สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายอ่อง  -
 
1. นางสาวจงรักษ์  ชัยมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวลีลาวดี  นีรชาวารี
 
1. นางสาวบุปผา  ถาวรนันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายวุฒิภัทร  เขียวคำสุข
 
1. นางสาวจงรักษ์  ชัยมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวจารุวรรณ  เลาเท่า
 
1. นางสาวจงรักษ์  ชัยมณี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โลโท
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ตานุ
3. เด็กหญิงศศิภา  นันตา
 
1. นางณัฎฐ์ชิตา  แสงประสิทธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวกฤษณา  บุษบาพยุง
2. นางสาวจีรพรรณ  มนต์มนัสชัย
3. นางสาวญาดา  ชนิดเหมตระกูล
 
1. นางนงเยาว์  จินาวงค์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกิจ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอนิรุต  แก้วกายะ
 
1. นายสมเกียร  ชัยสาร
2. นางสาวอุทุมพร  ขาวน้อย
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวณีรนุช  อินทนาศักดิ์
2. นางสาวบุษบา  กุลสุพรรณรัตน์
 
1. นายสมเกียรติ  ชัยสาร
2. นางสาวอุทุมพร  ขาวน้อย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.05 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิตา  แซ่เห่อ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวารุณี  แซ่เห่อ
 
1. นางสาวบุปผา  ถาวรนันท์
2. นางสาวจงรักษ์  ชัยมณี