หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ขันธิกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี ขันธิกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายรัตนากร วรรณคำโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีดี พนารื่นรมย์แจ่มโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิยะดา ชุมรักษาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายปสาธ์น แพทองโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา หาญจักราพิทักษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี อภิวงศ์งามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางธวัลยา พจนาภรณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐติญา เรือนคำโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางปราณี แก้วเป็งโรงเรียนสันป่าตองปริยัติศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวรรณศรี ซื่อตรงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา รุณจัตุรัสโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัทนา อรุณสวัสดิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ โสภาศรีโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา วิภาเวชพรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบังอร คำมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพัฒน์นรี รัตนพิทักษ์พรโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ เสวิกาโรงเรียนแม่วินสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางทนงนิด สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสายทอง สุดเขตโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ทิพมีโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภาวินี บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายจงรักษ์ ชัยมณีโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ปันชัยโรงเรียนวชิราลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางภาวินี บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายทอง สุดเขตโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ทิพมีโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ปันชัยโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
5. นางสาวจงรักษ์ ชัยมณีโรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม หอมหวนโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐชยา รุณผาบโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางศรีวรรณ์ พรหมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิธร พฤติยะนันต์โรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภควดี ต้นเถาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิไล พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนวย จันทิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางผ่องศรี ทะจันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางกีฬาพร คำสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางเฟื่องฟ้า ยศอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวนิตยา พวงจันทร์โรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
7. นายมานิตย์ พิพัฒนสิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุธิรา แก้วมูลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวิไล พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา กาบแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา วงษ์ชื่อโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์ ปัญญาวชิโรภาสโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอุบล ทองขาวโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวสุชาดา หาญป่าโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นางเครือวัลย์ ชูสมุทรโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุธิรา แก้วมูลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกิจการ กิติกาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัชชา แสงจันทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายถนอม ใจยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ คำฝั้นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมพร ชไรเบอร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนวันต์ วัฒนศิริเสรีกุลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิน หงษ์ใจสีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ศิระวงษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพลิน ใจแก้วโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายจีรศักดิ์ พงษ์ยืนโรงเรียนวชิราลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางเย็นตา อมตวณิชกุลโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรถกร ใจเดชโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
3. นางสาวปริศนา กลิ่นตระกูลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรัญชัย ใจมาโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ ชัยวุฒิโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิวา เมืองลือโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นายพิทยา จิ๋วเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางมธุรส แก้ววราโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ ติ๊บมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายปรัญชัย ใจมาโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ ชัยวุฒิโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิวา เมืองลือโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นายพิทยา จิ๋วเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางมธุรส แก้ววราโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ ติ๊บมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยวดี สมจิตต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา วงษ์ซื่อโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ยศชัยศรีโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพวงรัตน์ สุรินต๊ะโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิรวรรณ ธัมมาโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
7. นางสาวสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกนิษฐา บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกัญญาวีร์ สว่างทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาภรณ์ ร่มโพธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกษมา อุดทาเรือนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนิราวรรณ หมู่ธรรมไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
14. นายสุพัฒพงศ์ พรหมสวรรค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
15. นางจิราภรณ์ อินทะวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยวดี สมจิตต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา วงษ์ซื่อโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ยศชัยศรีโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพวงรัตน์ สุรินต๊ะโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิรวรรณ ธัมมาโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
7. นางสาวสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกนิษฐา บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกัญญาวีร์ สว่างทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาภรณ์ ร่มโพธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกษมา อุดทาเรือนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนิราวรรณ หมู่ธรรมไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
14. นายสุพัฒพงศ์ พรหมสวรรค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
15. นางจิราภรณ์ อินทะวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ ยาวิลาศโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใย ไชยวัณณ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาศรี จันปวงเสนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีย์ พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญเทียม มีแสงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวบุษรา คำจันทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางวลัยภรณ์ เขตสิทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบรรเจิด ไชยมงคลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สุวรรณรัฐโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุณยวีร์ เรือนคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางนัยนา จองแดงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเพียงใจ มะมาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี บัวชุมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายนคร ทองแหงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวทิพากร สงวนวงษ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ จินาวงค์โรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางลาวัณย์ แหวนเพชรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ บุญตันโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงใจ ดวงลาภาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวภาคย์ พรมป้อโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ พุทธิมาโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นายธนพนธ์ ปึงทิพย์พิมานชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นางนุสรา ตาคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ จินาวงค์โรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางลาวัณย์ แหวนเพชรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ บุญตันโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงใจ ดวงลาภาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวภาคย์ พรมป้อโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ พุทธิมาโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นายธนพนธ์ ปึงทิพย์พิมานชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นางนุสรา ตาคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางศิรินทร ไชยรงค์ชาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ จันทวงศ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวไพลิน อินทะสายโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
5. นายสุริยัน วรรณสอนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฎฐิดา แสงประสิทธิ์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นางอุดมลักษณ์ ดวงลกดกโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นายวชิรพันธ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางศิรินทร ไชยรงค์ชาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ จันทวงศ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวไพลิน อินทะสายโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
5. นายสุริยัน วรรณสอนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฎฐิดา แสงประสิทธิ์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นางอุดมลักษณ์ ดวงลกดกโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นายวชิรพันธ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สายมณีโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกตสุริยนต์ กลมเกลียวโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัฐชนก แกจ่ามโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นางวรนุช สุดวงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนากานต์ แปงคำมูลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุธิตา เขื่อนรัตน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ ไชยพรหมโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิดรานุช นะติ๊บโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายปรีชา สายมณีโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกตสุริยนต์ กลมเกลียวโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัฐชนก แกจ่ามโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นางวรนุช สุดวงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนากานต์ แปงคำมูลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุธิตา เขื่อนรัตน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวเสาวภาคย์ พรมป้อโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
8. นางสาวเบญจมาศ ไชยพรหมโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจิดรานุช นะติ๊บโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ผกา วงศ์ธิเวทโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐธยาน์ เจตต์จิรกิตต์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางฟาริดา เดชะกุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรนิมิตร ชิตมินทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฎฐ์ธิตา แสงประสิทธิ์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นายศรายุทธิ์ สุริยะมลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสมใจ กิจพรประเสริฐโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ผกา วงศ์ธิเวทโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐธยาน์ เจตต์จิรกิตติ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางฟาริดา เดชะกุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรนิมิตร ชิตมินทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฎฐ์ธิตา แสงประสิทธิ์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นายศรายุทธิ์ สุริยะมลโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสมใจ กิจพรประเสริฐโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวจุไรรัตน์ สุริยงค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอุมารินทร์ แสงหาญโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีไพร มาเขียวโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสักการ สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ วงค์ไชยาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
6. นายผดุงศักดิ์ ดอนโศรกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายอดิเทพ ตุงคบุรีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวจุไรรัตน์ สุริยงค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอุมารินทร์ แสงหาญโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีไพร มาเขียวโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสักการ สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ วงค์ไชยาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
6. นายผดุงศักดิ์ ดอนโศรกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายอดิเทพ ตุงคบุรีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางปิ่นทอง ชุ่มใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทิน จันทร์เทศโรงเรียนแม่วินสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ดอนโศรกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิกร ไชยศิลปะโรงเรียนวชิราลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิภาพรรณ ดวงเกตุโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ปะหุปะโพธิ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเกษณี จรัสพันธุ์กุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายธีรวุฒิ เชื้อพระชองโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางทิภาพรรณ ดวงเกตุโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ปะหุปะโพธิ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเกษณี จรัสพันธุ์กุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายธีรวุฒิ เชื้อพระชองโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญพิชชา ชัยชนะโรงเรียนวชิราลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภิษฎา ศุกฤตตีญาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางปฏิพัตร พจนาพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท จันต๊ะวงศ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญพิชชา ชัยชนะโรงเรียนวชิราลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภิษฎา ศุกฤตตีญาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางปฏิพัตร พจนาพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท จันต๊ะวงศ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดารัตน์ บริหารธนโชติโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตต์ คุณานักสื่อสารมวลชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน ทาดวงแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางใจทิพย์ แก้วมงคลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ โพธิ์กันโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ อินปันสาโรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวไพรินทร์ เขื่อนแก้วโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ อนุชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนรารัตน์ โภคาเทพโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา จันทเลิศโรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ วัชรากรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางผการัตน์ มูลยศโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวภคมน รัตนากรานต์โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ มูลประการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพร แพทองโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณธนา คุณนะลาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางรัศมี พงษ์ตาโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ ดวงวาสโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชนพัฒน์ ใจมั่นโรงเรียนแม่วินสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. พระมหาพรหมอภิรักษ์ ฐิตเมโธสำนักสงฆ์ป่ากล้วยกรรมการ
4. นางศิริลัคน์ กาอินทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายธีรภัทร วิริยาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ สุทธิพันธ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ คันธวงค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ด้วงมูลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐชยา ผ่องแผ้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ ศศิธรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสุภาพ คำภีระโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาพร อมรเสนารักษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายณัศชาพงค์ เนตรดวงโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งทิตย์ พรหมมาเย็นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ช่องงามโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลี เนตรดวงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวอรชร อินทกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ชัยสารโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ธนันชัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนมนต์ ผโลศิลป์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ซาวสิงห์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ซาวสิงห์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพูนธนา บูรณสิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางพูนธนา บูรณสิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนัน ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ คำเป่งโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ซาวสิงห์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพูนธนา บูรณสิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ซาวสิงห์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพูนธนา บูรณสิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสนั่น ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นายสำราญ คำเป่งโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสนั่น ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นายสำราญ คำเป่งโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภโชค เกษาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภโชค เกษาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภโชค เกษาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภโชค เกษาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภโชค เกษาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายศุภโชค เกศาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
4. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ จันศ์ทวงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวิเชียร เช่งยะโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ สง่ารูปโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี บุตรนิยมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกิติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ เป็งคำโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกิติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ เป็งคำโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชไมพร ก๋าวงค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชไมพร ก๋าวงค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวธมวรรณ สง่ารูปโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี บุตรนิยมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวธมวรรณ สง่ารูปโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ เป็งคำโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ สง่ารูปโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ เป็งคำโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุทาทิพย์ คำเดชโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.จาง หยวนโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
4. Mr.เฉิน กั๋ว หัวโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
5. นายพิทยา จันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเตธรรศ ชำนาญเสือโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Saito Yoshimiโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเตธรรศ ชำนาญเสือโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Saito Yoshimiโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ สุกันธาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวรรณ พรมไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางไพริน นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Monsieur Jean Fransois Guichardโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทา สุทธิเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจิณณิชา ตาคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุทาทิพย์ คำเดชโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา อัชฌาสุทธิคุณโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
4. Mr.Zhang Yuanโรงเรียนวชิราลัยกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอัศวินี กิติกุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารุณี มณีวรรณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอัศวินี กิติกุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารุณี มณีวรรณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ สุกันธาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวรรณ พรมไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางไพริน นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Monsieur Jean Fransois Guichardโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทา สุทธิเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนันท์นภัส ยินดีพิพัฒน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภิญญา เจริญเจ้าสกุลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissLiu Yu hangโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. MissWang Yu Ruโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. Mr.Chen Linโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. MissChen Qiu Yuโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางกมลฉัตร รานรินทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissAi Imaiโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ สุกันธาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวรรณ พรมไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางไพริน นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Monsieur Jean Fransois Guichardโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทา สุทธิเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพรรณ โสภาโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา อัชฌาสุทธิคุณโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงรองประธานกรรมการ
3. Mr.Gao su hongโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเตธรรศ ชำนาญเสือโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ สุกันธาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวรรณ พรมไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางไพริน นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Monsieur Jean Fransois Guichardโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทา สุทธิเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ สุทธิพันธ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายยรรยง พลชัยยาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ชัยสารโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นายรักษ์พล จันทเลิศโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ปูหนุกโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุพร แพทองโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ ด้วงมูลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุวัฒน์ ศศิธรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายธีรภัทร วิริยาโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
10. นายวัชระ กฤษณาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา ตั้งใจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ชัยวุฒิโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่งทิตย์ พรหมมาเย็นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล กาอินทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุพิมพ์ ค้าขายโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางอำพร คงสุคลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพันธ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ทรา ยศสมแสนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ วรรธนะวิพุธโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางตวงพร ทรายคำโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางอำพร คงสุคลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพันธ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ทรา ยศสมแสนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ วรรธนะวิพุธโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางตวงพร ทรายคำโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมยุรี พรนิมิตโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ถาวรนันท์โรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรางคณา หาญจักราพิทักษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางปิยะนันท์ พลวันโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา ตะนันกลางโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
6. นางรวิวรรณ ปีอาทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ อรุณสิทธิ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางอัญชลี ไพรยารมย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวสุปิพร บุญตันโรงเรียนสารภีวิทยาคมกรรมการ
10. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางมยุรี พรนิมิตโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ถาวรนันท์โรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรางคณา หาญจักราพิทักษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางปิยะนันท์ พลวันโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา ตะนันกลางโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
6. นางรวิวรรณ ปีอาทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ อรุณสิทธิ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางอัญชลี ไพรยารมย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
9. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอุดมสิน สมพันธ์ุโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ อินถาโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุปิพร บุญตันโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ อรุณสิทธิ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ คำแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุดมสิน สมพันธ์ุโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ อินถาโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อรุณสิทธิ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุปิพร บุญตันโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ คำแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสภณ กิติกุศลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญวรินทร์ ธีรนันทิวัชร์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วประพันธ์โรงเรียนวชิราลัยรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐนิช เผ่าพันธุ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวอารีพร เก่งกาจโรงเรียนสืบนทีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วประพันธ์โรงเรียนวชิราลัยรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐนิช เผ่าพันธุ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวอารีพร เก่งกาจโรงเรียนสืบนทีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิรภพ อุตสมโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
4. นายวีระ แสงแก้วโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกีรติ ทรัพย์จุลโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
4. นายวีระ แสงแก้วโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปณวรรต เล้าคำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสิรภพ อุตสมโรงเรียนวชิราลัยรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ์ ไชยภักดิ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายประยูร แก้วมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพร ต้นเถาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพร ต้นเถาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวโสภา พันธวงษา โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวศุภพร วันโน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
6. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพร ต้นเถาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวโสภา พันธวงษา โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวศุภพร วันโน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
6. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประธาน ลิปตะสิริ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพพร มีแสงโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ไชยวุฒิ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา อยู่ชูชัยมงคลโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ไชยวุฒิ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา อยู่ชูชัยมงคลโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤษกา มงคลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพพร มีแสงโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฎิญญา หมื่นใจโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพพร มีแสงโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฎิญญา หมื่นใจ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพพร มีแสงโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฎิญญา หมื่นใจ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กันทะชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ย่านสากลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางจงจิตร ป้อมเผือกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สุดวงโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ย่านสากลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ไชยวงค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเดือนฉาย ฝันดีโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิกร สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายยรรยง พลชัยยาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมภพ ภูรีโรจน์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเดือนฉาย ฝันดีโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิกร สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายยรรยง พลชัยยาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมภพ ภูรีโรจน์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล วงศ์ลังการ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ เทพคำโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
3. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิรมล วงศ์ลังกาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงทิพย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ป้อมเผือกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ ผ่องแผ้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิเวช แสนคำโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นางวัชรี ทาวงค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปูหนุกโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจรัส ชมภูรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแทนคุณ พันธุศาสตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ทาเงินโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวินัย ร่องพืชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ ทาเงินโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ร่องพืชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายแทนคุณ พันธุศาสตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ศรีวิชัยโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
5. นายจรัส ชมภูรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัมรา สารณาคมน์กุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางมนทกานต์ ชัยศรีมาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัมรา สารณาคมน์กุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ทาคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ทาคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร ประสานศรีโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิภาพร ประสานศรีโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนทกานติ ชัยศรีมาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนทกานติ ชัยศรีมาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี พรนิมิตโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ถาวรนันท์โรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางรวิวรรณ ปีอาทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยะนันท์ พลวันโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรางคณา หาญจักราพิทักษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวิทยา ตะนันกลางโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ อรุณสิทธิ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางอัญชลี ไพรยารมย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
9. นายณรงค์ คำแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
10. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ซาวสิงห์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิรุตร์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวมณฑิรา ศิริสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ทรัพย์จุลโรงเรียนวชิราลัยรองประธานกรรมการ
3. นายปณวรรต เล้าคำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิริวรรณ์ ไชยภักดิ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]