สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม    
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม    
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาปนีย์  เลาโซ้ง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทุ่งอุดมทรัพย์
3. เด็กหญิงหทัยการณ์  เช่งยะ
 
1. นางจิราภรณ์  ทองสิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายคุณานนท์  เพลินพัฒนาใจ
2. นายณัฐพนธ์  คำอ้าย
 
1. นายพิศิษฐ์  เสวิกา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  จันทรามูล
 
1. นางวราภรณ์  ยศชัยศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพิชัยภูษิต  ใหม่บู้
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31.15 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภูริพัฒน์  แย้มวารี
2. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ออนเขียว
 
1. นายสุทิน  จันทร์เทศ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวยุภาลักษณ์  ชัยประชา
2. นายไตรภพ  อาคะ
 
1. นางสาววรวลัญช์  จัตุกุล
2. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนัท  รัศมีรวีวรรณ
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอริสา  มีทูดี
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัชนินทร์  ถิ่นพนาวัน
 
1. นายชัยวิเชียร  เช่งยะ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม