รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (อินทนนท์ 1)
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปาทะ
 
1. นางชลธิดา  ตาติ๊บ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวญาณิกา  เปอะปิน
 
1. นางชลธิดา  ตาติ๊บ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  แลสันกลาง
 
1. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา  หล้าสกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวมณีรักษ์  สมใจ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ญาณมงคลศิลป์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์   สังขทีป
 
1. นางปิ่นทอง   ไชยวาปิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวดารณี  มาธุรสวรรค์
 
1. นางสาววราภรณ์  หมื่นอาษา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ต๋าฝั้น
 
1. นางกาญจนา  กล้าหาญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  นันตา
 
1. นายบุญลือ  อยู่ศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ตระกูลเสาวภาพ
2. เด็กหญิงสุมิตา  เสถียรคง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เขาใหญ่
 
1. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  วีระพันธ์
2. นางสาวลลนา  กันทะตุ่น
3. นายวรวุฒิ  กาวี
 
1. พระมหาภูวดล  ปัญญามา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีชญา  กุลวรารัตน์
2. เด็กหญิงพรพรรษา  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา  หล้าสกุล
2. นายเข้ม  ชอบกิตติ์วรกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวชนาภา  ปาปะจี
2. นางสาวปิยธิดา  ธิกันทา
 
1. นายอาณัตพงษ์  แก้วทา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงมารยาท   ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาววรรณิศา   สีกรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวอรปรียา  อนุรักษ์พงพี
 
1. นางสาวพรทิวา  จอมพิจิตต์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฟองตายา
2. เด็กหญิงอัฐธิดา  กุลวรารัตน์
3. เด็กหญิงอัมพิกา  ถาสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงษ์  คำแหง
2. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวธารวิมล  ธรรมสอน
2. นางสาวพิทยา  สมปุก
3. นางสาวอุไรรัตน์  คำปาต๋า
 
1. นางสายทอง  หล้าใจ
2. นางสาวสายรุ้ง  หล่อใจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  รูสม
2. เด็กหญิงสุธินี  รอดรัตนดิลก
3. เด็กหญิงเบญญาดา  มาวิน
 
1. นายนนธรัชต์  ธงซิว
2. นางสาวจันทร์จิรา  หนุ่มศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวมนัสชนก  มีสัตย์
2. นางสาววนิตชญา  สมบูรณ์
3. นางสาวสุพิชฌาย์  ตั๋นแก้ว
 
1. นายนนธรัชต์  ธงซิว
2. นางสาวประภาศรี  ปาลี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปัญญามา
2. เด็กชายปฎิภาณ  แสนคำเพีย
 
1. นางสาวช่อลัดดา  วรรณา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวถวรรณกรณ์  คำยา
2. นายวทัญญู  จินาตอง
 
1. นางศิวพร  วงค์กันยา
2. นางสาวประภาศรี  ปาลี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายธรารักข์  พรหมเสน
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายคนึง  ใจเมือง
 
1. นายสิริพันธุ์  จันทราศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชัยวุฒิ
2. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วบุญตัน
3. เด็กชายเพชร  สงวนเลิศพร
 
1. นางกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ
2. นางสาวปานหทัย  จิตตรากุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายคมสันต์  เขียวมัง
2. นายธีรพงศ์  ชมภูจี่
3. นางสาวพิชญา  ปัญโญ
 
1. นางการะเกศ  ปัญญาวงค์
2. นางสาวเจนใจ  สุธีพรวิโรจน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิจจานุกิจศิลป์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ปู่นำ
3. เด็กหญิงผ่องนภา  เพียงขวัญหทัย
 
1. นายอินสม  สารินจา
2. นางสาวธนาภรณ์  ชมชื่น
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  ราชเนตร
2. นางสาวซี  เสริมมติวงส์
3. นางสาวอุไรพร  ฝนบริบูรณ์
 
1. นางสาวกมลชนก  กิติวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตนา  ธรรมวรรณ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลพร  คำโด
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงประเสริฐ
3. เด็กชายศุภากร  เมากว้าง
 
1. นางสาวพิชมญชุ์  ปินตาเสน
2. นางสาวศิวิไล  โนจ๊ะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวพัชริดา  เป็งคณะ
2. นางสาววรรณิศา  หมั่นนอก
3. นางสาวศิริรัตน์  ธิป้อ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์เรือน
2. นางสาวเสาวภา  กาบจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภัสร์  เสนอจิตร
2. เด็กหญิงพรภัสสร์  เสนอจิตร
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปันแก้ว
 
1. นางสาวอมรา  นวลศิริ
2. นายปรัชญา  อินปัญญา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  มาโน
2. นางสาวพัชราพรรณ  ขันพา
3. นางสาวพัชราภา  กาวิระ
 
1. นางสาวรุจิรา  รุจิวิลาวัณย์
2. นางสาวธนาภรณ์  ชมชื่น
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายนพกร  สุปินะ
2. เด็กหญิงภัทรชฎาภรณ์  ดอกหอม
 
1. นางสาวศิวิไล  โนจ๊ะ
2. นางสาวพิชมญชุ์  ปินตาเสน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายจิรภัทธ์  ฝั้นติ๊บ
2. นายณรงค์  ก๋าวิน
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
2. นางสาวสุพรรณี  วรวัฒนเมธี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายรัชพล  ยะกว้าง
2. นายอนรรฆ  อ้ายปัด
 
1. นางสาวศิวิไล  โนจ๊ะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  นันต๊ะสาร
2. เด็กชายอัครเดช  เสนปานัน
 
1. นางสาวศิวิไล  โนจ๊ะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  ใจแก้ว
2. นายทศพร  เป็งจ๋าว
3. นายอรรถพล  สุขตั๋น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ  เปี้ยปาละ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บรุณพันธุ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จรูญโกมล
3. เด็กหญิงธีรภาภรณ์  แสนศรี
4. เด็กหญิงวัทนวิภา  ชัยสมร
5. เด็กหญิงสโรชีณี  แฮแก้ว
 
1. นายโกสินทร์  ช้างบุญ
2. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา  หล้าสกุล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวคริษฐา   มิติ
2. นายสุขวิทย์  พรไพรสณท์
3. นางสาวสุภิดา  ธีรปัทมากุล
4. นางสาวอรพรรณ  หล้าแหง๋
5. นางสาวอัมรีย์  วิหคไพรวัลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  กาติ๊บ
2. นางสาวสุภัทร  จ๊ะเขียว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกตัญชลี  อินต๊ะหล่อ
2. เด็กหญิงกรองทอง  ใจสดใส
3. เด็กหญิงขวัญใจ  หล้าเป็ง
4. เด็กหญิงชลกาณจน์  สิงห์บัว
5. เด็กหญิงศิรินภา  ออมสินสุขใจ
 
1. นางดวงพร  จตุพิพิธพร
2. นายธนากร  คันใจ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  คำวิน
2. นายณัฐพล  เตือยใจ
3. นายธีรพงศ์  ปู่คำ
4. นางสาววราพร  ถามัง
5. นางสาวศิรินภา  ตุยทัง
 
1. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
2. นางสาวดารณี  เต็ตโลก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ต๋าใจ
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ต๋าใจ
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มูลยศ
4. เด็กหญิงอาภาพร  โนแหย่
5. เด็กชายเบญจพล  วรรณการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  กาติ๊บ
2. นายชัยยันต์  สุภา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  พงก์โชติสาคร
2. นางสาวชุติมดี  แสงสว่าง
3. นางสาวณัฐธิการณ์  คีรีรำไพ
4. นางสาวดารุณี  สกุณาไพร
5. นางสาวสุนทรี  เลิศพระคุณ
 
1. นายทวีวัฒน์  สันชุมภู
2. นายธนากร  คันใจ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  โชคชัยหาญ
 
1. นางดวงพร  จตุพิพิธพร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวจิรัติกาล  หมายบุญ
 
1. นายนพดล  ชมภูวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายศิรวิชญ์  ดิ๊ข่อ
2. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  พะแฮ
 
1. นางสาวสุจีรา  กิจจานุกิจศิลป์
2. นางสาวนภัสวรรณ  ฟองตา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  พยาชัย
2. นายรัฐพงษ์  ยะวงค์
 
1. นายอิทธิพล  จิตอารี
2. นายทรงโปรด  แดงไฟ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวจาดา  พาแอะ
2. นางสาวชลิตา  ปรียาวิทวัส
3. นางสาวณิชนันท์  เลิศพันราย
4. นางสาวพิมพร  กรัณย์ปราณี
5. นางสาวมณฑิตา  พลพิทักษ์ชาติ
6. นางสาวศิรินทิพย์  จินารักษ์
7. นางสาวสิริกร  เลิศพันราย
8. นางสาวสุทธิตา  สุดี
9. นางสาวสุภาภรณ์   เลิศพันราย
10. นางสาวอนุสรา  โทเล
 
1. นางวีรวรรณ  พุงขาว
2. นายสุนิรันต์  รัตนวิไลลักษณ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวกมลเนตร  ปานวาณี
2. นางสาวขนิษฐา  สุภัคจันทร์
3. นางสาวจรรยา  รักษาประเพณี
4. นางสาวนฤมล  บุญมา
5. นางสาวนารี  วุฒิศีลวัตร
6. นางสาวปณิตา  เกตุโตกุล
7. นางสาวพรสวรรค์  ค้ำจุนสวรรค์
8. นางสาวพิมพ์ชนก  ดิลกประพฤกธิ์
9. นางสาววารุณี  ประทีปประกาย
10. นายศรายุทธ  บือสอ
11. นางสาวศิริณี  สายชลบริวาร
12. นางสาวสายใจ  แก้วกลางดง
13. นางสาวสุธิดา  สิงขรผล
14. นางสาวส่องแสง  สุทัศน์หิมวันต์
15. นางสาวอรวรรณ  พนาลัยอำรุง
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นางจรัสพร  จันทร์ศิริ
3. นายศุภชาติ  พุงขาว
4. นางวิลาวัลย์  ท้าวมณี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีโต๊ะ
2. เด็กหญิงเปรียญชรินทร์  ขัดก๋า
 
1. นางจรัสพร  จันทร์ศิริ
2. นายรัตนผล  ดีโต๊ะ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ปู่เงิน
2. นายเกียรติศักดิ์  ค้ำจุนสวรรค์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นางอัจตราพล  อุ่นใจ๋แรม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสพร  มิตรสาธิต
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  เขตจรัสแสง
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ธนศิริบูรณ์
 
1. นายอภิวัฒน์   จันทะล่าม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายมานพ  อุดมพนาวารี
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  หย่าจอ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวอรสา  สาธิตบุญ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กมุทพยุง
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวจันจีรา  แรงลมบน
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วจี   อนันต์บุญเขต
2. เด็กหญิงวราพร   ฤทัยกุลมั่นคง
 
1. นางสาวจันทร์แก้ว   เรืองรอน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเตือนใจ  ชาตรียินดี
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  เบญญาบุษกร
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายจรัญ  ทาตั๋น
2. นายสราวุธ  ทาตั๋น
3. นายสุรศักดิ์  ทาตั๋น
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
2. นายนิรันดร์  ฝั้นศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ตรัยทรรศนีย์
2. เด็กชายปุณยวีร์  ตาสอน
3. นายสิรภพ  สิทธิเกษร
4. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เมืองคำ
5. นางสาวแก้วตา  ดีคำ
 
1. นายประกฤษฎิ์  คล่องแคล่ว
2. นายจิรายุ  ต้อตานะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  การบูรณ์
2. นายชูศักดิ์  แซ่ท้าว
3. นายพิชญพงษ์  วิญมา
4. นายศิริพงศ์  ใจรังสี
5. นายสาคร  สุขเกษมสาคร
6. นายเกษมสันต์  จันต๊ะซาว
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
2. นางสาวศศิธร  สายศร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนพล  สุปินะ
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายอลงกรณ์  ขันรินคำ
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรินญา  ยะเงิน
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  เคียงอมร
 
1. นายพระรถ  แก่นท่าตาล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธนา  ใจเมืองออน
 
1. นายธีระวุฒิ   ธาตุทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายปรัตถกร  ประดับหยก
 
1. นายธีระวุฒิ   ธาตุทอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  ประยูรเวียง
 
1. นายพระรถ  แก่นท่าตาล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายต่อพงษ์  อุ่นอุดมวนา
 
1. นางสาวอำไพ  ฟูไฝติ๊บ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  ทัณฑะรักข์
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจีรา   นันทะเสน
 
1. นายภานุวัตร   ช่วยแก้ไข
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวลักษิกา  บุญทวี
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายหนุ่ม  คำลือวงค์
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายพิชญพงษ์  วิญมา
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชพร  โปหวันแดง
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  ประยูรเวียง
 
1. นายพระรถ  แก่นท่าตาล
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แสนจันทร์
2. เด็กชายกิตติ  กันทะ
3. เด็กหญิงชลิตา  ปรีชาวิทวัส
4. เด็กชายธีรศักดิ์  เอโหย่
5. เด็กหญิงภัทราวดี  นิลศิลา
6. เด็กหญิงมาริษา  จั๋นต๊ะทา
7. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ยะมัง
8. เด็กชายสุรเดช  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
9. เด็กหญิงอภิชญา  สุแฮ
10. เด็กชายเอกชัย  สกุณาวงศ์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
3. นางพรทิวา  จอมพิจิตต์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  กันทะ
2. นายณาศิส  เตชธรรมพร
3. นายนุชัย  นามอุษา
4. นางสาวมัชฌิมา  แสนใจอิ
5. นางสาวรุ่งนภา  อำรงสิงขร
6. นางสาวศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
7. นางสาวสิริรัตน์  สุทรา
8. นายสุรชาติ  จริตดีสม
9. นางสาวอนรรฆวี  พุ่มสวาท
10. นายเทพบุตร  รัตนปัญญาธร
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
3. นายกิตติพงษ์  คำแหง
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจะทู  ดีซอ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีชัยยนต์
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นาภา
4. เด็กหญิงมึติเหย่  แชทู
5. เด็กหญิงอิสรีย์  อินต๊ะพันธ์
6. เด็กหญิงเกตน์สิรี  มะเชอพะ
 
1. นายธีระวุฒิ   ธาตุทอง
2. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  ลาพอ
2. นางสาวรัชนีกร  บุญปั๋น
3. นางสาววรัชยา  จองคำ
4. นางสาวศิริพร  บ่งผ่อ
5. นางสาวสุทธิดา  เป๊ะและ
6. นางสาวสุธาสินี  ธรรมขันธ์
7. นางสาวอรัชติกานต์  พุ่มสวาท
8. นางสาวอารียา  พนาสุขสันต์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
3. นางสาววิไลวรรณ  ใจรักประภาสุข
4. นางสาววาทิณี  ไชยมงคล
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา   กาญจนาสุกใส
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   นิลประสพ
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา   แซ่จาง
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   พนาสันติกุล
5. เด็กหญิงวรรณภรณ์   สิริเจริญรุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงศิริภรณ์   สาครอำไพ
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ชุมพลเกริกกุล
8. เด็กหญิงอรณี   คีรีบูนแดนไพร
9. เด็กหญิงเสาวรัตน์   อมรสุขคงคา
 
1. นายกัณฐสิทธิ์   โนต๊ะ
2. นางสาวพจนีย์   กิตติกมลพันธุ์
3. นางสาววิสุตรา   บุญธิศรี
4. นางอรพินท์   วงค์เทเวช
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวนลิกา  เศรษฐีกาญจน์
2. นางสาวปทุมรัตน์  ศรีอ่างขาง
3. นางสาวศิริลักษณ์  คำนวน
4. นายสมชาย  อุตรโยธิน
5. นางสาวสิริพร  กันทา
 
1. นางอลงกรณ์  แก้้วสุข
2. นางสาววิไลวรรณ  ใจรักประภาสุข
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไพรอุดมเงิน
 
1. นายกิติพล  นิธิเบญจพล
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวพิรานันท์  แดเชอร์
 
1. นายกิติพล  นิธิเบญจพล
 
88 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวาลิน  เจริญสุข
 
1. นางรุ่งอรุณ  เขมราชวงค์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวศิริวิมล  เคื่อนิน
 
1. นายกิติพล  นิธิเบญจพล
 
90 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวปริศนา  ใหม่แก้ว
2. นางสาวศศิธร  สุขตั๋น
3. นางสาวสิรินภา  มิตรสาธิต
4. นางสาวสุวิมล  จุ่มนะ
5. นางสาวอรัญญา  วงค์เดือน
 
1. MissTang  Yu
2. นางสาวจินตนา  พรสกุลไพศาล
 
91 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวนันทิกา  คำปา
2. นางสาวพัชรา  สกุลไพรวงค์
 
1. นางรุ่งอรุณ  เขมราชวงค์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ยกยอน
2. เด็กชายชัยพล  เฉิดประเสริฐพงศ์
3. เด็กชายณัฐนันท์  สุรินทร์
4. เด็กชายณัฐพล  อินกองงาม
5. เด็กชายธนธรณ์  กิ้งคำปา
6. เด็กชายพิเชฐ  ภูดงน้อย
7. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุคะรักษ์
8. เด็กชายโซะกัง  แดเชอร์
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
2. นายพลชาติ  งามสม
3. นายนพดล  เครือแก้ว
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายชาญชัย  โลแก้ว
2. นายธนดล  เงินต๊ะ
3. นายนิธิพร  เป็งใจ
4. นายมงคล  มูลถา
5. นายวรากร  เขียวเรือน
6. นายศราวุฒิ  แซ่อึ้ง
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
2. นายพินิจ  ริยะป่า
3. นายนิรันดร์  ฝั้นศรี
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  รินแต้ว
2. เด็กหญิงพนิดา  หล้าเสาร์
3. เด็กหญิงวาสนา  คำปาต๋า
 
1. นายณัฐนนท์  ดิดชิด
2. นางอำภาพร  ศิริมา
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นางสาวพรวารี   สายชลอำพร
2. นางสาวสุนารี   โชติสกุลเลิศ
3. นางสาวอำพร   ถาวรรัตนพงศ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ   นวลอนงค์
2. นางปิ่นทอง   ไชยวาปิน
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพิศา  จันทรังษี
2. เด็กหญิงศิริพร  เทพธิ
3. เด็กหญิงอรพินท์  จันทา
 
1. นางชนิดา  ธรรมวิวรณ์กุล
2. นายจิรยุทธ์   ประภาทรงสิทธิ์
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายชนินทร์  เดียซิน
2. นางสาวติฑวรรณ  วิชัย
3. นายวรทิตย์  ศรีป่าคา
 
1. นางชนิดา  ธรรมวิวรณ์กุล
2. นายจิรยุทธ์   ประภาทรงสิทธิ์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  ปุงปี่แก้ว
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กอนแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจตา
2. เด็กหญิงธัมภ์ดา  ทาตุเม
 
1. นายวีรพงค์  กล้าเเข็ง
2. นายจิระณัฐฏ์  สุปน
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกุณฑลี  โอ๊ะพริ้ง
2. นายพุฒิพงษ์  วงศ์พิบูลรัตนา
 
1. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
2. นางสาวพิชามลภ์  พิมสาร
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวปราณี  สวัสดิ์นที
2. นางสาวพรรณธิการ์  ปัญญามี
 
1. นายประกาศิต  กันทะนันท์
2. นายชัยยันต์  สุภา
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายพงศภัทร  ภัคดีเพิ่มพูน
2. เด็กหญิงรินรภา   โปธายี่
 
1. นายชัยยันต์  สุภา
2. นายตุลา  คุ้มครอง
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธินันท์  องการ
2. เด็กชายนราวิชญ์  เป็งหล้า
 
1. นายณัฐพร  ศรีโน
2. นายณัฐวุฒิ  เชาวน์ชวานิล
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุยะเรือง
2. เด็กชายอลงกรณ์  ปู่ใส
 
1. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
2. นางสาวพิชามลภ์  พิมสาร
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายปิยพันธุ์  ตาสิงห์
2. นายเจษฎา  ทาปัญญา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
106 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวนันทินี  อ้ายคำ
2. นายภัทร  ตั๋นแก้ว
3. นางสาวอัมพิกา  บุญเขียว
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
2. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายจำรัส  แก้วนา
2. นางสาวเนตรชนนี  จันทร์ต๊ะมา
 
1. นางสาวนงคราญ  แก้วจา
2. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายพงษกร  ก๋องขัน
2. นายวัชรพงษ์  ก๋องขัน
3. นายเจษฎากร  ธนันชัย
 
1. นายวันชนะ  ปาลี
2. นายณัฐพร  ศรีโน
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวกมลพันธ์  ปู่เงิน
2. นางสาวนภาพรรณ  รำไพพนา
3. นางสาวสุดา  ระวิรุ่ง
 
1. นางอัฉริยา  มงคลวาท
2. นางสาววัชรินทร์  สุขชัย
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงคำ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ละเอียด
3. เด็กหญิงปิยะมน  กามูล
4. เด็กหญิงวชิรินทรา  สิริใจ
5. เด็กหญิงอักษราภัค  จะมะยะ
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  เดินฉาย
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภักตรา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายณฐวรรธณ์  จาตุนันท์
2. เด็กชายทวีชัย  โกพอ
3. เด็กชายนพพร  กติกาธรรม
 
1. นายกิติกร  ขัดก๋า
2. นายอนิรุทธิ์  เหล่าใจ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายรักเกล้า  ตรีวงค์
2. นางสาวอมรพรรณ  ใจเขียว
3. นางสาวอาทิตยา  ปินใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร  หาญสนามยุทธ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  คงฐิติไท
2. เด็กหญิงนิภา  เด่นภูเขา
3. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ตะอู
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. นางสาวสิริกัญญา  บุญลอ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายบุญชนะ  วสุธานที
2. นายมีชัย  ปู่เงิน
3. นายสุรชัย  มานพชัย
 
1. นางอัฉริยา  มงคลวาท
2. นางสาววัชรินทร์  สุขชัย
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฑิยา  ต๋าคำ
2. เด็กชายจงรักษ์  แก้ววอก
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สิทธิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวพลอย  ปู่หล้า
2. นางสาววันดี  อาลอย
3. นางสาวศิรินทิพย์  กังถู
 
1. นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  เสนาสังข์
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ซานุ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  ขันแก้ว
 
1. นางพลิน  ณ วรรณไทย
2. นายณัฐพร  ศรีโน
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายพิทักษ์  ปันเหลื้อม
2. นางสาวสุภิดา  ธีรปัทมากุล
3. นางสาวอารี  เถลิงสิงขร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงดรัญรัตน์  ชาตรียินดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เคารพปรัชญา
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วชายเพ็ญ
 
1. นางพวงทอง  พุทธานนท์
2. นางพลิน  ณ วรรณไทย
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  แก้วโหว้
2. นางสาวพิชญาภัค  หล้าก้อน
3. นางสาวอารียา  เครือวงศ์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายชัยพงษ์  ม่อนประเสริฐ
2. นางสาวบรรดี  มิตรสาธิต
3. นายอาชวะ  สุดี
 
1. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
2. นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางวิลาวัลย์  ท้าวมณี
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  ประไพมาลี
 
1. นางสาวสุวรรณ์ธัช  สวาสดี