สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  สุริยะฉัตรมงคล
 
1. นางสาวพวงรัตน์  สุรินต๊ะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายตู้  แซ่เฮ่อร์
 
1. นางสาวพวงรัตน์  สุรินต๊ะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนภาพร  เซ่งจ่าว
2. เด็กหญิงปณิตา  จิโนวรรณ์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่วะ
 
1. นายเกตสุริยนต์  กลมเกลียว
2. นางสาวศศิวิมล   ไชยทองศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 8 1. นางสาวกนกรดา  โสดาพรผล
2. นางสาวกัลยา  พนานิมิต
3. นางสาวนรัญญา  ทูแก้ว
 
1. นางสมบัติ  ลัมจันทร์
2. นางสาวศศิวิมล   ไชยทองศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริณดา  พัลภประยูร
2. นายศักดิ์ดำรง  ภูธรสายชล
 
1. นางสาวประภาภรณ์  บุญตัน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดารณี  ปัญญาวุฒิคุณ
2. เด็กชายปิติ  ประกอบกิจดี
 
1. นายนครินทร์  ยะเปียง