สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สรรพช่าง
2. เด็กชายปวเรศ  อาน
3. เด็กหญิงศิริพร  ใจโต
 
1. นางสาวณัฐติญา  เรือนคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริวัชร์  แซ่เบ้
 
1. นางกีฬาพร  คำสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองแหง
 
1. นางสาวสุรีย์  ปัญญาวชิโรภาส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายนวัช  ลุงไข
 
1. นางจรัสศรี  ปวีณเกียรติคุณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายจักรี  หลวงอินตา
2. นางสาวชุดาพร  เดิมขุนทศ
3. นางสาวทิพวรรณ  ใจนวล
 
1. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์