สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอำพร  วาวแสง
 
1. นางสาวสราณี  สมไชยวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแสงนุ  สายสุวรรณ
 
1. นางสาววรางคณา  หาญจักราพิทักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสายบัว  อ่องแมด
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจษฎา  หอมกลิ่น
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงผ่องใส  กาวี
 
1. นางเยาวภา  วิภาเวชพร
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุนารินทร์
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  อินทร์พรม
3. เด็กหญิงสุวิมล  -
 
1. นางพรทิพย์  ศิระวงษ์
2. นายจรัสศรี  ปวีณเกียรติคุณ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศุภวิริยะสกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วบุญเรือง
3. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีโพธิ์อุ่น
 
1. นายอรรถกร  ใจเดช
2. นางสาวณิชา  เมทา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพนันท์  ใบงิ้ว
2. เด็กชายสมศักดิ์  เลายี่ปา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ณ เชียงใหม่
2. นางสาวณิชา  เมทา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬามาศ  เต็มกู้
2. นางสาวจุฬารัตน์  เต็มกู้
3. นางสาวอภิญญา  มะเจิง
 
1. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  มาสิม
2. เด็กหญิงบุญสิริ  สมกัน
3. เด็กชายภัทรพล  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวธนภรณ์  เนตรนิลพฤกษ์
2. นางณัฐยาน์  เจตต์จิรกิตติ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 1. นางสาวซิตตี้  ศรีคชไกร
2. นางสาวบุษยา  ปานพรม
3. นางสาววรรณวลี  มานะ
 
1. นางฟาริดา  เดชะกูล
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรา  เลาจา
2. นางสาวรัญธิดา  รินเที่ยง
 
1. นายจักรพงศ์  จันทวงศ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุวัฒน์  เปาหลีกหลี้
2. นายยุทธวีร์  สิงห์สาย
 
1. นายอดิเทพ  ตุงคบุรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุมพล  บุรีรักษ์วุฒิกุล
2. นายบริพัฒน์  ใจบุญ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรติ  เส้นหมี่
2. เด็กหญิงฐิติมา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงพรทิพา  -
4. เด็กหญิงภัทรลาภา  สีดำ
5. เด็กหญิงสุพรรณี  ลุงทอง
 
1. นายดนัย  ใจเย็น
2. นายยุทธศักดิ์  ภูผาอารักษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราภรณ์  หลวงอินตา
2. นางสาวลักษิกา  ไชยงาม
3. นางสาวศุธิดา  ศรีกันธา
4. นางสาวศุภมาศ  ขัติยะ
5. นางสาวโสรยา  ต๊ะน้อย
 
1. นางสมจิตร  ชมภูรัตน์
2. นางสุนันท์  วัชรากร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  อินทร์ต๊ะแก้ว
2. นางสาวพิมพิชา  ชาวนา
3. นางสาวศศิวิมล  คำป้อ
4. นางสาวอภิชญา  ชีรัง
5. นางสาวแสงแก้ว  ขันแก้ว
 
1. นางวรรณธนา  คุณนะลา
2. นางสาวชมพูนุท  จันต๊ะวงศ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมลฤดี  อ่อนเมือง
 
1. นายดนัย  ใจเย็น
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอิษยา  เหว่าหวา
 
1. นางสาวไพริน  เขื่อนแก้ว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกร  ปัญญา
2. เด็กหญิงอภิษฎา  ต่อบุญปั๋น
 
1. นางเกษณี  จรัสพันธ์ุกุล
2. นางสาวหทัยรัตน์  สมคำหล้า
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราพร  มีสุข
2. นายศุภฤกษ์  แก้วกูลา
 
1. นางวรรณธนา  คุณนะลา
2. นางสาวนิตยา  ปาอุด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเงินอ่อง  ลุงหลิ่ง
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จิ่งต่า
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรวาล  ยาบุญนะ
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวหทัยกาญจน์  แลงปัน
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทกร  ปวนคำตื้อ
 
1. นางสาวอัจฉรา  รังสรรค์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุไรรัตน์  ใจหล้า
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคำลุ  ลุงส่วย
2. เด็กหญิงณัชชา  ทำบุญ
3. เด็กหญิงดาวประกาย  ข่อยคำ
4. เด็กหญิงพิกุล  แก้วตา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  สมแก้ว
6. เด็กหญิงหลู่  ลุงกอ
7. เด็กหญิงเอื้อมดาว  อินคำ
8. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงใส
 
1. นางสาวสาวิตรี  บุตรนิยม
2. นายสุรสิทธิ์  เป็งคำ
3. นายนิคม  ทะรงค์
4. นางสาวสุนิสา  จาวสิริกุล
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  บุญมา
 
1. นางสาวอัศวินี  กิติกุล
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมันทนา  ลียะ
 
1. นายศักดิ์ชัย  แลเชอกุ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ว่างจิตเจริญ
 
1. นางสาวอัศวินี  กิติกุล
 
32 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิ้งฟง  แซ่หวัง
2. นางสาววราภรณ์  สืบจากติ๊บ
3. นายสัตยา  จีระ
4. นางสาวหนูนา  หนั่นต่า
5. นายอาจอง  องอาจ
 
1. นายสัตยา  บุญมาสืบ
2. นายศักดิ์ชัย  แลเชอกุ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคำนุ  ลู
2. นางสาวปณิดา  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงรัชนีพร  สมมา
 
1. นางสาววรางคณา  หาญจักราพิทักษ์
2. นางสาวศิริพร  ทิพยะ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  ยากรณ์
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สยามรัฐแก่นไทย
3. นางสาวอัมพร  คำดี
 
1. นางอุดมสิน  สมพันธ์ุ
2. นางสาวพุทธมาศ  ปันแก้ว
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอ่องคำ  แสงแก้ว
2. เด็กชายเมือง  -
 
1. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
2. นายชัชวาลย์  ไชยวุฒิ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัฐพงษ์  อภิชัย
2. นายวุฒิชัย  ยากรณ์
 
1. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
2. นายชัชวาลย์  ไชยวุฒิ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  จักษูตน
2. เด็กชายภูผา  โพธิ์นอก
 
1. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
2. นายชัชวาลย์  ไชยวุฒิ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยพัฒน์  อินทะมาตร์
2. นายปิยพัทธ์  อ่อนคำเหลือง
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์  ตาหน้อย
 
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริพัฒน์  ตาสีเรือน
2. เด็กชายปิยดนัย  เจริญตา
3. เด็กหญิงสามคำ  ดอยสูง
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นายชัชวาลย์  ไชยวุฒิ
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพากร  เมืองใจ
2. นางสาวนรมน  สายผึ้ง
3. นางสาวสุวธิดา  พงษ์ภมร
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์  ตาหน้อย
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนาวิน  ยารังษี
2. นายภัทรกร  เทพสุริน
 
1. นายโสภณ  กิติกุศล
2. ว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์  ตาหน้อย