย ทะบุญโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายทัศไนย ใจคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวจิตตานาถ เทพวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชานันท์ อนุบันโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายพงษ์วินิจ บุญชูโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวจิตตานาถ เทพวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล่าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ กันธิยะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิทัศน์ อินญานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล่าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล่าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล่าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล่าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล่าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล่าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรวรรณ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นายวรกานต์ ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวใสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
7. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวใสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายวณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
7. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวใสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
7. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวใสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
7. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวใสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
7. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
7. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวใสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
7. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวใสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
7. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวใสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
7. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวใสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
7. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวใสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
7. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายศุภษร เยาวใสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
7. นายคณาธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัชญา ศรีอุทัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
3. นางสาวกรกช ทองกรโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
4. นางจิตตกาญจน์ สมยศโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรัชญา ศรีอุทัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
3. นางสาวกรกช ทองกรโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
4. นางจิตตกาญจน์ สมยศโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัชญา ศรีอุทัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
3. นางสาวกรกช ทองกรโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
4. นางจิตตกาญจน์ สมยศโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสนโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางกานต์ธิดา องคุณาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวชนันท์ธิดา สิริวสุพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวรมชลี ทวิชัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวปลิดา เครือวังโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นางกรรณิกา แสงท้าวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
8. MissLiu Yu Hengโรงเรียนจอมทองกรรมการ
9. นายรชต วงศ์สุธางค์รัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
10. นางสาวสุภาณี ชัยพิบูลวงษ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสนโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางกานต์ธิดา องคุณาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวชนันท์ธิดา สิริวสุพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวรมชลี ทวิชัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวปลิดา เครือวังโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นายรชต วงศ์สุธางค์รัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นางกรรณิกา แสงท้าวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
9. MissLiu Yu Hengโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี หมีจันต๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ คนอยู่โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายรชต วงค์สุธางต์รัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายนิพล โทรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาวสุภานี ชัยพิบูรณ์วงค์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นายรชต วงศ์สุธางค์รัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นางวรรณิกา แสงท้าวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
9. MissLiu Yu Hengโรงเรียนกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัลยาณี หมีจันต๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ คนอยู่โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายนิพล โทรักษาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายรชต วงค์สุธางต์รัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นางสาวสุภานี ชัยพิบูรณ์วงค์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. MissLiu Yu Hengโรงเรียนจอมทองกรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นางกรรณิกา แสงท้าวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
9. Miss Yu Heng Liuโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสนโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางกานต์ธิดา องคุณาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวชนันท์ธิดา สิริวสุพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวรมชลี ทวิชัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวปลิดา เครือวังโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นางกรรณิกา แสงท้าวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
8. MissLiu Yu Hengโรงเรียนจอมทองกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัลยาณี หมีจันต๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ คนอยู่โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายนิพล โทรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายรชต วงค์สุธางต์รัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาวสุภานี ชัยพิบูรณ์วงค์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นางกรรณิกา แสงท้าวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
8. MissYu Heng Liuโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไกรรัตน์ ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นายสมเดช ขัติยะโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นายสุเทพ อินทรโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
4. นางสาวดาวเรือง แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายพิสิฏฐ์ ศรีวิชัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายไกรรัตน์ ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นายสมเดช ขัติยะโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นายสุเทพ อินทรโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
4. นางสาวดาวเรือง แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายพิสิฏฐ์ ศรีวิชัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐติยา นันตะละโรงเรียนทุ่งยาวกรรมการ
2. นายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางพวงทอง หมอกใหม่โรงเรียนทุ่งยาวกรรมการ
5. นายธีระยุทธ ไชยชนะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ กันธิยะภาพโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางชม โภคผลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางรัชดา ไชยสิทธิ์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ จองคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางชุลีกร รักชาติโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นางปรัศนีย์ มอญไข่โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
7. นางสาวประภาวรินทร์ ดวงเด่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ กันธิยะภาพโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางชม โภคผลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวรัชฏา ยศสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางรัชดา ไชยสิทธิ์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ จองคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางปรัศนีย์ มอญไข่โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
7. นางสาวประภาวรินทร์ ดวงเด่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววรรนภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางเรือนพร ยั่งยืนโรงเรียนช่างเคิ่งกรรมการ
4. นางรัตนา ล่ำสันโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
5. นางสาววัลยา ไชยพนมโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางเกศริน คนใจบุญโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
7. นายศุภกิจ สมศรีโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
9. นางผ่องพรรณ ใจคำโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาววรรนภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางรัตนา ล่ำสันโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
4. นางสาววัลยา ไชยพรมโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางเกศริน คนใจบุญโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
6. นางผ่องพรรณ ใจคำโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
7. นายศุภกิจ สมศรีโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอังคณา สุปนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ เพ็ชร์ดีโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล ยศสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ รู้เที่ยงโรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอังคณา สุปนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล ยศสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ เพ็ชร์ดีโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ รู้เที่ยงโรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายวิทยานนท์ อุดมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายวชิระ หล่อประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
4. ผศ.นราวิชญ์ ความมั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีบริวัชร สืบคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
6. นายพงศ์ธร เปงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายวุฒิกร คำแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายวชิระ หล่อประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
4. ผศ.นราวิชญ์ ความมั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีบริวัชร สืบคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
6. นางสาวสุชาภัสร์ จำปาคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิกร คำแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายวชิระ หล่อประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
4. ผศ.นราวิชญ์ ความมั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีบริวัชร สืบคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ ตระการศุภกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบริวัชร สืบคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
4. นางสาวฐิตารัตน์ คัมภีระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นายวชิระ หล่อประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
6. ผศ.นราวิชญ์ คนใจบุญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายวชิระ หล่อประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
4. ผศ.นราวิชญ์ ความมั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีบริวัชร สืบคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจินห์จุฑา ไชยเจริญโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายภานพงษ์ พูลทาจักร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ ธรรมไชยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายวิทยานนท์ อุดมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินห์จุฑา ไชยเจริญโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอนงค์นุช วรรณคำโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นายสงวน ยารังกาโรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ศรีสวัสอิ์โรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางอนงค์นุช วรรณคำโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นายสงวน ยารังกาโรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายยศวริศ เพิ่มบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายนิรันต์ ยานะโสโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายยศวริศ เพิ่มบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นายนิรันต์ ยานะโสโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรรณภา ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. พระธนพันธ์ ณฏฐิเมธีโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
3. นางชฎาพร เตชะสาโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพรรณภา ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. พระธนพันธ์ ณฏฐิเมธีโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
3. นางชฎาพร เตชะสาโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายนนธชัย นามเทพโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายลิขิตศิลป์ คำมาลาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายอภินนท์ ศรีเอื้ยงดอยโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายนนธชัย นามเทพโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายลิขิตศิลป์ คำมาลาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายอภินนท์ ศรีเอื้ยงดอยโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ปินทะยาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายคเณศ พิทาคำโรงเรียนแม่ศึกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ปินทะยาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายคเณศ พิทาคำโรงเรียนแม่ศึกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกอร วงศ์ษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นางสาวมุฑิตา กาปานโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายกนกอร วงศ์ษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นางสาวมุฑิตา กาปานโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายชลกานต์ พุทธสอนโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนทุ่งยาวกรรมการ
3. นางธนัชพร จินาจันทร์โรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายชลกานต์ พุทธสอนโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนทุ่งยาวกรรมการ
3. นางธนัชพร จินาจันทร์โรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางธัณญภัส ทองคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายณัฐธชนพงษ์ สุนันต๊ะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางอารีย์ กรรณิกาโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางธัณญภัส ทองคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายณัฐธชนพงษ์ สุนันต๊ะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางอารีย์ กรรณิกาโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาววีร์รัศมี สิทธิพิพัฒนานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นางพรรณภา ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาววีร์รัศมี สิทธิพิพัฒนานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นางพรรณภา ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวลภัสนันท์ คำลือเกียรติ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอิศราวิทย์ จริยา เบอร์โทร 086-1838868 E-Mail poolwit074@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]