สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยปัญญา
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรวรรณ  ต๊ะกัน
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ฉันทวโร
 
1. นางวิยะดา  ชุมรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ศิริโกมล
 
1. นางทนงนิด  สุริยะนันท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวสิริรัตน์  หล้ามูลตา
 
1. นางสาวณัฐชยา  รุณผาบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายไกรศร  วินะ
 
1. นางทนงนิด  สุริยะนันท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมลพรรณ  ปันกุง
 
1. นางศรีวรรณ์  พรหมพันธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นันทเสน
2. เด็กชายทักดนัย  ใจตา
3. เด็กหญิงโจอี้  เลา
 
1. นางสายทอง  สุดเขต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนารีรัตน์  ทิพย์วรรณ
2. นางสาวศุภรัสมี  แซ่ย่าง
3. นางสาวอุษณีย์  สินเงิน
 
1. นางภาวินี  บุญธิมา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวุฒิ  ไหลมี
 
1. นางสุธิรา  แก้วมูล
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เรือนเป็ง
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชะลา
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  สุพรรณรัตน์
 
1. นางสมพร  ชไรเบอร์
2. นางสาวพลับพลึง  พัฒนานุรักษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉายศุณี  มณีวรรณ
2. นางสาวณัฐธิดา  ปวนสมนา
3. นางสาวพัชราภรณ์  จันบุญเป็ง
 
1. นางสาวปริศนา  กาบแก้ว
2. นางสาวธนัชชา  แสงจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญตัน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  อินต๊ะ
 
1. นายพิทยา  จิ๋วเจริญ
2. นายนรกานต์  นรเศรษฐกานต์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนสิน  ศรีวิชัย
2. นายปราชญ์ภูมิ  ไชยวังษา
 
1. นายสง่า  สัตยวากย์สกุล
2. นายกิติศักดิ์  ติ๊บมา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  โอโอ๊ด
 
1. นางปิยวดี  สมจิตต์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชริน  นันตา
2. เด็กชายพงศกร  พาลมูล
3. เด็กหญิงมุทิตา  สิทธิราษฎร์
 
1. นางทิพวรรณ  ยาวิลาศ
2. นางวลัยภรณ์  เขตสิทธิ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวพัทธ์ธีราพร  อิวาง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ต๊ะก๋อง
3. นายเอยิ  แปงใจ
 
1. นางลาวัณย์  แหวนเพฃร
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กันทะปา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมคำหล้า
3. เด็กหญิงอรปรียา  บุญเป็ง
 
1. นางสาวประภาศรี  จันปวงเสน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรวรรณ  กาญจนเศรษฐี
2. นางสาวฉัตรสุดา  เกาไสยานนท์
3. นางสาวสุภัค  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวทิพากร  สงวนวงษ์
2. นางสาวปุณยวีร์  เรือนคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเรือง
2. นายพงษ์สิริ  จันทร์ฟู
3. นายวิศรุต  วงตา
 
1. นายทนงศักดิ์  พะวงศ์รัตน์
2. นายบรรเจิด  ไชยมงคล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรสรวง  เดชบำรุง
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  แก้วกาบคำ
3. เด็กหญิงวชิรินทรา  เขียวคำสุข
4. เด็กหญิงสาธินี  บุญมา
5. เด็กหญิงโกลัญญา  เรือนคำจันทร์
 
1. นายอนุชิต  อาจหาญ
2. นางทิภาพรรณ  ดวงเกตุ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉันท์ชนก  ทิสอน
2. นางสาวนพรัตน์  พึ่งผลพฤกษ์
3. นางสาวพิชชาภา  จักษุรักษ์
4. นางสาวสลิตา  บุญเหลา
5. นางสาวอุทุมพร  ดวงสุวรรณ
 
1. นางอัมพร  อุดม
2. นางใจทิพย์  แก้วมงคล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุริจันทร์
2. เด็กชายณัฐนนท์  รักษาพล
3. เด็กหญิงภัคจีราพร  ปู่ก่ำ
4. เด็กหญิงศิริธิดา  ดวงบุปผา
5. เด็กหญิงสิริกาญจน์  เครือจันทร์
 
1. นางปฏิพัตร  พจนาพันธ์
2. นางสาวจีรพรรณ  แก้วบุดดี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีร์ธวัช  คำวังพฤกษ์
2. นางสาวปัณณธร  มูลตองคะ
3. นางสาวพรไพลิน  เหมยดวง
4. นายพลพัฒน์  จอมมูล
5. นางสาวลักษิกา  กัญญเทพ
 
1. นางสาวนิธิ์วดี  เจดีย์ถา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลสตรี  จอมแปง
2. นางสาวธันยพร  ชูกิจกนกชัย
3. นายนิพันธ์  จันต๊ะวงค์
4. นายพสิษฐ์  บุญกนก
5. นายภาณุพงษ์  เทพปณะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บริหารธนโชติ
2. นางสาวนิธิ์วดี  เจดีย์ถา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายโชคชัย  ลุงสาม
 
1. นางอัมพร  อุดม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายรณฤทธิ์  แสนใจยะ
 
1. นางใจทิพย์  แก้วมงคล
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  วงษ์ดี
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ธรรมไทย
 
1. นางเพ็ญจันทร์  สมทอง
2. นางเพ็ญจันทร์   สมทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุฒิ  ใจหมี
2. นางสาวอมรรัตน์  ศรีมูล
 
1. นางพรทิพย์  มูลประการ
2. นางเพ็ญจันทร์   สมทอง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงควีนนภา  คำสี
2. เด็กหญิงฆัฆภิรฎา  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมา
4. เด็กหญิงณัฐริกา  โสภา
5. เด็กหญิงธนพร  อิ่นแก้ว
6. เด็กหญิงปพิชญา  จันยะมี
7. เด็กหญิงพิมพ์ภาพรรณ  อิวาง
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วิชัย
9. เด็กหญิงมทินา  คำเวียง
10. เด็กหญิงเปมิกา  สุรินทร์
 
1. นางเกษร  ครไชยศรี
2. นางเพ็ญจันทร์  สมทอง
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  สีสุกใส
2. เด็กหญิงอรอรัญญา  ผ่องศรี
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิติยา  จันทร์ศิริ
2. นางสาววณิชา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวอรชร  อินทกุล
2. นางมาลี  เนตรดวง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา  แซ่ท้าว
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลัยลักษณ์  เชียงบุญ
 
1. นายรัฐศาสตร์  ปู่ดี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอชิรญา  พาใจธรรม
 
1. นางสาวจันทิมา  แซ่ท้าว
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฑิตฐิตา  เรือนมูล
 
1. นายรัฐศาสตร์  ปู่ดี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  เอื้องเงิน
 
1. นายนที  สุวรรณโสภณ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  กุลีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  พวงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยุสุพันธ์
2. เด็กหญิงลักษิกานต์  กันธะคำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรพัส  พรหมแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภณัฐ  ศรีบุญมี
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกฤต  นันทะวงศ์
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สุุภารักษ์
2. เด็กหญิงกานต์ชนิต  สุริยะ
3. เด็กหญิงจิราพร  ศรีประโคน
4. เด็กหญิงญาณิกา  ใจแก้ว
5. เด็กชายณัฐนันท์  คำฝั้น
6. เด็กหญิงณัฐนาถ  ผ่องอ้น
7. เด็กชายธนพล  จันทร์แก้ว
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิมพ์ขันธ์
9. เด็กชายธีรภัทร  เขียวสุจา
10. เด็กหญิงนัทธมน  ศรีวิชัย
11. เด็กชายพัชรพล  เรือนคำ
12. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  พูลสุข
13. เด็กหญิงภัทฑิราพร  สุขเกษม
14. เด็กหญิงรัตติกา  แก้วประชานนท์
15. เด็กชายวรปรัชญ์  เสริฐละออ
16. เด็กหญิงวิชญาดา  พรอ้าย
17. เด็กหญิงศิมล  อินทะรัตน์
18. เด็กชายศิวกร  วณีสอน
19. เด็กชายสิรวิชญ์  ซ้อนฝั้น
20. เด็กชายแสง  คำน้อย
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรพร  กันเรือง
2. เด็กชายฟรัยซาน  วานอ
3. เด็กชายมรุเดช  อาษา
4. เด็กหญิงวรนันท์  นิติวัฒน์
5. เด็กชายศรายุทธ  กันเรือง
6. เด็กชายเอกลักษณ์  ต๊ะคำ
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตราวัฒน์  ใชยวรรณ
2. นายณัฐกร  ศิริ
3. นายทรงพล  ตาขา
4. นายธนโชติ  สุยะ
5. เด็กชายศรายุทธ  กันเรือง
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญ์ชนก  มูลศิริ
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวณัฐธิดา  มาหมื่น
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุทธ  กันเรือง
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรนันท์  นิติวัฒน์
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิริยะภรณ์  วรพันธ์
 
1. นางอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  กันทะวงค์
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษติภาส  อะปินะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ใจมี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิบุญทา
4. เด็กชายธนโฃค  บุญธิมา
5. นายนทีกานต์  หมอช้าง
6. นายปฎิภาณ  ขาวินา
7. นายภิเษก  ยะไฃย
8. เด็กหญิงวีร์สุดา  หาญใจ
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ญาราช
10. เด็กหญิงอมลธีรา  พันทอง
 
1. นายกฤศวัฒน์  อนันตนริศกูล
2. นางสาวรัญชญา  ชัยอุปละ
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ธรรมธิ
2. เด็กหญิงวราลี  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงศรีสุดา  ศิริวรรณ
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยชนะ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ปัญญาเจริญ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟูสวัสดิ์
7. เด็กหญิงสุวนีย์  ทารักษ์
8. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์ป๋า
 
1. นายกฤศวัฒน์  อนันตนริศกูล
2. นางสาวรัญชญา  ชัยอุปละ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤตติกา  แก้วอ้าย
2. นางสาวจิรัชญา  ก้อนแก้ว
3. นางสาวทิชากาญจน์  แขกเมือง
4. นางสาวพรนภัส  เต๋จา
5. นางสาวยุพรัตน์  คำอ้าย
6. นางสาววรัญญา  วงค์จันเสือ
 
1. นายกฤศวัฒน์  อนันตนริศกูล
2. นางสาวรัญชญา  ชัยอุปละ
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรชนก  วรรณวงค์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วคำ
3. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ใจตื้อ
4. เด็กหญิงฐานิดา  พรหมติ๊บ
5. เด็กชายนครินทร์  นันตาหนู
6. เด็กชายนทีกานต์  หมอช้าง
7. เด็กหญิงนภสินธุ์  ปุณณวนิช
8. เด็กหญิงนุชนารถ  วงค์ชัยยา
9. เด็กชายปฏิภาณ  ขาวินา
10. เด็กหญิงศินาพร  บุญมา
11. เด็กหญิงศิริวิมล  สุจาแสน
12. เด็กหญิงสิริกัญญา  อนุเรือง
13. เด็กชายสุทธิภัทร  บุญมานันท์
14. เด็กชายหรรษธร  วรจินต์
15. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีคำฝั้น
16. เด็กหญิงแกมกาญจน์  ตันหน้อย
 
1. นายกฤศวัฒน์  อนันตนริศกูล
2. นางสาวรัญชญา  ชัยอุปละ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุพัทชัย  ไชยชนะ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เลิศพฤกษ์พนา
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมบูรณ์ชัย
 
1. นางกมลฉัตร  รานรินทร์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริสรา  ห้องทรัพย์
 
1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมณเฑียร  สิทธิกูล
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
61 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกศรินทร์  จรรยาพงษ์
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา  ตาคำ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เบญจพงศ์
 
1. นางกมลฉัตร  รานรินทร์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันติภาพ  ทองหยาด
 
1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฬิสฬา  จันทรามูล
 
1. นางสาวดาวรรณ  พรมไฃย
 
65 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชาภา  เตจ๊ะนา
2. นางสาวดวงกมล  สุขใจ
3. นายธนวัฒน์  ลิ้มเจริญ
4. นางสาวพิชญา  พานมูล
5. นางสาวเกวลี  สุรกิจมงคล
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เลิศพฤกษ์พนา
 
66 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  บริสุทธิ์ศีล
2. นายชาตรี  แก้วมา
3. นางสาวณัฐนรินทร์  นวลจร
4. นางสาวนภัสสร  อินดี
5. นายสุรวิศิษฎ์  ตุ้ยหน้อย
 
1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ
 
67 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคิมหันต์  พิทอนวร
2. นางสาวปริณดา  จันทาพูน
3. นายสิรวิชญ์  ศิริภา
4. นายอมรเทพ  สุดแสงตา
5. นายเอกรินทร์  บุญเลิศรักษ์
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
68 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิรัญญา  บุญตันหล้า
2. นายอนุวัฒน์  ตนภู
 
1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุวัฒน์  สิทธิกูล
2. นางสาวเจณิสตา  พุทธชื่น
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  โปธา
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตา
3. เด็กชายธนพนธ์  ว่องไว
4. เด็กชายธีรพัฒน์  เชียงเขียว
5. เด็กชายพงศธร  จันธิมา
6. เด็กชายภาณุพงษ์  พุดเหียง
7. นายวิวรรธน์  ถาสุยะ
8. เด็กชายโทมัส  เพลเลกิโน
 
1. นายเดชา  ตั้งใจ
2. นายจรัล  กาอินทร์
3. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  ศรีจันทร์ตา
2. นายจิรายุส  มูลวงศ์
3. นางสาวฉัตรสุดา  เกาไสยานนท์
4. นายณัฏฐกิตต์  ดวงหล้า
5. นายณัฐพงษ์  จันทร์นวล
6. นางสาวพรรณมณี  ดวงวิโรจน์
7. นายวิชยุตม์  มูลแก้ว
8. นางสาวศศิกานต์  ศรีเกิน
9. นายสุรัตฐ์พล  มูละสีวะ
10. นางสาวเทพอักษร  ชะนะกุล
 
1. นายสมพงษ์  พิรา
2. นางสาวสุดารัตน์  บริหารธนโชติ
3. นายจรัล  กาอินทร์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  แก้ววรรณา
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  ปัญญา
3. นายภูมิภัทร  กัญญเทพ
4. นายวิทวัส  สัมโพธิวงศ์
5. เด็กหญิงสิริอัยการ  ทะขุ่ย
 
1. นางสุรีย์พันธ์  ชัยศักดิ์
2. นายธนพร  สมผัด
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประกายชล  อุโบโม
2. นางสาวปิยธิดา  เพชรสำลี
3. นางสาววริดา  วิทยาวัฒนกิจ
4. นางสาวสมฤทัย  คำดวง
5. นางสาวเนตรนภา  ธงศรี
 
1. นางสุรีพันธ์  ชัยศักดิ์
2. นางทัศนีย์  วรรธนะวิพุธ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มากมูล
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญทา
 
1. นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์
2. นางสาวมลวิภา  ชนะทิพย์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปัญญามูล
2. นางสาวณัฐณิชา  อินสุยะ
3. นางสาวธิติยา  ใจวัง
 
1. นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์
2. นางสาวมลวิภา  ชนะทิพย์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ใจมา
2. เด็กหญิงธีรดา  แก้วมา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วจันทร์
 
1. นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์
2. นางสาวมลวิภา  ชนะทิพย์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  ดวงต๋า
2. นางสาวพรไพลิน  เหมยดวง
3. นายพิพัฒน์  ขันทอง
 
1. นายณรงค์  คำแก้ว
2. นางสาวมลวิภา  ชนะทิพย์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิศ  ติใหม่
2. เด็กชายบุญประพัฒน์  ตานัน
 
1. นายศราวุฒิ  ต๊ะเป็ง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนรากร  ศรีเที่ยง
2. นางสาววิศรุตา  จันทร์สีมุ่ย
 
1. นายทวิชา  ตาวินโน
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวภัทรสุดา  จันแสงศรี
2. นางสาวเมขลา  หน่อคำ
 
1. นายสง่า  สัตยวากย์สกุล
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตตินันท์  เบญจกัญญา
2. นายศิวกร  โอปัณณา
 
1. นางสาวณฐกฤษกา  มงคล
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ทนันชัยชมภู
2. นางสาวณัฐธิดา  อินทยนต์
 
1. นายทวิชา  ตาวินโน
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรวดี  สุมานนท์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังกี
3. เด็กหญิงเปมิกา  เจริญกุล
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญรัตน์  วิริยะ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ยอดเงิน
3. เด็กหญิงทิพวรรณ์  สิงห์คำ
4. เด็กหญิงวรัญญา  รัตนวรรณี
5. เด็กหญิงวิรัญญา  สมณะ
6. เด็กหญิงอาภัสรา  สิงห์กัน
 
1. นางคัทลียา  เอี่ยมวัน
2. นางพัชรินทร์  ไชยวงค์
3. นางวัชรี  ทาวงค์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ปู่ทึก
2. นางสาวจุฑารัตน์  ตามะกูล
3. นายฐิติพงศ์  ขันทะมา
4. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์บุญเป็ง
5. นางสาวประภัสสร  จันต๊ะพิงค์
6. นางสาวอุษาณี  พลเวียง
 
1. นางวัชรี  ทาวงค์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว
3. นางคัทลียา  เอี่ยมวัน
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวนุจรี  พนาสัณฑ์ขจี
3. นางสาวพิชยาณี  ศรีเรือน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว
2. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชีลดล  ไชยวงศ์
2. เด็กชายธนภูมิ  มารัตน์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  สุภาวะ
 
1. นายจรัส  ชมภูรัตน์
2. นางจงจิตร  ป้อมเผือก
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชยา  บุญจู
2. นางสาวลักษิกา  อรุณศรี
3. นางสาวสินิทรา  สว่างบุญมี
 
1. นายปราโมทย์  สารณาคมน์กุล
2. นายประพันธ์  ป้อมเผือก
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ปัญญากา
2. นางสาวศศิธร  พุทธิมนต์
3. นางสาวสุภารัตน์  นิลสุภา
 
1. นางวัชรี  ทาวงค์
2. นางพัชรินทร์  ไชยวงค์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาวัยย์  กำจัด
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  สมโน
3. เด็กหญิงอลิชา  ชัวศิริกุล
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญจน์ชญา  แซ่ลี
2. นายจารุวัฒน์  รุจิมนัส
3. นางสาวชลิดา  จิตไสย
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นายปราโมทย์  สารณาคมน์กุล
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนชนก  ตั๋นต๊ะมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยทา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เขียวดง
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐรินีย์  ธรรมรัตน์
2. นางสาววิชุตา  สุขสำราญ
3. นางสาวอัญชลี  สิงห์คำ
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางวัชรี  ทาวงค์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญยชา  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เมืองด้วง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปัญญาดี
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสรา  พรมเกษา
2. นางสาวปรางทอง  แก้วคำมา
3. เด็กหญิงมัญชุกานต์  ยี่ใจ
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว