สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  นายแลง
 
1. นางธวัลยา  พจนาภรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวแสงก่อ  ลุงจันต๊ะ
 
1. นางธวัลยา  พจนาภรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. นางสาวนันทกานต์  ยนต์พินิจ
 
1. นางยุพา  สิทธิประเวช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยะภรณ์  วงษ์พานิช
 
1. นางสาวปัทมา  รุณจัตุรัส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยจินดา
 
1. ดร.สุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา  นรินทร์
 
1. ดร.สุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริประภา  สุขพล
 
1. นางพัฒน์นรี  รัตนพิทักษ์พร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตติกานท์  นามแก้ว
 
1. นางศศิธร  พฤติยะนันต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบุญ  สุขใส
2. เด็กหญิงวราพร  จักร์ต๊ะ
 
1. นางยุพา  สิทธิประเวช
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอริศรา  โยธา
 
1. นายมานิตย์   พิพัฒนสิริ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 5 1. นายคเชนท์  ตามา
 
1. นางเย็นตา  อมตวณิชกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมินทร์  สุกันทา
2. เด็กชายยะป่า  ลาหู่นะ
3. เด็กชายวีระชัย  ฟองมูล
 
1. นางยุพิน  กุลลักษณ์
2. นางเย็นตา  อมตวณิชกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายอดิชาญ  ธรรมสร
 
1. นายมานิตย์  พิพัฒนสิริ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 8 1. นายเนติพงษ์  ปัญญาเฟือน
 
1. นางเย็นตา  อมตวณิชกุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายณธีวิชญ์  ศิระวิมลพงษ์
2. เด็กหญิงวิภาวี  อุปทอง
3. เด็กชายเอกพจน์  กองเกิด
 
1. นางสาววรนุช  ดาวปลื้ม
2. นายณัฐยานันท์  จันทอง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 6 1. นางสาวธัญญ์วรัตน์  บางประสิทธิ์
2. นางสาวปิยฉัตร  เทพปัญญา
3. นางสาวโศภนิศ  สมบูรณ์
 
1. นางนุสรา  ตาคำ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกุ้ง  หลวงใจ๋
2. เด็กหญิงจรูญรัตน์  นามแก้ว
3. เด็กหญิงอรวี  มีงาน
 
1. นายปรีชา  สายมณี
2. นางสาวจิดานุช  นะติ๊บ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมรวรรณ  แสนคำ
2. นางสาวกัญญาภัค  ใดจิ๋ว
3. นางสาวขวัญพร  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ดวงลกดก
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 6 1. นายชิษณุพงศ์  บุญมา
2. นางสาววันวิสา  แซ่จาง
3. นายสิทธิศักดิ์  สุจันทร์จี๋
 
1. นางอุดมลักษณ์  ดวงลกดก
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียานุช  พุทธขันธ์
2. เด็กหญิงปวีณา  มหาวรรณ
3. เด็กหญิงภัทราพรรณ  ขันเงิน
 
1. นายปรีชา  สายมณี
2. นางสาวจิดานุช  นะติ๊บ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวจิรัชญา  หุ่นโพธิ์
2. นางสาวชวิศา  วงค์ดาราวรรณ
3. นางสาวทวินันท์  แสงบุญ
 
1. นางนุสรา  ตาคำ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัฐธิดา  สิงห์คำ
2. นางสาวศศินันท์พร  จิรัชญาพงศ์
 
1. นางอุมารินทร์  หัวเวียง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.54 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  อินต๊ะเสาร์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  องคุลี
 
1. นายธีระพงษ์  ย่านสากล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30.18 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายทุนอู  ออหว่าหลิ่ง
2. เด็กชายเชษฐ์ดนัย  หมื่นมหายศ
 
1. นายธีระพงษ์  ย่านสากล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ปัญญาคันธา
2. เด็กหญิงจิราพร  คำปัน
3. เด็กหญิงประสิตา  จอมศักดิ์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิระมะโน
5. เด็กหญิงอารยา  ชื่นบุญยา
 
1. นางสุรีรัตน์  โพธิ์กัน
2. นายสุเมธ  ปะหุโพธิ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรฤดี  เสนาะพิน
2. นางสาวนรีจิต  สังเกตุ
3. นางสาวละเหย่น  ลุงลน
4. นายศุภชัย  สมบูรณ์
5. นางสาวสายธาร  เพลินพัฒนา
 
1. นางสุรีรัตน์  โพธิ์กัน
2. ดร.อุดมลักษณ์  ดวงลกดก
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงขิ่นเท  นายหม่า
2. เด็กชายพีรพงษ์  วงค์กัญญา
 
1. นางสาวรัศมี  พงษ์ตา
2. นายธีรวุฒิ  เชื้อพระชอง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัชวาลย์  เครือสาร
2. นางสาวแสงดาว  จันทร์ทา
 
1. นางสาวรัศมี  พงษ์ตา
2. นายธีรวุฒิ  เชื้อพระชอง
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  สายทอง
2. นายจักรินทร์  ฮุงอวน
3. นางสาวจิราภา  จำปาทอง
4. เด็กหญิงธนัชพร  อำนวยล้อเจริญ
5. นางสาวธัญจิรา  เมาเป็ง
6. นางสาวนันทกานต์  ยนต์พินิจ
7. นางสาวนิตยา  แฝพิมาย
8. เด็กหญิงนีรนุช  ใจคำ
9. นางสาวพรรณทิพา  สังข์สุวรรณ
10. นางสาวมาริษา  หอมเฮ้า
11. นางสาวศิรินทร์  สิทธิวัฒน์
12. นางสาวสิริประภา  แสงทอง
13. นางสาวสุภาพร  ทาโสด
14. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมศรี
15. นางสาวอารัญวา  ยาเป็ง
 
1. นางสุพัตรา  ธนัญชัย
2. นางสาวชนัสดา  ไชยวรรณ
3. นางสาวนารีรัตน์  ยะเรือนงาม
4. นายจิรวุฒิ  คำถา
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิชญา  สุกิน
2. เด็กหญิงวรรวิษา  ลูบิ
 
1. นายสุรศักดิ์  ด้วงมูล
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวสายพิณ  อดทน
2. นายเทวินทร์  พรมเสน
 
1. นางสุพัตรา  ธนัญชัย
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวธนวรรณ  ปัญโญ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววนัสนัน  พงษ์ปวง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ฝั้นแบน
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  ทาชมภู
 
1. นางสาวธนวรรณ  ปัญโญ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวนฤทัย  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ฝั้นแบน
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงอุ้ง  ต๊ะ
 
1. นางสาวธนวรรณ  ปัญโญ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวไอลดา  ดิทา
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ฝั้นแบน
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายยุทธนา  ทาชื่นจิตร
 
1. นางสาวธนวรรณ  ปัญโญ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวศิรินทร์  สิทธิวัตน์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ฝั้นแบน
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายวุฒิภัทร  บุญยัง
 
1. นางสาวธนวรรณ  ปัญโญ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายไอ้  ลุงอ่อง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ฝั้นแบน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สังกิต
 
1. นายวสันต์  โสภณจิต
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศตวรรษ  ทองทิพย์
 
1. นายวสันต์  โสภณจิตร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จิตตะ
 
1. นายสมพงษ์  ทำนาย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยูเรีย  เฮเลบาน
 
1. นายนายวสันต์  โสภณจิตร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรศักดิ์  การคนซื่อ
 
1. นายไพศาล  หลานคำ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จิตตะ
 
1. นายสมพงษ์  ทำนาย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวยูเลีย   เฮเลบาน
 
1. นายสมพงษ์  ทำนาย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรัณญู  วงศ์ษาลานนา
 
1. นายสมพงษ์  ทำนาย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยูเรีย  เฮเลบาน
 
1. นายอลงกรณ์  ดวงอาภัย
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรศักดิ์  การคนซื่อ
 
1. นายไพศาล  หลานคำ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ดวงนุรัตน์
 
1. นายวสันต์  โสภณจิตร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยูเรีย  เฮเลบาน
 
1. นายสมพงษ์  ทำนาย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลกร  ดาโท้
2. เด็กชายธนพล  วงศ์ศรีใส
3. เด็กชายธนภัทธ  พิทักษ์พันธ์ราช
4. เด็กชายธนวัฒน์  ตระกูลจันทร์เเสง
5. เด็กชายธนัฐพงษ์  เจริญสุข
6. เด็กหญิงนลพพรรณ  เสียวกระเเส
7. นายศศิวงค์  สุกิน
8. เด็กหญิงอรพิมพ์  คำมี
9. เด็กชายอาหมื่อ  อาจอ
10. นายเมธาสิทธิ์  สงเคราะห์
 
1. นายอลงกรณ์  ดวงอาภัย
2. นายสมพงษ์  ทำนาย
3. นายนายไพศาล  หลานคำ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจเย็น
 
1. นางสาวอารุณี  มณีวรรณ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.32 เงิน 4 1. นางสาวจารุกิตติ์  กุลติพันธ์
2. นางสาวธมลพร  ปู่เฮง
3. นางสาวพิมลวรรณ  โปธิ
4. นางสาววราภรณ์  บินฮาซัน
5. นางสาวสุพิชชา  แก้วมูล
 
1. นางสาวพรพรรณ  โสภา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.26 ทอง 4 1. เด็กชายณัฏฐพล  ปันจุติ
2. เด็กหญิงบุญยาพร  พรมอินทร์
3. เด็กชายอติกันต์  ศรีทิพย์
 
1. นางสาวสุปิพร  บุญตัน
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฎฐณิชา  เสนารักษ์
2. นางสาวณัฏฐธิดา  เสนารักษ์
3. นางสาววนัสนัน  กันทะสม
 
1. นางสาวสุปิพร  บุญตัน
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  ปงเมฆ
2. เด็กชายศุภชัย  พรหมปัญญา
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องภพ  วงค์ปัญญา
2. เด็กชายรักษ์พงศ์  ตันตระกูล
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรัญชัย  เวศยพิรุฬห์
2. นายอณุวัฒน์  เต็มใจกูล
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นายปณิธาน  ถาวร
2. นายสหัสวรรษ  แจ่มจำรัส
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒิภัทร  พิทักษ์พันธ์ราช
2. นางสาวอัคษราภัค  ชัยอำมาตย์
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิตยา  สมธรรม
2. นายวงศธีร์  วัฒนกิตติรัตน์
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์   ใจแก้ว
2. นายฐนศักดิ์  กันทา
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตติกาล  ลุงซอ
2. นางสาวศิริยากรณ์  คำป๊ก
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิตินันท์  เวนวล
2. นางสาวฑิฆัมพร  คำลือ
3. นางสาวลาวัลย์  สมโภชน์
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายฐานันดร  ปาลีกุย
2. นายศิริมงคล  ศิริปัญญา
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกิตติมา  เงาผ่อง
2. เด็กหญิงนงนุช  ยี่
3. เด็กหญิงฟารีดา  มู่หริ่ง
4. เด็กหญิงศรัญญา  คำแก้ว
5. เด็กหญิงหอมนวล  นายหนาน
6. เด็กหญิงอภิสรา  แสงประดิษฐ์
 
1. นางรัตติยา  พัฒนากร