รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ 3
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 3 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยารัตน์  บุญสูง
 
1. นางสาวอรุณ  ศรีเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวคำส่า  ลุงออ
 
1. นางภูสิริน  ตาอิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนฤตา   หงษ์ทอง
 
1. นางกรรณิการ์  สรรพสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. นางสาวพนิดา  แซ่เฉิน
 
1. นางสาวสายธาร  ธรรมธิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรา   แสงหลู่
 
1. นางสาวดลฤดี   อูปคำแดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาววนิดา  สิริปา
 
1. นายอรอนงค์  ไชยศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงแพรพลอย  วงศ์วาน
 
1. นางมธุรส  กิติมูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวธันยพร  คำเปียง
 
1. นายมานิตย์  เซ็นนันท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  กิจสิริวณิชย์กุล
2. เด็กหญิงนุศรา  เตจ๊ะคง
3. เด็กหญิงวริศรา  จำปาทอง
 
1. นางสาวอภิลาภา  แห่งพิษ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวจันจรวง  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวมาริสา  สุริยะ
3. นางสาวเชษฐ์สุดา  กามาษ
 
1. นายอาทิตย์  อิ่มเย็น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  สำราญ
2. เด็กหญิงวันทนีย์  ศรีสุข
 
1. นางสาวอโนทัย  วังหมื่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวปวีณา  ธรรมโท๊ะ
2. นายพรชัย  อินบุญ
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายภูบดินทร์  ธาราศักดิ์
 
1. นายสุมิตร  สมสวย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายธีรภัทร์  ทาสุวรรณ์
 
1. นางปิยะวรรณ์  เลื่อนประไพ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงพรทิวา  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  หยกจุฑา
 
1. นางสาวศิริวิมล  ใบตัน
2. นางสาวศศิธร  สรรพจารย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. นางสาวภาวนา   แซ่หลี่
2. นายสนิท  แซ่มู่
3. นายสมเกียรติ์  ลอเลาะ
 
1. นายอภิรัก  อภิวงค์งาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชาย เอกพงษ์   สมพร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   คำแก้ว
3. เด็กหญิงลมัย  อ้ายก๋อง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์   จักรบุตร
2. นางสาวอัจฉรา   แสนบุญยืน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  อินจ๋อม
2. นายณัฐวุฒิ  กิติโกศล
3. นางสาวเกวลิน  ยะเสน
 
1. นางนวพร  ชัยยาศรี
2. นางสาวศศิมาภรณ์  ปันวงค์ยอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กชายพงค์ภัค  ธานีจิรัฐติกาล
2. เด็กชายสัณต์ฤทัย  ไตวา
 
1. นายวิมล  กันอินทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตติ์  หงษ์ทอง
2. นายธีรวัฒน์   ฟื้นอินต๊ะศรี
 
1. นางสาวศิริพร   แก้วใจมา
2. นายสิทธิชัย  ผ่องใส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายทองทิว  ลุงคำ
 
1. นางสาวพิมพิกา  จันต๊ะเสาร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายสันติภาพ  สุริวรรณ
 
1. นายวัฒนศักดิ์  อัศจรรย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงกชกานต์  คำหลวง
2. เด็กหญิงชนาภัทร  พิจารณ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  เชาว์ประยูร
 
1. นางสาวชญาณิศา  เป็งจันทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายคณิศร  วลีธนาพันธ์
2. นางสาวดลหทัย  ถูกจิตต์
3. นางสาวศิรดา  ณ บางช้าง
 
1. นางเกศณีย์  จันทร์ตะมะ
2. นางณัฏฐ์ธิรา  อินทะพันธุ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  กาซัน
2. เด็กหญิงนริศรา  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงอติพร  บุญศรี
 
1. นายณัฐพล  ขันธปราบ
2. นางสาวเมธิณี  ศรีบุญเรือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวจิ๋ว  ทอนแต่ม
2. นางสาวธิษณาบดี  ดาคำ
3. นางสาวอนัญพร  แซ่ถัน
 
1. นางสาววัลยา  กองแก้ว
2. นางปุญญาพร  ประทุม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายปรัชญา  จันทร์เที่ยง
2. เด็กหญิงพณิชรดา  คนโต
3. เด็กหญิงเกศินี  ผัดสัก
 
1. นางสาวกฤษณา  บุญทาวงศ์ษา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรพิมล   ซาวจ้อย
2. นางสาวลลิตา   ใคร้วงค์
3. นางสาวสุพัตรา  ติยานุพันธ์
 
1. นายจตุรงค์   ใจสม
2. นายชัยวุฒิ  ไฝคำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายจิณณวัตร  ฝั้นพรม
2. เด็กชายนันทธพงศ์  ชมภู
3. เด็กหญิงวัทน์สิริ  ป้องคำไหล
 
1. นายจีรสิทธิ์  พรหมเสน
2. นางสาวรัชนาวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายจิโรจน์   แซ่ยิ่ง
2. นายสมศักดิ์    ลุงติ๊
3. นางสาวแสงจ่ำ   ลุงซอ
 
1. นายนิรันดร์   ปันที
2. นางสาวนพมาศ    แสนสุวงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขันเงิน
2. เด็กชายพีรภัทร  จองเจน
 
1. นายวรัญญู  รีบเร่ง
2. นางปุญญาพร  ประทุม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายจักรินทร์  วันลับแล
2. นายเกียรติศักดิ์  บัวเพชร
 
1. นางสุดารัตน์  ไชยเทศ
2. นายพุทธิกุล  ปิยะจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ฉ่วงจา
2. เด็กชายเครือสูง  คำที
 
1. นายฐิติคมภ์  เขนย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายวีระชัย  แซ่เห่อ
2. เด็กชายอาโหย่ว  รุ่งเรืองปฐวี
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายกิตติธัช  พุทธา
2. นายภาณุเดช  กอนแสง
3. นายเคอแรง  คิงลืน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. นางสาวมาลาทิพย์  สดใสกระสินธุ์
2. นางสาวรัตติยา  อะเต๋า
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เกษวิริยการ
4. นางสาววนัชพร  ธีรฐิติธรรม
5. นางสาวสุณิสา  อายี
 
1. นางพรนภัส  นุชวณิชกุล
2. นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นเสาวคนธ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวทรรศิกา  ป้องคำไหล
2. นางสาวนลพรรณ  พรหมเทศ
3. นางสาวพัฒน์นรี  วิมล
4. นางสาวศิริประภา  ตรีศีลสัตย์
5. นางสาวอนันตญา  เทพวงค์
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สิงห์คำ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงกัญญานี  หม่าแสง
2. เด็กหญิงคำเลือน  นายหลู่
3. เด็กหญิงจินดา  จองยืน
4. เด็กหญิงจุฑามณี  ธรรมเซ
5. เด็กหญิงแสง  จองยอด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญเรือนยา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวจรรยาพร  แก้วเต๋จ๊ะ
2. นางสาวศิริวิมล  เงาใส
3. นางสาวสุภาวดี  ฟูใจใหม่
4. นางสาวอารีรัตน์  น้อยสปุ๋ง
5. นางสาวเสาวลักษณ์  วิชัย
 
1. นางนิรมิตร  มีไชโย
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงฌัลลิกา  บุญฟูมา
2. เด็กหญิงธัญญาดา  ปัญญาผัด
3. เด็กหญิงผกามาศ  ติระถา
4. เด็กหญิงวาสนา  กิมอ่อน
5. เด็กหญิงศุภรักษ์  บุญทาคำ
 
1. นายชุณหวัต  คำโพธิ์
2. นางกรรณิการ์  คำจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลดา   รอบวนานิยม
2. นายชัยมงคล   บุญมาก
3. นายธนาดล  นันตา
4. นางสาวมานิตา   ก้อนเพชร
5. นายเอกรินทร์   นามคำ
 
1. นายพีรศาสตร์   จินาปุก
2. นายพิริยวัตร   ติใหม่
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพงค์   ปัญญา
2. นางสาวขนิษฐา   กันธิยะ
3. นางสาวขวัญใจ   ม่วงเกิด
4. นางสาวจันทร์จิรา   มั่งมีสกุลทอง
5. นางสาวชวาลา   ปาละมาณ
6. เด็กหญิงณิชา   ลุงแสง
7. นางสาวทัศนาวลัย   มูลธิมา
8. นายธนพงศ์   ลิ่วยอดสิงขร
9. นายนิติกร   กาหลง
10. นายประพัฒน์   ปะเว
11. นางสาวปุณนภา   กันทะเป็ง
12. นายพร้อมพงศ์   แสนย่าง
13. นายรัฐธรรมนูญ   ขัดทา
14. นายศราวุธ   รัตนวงศ์
15. นายศราวุธ   ใจกาวิน
16. นายสมชาย   จะตุ๊
17. นางสาวอรุณวรรณ   เตโม
18. นายเกียรติกรณ์   สุดวิชัย
19. นายเฉลิมพล   ชัยจารุเดช
20. นางสาวไพริณ   ประวัติ
 
1. นายพีรศาสตร์   จินาปุก
2. นายพิริยวัตร   ติใหม่
3. นางสาวเสารสิริ   เมืองเจริญ
4. นางสาวศิริพร   อ๊อดต่อกัน
5. นายปิยะพงษ์  มอญเเสง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาว จิตรทิวา   บุญมาลัย
2. นางสาวกฤษณา   พิศดาร
3. นายจิตต์   ปัญญา
4. นางสาวณัฐฟ้า   เพชรมโนธรรม
5. นายทินภัทร   แสงอ่อน
6. นางสาวนงลักษณ์   ลุงทราย
7. นางสาวนันธยา   สงวนรัตน์
8. นางสาวนิชนาถ   ขุนด้วง
9. นางสาวพีรกานต์   แซ่อื้อ
10. นายภาณุพงศ์   ชูดี
11. นางสาววรานันท์   จินะ
12. นางสาววศิกา   จันทร์คำมี
13. นางสาวศิวาภร   ขิ่นหม่าเอ
14. นางสาวศุภาพิชญ์    แซ่หลี่
15. นางสาวหทัยชนก   ไชยเสน
16. นางสาวหอม   ปอกะ
17. นายอนุวัติ   ขอดแก้ว
18. นางสาวอรพรรณ   ผันผ่อน
19. นายเมธาวัฒน์   ปัญญาคง
20. นางสาวไพริน    แสงแก้ว
 
1. นายพีรศาสตร์   จินาปุก
2. นายพิริยวัตร   ติใหม่
3. นางสาวศิริพร   อ๊อดต่อกัน
4. นายปิยะพงษ์  มอญเเสง
5. นางสาวเสารสิริ   เมืองเจริญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงฤทัยกานต์  ลุงคำ
 
1. นายธราพงษ์  ศรีสวัสดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายวทัญญู  อุ่นใจ
 
1. นายเสกสันต์  ณ.เชียงใหม่
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายเกษม  คำเขียว
2. เด็กหญิงไพริน  สมศรี
 
1. นางกรรณิการ์  คำจันทร์
2. นายไชยเวทย์  วิเศษคุณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินทะรังษี
2. นายฐานทัพ  แปงใจ
 
1. นางกรรณิการ์  คำจันทร์
2. นางสาวมาลัย  พงค์กู่
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฉันชนก   เครือคำ
2. เด็กหญิงญาณิศา   ไชยวงค์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ดิโพ
4. เด็กหญิงดมิสา   สิทธิกิจ
5. นางสาวพัชรินทร์    สะอาดล้วน
6. นางสาวพัณณิตา   พิมพิสาร
7. เด็กหญิงพิมผกา   จังเกี่ย
8. เด็กหญิงสายชล   สุวรรณ์
9. เด็กหญิงสินี   จันทร์คำแดง
10. นางสาวแสงหอม   ลายคำ
 
1. นายปิยะพงษ์  มอญเเสง
2. นางสาวศิริพร   อ๊อดต่อกัน
3. นางสาวเสารสิริ   เมืองเจริญ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์  แสนดวงดี
2. นางสาวณัฐกานต์  ปัญญาป้อ
3. นางสาวนงลักษณ์  สึ่งสุข
4. เด็กหญิงประภัสสร  บุญยวง
5. นางสาวพวงชมพู  มูลเมือง
6. นางสาวฟ้า  ลุงอ่อง
7. นางสาวมล  ลุงต๊ะ
8. เด็กหญิงมินตรา  ลุงคำ
9. นางสาววิภา  ดีปุ๊ด
10. นางสาวศุภัณฑกาญจน์  คารมณ์กุล
11. นางสาวอยู่  จองโหย่ง
12. นางสาวอรอนงค์  เหม่ถ่า
13. นางสาวอำพรรณ  ปู่มน
14. นางสาวเพ็ญพิชชา  งัวผะ
15. นางสาวแสงคำ  ทาจอง
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  คำแสน
2. นายพรชัย  จินะทา
3. นางสาววัลยา  กองแก้ว
4. นางสาวปวีณ์ธิดา  สุวรรณเลิศ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงชญานี  โป่งกิติ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  อัศววงศ์เมธี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  วงศ์ศรี
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายทศวรรษ  หนั่นตา
2. นางสาวพร  ชัยทองคำ
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  คำแสน
2. นายพรชัย  จินะทา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสกล  ลุงคำ
 
1. นางสาวศศิณัฏฐ์  สกุลณัฏฐ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวยิงเหมย  วันชัย
 
1. นายณัฐพงษ์  นันทปภาณ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวดี  ตันอ้าย
 
1. นายอมรทัศน์  สันใจ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาววาสนา  สำมะโน
 
1. นางสาวกัญญ์ศิริ  จันทรศรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งเรือง
 
1. นายเศวต  อินทวงศ์พันธุ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวอรพิณ  ลุงต๊ะ
 
1. นายณัฐพงษ์  นันทปภาณ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายเอก  ลุงหลู่
 
1. นายเศวต  อินทวงศ์พันธุ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวกรรณิการ์  ทรงจำปา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงหทัยพันธณ์  แซ่หลี่
2. เด็กชายเฉลิม  แซ่ยาง
 
1. นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์
2. นางนุชจรินทร์  ปัญญาดิบวงศ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสองเมือง  นายพงษ์
 
1. นางสาวศศิณัฏฐ์  สกุลณัฏฐ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกันยา  ภูริบริบูรณ์
 
1. นางสาวกัญญ์ศิริ  จันทรศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายปฐพี  วนาลีเจริญธรรม
2. เด็กชายสันติภาพ  แก้วประดิษฐ์
3. เด็กชายสุชาติ  -
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
2. นางสุดารัตน์  ไชยเทศ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายกฤษณะ  สุวรรณวงค์
2. นายวัน  ลุงออ
3. นางสาวอารยา  ทุนเหยิ่น
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายสนเท่ห์  ยาวิลาศ
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวรสริน  แสงศิริ
 
1. นางสาวกัญญศิริ  จันทรศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ลำคำ
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายเกียรติยศ  จันทรมณีโชติ
 
1. นางสาวชิดชนก  แก้วมณี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายกฤษณ์พีรัช  กุลนา
2. เด็กชายชโนทัย  พวงมาลา
3. เด็กชายธนดล  ธะสุข
4. เด็กชายธนวัฒน์  กิติรัช
5. เด็กหญิงพงศภรณ์  ต่างคำ
6. เด็กหญิงรัชนี  จะที
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายณัฐนนท์  กันธะมาลา
2. นายพีรพล  บัวยงค์
3. นายศุภชัย  แสงดวง
4. นายหนุ่ม  จิ่งต๊ะ
5. นายอนุกูล  สุวรรณ์
6. นายอนุรักษ์  ใจวงศ์
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่หลี่
2. เด็กชายกันธศักดิ์  ไชยสุริยะ
3. เด็กหญิงกัลยา  แสติ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กมลเจริญรัตน์
5. เด็กหญิงชุติมา  นายคู
6. นายทรงพล  จะอือ
7. นายทอน  ลุงสวย
8. นายธนวัฒน์  วุฒิ
9. เด็กหญิงนงคราญ  แสงรี่
10. เด็กหญิงนพมาศ  มีจุ่ม
11. เด็กหญิงนภัสกร  ชูมือกู่
12. นางสาวนฤมล  แสนมี
13. เด็กหญิงบัวชมภู  การะหงษ์
14. นางสาวปภาวดี  เลาย้าง
15. นางสาวปูซือ  หม่อโป๊ะกู่
16. เด็กหญิงพัชราภา  แซ่ลี
17. นางสาวภัทรกร  ใบบุญนราวุฒิ
18. เด็กหญิงมนจ่าม  ลุงมู
19. นายวิชัย  ลิโบ
20. เด็กหญิงวิภา  เลายั้ง
21. เด็กหญิงวิภาวี  สินผุ
22. เด็กชายสมชาย  ปะวะ
23. เด็กชายสมชาย  ปะวะ
24. นายสมศักดิ์  มาเยอะ
25. เด็กหญิงสุนภรณ์  หลี่จา
26. เด็กหญิงสุภัทราพร  แอ้สือ
27. เด็กหญิงสุวนันท์  นาแส
28. นางสาวสุวรรณี  แสนลี่
29. เด็กหญิงอธิชา  คำลือ
30. นายอภิวรรธน์  ปันทะวงค์
31. นายอาซือผะ  งัวผะ
32. นางสาวอารยา  แซ่หลี่
33. นายเล็ก  จะหวะ
34. เด็กหญิงโชติกา  ตอเสือ
 
1. นายนิคม  กิ่งแก้วเพชร
2. นางสาวปาริชาต  ใจติขะ
3. นางสาวนภาลัย  อินทจักร์
4. นางสาวจิรัชยา  แดนกาไสย
5. นางสาวฐณัชญ์พร  เจริญทวีวงศ์
6. นางสาวกล้วยไม้  เงาธรรม
7. นางสาวภารณี  มานารัตน์
8. นางสาวทัศนีย์  ไชยเมืองชื่น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายการุณย์  เรืองปิยะกุล
2. นางสาวขวัญฤทัย  อินมาใหม่
3. เด็กชายคมเพชร  กาวี
4. นายฉัตรดนัย  ยอดคำ
5. นางสาวชื่นกมล  ยอดคำ
6. นายทรัพย์ทวี  ธิดา
7. นางสาวทิพปภา  นกทอง
8. เด็กหญิงนงนภัส  กาศรีใจ
9. เด็กหญิงนรีกานต์  สายคำฟู
10. นายนันทวัฒน์  ใบตัน
11. นายปณิธาน  รังษี
12. นางสาวปยุดา  บุญส่ง
13. เด็กหญิงประภัสสร  รอดเรือง
14. นายพิทยา  เทพมา
15. เด็กหญิงพิมผกา  ติยะ
16. นายสมชาย  ไทยใหญ่
17. เด็กชายสัญชัย  บุญเรือง
18. นายสิงหา  จะแต๋
19. นางสาวสุภา  ยอดคำ
20. นายสุริยะ  นายส่วย
21. นางสาวอรอนงค์  อริยะ
22. นางสาวอัมภวรรณ  ระฆังทอง
23. นางสาวอ่องแสง  หนานคำ
24. นายใจเมือง  ลุงกอ
25. นายไพศาล  ไคร้เชียงคำ
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
2. นางพรทิพย์  ถาอ้าย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายดนุสรณ์  ต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายปกาศิต  สุริวรรณ
 
1. นายอาทิตย์  อิ่มเย็น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัชชา  แสนเมืองมูล
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวธิดาภา  วงค์บุญมา
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายกฤษดา  ปกเมืองมา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายพงษ์พัฒน์  กองแก้ว
 
1. นายภาณพงษ์  สาคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษิณา  สันธิ
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวชีวาภัค  ธนพัทธ์ปัญญา
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายฐิติวุฒน์  เลิศศิลป์
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายพานุพงษ์  เจนแสง
 
1. นายสุตเขต  ศรีอิศรางกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงวาษิณี  คำมูลใจ
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวชีวาภัค  ธนพัทธ์ปัญญา
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายรักชาติ  ลุงซู่
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายณัฐนนท์  กันธะมาลา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา  คำใหญ่
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวซากีนี  มะหะมะ
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายงามพล  ชัยวงศ์
2. เด็กชายจีรเดช  หมื่นเที่ยง
3. เด็กชายนภัสรพี  ตรีรัตน์ตระกูล
4. เด็กหญิงปุณยานุช  ประพาพันธ์
5. นายพัลลภ  แห่งชอบกฤษณ์
6. เด็กหญิงพีรดา  ชัยชนะ
7. นายภานุวัฒน์  ไชยวงศ์
8. เด็กชายวิริทธิ์พล  ราศรี
9. เด็กชายวีรชน  คำภีระ
10. เด็กหญิงเบญจพร  ยงบรรทม
 
1. นายมงคล  ศิลป์สุพรรณ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผลคำมี
2. เด็กชายกฤษดา  แซ่จู
3. เด็กหญิงกิติมา  ภู่พยอม
4. เด็กชายจิทวัฒน์  ดิษฐศรี
5. เด็กชายชวกร  วงศ์ศรี
6. เด็กชายณฐวัฒน์  บุญตาล
7. เด็กหญิงพิยดา  พิทักษ์เทียนชัย
8. เด็กหญิงรัตนทิพย์  ศรีกุณะ
9. เด็กชายศราวุธ  หว่อง
10. เด็กหญิงอังศุมาลิน  หีบทอง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
3. นางสาวสมร  ปาดวง
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  สุริยะ
2. นายธนกฤต  ยองจา
3. นายธเนศ  เครือแสง
4. นางสาวปิยธิดา  บุญทรัพย์
5. นายพุฒิพงศ์  วารีรัตน์
6. นายวิจัย  เงินตัน
7. นางสาววิภาดา  ใจตา
8. นางสาวศศิกานต์  ศรีนวล
9. นางสาวสตรีรัตน์  หมื่นพฤกษ์
10. นางสาวเจนจิราณ์  บัวเขียว
 
1. นางสาวชิดชนก  แก้วมณี
2. นางสาวนิภาพร  บุญป้อ
3. นางสาวอภิญญา  วิชัยต๊ะ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงฉุยผิง  แซ่หวง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  อัศววงศ์เมธี
3. เด็กหญิงปพิชญา  โพธิทอง
4. เด็กหญิงวรินทร  อินทร
5. เด็กหญิงศิริหงศ์  อารีรักษ์
6. เด็กหญิงศิลาพร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  มะโนราช
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพงษ์  หมูฝั้น
2. นางสาวปราถนา  หมั่นคง
3. นางสาวปวริศา  สิทธิ
4. นางสาวรสิตา  ประกอบบุปผา
5. นางสาวสุทธิกานต์  สมราช
6. นางสาวเบญจวรรณ  ปิ่นหอม
 
1. นางกมลวรรณ  แสงอุทัย
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  แซ่ฉ่า
2. เด็กหญิงซิงเยียว  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงนิพาดา  เปี่ยผะ
4. เด็กหญิงรัตนา  จะแฮ
5. เด็กหญิงสุธิดา  บุญสง่า
6. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงติ๊
 
1. นางสุวาสินี  วรฉัตร
2. นางสาวน้ำฟ้า  หมื่นบุญตัน
3. นางสาวธิญาดา  ปันต๊ะ
4. นายวิชัย  สามไชย
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวนิตยา  หลีจา
2. นางสาวพลอยไพลิน  สีแสง
3. นางสาวยุพิน  เลายี่ปา
4. นางสาวรจนา  เหย้าจา
5. นางสาวอรุณี  เริงไม
6. นางสาวเจม  ปอฉิม
 
1. นางสาวภารณี  มานารัตน์
2. นางสาวฐณัชญ์พร  เจริญทวีวงศ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงกุ้ง  แซ่ย้า
2. เด็กหญิงดาว  ลุงซุ
3. เด็กชายทักษิณ  เปียเช
4. เด็กหญิงปูก่า  เลเฉอ
5. เด็กชายพสิน  ฉินยี่
6. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ห่าง
7. เด็กชายพานุพล  ย้านิกร
8. เด็กชายพิชญะ  สมยาณะ
9. เด็กชายพิระพันธื  จูเปาะ
10. เด็กหญิงมานี  จะคะจู
11. เด็กหญิงศิริพร  แซ่โซ้ง
12. เด็กชายศุภเชษฐ์   ไชยวณน์
13. เด็กหญิงอรทัย  วงค์นภาไพรศาล
14. เด็กหญิงเบญจนาพร  แซ่ม้า
15. เด็กหญิงเบญจนาลักษณ์  แซ่ม้า
16. เด็กหญิงเยาวเรศ  เลเฉอ
 
1. นางสาวชนิศรา   อุปสุขิน
2. นางสาวสรัญญา  สุยะเขต
3. นางอัญชรา  ปัญโญ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยารัตน์  บุญส่ง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ก้างจาย
3. นางสาวทิพปภา  นกทอง
4. นางสาวนิภาภรณ์  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงพลอยไพริน  ขาวเถิน
6. เด็กหญิงพิมผกา  ติยะ
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ซาลือ
8. นางสาวมลจิ่ง  ลุงวิ
9. นางสาวรุ่งเหน่  ติยะ
10. นางสาวฤทัยรัตน์  สุธรรม
11. นางสาวละอองดาว  บุตรอินตา
12. นางสาวศิรินภา  ติยะ
13. นางสาวสายฟอง  มะลิสาน
14. เด็กหญิงสุพัตรา  นารีใจ
15. นางสาวสุวรรณี  ลุงคิด
16. เด็กหญิงเพชรฉาย  ขาวเถิน
 
1. นางพรทิพย์  ถาอ้าย
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายกช  แอผุ
2. นางสาวงามตา  ต๊ะพรหม
3. นางสาววนิดา  ชิฮ่อ
4. นางสาววิภา  แซ่คง
5. นางสาวหมีชา  มาเยอะ
 
1. นางสาวชญาพิมพ์  กองมูล
2. นายปัญจพัฒน์  พรวชิรวิทย์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บุญเลิศอนันต์
 
1. นางสาวมัซนีย์   แซ่ม้า
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวอารียา  โมนัยกุล
 
1. นางทิพานิษฐ์  ไข่ทอง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวธีมาพร  บุดชาดา
 
1. นางสาวนุจรินทร์  ลาวนันท์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายประสิทธิ์  นายมูล
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กหญิงพิมพิกา  บุญเรือง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สุอุดมสินโรจน์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายอดุลวิทย์  โมคศิริ
 
1. นายสุรชัย  แซ่จาง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายหัสศวรรษ  ละหลัง
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
106 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สมบูรณ์ดี
2. นางสาวพัชราพร  ทรายแก้ว
3. นางสาวมยุริน  ทองแปง
4. นางสาวมยุรี  สมบัติรัตนากร
5. นายอภิรักษ์  สุภาคำ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ
 
107 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายจักรินทร์  วันลับแล
2. นางสาวณัฐธิดา  กันทหล้า
3. นายณัฐนนท์  ทองคำ
4. นางสาวธิติมา  บุดชาดา
5. นางสาวสุพัตรา  หอมใจ
 
1. นางสาวนุจรินทร์  ลาวนันท์
 
108 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวกานพลู  บุญเกิดวัย
2. นายรัชชานนท์  ต่อนบุตร
3. นายวิทวัฒน์  แก้วมณีชัย
4. นางสาวศิริพร  ใจราม
5. นางสาวสุภาพร  อินตา
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาวใจสคราญ  คงพันธุ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  ภู่แล่นภู่
2. นางสาวอภิรดี  ปัญญาโส
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายจิระโชติ  หลี่เจี๊ยะ
2. เด็กชายชวลิต  งัวจิโป๊ะ
3. เด็กชายธนันชัย  นั่นต่า
4. เด็กชายสมชาย  ลุงหลู่
5. เด็กชายอภิเชษฐ์  มูลเมือง
6. เด็กชายอัฒชาวุตร  ชุ่มเตียม
7. เด็กชายอำพล  คำป้าง
8. เด็กชายไกรวิชญ์  แสนคำ
 
1. นายพรชัย  จินะทา
2. นายนิศาชล  วงศ์นวล
3. นายกันตพงษ์  สอนทุ่ง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายณัฐธิดา  ศรีชัย
2. นายณัฐวุฒิ  มีทองคำ
3. นางสาวณิชกานต์  เต๋มิจ๊ะ
4. นางสาวธีรวดี  ปวนสิงห์
5. นายอภิสิทธิ  ปอคำ
6. นายเมธี  เขื่อนคำ
 
1. นายปิยะพงษ์  ตาใจ
2. นายสนธยา  กะหลู่
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายจิโรจน์   แซ่ยิ่ง
2. นางสาวชวาลา   ปาละมาล
3. นางสาวญาดา   ลุงทา
4. นางสาวบุษรินทร์    ดำรงศักดิ์
5. นางสาวพรนภา   เพ็งรุ่ง
6. นายพัฒพงศ์    ยาใจ
7. นางสาวศิริประภา   อินตาเอ้ย
8. นางสาวศุวิมล  แก้วมณี
9. นางสาวอรวี  ลุงอุ่นนะ
10. นายอานนท์   วงศ์สอง
 
1. นายจงกลชัย   ใจปัญญา
2. นายภานุวัฒน์   ติดทะ
3. นายพิริยวัตร   ติใหม่
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่อโปกู่
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุพรรณ
3. เด็กหญิงสมเพชร  ไอ่วา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  จะค่า
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สันตะโร
 
1. นายสุชิน  ตามี่
2. นางสาวลักษณ์สุดา  จันทร์น้อย
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวกุลบา  ปานแสง
2. นางสาวจิง  นาปาน
3. นางสาวนฤมล  สุจริตนิรันดร์
4. นางสาวพรพรรณ  กันทะ
5. นางสาวศิริพร  เปกเซ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแอนนา  มูลตะโล
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เรือนแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิชา  เป็งนา
3. เด็กหญิงสิรินภา    คำพวง
 
1. นายคณาวุฒิ   วรนุช
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายกิตติ  สิงห์คำ
2. นางสาวธัญสินี  ชัยภิญโญภาส
3. นางสาวโสภิตา  ยือลึ
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
2. นางสาวนฤพร  จะมู
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฉายน้ำผึ้ง    ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงรัตนา   จองใส
3. เด็กหญิงอรอุมา  ตุ้มจันทร์
 
1. นางนันทพร  อนุวงศ์เจริญ
2. นายสุุจริต  จันทร์ต๊ะมา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจินดาพร   ทองคำ
2. นางสาวสินัตตรา   สุขเกษม
3. นางสาวอรัญญา   นายจะหริ่ง
 
1. นางปาริชาติ  อมรรัตนพิบูลย์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายกันยา  จองทุน
2. เด็กหญิงไปรยา  หมอกคำ
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายนิติภูมิ  ตินนะศรี
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  สมฤทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา   รัตนไพบูลย์
2. นางสาวสิรินธร์นิตา  อินทะพันธุ์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวนันทิพร  แก้วฝั้น
2. นายพาณาสน์  คำอ้าย
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายธีร์ภัทร  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายไหวโฮว  ฮาว
 
1. นางมะลิวรรณ  อินต๊ะมูล
2. นางสาวสุรพิน  วรรณชัย
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายวรินทร  จองโหย่
2. นายอนวัทย์  ฟองแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวงจือ  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงอารียา  แซ่เจ้า
 
1. นายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์
2. นายบวร  จันทร์ธีระโรจน์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชาริสา  ศิวายพราหมณ์
2. เด็กหญิงชุติมา  ทองสุข
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เชิดอินตา
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ยิ่งสุข
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ใจสักเสริญ
2. นายอัฐพงษ์  โพธิสิน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายจิรภาส  ฉั่วตระกูล
2. นายพงศ์ภัค  เกษมศรี ณ อยุธยา
 
1. นายสมฤทธิ์  ต๊ะปัน
2. นางมะลิวรรณ  อินต๊ะมูล
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุนันทา  วินาภา
2. นางสาวสุภาพร   วรรณเมฆ
 
1. นายกิตติภัณฑ์   คำธิตา
2. นางประภาพร   ชัยวรรณา
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายดีพร้อม  คุณา
2. เด็กหญิงวีรยา  ธรรมเงิน
3. เด็กหญิงสุธีธิดา  คำยุง
 
1. นายไพบูลย์  พันหนองหว้า
2. นายสิทธิราช   เตชะนอก
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายสรวรรธน์  อินสุวรรณ
2. นายอินทนิน  ปานจิ่ง
 
1. นางสายฝน  ถนอมวงษ์
2. นางสาวกาญจนา   รัตนไพบูลย์
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายดัษกร  บัวหลง
2. เด็กชายภัทรกร  วัฒนนพคุณชัย
3. เด็กชายศักรินทร์  มาทิศ
 
1. นายอนุรักษ์  ปาทา
2. นายภาคภูมิ  ธงศรี
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายณัฐพล  มหาวรรณ์
2. นายธัญพิสิษฐ์  เตจ๊ะมงคล
3. นายนครินทร์  จันทร์คำ
 
1. นายอนุรักษ์  ปาทา
2. นายชานนท์  สิทธิ
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปันแสน
2. เด็กชายทักษิณ  อะทะเสน
3. เด็กชายอำนาจ  บุญธรรม
 
1. นายอนุรักษ์  ปาทา
2. นายภาคภูมิ  ธงศรี
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายธาดา  แก้วเนตร
2. นายพงษ์สิริ  จันทร์เสาร์
3. นายพันชนากรณ์  บัวง่วม
 
1. นายอนุรักษ์  ปาทา
2. นายภาคภูมิ  ธงศรี
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายณภัทร  แสนย่าง
2. นายวิบูลย์  แซ่มู่
3. นายสมศักดิ์  มัจฉารุ่งโรจน์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  สายดวงแก้ว
2. นายภาณุพงษ์  แก้วอินทร์
 
137 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายณัฐพล  นวนอ่อน
2. เด็กชายวรโชติ  บุญสม
3. เด็กชายศตวรรษ  เก่งกาจ
 
1. นายอนุรักษ์  ปาทา
2. นายชานนท์  สิทธิ
 
138 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายนิคม  ชมภูพล้อย
2. นายปิยะณัฐ  อินสุวรรณ์
3. นายสุทธิพงศ์  คำวงษา
 
1. นายอนุรักษ์  ปาทา
2. นายชานนท์  สิทธิ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายทวีรัฐ  แก้วชัย
2. เด็กชายทอแสง  กูนโน
3. เด็กชายพัทธพล  กันทะนันท์
 
1. นายธีรภพ  ส่งศรี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายตู๋  จะอื่อ
2. นายพายูน  ยาอู
3. นายอาชา  ยอแยะ
 
1. นายธีรศักดิ์  กรกัมพล
2. นายพสิษฐ์  ฟ้าสาร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจัน   หมอกใส
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์   พองาม
3. เด็กชายสุรสิทธิ์   ศรีปัญญา
 
1. นายกมลศิษฐ์    ตาคำ
2. นางสาวปิยมาภรณ์  จันทร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายธีรภัทร   บัวหลวง
2. นายลูนคำ   หมอกใส
3. นายสุภกิจ   สิทธิเดช
 
1. นายกมลศิษฐ์   ตาคำ
2. นางสาวณัฏฐิณี  ปินตา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงชลธิชา  เย็นเพิ่มบุญ
2. เด็กหญิงชลธิดา  เย็นเพิ่มบุญ
3. เด็กหญิงประภาพร  อายิ
4. เด็กหญิงพรพิมล  มาเยอะ
5. เด็กหญิงยุพิน  แซ่โซ่ง
6. เด็กหญิงวราภรณ์  พนาไพศาลกุล
 
1. นางสาวธนาวดี   กันทพลหาญ
2. นางเยาวภา  เสี้ยนไทยสงค์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ลุงจางวิ
2. นางสาวนริศา  บิดาแก้ว
3. นางสาวพนิดา  จองเตี๊ยะ
4. นางสาวพนิดา  ลิกา
5. นางสาวศรีนวล  มูหลิ่ง
6. นางสาวเบญจมาศ  น้อยรงณ์
 
1. นายณัฎฐ์ชนนท์  วงศ์เสือ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงนภัส  แซ่หยาง
2. นายนิพนธ์  แซ่ฝู
3. นายสันติ  เทศแย้ม
 
1. นายวสันต์  หมื่นสอน
2. นางกมลชนก  หมื่นสอน
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวปิยะณัฐ  อาช้อง
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เลาหมี่
3. นางสาวมลฤดี  เลาหาง
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม
2. นางสาววิไลลักษณ์  ลีลาศีลธรรม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงชนนันท์  ลายเฮิง
2. เด็กหญิงนัน  ยอดเงิน
3. เด็กหญิงเก่ง  คำเซ่
 
1. นายลิขิต  ปั๋นดู
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกิติพันธ์  ใจปัน
2. นางสาวพรพิมล  เพ็ญญาหลวง
3. นางสาวพุทธมาศ  หลวงนวล
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร  ทับสุวรรณ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลุงสวย
2. เด็กหญิงกุลดา  แซ่หาง
3. เด็กหญิงจิณห์นิภา  แซ่หาง
 
1. นางสาวมัชชิมาพร  อินทุวัน
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุรุธ  แตะต้อย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวสุนิสา  หลวงบุญ
2. นางสาวหนุ่ม  วรรณคดี
3. นางสาวอาชง  แซ่หว่าง
 
1. นายศราวุธ  จินะธรรม
2. นางสาวอัญชรา  ปัญโญ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายทวีศักดิ์  แสนจัน
2. นายวีรณัฐ  พันธุ์ภัครินทร์
3. นายสิทธา  จะลอปา
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
2. นายสิทธิราช  เตซะนอก
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวฟ้าใส  ไชยวุฒิ
2. นางสาวรุ่งนภา  ทหาร
3. นางสาววาสีนี  เมืองมูล
 
1. นางสาวเกศนี  จงพิพันธ์
2. นางเทพินทร์  จิตตางกูร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงสิริภัค  ทรงจำปา
2. เด็กหญิงเจนจิรา   สันตะโร
3. เด็กหญิงแอ  หมั่นเฮิง
 
1. นางสาวธนาวดี  กันทพลหาญ
2. นางสาวทัศนียา  ตาแก้ว
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  ออมอด
2. นางสาวธัญญาเรศ  ขันแก้ว
3. นายวรกานต์  กันธะพรม
 
1. นางสาวศิริกาญจนา  ทิพยางกูร
2. นายเสกสันต์  ณ.เชียงใหม่
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรนันท์   สมบูรณ์
2. เด็กชายศุภณัฐ    ศรีสิงห์
3. เด็กชายเดือนคำ    ลุงซู่
 
1. นางประภาพร   ชัยวรรณา
2. นางสาวบังอร   พรหมจอม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวกฤษติมา  บุญนิ่ม
2. นางสาวจาม  ส่างอ่อน
3. นางสาวนภาลัย  สุขคำ
 
1. นางบุญนิสา  สิงห์ทอง
2. นางสาวละเอียด  จันทร์ทอง
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวสุนันท์  โปธา
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจรณินทร์  กองแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  ทุนผล
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวงผิง  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จะนู
3. เด็กหญิงปณิดา  พงศ์ภวัน
 
1. นางศรัญญา  วงค์อดิลักษณ์
2. นางสาวปิยวรรณ  วงค์สงสัย
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพรชัย  แซ่เซี๊ยะ
 
1. นายการุณ  ผ่องปัญญา
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายประมวล  ลุงเสาร์
 
1. นายสุทิวัส  ทัศน์ประสิทธิ์
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงวิภา  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวพรพักตร์  อินคง
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  แซ่หวั่ง
2. เด็กชายสิงหราช  จะฟะ
 
1. นางสาววิภารัตน์  อภิวงค์
2. นางสาวเกษณี  ดวงพร
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนกิจ  แซ่หยิ่ง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แซ่ห่อ
 
1. นายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์
2. นางสาวปิยวรรณ  วงค์สงสัย