สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกษราพร  แซ่ว้าง
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขัดตุ่น
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวสุธิตา  คำสา
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทิพนี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงลดากุล  แซ่วะ
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวนันทิดา  แก้วประกายงาม
 
1. นางอรพรรณ  ทิพนี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เจริญกุล
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวเทียมฟ้า  เรือนรักเรา
 
1. นางอรพรรณ  ทิพนี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ดวงดาว
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ชีพดำรงวนา
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยา  กุลสุพรรณรัตน์
2. นายพิเชษฐ์  มะโนริ
 
1. นางกมลรัตน์  ชัยวุฒิ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เลาจาง
 
1. นางสายฝน  ยะจรรยา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 5 1. นายณัฐวัตร  คำมาตา
 
1. นางสายฝน  ยะจรรยา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวพรทิพย์   แซ่ย่าง
2. นายวันปิยะ   ทรัพย์เจริญผล
3. นางสาวสุธิดา   แซ่วะ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  จอมขันเงิน
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวัตร  คำมาตา
2. นางสาวศศิกานต์   หรรษาพนาไพร
3. นางสาวสุนิสา  ตั้งใจเจริญกุล
 
1. นางสาวสายใย  ไชยวัณณ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.57 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารวี   ไพศาลธารา
2. เด็กชายชญานิน   คำมา
3. เด็กหญิงวิภาดา  ลุงต๊ะ
 
1. นายศรายุทธ์  สุริยะมล
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ   คำมาตา
2. นางสาวหลำ  ลุงวิ
 
1. นายศรายุทธ์  สุริยะมล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรนภา   แซ่เห่อ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ซื่อสันติกุล
3. เด็กหญิงสุจิราภรณ์   แซ่วะ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ไชยพรหม
2. นางสาวอรพรรณ  กันทะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรา   ปู่กรู
2. นางสาวสิดาพร   คีรีป้อง
3. นางสาวสุธิดา   ชาญชาติสมรภูมิ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ไชยพรหม
2. นางสาวสายใย  ไชยวัณณ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยานะใจ
2. เด็กหญิงเชียงอ่อง  ลุงสาม
 
1. นายศรายุทธ์  สุริยะมล
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวมะลิสา   กิติตาล
2. นายสรชัช  แซ่หาง
 
1. นางสาวสายใย  ไชยวัณณ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.75 ทอง 6 1. เด็กชายจอม  มนใส
2. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่ยะ
 
1. นายประเสริฐ  ดวงวาส
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายทองสุข  มิตรสาธิต
2. นางสาวธิดารัตน์  ต๊ะดง
 
1. นายประเสริฐ  ดวงวาส
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคำทวย  ลุงสาม
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  แก้วม่วงมัน
 
1. นางสุภาพ  คำภิระ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตะวัน  สอนเขี้ยว
2. นางสาวพิกุล  สุมิ
 
1. นายณัศชาพงค์  เนตรดวง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงอมรวรรณ  แซ่เจ้า
 
1. นางสาวปารมี  แซ่วะ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฤทัย  สิริวงค
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาวปารมี  แซ่วะ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรา  แซ่จ่าว
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงอังคณา  แซ่ยะ
 
1. นางสาวปารมี  แซ่วะ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวไวษรี  ลายใส
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชวานนท์  วงษายะ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยอดนารี  แซ่เห่อ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่เห่อ
 
1. นางสาวปารมี  แซ่วะ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  พิทักษ์ดำรงสุข
 
1. นางสาวปารมี  แซ่วะ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริกร  วรธนรักษ์
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญจนา  หมอกมาเมิน
2. นางสาวกัญนิภา  หมอกมาเมิน
3. นางสาวอรทัย  ยะสุรินทร์
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรราม  นที
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎา  มีมา
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  พรมจันทร์
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาวรรณ  วรรณหลวง
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทศพล  หล้าทิพย์
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาลชนก  หน่วยอินต๊ะ
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาววิภาวรรณ  วรรณหลวง
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  พรมจันทร์
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาววิภาวรรณ  วรรณหลวง
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตติกาล  พรมจันทร์
 
1. นางเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมสัน  จันทร์ปุก
2. นายธนดล  ปัญญา
3. นายนิ่ง  ลุงวิ
4. นายภานุพงษ์  ศรีสุภา
5. นายอภินันท์  ขาวพนัต
6. นายอานนท์  กาบวัง
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
46 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทนา  ภัครพรชัย
2. นางสาวชุติภา  แซ่ว้าง
3. นางสาวณัฐธิดา  แก่นณัฐพิฐ
4. นางสาวฤทัยรัตน์  เลาหาง
5. นางสาววลัยภรณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางจุฑาทิพย์  คำเดช
 
47 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุพร  สิริธัญญา
2. นางสาวสุรีพร  ถนอมดาลัด
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำเดช
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาญจนโชติ  อาจคำ
2. เด็กชายจ๋ามทุน  แสงสี
3. นายธันวา  อิ่นแก้ว
4. เด็กชายธิติรัฐ  ทนน้ำ
5. เด็กชายประดิษฐ์  แซ่ยะ
6. เด็กชายพรภิทักษ์   สุธีร์กานต์กุล
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ตาแก้ว
8. เด็กชายอติคุณ  กันทา
 
1. นายปรีชา  กันทะชัย
2. นางปิยะนันท์  พลวัน
3. นางสายฝน  ยะจรรยา
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุประ
2. เด็กหญิงธิดา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชัยธนะโชค
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อินถา
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวดารินทร์  คันธาลังการ
2. นางสาวสุจิตตรา  ธาราวรสัตย์
3. นางสาวอรพิน  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อินถา
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธินีย์  อินต๊ะวงค์
2. นางสาวปรัชญา  หลีเซ็ง
3. นางสาวเยาวลักษณ์  อุตวงศ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อินถา
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วม่วงมัน
2. เด็กหญิงสรารินทร์  บุญทา
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางสาวธัญวรินทร์   ธีรนันทิวัชร์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรพงษ์  นันตา
2. นายอภิสิทธ์  ใสเรียน
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางสาวธัญวรินทร์   ธีรนันทิวัชร์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิศณี  สิทธิสอน
2. เด็กหญิงเอ  กันนะ
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางสาวธัญวรินทร์   ธีรนันทิวัชร์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐภัทร  พงษ์สุข
2. นายวทัญญู  อุปนันท์
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางสาวธัญวรินทร์   ธีรนันทิวัชร์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่วะ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ฤทธิืไตรภพ
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่เจ๊า
 
1. นางสาวเรณู  ยาวิราช
2. นางเดือนฉาย  ฝีนดี
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  วิริยะส่องแสง
2. นางสาวมยุรี  แซ่เห่อ
3. นางสาวสุวิมล  แซ่เจ่า
 
1. นางเดือนฉาย  ฝีนดี
2. นางเรณู  ยาวิราช
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายธนดล  ชมพูชิต
2. นางสาวนันทนา  วงษาอินทร์
3. นางสาวเบญจวรรณ  แซ่เห่อ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
2. นางเดือนฉาย  ฝีนดี
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แดนผาหมอน
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรินยา  คำหล้า
 
1. Mr.ปิยะนันท์  พลวัน
 
61 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณพรรษ  รุ่งศรี
2. เด็กชายศุภเลิศ  ลุงแสง
 
1. นางสาวธัญวรินทร์  ธีรนันทิวัชร์