หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นางสาวภิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายวีระ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายจงรักษ์ สุวรรณโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายชวินทร์วัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายอินทร์ศวร พุทธปวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิราลัย คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายธวัชชัย ทัพเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายปรีชา ศุภกาญจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสกานต์ ลอมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒน์วิทย์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางจินตนา อินทพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบนทีธรรม คณะกรรมการอำนวยการ
22 ดร.สุนีย์ สอนตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายจรัล ถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายดนัย กัลยาราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายสุรชัย คูณแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายไชยะ นราสิทธาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายกำธร หลวงอินตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางสมบัติ ลัมจันทร์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายดิเรก อุ่นวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายวินัย เวียงลอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายพิศิษฐ์ เสวิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางศิริรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางสาวสุนีย์ สามใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางสาววิราทินีกุล ตนเล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิราลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายนิกร ทวีเดช รองผุ้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายธนัฏธ์ แสนแปง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางปรียา บุญตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายปรัญชัย ใจมา รองผุ้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
41 ว่าที่ ร.ต.ธนพล พัฒนผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายสมชาย สอประดิษฐ์ รองผุ้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายดนัย กัลยาราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
44 นายจรัล ถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
45 นางเครือวัลย์ ชูสมุทร โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
46 นางจรรยา มุกลีมาศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
47 นางธวัลยา พจนาภรณ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
48 นางสาวพรฤทัย ศรีวิชัย โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
49 นางณัฎฐนิช เผ่าพันธุ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
50 นายสง่า สัตยวากย์สกุล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
51 นางนพพร มีแสง โรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
52 นายบุญช่วย ชัยรังสี โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
53 นายจีรศักดิ์ พงษ์ยืน โรงเรียนวชิราลัย คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
54 นายโภณ กิตติศล โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
55 นางสาวอรชร อินทะกุล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
56 นายสุนทร กู้เมือง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
57 นางภาวิณี บุญธิมา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
58 นางสาวเฉลิมศิริ วงศ์ศรีใส โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
59 นายสุพัฒพงศ์ พรหมสวรรค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
60 นายสุนทร กู้เมือง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
61 นางวิไล พิรา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
62 นายประจวบ คำพิชัย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
63 นางอำพร ดวงวาส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
64 นายสุวัฒน์ บุญธิมา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
65 นางมาลี เนตรดวง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
66 นางพัชรินทร์ ไชยวงค์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
67 นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้ว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
68 นายประธาน ลิปตะสิริ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
69 นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
70 ว่าที่ ร.ต.ทรงเดช สุทธสา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
71 นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
72 นายวราพงษ์ ชาราษฎร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
73 นางทัศนีย์ วรรธนะวิพุธ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
74 นายเดชา ตั้งใจ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
75 นายประธาน ลิปตะสิริ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
76 นางสาวกนิษฐา บุญธิมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
77 นางสาวอภิญญา หลวงมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
78 นางสาวกัญญาวีร์ สว่างทิตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
79 นางสาวกษมา อุดทาเรือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
80 นางสาวนิราวรรณ หมู่ธรรมไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
81 นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
82 นายกิตติศักดิ์ คุณหลวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
83 นางสาวอรทัย ชัยเมืองยอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
84 นางสาวศิริพรรณ อานันทนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
85 นางสาวธีรนันท์ ยศปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
86 นางสาวศศิธร วงศ์ประดิพัทธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
87 นายธนวัฒน์ ปินตาจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
88 นายธนากร ไชยยะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
89 นางสาวหทัยทิพย์ ขันทะสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ควรคุมระบบเว็บไซต์การแข่งขัน
90 นางดวงใจ ดวงลาภา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
91 นางเพ็ญจันทร์ สมทอง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
92 นางชนากานต์ แปงคำมูล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
93 นางสาวศศิธร สมพักตร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
94 นายไชยะ นราสิทธาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
95 นายจรัส ชมภูรัตน์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
96 นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
97 นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
98 ว่าที่ ร.ต.ทรงเดช สุทธสา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
99 นายณรงค์ คำแก้ว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
100 นางสมพร ศิริรัตน์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
101 นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
102 นายสง่า สัตยวากย์สกุล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
103 นางสาวนันทา สุทธิเจริญ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางสาวดาวรรณ พรมไชย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางปราถนา จินาใหม่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสาวชีวัน บุญตั๋น โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางวิจิตรา ดวงน่าน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางสมพร ชไรเบอร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางสาวน้ำฝน จินาราช โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางสาวมลวิภา ชนะทิพย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางสาวดวงนภา จิโน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นายธนวัฒน์ ปินตาจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นายธนกร นันตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นายรัฐศาสตร์ ปู่ดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นางพวงเพ็ชร นิยมกิจ แม่บ้าน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นางศรีวรรณ เป็งลือ แม่บ้าน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นางฉวีวรรณ สุภา แม่บ้าน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นางดวงพร เป็งมูล แม่บ้าน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นางจรรยา แก้วมา แม่บ้าน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางพรทิพย์ หอมกลิ่น แม่บ้าน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางวาสนา โปธิ แม่บ้าน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางณฐา สุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นายอำนวย จันทิมา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
124 นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
125 นางสายทอง สุดเขต โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
126 นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
127 นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
128 นางปฏิพัตร พจนาพันธ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
129 นางสาวทิพากร สงวนวงค์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
130 นายถนอม ใจยา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
131 นายทวิชา ตาวินโน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
132 นายศราวุฒิ ต๊ะเป็ง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
133 นายพิทยา จิ๋วเจริญ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
134 นายสุรชัย คูณแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและธุรการ
135 นางปรียา บุญตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและธุรการ
136 นางจงจิตร ป้อมเผือก โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและธุรการ
137 นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและธุรการ
138 นางวัชรี ทาวงค์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและธุรการ
139 นางเกสร ครไชยศรี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและธุรการ
140 นางสายทอง สุดเขต โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
141 นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
142 นางศรีวรรณ์ พรหมพันธ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
143 นางสาวพลอย พัฒนานุรักษ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
144 นางสุรีพันธ์ ชัยศักดิ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
145 นางวิยะดา ชุมรักษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
146 นางสาวทิพากร สงวนวงค์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
147 นายเตธรรศ ชำนาญเสือ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
148 นางสาวรัชญา ชัยอุปละ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
149 นางปฏิพัตร พจนาพันธ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
150 นายสิทธิชัย ช่องงาม ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
151 นายประสิทธิ์ ศิริแก้ว ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
152 นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
153 นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
154 นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
155 นายประพันธ์ ป้อมเผือก ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
156 นางสาวจารุวรรณ คันธวงค์ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
157 นายสุริยัน วรรณสอน ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
158 นางอัมพร อุดม ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
159 นายพรนิมิตร ชิตมินทร์ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
160 นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
161 นายวุฒิกร สุริยะนันท์ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
162 นายสิริชัย อรุณปิติชัย ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
163 นายปรัญชัย ใจมา ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
164 นางเย็นตา อมตวณิชกุล ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
165 นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์ ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
166 นางสาวระวีดาว ชุ่มมาลี ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
167 นางสาวพรพรรณ โสภา ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]