รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตาแก้ว
 
1. นายรัตนากร  วรรณคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  ต๊ะกัน
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 1. เด็กหญิงกวิสรา  มะริด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  หมั่นสร้าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวแสงนุ  สายสุวรรณ
 
1. นางสาววรางคณา  หาญจักราพิทักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยจินดา
 
1. ดร.สุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายเจษฎา  หอมกลิ่น
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หงษ์ทอง
 
1. นางจิราภรณ์  ทองสิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวพิมลพรรณ  ปันกุง
 
1. นางศรีวรรณ์  พรหมพันธุ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นันทเสน
2. เด็กชายทักดนัย  ใจตา
3. เด็กหญิงโจอี้  เลา
 
1. นางสายทอง  สุดเขต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  ทิพย์วรรณ
2. นางสาวศุภรัสมี  แซ่ย่าง
3. นางสาวอุษณีย์  สินเงิน
 
1. นางภาวินี  บุญธิมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมาภรณ์  หาญชัยวีรกุล
2. เด็กหญิงอรทัย  เซ่งจ่าว
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวฉัตรลดา  ทองบุญรอด
2. นางสาวนริศรา  ขัติแสง
 
1. นายวิทยา  ตะนันกลาง
2. นางสาวจักริศา  ศรลัมพ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวชุติมณฑน์  พรมศร
 
1. นางสักขี  ชัยพฤกษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายธีรวุฒิ  ไหลมี
 
1. นางสุธิรา  แก้วมูล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุนารินทร์
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  อินทร์พรม
3. เด็กหญิงสุวิมล  -
 
1. นางพรทิพย์  ศิระวงษ์
2. นายจรัสศรี  ปวีณเกียรติคุณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศุภวิริยะสกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วบุญเรือง
3. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีโพธิ์อุ่น
 
1. นายอรรถกร  ใจเดช
2. นางสาวณิชา  เมทา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริวัฒน์ธนาโชติ
2. เด็กหญิงพิมพิศา   สมนา
3. เด็กชายวิศรุท  มรุพงศ์
 
1. นายกิจการ  กิติกา
2. นางสาวธนวันต์  วัฒนศิริเสรีกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวฉายศุณี  มณีวรรณ
2. นางสาวณัฐธิดา  ปวนสมนา
3. นางสาวพัชราภรณ์  จันบุญเป็ง
 
1. นางสาวปริศนา  กาบแก้ว
2. นางสาวธนัชชา  แสงจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญตัน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  อินต๊ะ
 
1. นายพิทยา  จิ๋วเจริญ
2. นายนรกานต์  นรเศรษฐกานต์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  กุลสุพรรณรัตน์
2. นายพิเชษฐ์  มะโนริ
 
1. นางกมลรัตน์  ชัยวุฒิ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  โอโอ๊ด
 
1. นางปิยวดี  สมจิตต์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นายชานน  ยะแสง
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชริน  นันตา
2. เด็กชายพงศกร  พาลมูล
3. เด็กหญิงมุทิตา  สิทธิราษฎร์
 
1. นางทิพวรรณ  ยาวิลาศ
2. นางวลัยภรณ์  เขตสิทธิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวชนากานต์  สุขมงคลวงศ์
2. นางสาวธนาภรณ์  สืบสุยะ
3. นางสาวสุทารัตน์  ฟุ้งกลิ่นผกาทิพย์
 
1. นางสาวเพียงใจ  มะมา
2. นางสาวดารุณี  กุลณา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เฟยธิกา
2. เด็กหญิงญาณี  สุขเหลือล้น
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แสงกระจ่างสุข
 
1. นายเกตสุริยนต์  กลมเกลียว
2. นางพิมพ์ผกา  วงศ์ธิเวท
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวกมรวรรณ  แสนคำ
2. นางสาวกัญญาภัค  ใดจิ๋ว
3. นางสาวขวัญพร  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ดวงลกดก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี   ไพศาลธารา
2. เด็กชายชญานิน   คำมา
3. เด็กหญิงวิภาดา  ลุงต๊ะ
 
1. นายศรายุทธ์  สุริยะมล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   คำมาตา
2. นางสาวหลำ  ลุงวิ
 
1. นายศรายุทธ์  สุริยะมล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  มาสิม
2. เด็กหญิงบุญสิริ  สมกัน
3. เด็กชายภัทรพล  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวธนภรณ์  เนตรนิลพฤกษ์
2. นางณัฐยาน์  เจตต์จิรกิตติ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายชยณัฐ  โชติจรุงเกียรติ
2. นางสาวนพมาศ  ศรีวุฒิ
3. นางสาวนิลาวัน  เลาลี
 
1. นางสาวเพียงใจ  มะมา
2. นางสาวดารุณี  กุลณา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายธนวิทย์  โนมา
2. เด็กชายหน่อคำ  ลุงตี้
 
1. นางสาวนิตยา   มั่นพุ่ม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพัชรา  เลาจา
2. นางสาวรัญธิดา  รินเที่ยง
 
1. นายจักรพงศ์  จันทวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายภานุวัฒน์  เปาหลีกหลี้
2. นายยุทธวีร์  สิงห์สาย
 
1. นายอดิเทพ  ตุงคบุรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชุมพล  บุรีรักษ์วุฒิกุล
2. นายบริพัฒน์  ใจบุญ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเรือง
2. นายพงษ์สิริ  จันทร์ฟู
3. นายวิศรุต  วงตา
 
1. นายทนงศักดิ์  พะวงศ์รัตน์
2. นายบรรเจิด  ไชยมงคล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสรวง  เดชบำรุง
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  แก้วกาบคำ
3. เด็กหญิงวชิรินทรา  เขียวคำสุข
4. เด็กหญิงสาธินี  บุญมา
5. เด็กหญิงโกลัญญา  เรือนคำจันทร์
 
1. นายอนุชิต  อาจหาญ
2. นางทิภาพรรณ  ดวงเกตุ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวฉันท์ชนก  ทิสอน
2. นางสาวนพรัตน์  พึ่งผลพฤกษ์
3. นางสาวพิชชาภา  จักษุรักษ์
4. นางสาวสลิตา  บุญเหลา
5. นางสาวอุทุมพร  ดวงสุวรรณ
 
1. นางอัมพร  อุดม
2. นางใจทิพย์  แก้วมงคล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุริจันทร์
2. เด็กชายณัฐนนท์  รักษาพล
3. เด็กหญิงภัคจีราพร  ปู่ก่ำ
4. เด็กหญิงศิริธิดา  ดวงบุปผา
5. เด็กหญิงสิริกาญจน์  เครือจันทร์
 
1. นางปฏิพัตร  พจนาพันธ์
2. นางสาวจีรพรรณ  แก้วบุดดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  อินทร์ต๊ะแก้ว
2. นางสาวพิมพิชา  ชาวนา
3. นางสาวศศิวิมล  คำป้อ
4. นางสาวอภิชญา  ชีรัง
5. นางสาวแสงแก้ว  ขันแก้ว
 
1. นางวรรณธนา  คุณนะลา
2. นางสาวชมพูนุท  จันต๊ะวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  จอมแปง
2. นางสาวธันยพร  ชูกิจกนกชัย
3. นายนิพันธ์  จันต๊ะวงค์
4. นายพสิษฐ์  บุญกนก
5. นายภาณุพงษ์  เทพปณะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บริหารธนโชติ
2. นางสาวนิธิ์วดี  เจดีย์ถา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมลฤดี  อ่อนเมือง
 
1. นายดนัย  ใจเย็น
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวอิษยา  เหว่าหวา
 
1. นางสาวไพริน  เขื่อนแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภกร  ปัญญา
2. เด็กหญิงอภิษฎา  ต่อบุญปั๋น
 
1. นางเกษณี  จรัสพันธ์ุกุล
2. นางสาวหทัยรัตน์  สมคำหล้า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  ใจหมี
2. นางสาวอมรรัตน์  ศรีมูล
 
1. นางพรทิพย์  มูลประการ
2. นางเพ็ญจันทร์   สมทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงควีนนภา  คำสี
2. เด็กหญิงฆัฆภิรฎา  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมา
4. เด็กหญิงณัฐริกา  โสภา
5. เด็กหญิงธนพร  อิ่นแก้ว
6. เด็กหญิงปพิชญา  จันยะมี
7. เด็กหญิงพิมพ์ภาพรรณ  อิวาง
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วิชัย
9. เด็กหญิงมทินา  คำเวียง
10. เด็กหญิงเปมิกา  สุรินทร์
 
1. นางเกษร  ครไชยศรี
2. นางเพ็ญจันทร์  สมทอง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  สายทอง
2. นายจักรินทร์  ฮุงอวน
3. นางสาวจิราภา  จำปาทอง
4. เด็กหญิงธนัชพร  อำนวยล้อเจริญ
5. นางสาวธัญจิรา  เมาเป็ง
6. นางสาวนันทกานต์  ยนต์พินิจ
7. นางสาวนิตยา  แฝพิมาย
8. เด็กหญิงนีรนุช  ใจคำ
9. นางสาวพรรณทิพา  สังข์สุวรรณ
10. นางสาวมาริษา  หอมเฮ้า
11. นางสาวศิรินทร์  สิทธิวัฒน์
12. นางสาวสิริประภา  แสงทอง
13. นางสาวสุภาพร  ทาโสด
14. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมศรี
15. นางสาวอารัญวา  ยาเป็ง
 
1. นางสุพัตรา  ธนัญชัย
2. นางสาวชนัสดา  ไชยวรรณ
3. นางสาวนารีรัตน์  ยะเรือนงาม
4. นายจิรวุฒิ  คำถา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  สีสุกใส
2. เด็กหญิงอรอรัญญา  ผ่องศรี
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวปิติยา  จันทร์ศิริ
2. นางสาววณิชา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวอรชร  อินทกุล
2. นางมาลี  เนตรดวง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา  แซ่ท้าว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวธัญญาวรรณ   แซ่ย่าง
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอชิรญา  พาใจธรรม
 
1. นางสาวจันทิมา  แซ่ท้าว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวฑิตฐิตา  เรือนมูล
 
1. นายรัฐศาสตร์  ปู่ดี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  เอื้องเงิน
 
1. นายนที  สุวรรณโสภณ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  กุลีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายจักรวาล  ยาบุญนะ
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยุสุพันธ์
2. เด็กหญิงลักษิกานต์  กันธะคำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงวรัทยา  อินต๊ะมา
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายจิรพัส  พรหมแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  แสนแก้ว
2. เด็กชายเมธัส  ศิริยั่งยืน
3. เด็กชายเอกมงคล  จันตาบุญ
 
1. นายนิติการณ์  ยมรัตน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายจิมมี่  ฟรั่งคอสเซอร์
2. นายนิธิฤทธิ์  เต้ากลาง
3. นางสาวประภาภรณ์  ปันแก้ว
 
1. นายนิติการณ์  ยมรัตน์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายนันทกร  ปวนคำตื้อ
 
1. นางสาวอัจฉรา  รังสรรค์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สังกิต
 
1. นายวสันต์  โสภณจิต
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  ศรีบุญมี
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายศุภกฤต  นันทะวงศ์
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สุุภารักษ์
2. เด็กหญิงกานต์ชนิต  สุริยะ
3. เด็กหญิงจิราพร  ศรีประโคน
4. เด็กหญิงญาณิกา  ใจแก้ว
5. เด็กชายณัฐนันท์  คำฝั้น
6. เด็กหญิงณัฐนาถ  ผ่องอ้น
7. เด็กชายธนพล  จันทร์แก้ว
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิมพ์ขันธ์
9. เด็กชายธีรภัทร  เขียวสุจา
10. เด็กหญิงนัทธมน  ศรีวิชัย
11. เด็กชายพัชรพล  เรือนคำ
12. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  พูลสุข
13. เด็กหญิงภัทฑิราพร  สุขเกษม
14. เด็กหญิงรัตติกา  แก้วประชานนท์
15. เด็กชายวรปรัชญ์  เสริฐละออ
16. เด็กหญิงวิชญาดา  พรอ้าย
17. เด็กหญิงศิมล  อินทะรัตน์
18. เด็กชายศิวกร  วณีสอน
19. เด็กชายสิรวิชญ์  ซ้อนฝั้น
20. เด็กชายแสง  คำน้อย
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณเลิศ
2. เด็กชายปรเมศวร์  ดีมืด
3. เด็กชายศุภกฤต  ไชยชนะ
4. เด็กชายศุภกิจ  การมั่งมี
5. เด็กชายสิริภพ  นิยมกิจ
6. เด็กชายเรืองศักดิ์  รุ่งสิงขร
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
2. นายจิรายุ  ต้อตานา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายฉัตราวัฒน์  ใชยวรรณ
2. นายณัฐกร  ศิริ
3. นายทรงพล  ตาขา
4. นายธนโชติ  สุยะ
5. เด็กชายศรายุทธ  กันเรือง
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายศรราม  นที
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายศตวรรษ  ทองทิพย์
 
1. นายวสันต์  โสภณจิตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญ์ชนก  มูลศิริ
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจุไรรัตน์  ใจหล้า
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายศรายุทธ  กันเรือง
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายธีรยุทธ  แซ่โจว
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงชิษณุภา  ทวีบวรรัตน์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวสุวรรณี  เรือนออน
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  รุ่งเรืองแสนเท่า
 
1. นางสาวสมพิศ  ศรีชมภู
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายชูศักดิ์  กัณธรรม
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศรีถาวร
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวพิริยะภรณ์  วรพันธ์
 
1. นางอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายจักรพงษ์  เช่งยะ
 
1. นายชัยวิเชียร  เช่งยะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  การคนซื่อ
 
1. นายไพศาล  หลานคำ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  นะติกา
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวยูเรีย  เฮเลบาน
 
1. นายสมพงษ์  ทำนาย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวชวิศา  ทาวิโรจน์
2. นางสาวฐิติชญา  อินทร์เรือง
3. เด็กหญิงปนัดดา  นิพนต์
4. นางสาวสุชาดา  จันทร
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นายบวร  ดวงเดชา
3. นายปฐมพงศ์  คำมูล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เลาว้าง
2. เด็กหญิงญาดา  ลุงสุ
3. เด็กหญิงณุตตรา  มาเยอะ
4. เด็กหญิงนพมาศ  หมื่นอ้าย
5. เด็กหญิงนริศรา  ตุ่นป้อ
6. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ยะ
7. เด็กหญิงนิมมิตา  สมริน
8. เด็กหญิงนิรันดร์  สงวนประชา
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลดร
10. เด็กชายปรเมศวร์  ดีมืด
11. เด็กหญิงปวีณสมร  เงาศรี
12. เด็กหญิงฝนทิพย์  มรุพงศ์
13. เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองคำ
14. เด็กหญิงพรวดี  ดุเจโต๊ะ
15. เด็กหญิงพิชชาพร  นิยมกิจ
16. เด็กชายพิภัทร  เขื่อนแก้ว
17. เด็กชายภาคภูมิ  นิยมกิจ
18. เด็กหญิงมัณฑิรา  อุตนะวงค์
19. เด็กหญิงรัชฎา  อร่ามเวชวิบูลย์
20. เด็กหญิงรัตนาวลี  จันทร์เทศ
21. เด็กหญิงวรรณิดา  ใจคำ
22. เด็กหญิงวิชุดา  แซ่ยะ
23. เด็กหญิงวิภวา  แซ่ลี
24. เด็กชายวีรพล  ฉิมนาคเงิน
25. เด็กชายศุภกฤต  ชัยชนะ
26. เด็กชายศุภกิจ  การมั่งมี
27. เด็กชายสรวิชญ์  ยานะ
28. เด็กหญิงสิริวิมล  ปั๋นสา
29. เด็กหญิงสุชาวดี  สีนวัตร
30. เด็กหญิงหมวย  สมพงษ์
31. เด็กชายหม่อง  เมืองม่วน
32. เด็กหญิงอธิชา  ดำรงเกียรติไพร
33. เด็กหญิงอริสรา  มาขันธ์
34. เด็กหญิงเกสรา  ฉิมนาคเงิน
35. เด็กหญิงเครือวัลย์  ธีระวงศ์
36. เด็กหญิงเพ็ญโพยม  สุนันต๊ะ
37. เด็กชายเรวัต  มหาวัน
38. เด็กชายเรืองศักดิ์  รุ่งสิงขร
39. เด็กหญิงแสงระวี  จรูญบุญทวี
40. เด็กหญิงไต้พะ  มณีประชาชาติ
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
2. นายจิรายุ  ต้อตานา
3. นายวัชรพล  ดวงมูล
4. นายกฤชนนท์  น้อยชื่น
5. นางสาวจุฑารัตน์  พิบูลย์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงขอบฟ้า  นพจิรากุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สามนวล
3. เด็กชายธนวันต์  แซ่หลี่
4. เด็กชายปราชญ์  ขาวนุช
5. เด็กหญิงพชร  อิ่นแก้ว
6. เด็กชายวงศ์วริศ  อัศวสันติชัย
7. เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีนวล
8. เด็กชายศิริชัย  ชัยสุวรรณถาวร
9. เด็กหญิงศุภิชญา  พุทธิ
10. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  วงค์รินทร์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
3. นางสาวชไมพร  ก๋าวงค์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวจันจิรา  พนาเจริญเดช
2. นางสาวนภาพร  ตะกลือ
3. นางสาววิไลวรรณ  จำปีศรีโสภา
4. นางสาวสมจิตร  รุ่งอรุณทอแสง
5. นางสาวสาธิตา  ช่อทิพย์คีรี
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ภัสสรขจร
 
1. นายรัตนากร  วรรณคำ
2. นายโยธิน  ทาดวงแก้ว
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคำลุ  ลุงส่วย
2. เด็กหญิงณัชชา  ทำบุญ
3. เด็กหญิงดาวประกาย  ข่อยคำ
4. เด็กหญิงพิกุล  แก้วตา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  สมแก้ว
6. เด็กหญิงหลู่  ลุงกอ
7. เด็กหญิงเอื้อมดาว  อินคำ
8. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงใส
 
1. นางสาวสาวิตรี  บุตรนิยม
2. นายสุรสิทธิ์  เป็งคำ
3. นายนิคม  ทะรงค์
4. นางสาวสุนิสา  จาวสิริกุล
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวดั้ว  แซ่ล่อ
2. นางสาวทิวา  ครรชิตพนา
3. นางสาวป่าเยีย  แซ่ล่อ
4. นางสาวราตรี  ครรชิตพนา
5. นางสาวสุทธิดา  อภิชาติวิไล
 
1. นางสาวธมลวรรณ   สง่ารูป
2. นางสาวธนัชญา  งามจิตต์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชนก  วรรณวงค์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วคำ
3. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ใจตื้อ
4. เด็กหญิงฐานิดา  พรหมติ๊บ
5. เด็กชายนครินทร์  นันตาหนู
6. เด็กชายนทีกานต์  หมอช้าง
7. เด็กหญิงนภสินธุ์  ปุณณวนิช
8. เด็กหญิงนุชนารถ  วงค์ชัยยา
9. เด็กชายปฏิภาณ  ขาวินา
10. เด็กหญิงศินาพร  บุญมา
11. เด็กหญิงศิริวิมล  สุจาแสน
12. เด็กหญิงสิริกัญญา  อนุเรือง
13. เด็กชายสุทธิภัทร  บุญมานันท์
14. เด็กชายหรรษธร  วรจินต์
15. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีคำฝั้น
16. เด็กหญิงแกมกาญจน์  ตันหน้อย
 
1. นายกฤศวัฒน์  อนันตนริศกูล
2. นางสาวรัญชญา  ชัยอุปละ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงทักษพร  หงษ์วีนะ
3. เด็กหญิงวรรณภา  นุลาย
4. เด็กหญิงวริศรา  กาตาสาย
5. เด็กหญิงศลิษา  ยอดใจ
 
1. นายชัยวิเชียร  เช่งยะ
2. นางจิราภรณ์  ทองสิริ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายทักษิญเชษฐ์  สามแสน
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ชมภูทา
 
1. นายนิติการณ์  ยมรัตน์
2. นายวัชรพล  ดวงมูล
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายสุพัทชัย  ไชยชนะ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เลิศพฤกษ์พนา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมบูรณ์ชัย
 
1. นางกมลฉัตร  รานรินทร์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาววริสรา  ห้องทรัพย์
 
1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายมณเฑียร  สิทธิกูล
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวเกศรินทร์  จรรยาพงษ์
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา  ตาคำ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เบญจพงศ์
 
1. นางกมลฉัตร  รานรินทร์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ว่างจิตเจริญ
 
1. นางสาวอัศวินี  กิติกุล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนฬิสฬา  จันทรามูล
 
1. นางสาวดาวรรณ  พรมไฃย
 
101 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณิชาภา  เตจ๊ะนา
2. นางสาวดวงกมล  สุขใจ
3. นายธนวัฒน์  ลิ้มเจริญ
4. นางสาวพิชญา  พานมูล
5. นางสาวเกวลี  สุรกิจมงคล
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เลิศพฤกษ์พนา
 
102 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายนพคุณ  ตราชู
2. นางสาวพรรณกาญจน์  ผมขาว
3. นายวงศกร  วัฒนากร
4. นางสาวอภิชญา  คุณนา
5. นางสาวเจนจิรา  ใจยะ
 
1. นายนัฐพล  ฟูญาติ
 
103 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายคิมหันต์  พิทอนวร
2. นางสาวปริณดา  จันทาพูน
3. นายสิรวิชญ์  ศิริภา
4. นายอมรเทพ  สุดแสงตา
5. นายเอกรินทร์  บุญเลิศรักษ์
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวจารุพร  สิริธัญญา
2. นางสาวสุรีพร  ถนอมดาลัด
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำเดช
 
105 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาววิรัญญา  บุญตันหล้า
2. นายอนุวัฒน์  ตนภู
 
1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  สิทธิกูล
2. นางสาวเจณิสตา  พุทธชื่น
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายกาญจนโชติ  อาจคำ
2. เด็กชายจ๋ามทุน  แสงสี
3. นายธันวา  อิ่นแก้ว
4. เด็กชายธิติรัฐ  ทนน้ำ
5. เด็กชายประดิษฐ์  แซ่ยะ
6. เด็กชายพรภิทักษ์   สุธีร์กานต์กุล
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ตาแก้ว
8. เด็กชายอติคุณ  กันทา
 
1. นายปรีชา  กันทะชัย
2. นางปิยะนันท์  พลวัน
3. นางสายฝน  ยะจรรยา
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ศรีจันทร์ตา
2. นายจิรายุส  มูลวงศ์
3. นางสาวฉัตรสุดา  เกาไสยานนท์
4. นายณัฏฐกิตต์  ดวงหล้า
5. นายณัฐพงษ์  จันทร์นวล
6. นางสาวพรรณมณี  ดวงวิโรจน์
7. นายวิชยุตม์  มูลแก้ว
8. นางสาวศศิกานต์  ศรีเกิน
9. นายสุรัตฐ์พล  มูละสีวะ
10. นางสาวเทพอักษร  ชะนะกุล
 
1. นายสมพงษ์  พิรา
2. นางสาวสุดารัตน์  บริหารธนโชติ
3. นายจรัล  กาอินทร์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  แก้ววรรณา
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  ปัญญา
3. นายภูมิภัทร  กัญญเทพ
4. นายวิทวัส  สัมโพธิวงศ์
5. เด็กหญิงสิริอัยการ  ทะขุ่ย
 
1. นางสุรีย์พันธ์  ชัยศักดิ์
2. นายธนพร  สมผัด
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวประกายชล  อุโบโม
2. นางสาวปิยธิดา  เพชรสำลี
3. นางสาววริดา  วิทยาวัฒนกิจ
4. นางสาวสมฤทัย  คำดวง
5. นางสาวเนตรนภา  ธงศรี
 
1. นางสุรีพันธ์  ชัยศักดิ์
2. นางทัศนีย์  วรรธนะวิพุธ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มากมูล
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญทา
 
1. นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์
2. นางสาวมลวิภา  ชนะทิพย์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปัญญามูล
2. นางสาวณัฐณิชา  อินสุยะ
3. นางสาวธิติยา  ใจวัง
 
1. นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์
2. นางสาวมลวิภา  ชนะทิพย์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิดาภา  ยากรณ์
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สยามรัฐแก่นไทย
3. นางสาวอัมพร  คำดี
 
1. นางอุดมสิน  สมพันธ์ุ
2. นางสาวพุทธมาศ  ปันแก้ว
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ดวงต๋า
2. นางสาวพรไพลิน  เหมยดวง
3. นายพิพัฒน์  ขันทอง
 
1. นายณรงค์  คำแก้ว
2. นางสาวมลวิภา  ชนะทิพย์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  ปงเมฆ
2. เด็กชายศุภชัย  พรหมปัญญา
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายอ่องคำ  แสงแก้ว
2. เด็กชายเมือง  -
 
1. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
2. นายชัชวาลย์  ไชยวุฒิ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายปรัญชัย  เวศยพิรุฬห์
2. นายอณุวัฒน์  เต็มใจกูล
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายทรรศนะ  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายยงยุทธ์  สั่นสะท้าน
 
1. นายกีรติ  ทรัพย์จุล
2. นายสิรภพ  อุตสม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายวีรพงษ์  นันตา
2. นายอภิสิทธ์  ใสเรียน
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางสาวธัญวรินทร์   ธีรนันทิวัชร์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงธัญยรัตน์  แก้วมา
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  นฤพันธ์กุลชัย
 
1. นายสุเมธ  แก้วประพันธ์
2. นายสิรภพ  อุตสม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยพัฒน์  อินทะมาตร์
2. นายปิยพัทธ์  อ่อนคำเหลือง
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์  ตาหน้อย
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายวุฒิภัทร  พิทักษ์พันธ์ราช
2. นางสาวอัคษราภัค  ชัยอำมาตย์
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวทิตยา  สมธรรม
2. นายวงศธีร์  วัฒนกิตติรัตน์
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์   ใจแก้ว
2. นายฐนศักดิ์  กันทา
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  เบญจกัญญา
2. นายศิวกร  โอปัณณา
 
1. นางสาวณฐกฤษกา  มงคล
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายปริพัฒน์  ตาสีเรือน
2. เด็กชายปิยดนัย  เจริญตา
3. เด็กหญิงสามคำ  ดอยสูง
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นายชัชวาลย์  ไชยวุฒิ
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวทิพากร  เมืองใจ
2. นางสาวนรมน  สายผึ้ง
3. นางสาวสุวธิดา  พงษ์ภมร
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์  ตาหน้อย
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  พงษ์สุข
2. นายวทัญญู  อุปนันท์
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางสาวธัญวรินทร์   ธีรนันทิวัชร์
 
129 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายกฤตพล  ภารสงัด
2. เด็กหญิงปนัสยา  แสนปัญญา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีสว่าง
 
1. นายสิรภพ  อุตสม
2. นายกีรติ  ทรัพย์จุล
 
130 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นายกฤตเมธ  กันทะวงค์
2. นายณัฐดนัย  ตาน้อย
3. นายธวัชชัย  ไชยพรม
 
1. นายกีรติ  ทรัพย์จุล
2. นายสิรภพ  อุตสม
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรน้อย  ศรีวิชัย
2. สามเณรพุทธศร  เคียงอมร
3. สามเณรโกวิทย์  จอมวิลาส
 
1. นางปราณี  คชนิล
2. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายยุทธนา  วงศ์มูล
2. นายวิชัย  เก่งอาวุธ
3. นายอัมฤทธิ์  กินเขียว
 
1. นายวัชระ  กฤษณา
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรจักรพงษ์  ดวงเดือน
2. สามเณรวิษณุ  กาลพัฒน์
3. สามเณรเจริญยศ  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวเกศริน  ศรีวิลัย
2. นายวัชระ  คำรินทร์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรพรมนัส  อยู่เปา
2. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  สิงทร
3. สามเณรอาทิตย์  คำน้อย
 
1. นางสาวเกศริน  ศรีวิลัย
2. นายวัชระ  คำรินทร์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญรัตน์  วิริยะ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ยอดเงิน
3. เด็กหญิงทิพวรรณ์  สิงห์คำ
4. เด็กหญิงวรัญญา  รัตนวรรณี
5. เด็กหญิงวิรัญญา  สมณะ
6. เด็กหญิงอาภัสรา  สิงห์กัน
 
1. นางคัทลียา  เอี่ยมวัน
2. นางพัชรินทร์  ไชยวงค์
3. นางวัชรี  ทาวงค์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ปู่ทึก
2. นางสาวจุฑารัตน์  ตามะกูล
3. นายฐิติพงศ์  ขันทะมา
4. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์บุญเป็ง
5. นางสาวประภัสสร  จันต๊ะพิงค์
6. นางสาวอุษาณี  พลเวียง
 
1. นางวัชรี  ทาวงค์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว
3. นางคัทลียา  เอี่ยมวัน
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่วะ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ฤทธิืไตรภพ
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่เจ๊า
 
1. นางสาวเรณู  ยาวิราช
2. นางเดือนฉาย  ฝีนดี
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. พระณรงค์เดช  ฐานวุฒฺโฑ
2. สามเณรวัชรินทร์  คำซาว
3. สามเณรศราวุธ  สกุลพรพัฒนา
 
1. นางสาวอำภา  เจริญสุข
2. นางสาวขนิษฐา  ดวงน่าน
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายชีลดล  ไชยวงศ์
2. เด็กชายธนภูมิ  มารัตน์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  สุภาวะ
 
1. นายจรัส  ชมภูรัตน์
2. นางจงจิตร  ป้อมเผือก
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  บุญจู
2. นางสาวลักษิกา  อรุณศรี
3. นางสาวสินิทรา  สว่างบุญมี
 
1. นายปราโมทย์  สารณาคมน์กุล
2. นายประพันธ์  ป้อมเผือก
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  เชื้อติ๊บ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  คงแหลม
3. เด็กหญิงวาสิตา  ใจใหม่
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ปัญญากา
2. นางสาวศศิธร  พุทธิมนต์
3. นางสาวสุภารัตน์  นิลสุภา
 
1. นางวัชรี  ทาวงค์
2. นางพัชรินทร์  ไชยวงค์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปัญญาหมื่น
2. เด็กหญิงพลอยลดา  ยะยศ
3. เด็กหญิงอังคณา  มะลิซ้อน
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกัญจน์ชญา  แซ่ลี
2. นายจารุวัฒน์  รุจิมนัส
3. นางสาวชลิดา  จิตไสย
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นายปราโมทย์  สารณาคมน์กุล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนชนก  ตั๋นต๊ะมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยทา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เขียวดง
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐรินีย์  ธรรมรัตน์
2. นางสาววิชุตา  สุขสำราญ
3. นางสาวอัญชลี  สิงห์คำ
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางวัชรี  ทาวงค์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายบุญยชา  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เมืองด้วง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปัญญาดี
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนภัสรา  พรมเกษา
2. นางสาวปรางทอง  แก้วคำมา
3. เด็กหญิงมัญชุกานต์  ยี่ใจ
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงตะวัน  ลุงสุ
2. เด็กชายนันทกร  แซ่วะ
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เสมอวงค์ติ๊บ
 
1. นางคัทลียา  คำจินะ
2. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แดนผาหมอน
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินยา  คำหล้า
 
1. Mr.ปิยะนันท์  พลวัน
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. นายสุรศักดิ์  แสงยะ
 
1. นายชัยวิเชียร  เช่งยะ
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายกวินภพ  เทศจำปา
2. เด็กชายอานันตภูมิ  ติ๊บหลวง
 
1. นายประยูร  แก้วมูล
2. นางคัทลียา  คำจินะ