สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสวรรณ  พรมมา
 
1. นางสาวหรรษมน  บุพพโก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมณฑน์  พรมศร
 
1. นางสักขี  ชัยพฤกษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อริยะทรัพย์วัฒนา
2. เด็กหญิงนริศรา  วงค์คม
3. เด็กหญิงปวีณ์กร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวนันทพร  แสนใจบาล
2. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนากานต์  สุขมงคลวงศ์
2. นางสาวธนาภรณ์  สืบสุยะ
3. นางสาวสุทารัตน์  ฟุ้งกลิ่นผกาทิพย์
 
1. นางสาวเพียงใจ  มะมา
2. นางสาวดารุณี  กุลณา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยภัทร  เมธา
2. นายชัยวัฒน์  สถิรวัฒนา
3. นายอภิรักษ์  อมรชัยประสิทธิ์
 
1. นางสาวเพียงใจ  มะมา
2. นางสาวดารุณี  กุลณา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยณัฐ  โชติจรุงเกียรติ
2. นางสาวนพมาศ  ศรีวุฒิ
3. นางสาวนิลาวัน  เลาลี
 
1. นางสาวเพียงใจ  มะมา
2. นางสาวดารุณี  กุลณา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  วีวงษ์
 
1. นางสาวเพชรดารินทร์  พรรณทะนะวิลาศ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพิชชา  บุญอาชา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  บัวลอยลม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 7 1. เด็กชายจิรภัทร์  วรรณคำ
2. เด็กหญิงปานตะวัน  พิชิตสันต์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำตา
2. นางสาวชมพูนุช  ใจแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภารดี  จำวงศ์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยชนะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวปวราวัน  หู
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไทระยะ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยชนะ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัคจิรา  สิ่งของ
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัทยา  อินต๊ะมา
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธงไท  อนุวงศ์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาวณี  เลาว้าง
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวปรียาภรณ์  บัวมะลิ
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรยุทธ  แซ่โจว
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิษณุภา  ทวีบวรรัตน์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวรรณี  เรือนออน
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชูศักดิ์  กัณธรรม
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศรีถาวร
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาถนัดดา  เทพพรบัญชากิจ
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤติบุญ  บุญมา
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  นะติกา
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวรรณี  เรือนออน
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชวิศา  ทาวิโรจน์
2. นางสาวฐิติชญา  อินทร์เรือง
3. เด็กหญิงปนัดดา  นิพนต์
4. นางสาวสุชาดา  จันทร
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นายบวร  ดวงเดชา
3. นายปฐมพงศ์  คำมูล
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขอบฟ้า  นพจิรากุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สามนวล
3. เด็กชายธนวันต์  แซ่หลี่
4. เด็กชายปราชญ์  ขาวนุช
5. เด็กหญิงพชร  อิ่นแก้ว
6. เด็กชายวงศ์วริศ  อัศวสันติชัย
7. เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีนวล
8. เด็กชายศิริชัย  ชัยสุวรรณถาวร
9. เด็กหญิงศุภิชญา  พุทธิ
10. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  วงค์รินทร์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
3. นางสาวชไมพร  ก๋าวงค์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มาลีสะท้าน
2. เด็กหญิงศรุตา  พันธุศิลป์
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาธิป  ชื่นกันยารัตน์
2. นายอิทธิภูมิ  คำน้อย
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตนัส  วิภาสกุลเด่น
2. นายพิชัย  ปัญญาเจริญ
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตพิมพร  วัจนะรัตน์
2. เด็กชายรณไชย์  คำบุญเรือง
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจินตภูมิ  สังเกิด
2. นายนภคามี  นันทิเดชาพันธ์
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพลพสิษฐ์  อภิวงศ์
2. นายศิริ  ศิริกาญจนากุล
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นายปฐมพงศ์  คำมูล
 
35 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดาเทพ  วงศ์ล้อมนิล
2. นางสาวนิรัชพร  ดุลยธรรมภักดี
3. นางสาวลลิตา  คำสาคู
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นายปฐมพงศ์  คำมูล