สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตาแก้ว
 
1. นายรัตนากร  วรรณคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายอุบล  พุทธกรอง
 
1. นายรัตนากร  วรรณคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงศุภวดี  ไชยจินะ
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวพิมพา  เลาหลื่อ
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริชญา  กันทาปา
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวเนตรวนีย์  ชาวอินเอก
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิลีธร  สุนา
 
1. นางอัญชลี  ขันธิกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจารุพร  ราวเรือง
 
1. นางอัญชลี  ขันธิกุล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยาชินี  กันทา
 
1. นายอภิรักษ์  ชัยศักดิ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะภัย  คำซาว
2. เด็กชายปัณณธร  นพคุณ
 
1. นางอุบล  ทองขาว
2. นางสาวจิรวรรณ  ธัมมา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายสิงหราช  อินต๊ะวงค์
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ยศอ้าย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 7 1. นายตะวัน  ลุงกู่มะ
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ยศอ้าย
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายธนบดี  ยาลิมูล
2. เด็กหญิงนันธิดา  สุวรรณเลิศ
3. เด็กหญิงพรนภา  ทายานะ
 
1. นางศิรินทร  ไชยรงค์ชาญ
2. นางสาวนารีรัตน์  วงศ์ไชยา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวนฤทัย  บัวลาแก้ว
2. นางสาวน้ำฝน  อรประภา
3. นายวริศ  ปันเป็ง
 
1. นางบุญศรี  แสนศิริ
2. นางสาวโสภาพรรณ  คุณดิลกลาวัณย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 9 1. นายธีรพันธ์  ประทุม
2. นายอภิชัย  แสงประดิษฐ์
3. นายเอกพันธ์  แสนป้อ
 
1. นางบุญศรี  แสนศิริ
2. นางเสาวภาคย์  พรมป้อ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ลือเกียรติ
2. เด็กหญิงศิรประภา  พาทอง
3. เด็กหญิงแสงเดือน  แสงแก้ว
 
1. นางศิรินทร  ไชยรงค์ชาญ
2. นายภานุวิทญ์  อุปนันท์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 16.55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายฐิติกมล  สวนแยง
2. เด็กชายทรัพย์อนันต์  มากมี
 
1. นายวชิรพันธ์  ปัญญาแก้ว
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐนันท์  หล้าป้อม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  กันทาแก่น
 
1. นายวชิรพันธ์  ปัญญาแก้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนกวรรณ  ใจใหม่
2. เด็กหญิงทิพพาพร  นายแก้ว
3. เด็กชายธนพงษ์  ศรีวิลัย
4. เด็กหญิงปภาวดี  คำจินะ
5. เด็กหญิงเม้า  ใจมั่น
 
1. นางนรารัตน์  โภคาเทพ
2. นายโยธิน  ทาดวงแก้ว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาพร  เรืองเดช
2. นางสาวชลิดา  ตาบุญ
3. นายวุฒิกร  อาทิตย์
4. นายอภิชัย  แสงประดิษฐ์
5. นางสาวอำภาภรณ์  ดำรงสกุลธรรม
 
1. นายโยธิน  ทาดวงแก้ว
2. นางสาวอาภิษฎา  ศุกฤตตีญา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรีณานุช  คีรีบูนแดนไพร
 
1. นายโยธิน  ทาดวงแก้ว
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ตาบุญ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แสนสุภา
3. นางสาวธนิษฐา  มูลวงค์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสมคำ
5. นางสาวบุษบา  ไทยใจอุ่น
6. นางสาวปวีณธิดา  สุวรรณ
7. นางสาวภิรมพร  ป่ากุญชร
8. เด็กหญิงรวิวรรณ  ทิมหว่าง
9. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยโสภา
10. เด็กหญิงสุพัตรา  อินต๊ะคำ
 
1. พระครูปรีชา  ปริยัตยาทร
2. นางนรารัตน์  โภคาเทพ
3. นางสาวอาภิษฎา  ศุกฤตตีญา
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันจิรา  พนาเจริญเดช
2. นางสาวนภาพร  ตะกลือ
3. นางสาววิไลวรรณ  จำปีศรีโสภา
4. นางสาวสมจิตร  รุ่งอรุณทอแสง
5. นางสาวสาธิตา  ช่อทิพย์คีรี
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ภัสสรขจร
 
1. นายรัตนากร  วรรณคำ
2. นายโยธิน  ทาดวงแก้ว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 64.31 ทองแดง 4 1. นางสาวรัศมี  ภัชนากร
 
1. นางสาวอรวรรณ  เมืองแก้ว
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พันวัน
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ไชยชนะ
 
1. นายสุทธิพร  ต้นเถา
2. นางณัฏฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัติกาล  ดอนปัน
2. เด็กหญิงวาสนา  หลวงอภิรักษ์
 
1. นางณัฏฐนิช  เผ่าพันธุ์
2. นายสุทธิพร  ต้นเถา
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา  สุวรรณกุล
2. นายรัชชานนท์  อินสอน
 
1. นายสุทธิพร  ต้นเถา
2. นางณัฏฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายพฤทธิพงศ์  สวยพัน
2. นายสงกรานต์  กอบจิตสะอาด
 
1. นายสุทธิพร  ต้นเถา
2. นางณัฏฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกานต์  เจริญวัย
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วเมือง
3. เด็กชายวิรุฬห์  ศักดิ์ลอ
 
1. นายวัชระ  กฤษณา
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยุทธนา  วงศ์มูล
2. นายวิชัย  เก่งอาวุธ
3. นายอัมฤทธิ์  กินเขียว
 
1. นายวัชระ  กฤษณา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชชัย  หงษ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  กันทะมูล
3. เด็กชายณัฎฐณภพ  พันอุต
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนิกานต์  จายนวล
2. นายนพชัย  เหมยแก้ว
3. นายพีรพงศ์  จันทร์คำ
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปัญญา
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  หล้าปินตา
3. เด็กหญิงอาพาพร  เหมอินทร์
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นายนนธพัท  คำปัน
2. นางสาวลลนา  จีโน
3. นายเอกพงษ์  สิงห์ต๊ะ
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชื่นรินทร์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  มีหอม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองคำ
 
1. นายสุขเกษม  รอมใจ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  บุณมา
2. นายยอดชาย  ชลธีธรรม
3. นายศักดิ์ศรี  กิจการมงคลกุล
 
1. นายจิรศักดิ์  ดวงจันทร์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  เชื้อติ๊บ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  คงแหลม
3. เด็กหญิงวาสิตา  ใจใหม่
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววงเดือน  สายชลรำไพ
2. นายศุภชัย  ศรีวิชัย
3. นายอรรถพล  เหมอินทร์
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปัญญาหมื่น
2. เด็กหญิงพลอยลดา  ยะยศ
3. เด็กหญิงอังคณา  มะลิซ้อน
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะวรรณ  วรรณศรี
2. นางสาวสุวรัตน์  เสาร์ขอด
3. นางสาวอินทิรา  ชักนำ
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกลวัชร  สุนะ
2. เด็กชายปริญญา  ประดับกุล
3. เด็กชายศุภสิน  เขื่อนคำ
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายครรชิตพล  แสนปวง
2. นางสาวผดาวดี  แซ่เดิล
3. นายอภิเดช  เรือนหลวง
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง