สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวชลธิชา  ใจสุวรรณ์
 
1. นางศรีวรรณ์  พรหมพันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เป็งเรือน
 
1. นางปิยวดี  สมจิตต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สมหมาย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันหน่อ
3. เด็กหญิงสหัสญา  บุญเป็ง
 
1. นางสิรรินทร์  อัศววัฒฑกี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายธวัชชัย  ยาวินัง
2. นางสาวสุพิชชา  กำเนิดทรัพย์
3. นางสาวสุภัสสรา  กำเนิดทรัพย์
 
1. นางชนากานต์  แปงคำมูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.14 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤทัย  จันโม
2. เด็กหญิงปณิตา  มูลสมบัติ
3. เด็กหญิงสิรีธร  มุขดา
 
1. นางดวงใจ  ดวงลาภา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชื่นกมล  วรรณะ
2. นางสาวมณฑิรา  ตุ่นแก้ว
3. นางสาวศุลีพร  เฟื่องฟูธนกิจ
 
1. นางนัยนา  จองแดง
2. นางวรนุช  สุดวง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  วณีสอน
 
1. นายนที  สุวรรณโสภณ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงษ์  หงษ์คำ
2. เด็กชายชัยชนัตถ์  ตาไฝ
 
1. นายทวิชา  ตาวินโน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคชรัตน์  ส่งเสริม
2. เด็กชายศุภพงศ์  หลวงพล
 
1. นายทวิชา  ตาวินโน